intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 119/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

44
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 119/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 119/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 119/2005/Q®­TTG  ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc ®iÒu chØnh h×nh thøc  s¾p xÕp ®èi víi mét sè c«ng ty nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng B×nh  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng B×nh (c«ng   v¨n  sè 593/UB ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2005,  quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   §iÒu chØnh h×nh thøc vµ  thêi gian s¾p xÕp  ®èi víi mét sè c«ng ty nhµ níc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh  Qu¶ng B×nh nh Phô lôc kÌm theo. C«ng   ty   L©m   c«ng   nghiÖp   Long   §¹i,   C«ng   ty   L©m   c«ng  nghiÖp B¾c Qu¶ng B×nh thùc hiÖn s¾p xÕp theo NghÞ ®Þnh sè   200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ  s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn l©m trêng quèc doanh. C«ng  ty Cao su ViÖt Trung, C«ng ty Cao su LÖ  Ninh thùc hiÖn  s¾p xÕp theo NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP ngµy 22 th¸ng 9  n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn  n«ng trêng quèc doanh. §i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng B×nh: 1.  ChØ  ®¹o  thùc hiÖn  viÖc  s¾p xÕp,   ®æi  míi c«ng  ty  nhµ   níc   trùc   thuéc   ®∙   ®îc   phª   duyÖt   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  264/Q§­TTg ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2003 vµ QuyÕt ®Þnh nµy.  §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng cæ phÇn hãa  ®îc th×  chñ   ®éng   chuyÓn   sang   mét   trong   c¸c   h×nh   thøc:   b¸n   ®Êu  gi¸, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. C¨n cø quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ  thùc tr¹ng cña doanh  nghiÖp, quyÕt  ®Þnh tû  lÖ  cæ phÇn do Nhµ  níc n¾m gi÷  khi  b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu t¹i tõng c«ng ty.
  2. 2 § i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Néi vô  vµ  c¸c Bé  liªn quan  cã  tr¸ch nhiÖm  phèi hîp víi Uû  ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng  b×nh trong thùc hiÖn ph¬ng ¸n nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc, híng dÉn vµ  theo dâi viÖc thùc hiÖn  ph¬ng ¸n nµy,  ®ång thêi kiÕn nghÞ  víi Thñ  t íng ChÝnh phñ  c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng B×nh vµ Thñ tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc D a n h   m ô c   c « n g   t y   n h µ   n í c   t r ù c   t h u é c   U û   b a n   n h © n   d © n  tØnh Qu¶ng B×nh ®îc ®iÒu chØnh h×nh thøc  vµ thêi gian s¾p xÕp  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè119 /2005 /Q§­TTg  ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) TT Tªn doanh nghiÖp H×nh thøc s¾p  Nay ®iÒu  Thêi  xÕp theo Q§ sè  chØnh h×nh  gian  264/Q§­TTg ngµy  thøc s¾p xÕp thùc  10/3/2003 hiÖn Duy tr×  100% vèn  C«ng   ty   TNHH  1 C¶ng Qu¶ng B×nh 2005 nhµ níc 1 thµnh viªn C«ng ty C«ng tr×nh  Duy tr×  100% vèn  C«ng   ty   TNHH  2 2006 ®« thÞ §ång Híi nhµ níc 1 thµnh viªn C«ng   ty   Qu¶n   lý  Duy tr×  100% vèn  C«ng   ty   TNHH  3 khai   th¸c   c«ng  2006 nhµ níc 1 thµnh viªn tr×nh thuû lîi §o¹n   Qu¶n   lý   ®êng  Duy tr×  100% vèn  C«ng   ty   TNHH  4 2006 s«ng nhµ níc 1 thµnh viªn C«ng   ty   Gièng   c©y  Duy tr×  100% vèn  5 Cæ phÇn hãa 2005 trång nhµ níc C«ng   ty   CÊp   tho¸t  Duy tr×  100% vèn  6 Cæ phÇn hãa 2005 níc Qu¶ng B×nh nhµ níc §o¹n   Qu¶n   lý   ®êng  Duy tr×  100% vèn  7 Cæ phÇn hãa 2005 bé I nhµ níc §o¹n   Qu¶n   lý   ®êng  Duy tr×  100% vèn  8 Cæ phÇn hãa 2005 bé II nhµ níc XÝ nghiÖp In Qu¶ng  Duy tr×  100% vèn  9 Cæ phÇn hãa 2005 B×nh nhµ níc Duy tr×  100% vèn  10 C«ng ty S«ng Gianh Cæ phÇn hãa 2005 nhµ níc C«ng ty Kinh doanh  Duy tr×  100% vèn  11 tæng   hîp   Qu¶ng  Cæ phÇn hãa 2005 nhµ níc  B×nh C«ng   ty   C«ng  Duy tr×  100% vèn  12 nghiÖp ­ Th¬ng m¹i  Cæ phÇn ho¸ 2005 nhµ níc Qu¶ng B×nh C«ng   ty   XuÊt   nhËp  Duy tr×  100% vèn  13 Cæ phÇn ho¸ 2005 khÈu Qu¶ng B×nh nhµ níc XÝ  nghiÖp Thuû  s¶n  B¸n   doanh  14 Cæ phÇn ho¸ 2005 S«ng Gianh nghiÖp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2