intTypePromotion=1

Quyết định 121/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
2
download

Quyết định 121/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 121/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 121/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  121/2000/Q§­T T g   T t p S n g µ y  01 th¸ng 11 n¨ m   2000 V Ò   h øc  c n¨ng, n hi Ö m  v ô,  q u y Ò n  h ¹ n, tr¸ch n hi Ö m  v µ  t æ   h ø c   é  m ¸y c b c ñ a B a n  C h Ø  ®¹ o ® æ i  m í i v µ   h¸t tri Ó n  o a n h  n g hi Ö p p d Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   ùc  Ön  th hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 98/2000/Q§­TTg,  µy  th¸ng 8  ng 17    n¨m   2000  ña  ñ íng ChÝnh  ñ; c Th t   ph X Ðt    Þ  ña  ëng  ®Ò ngh c Tr ban Ban ChØ   o  æi  íivµ    iÓn doanh  ®¹ ® m   ph¸ttr   nghiÖp; cña  é   ëng, Trëng    B tr   ban Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, t¹    b Ch ph   i v¨n b¶n  è  s 259/TTr­ BTCCBCP   µy  th¸ng 10  ng 27    n¨m  2000; cña  é   ëng, Chñ     B tr   nhiÖ m V¨n phßng  Ýnh  ñ, Ch ph quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban ChØ   o  æi  íi vµ    iÓn doanh  ®¹ ® m   ph¸ttr   nghiÖp  ã  c chøc  n¨ng  óp Thñ íng ChÝnh  ñ  gi   t  ph chØ  o  ®¹ c«ng    ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Ón t¸cs x   m    i   doanh nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u    2. Ban  ChØ   o  æi  íivµ    iÓn doanh  ®¹ ® m   ph¸ttr   nghiÖp  ã  Ö m   c nhi vô  µ  Òn  ¹n sau: v quy h  1. Tr×nh  Ýnh  ñ, Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch    Ch ph   t  ph ch tr   ho tæng  thÓ  Ò   ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Ón doanh  vs x   m    i   nghiÖp  µ  íctrong ph¹m      nh n     vic¶ níc.ChØ   o,híng dÉn  µ    ®¹     v theo dâiviÖc  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch    th   c¸cch tr   ho   s ¾p  Õp, ® æi  íi, x   m     iÓndoanh  ph¸ttr   nghiÖp  µ  íc®∙  îcChÝnh  ñ,Thñ ­ nh n   ®   ph   t íng Ch Ýnh  ñ    Öt.   ph phª duy 2. Phèihîp víi   ¬          c quan  c¸c chøc  n¨ng  chøc  tæ  nghiªncøu  ×nh Thñ íng   tr   t  ChÝnh  ñ      ×nh  chøc,c¬  Õ,  Ýnh  ph c¸cm« h tæ    ch ch s¸ch phôc  ô    v cho  Öc  ¾p   vi s xÕp, ® æi  íi,   m     iÓndoanh  ph¸ttr   nghiÖp  µ  íc. nh n 3. S¬   Õt,tæng  Õt,b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ   k  k  c¸o Th t   ph theo  nh  ú  µ  t  ®Þ k v ®é xuÊtvÒ   ×nh  ×nh  ¾p  Õp, ® æi  íiph¸ttr Óndoanh   t h s x   m    i   nghiÖp  µ  íc. nh n  
  2. 2 §i Ò u  3. Tæ  chøc  µ  ©n  ù  ña  v nh s c Ban ChØ   o  æi  íi vµ  ®¹ ® m   ph¸t  tr Ón doanh  i  nghiÖp  ùc  Ön  th hi theo    c¸c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 98/2000/TTg, ngµy    17 th¸ng 8    n¨m  2000  Ò   Öc  ¾p  Õp  v vi s x Ban ChØ   o  æi  íi vµ  ®¹ ® m   ph¸ttr Ón  i   doanh  nghiÖp  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1050/Q§­ TTg, ngµy  th¸ng 10    23    n¨m  2000  vÒ   Öc  ö  µnh    vi c th viªnBan  ChØ   o  æi  íivµ    iÓn doanh  ®¹ ® m   ph¸ttr   nghiÖp.Tr­   ëng ban  ChØ   o  æi  íivµ    iÓn doanh  ®¹ ® m   ph¸ttr   nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Ò     v toµn  é  ¹t®éng  ña  b ho   c Ban  íc Thñ íng  Ýnh  ñ. C¸c  y    Þu  tr   t Ch ph   ñ viªnch tr¸ch   nhiÖ m  ícTrëng  tr   ban  Ò   Ünh  ùc  îcph©n  vl v ®  c«ng. §i Ò u  4. Trëng ban Ban  ChØ  ®¹o ® æi míi vµ  ph¸t iÓn doanh   tr nghiÖp,c¸c Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬      tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng, Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ  tr Tæng  c«ng    chÞu  ty 91  tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh  Õt ®Þnh  µy. quy   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2