intTypePromotion=1

Quyết định 13/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
74
lượt xem
1
download

Quyết định 13/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 13/2005/Q§­TTg  ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2005 VÒ KÕ ho¹ch triÓn khai  thùc hiÖn ChØ thÞ sè 45­CT/TW ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2004  cña Bé ChÝnh trÞ  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø ChØ thÞ  sè  45­CT/TW ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2004   cña Bé ChÝnh trÞ vÒ ®Èy m¹nh s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn   vµ   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   trong   2   n¨m   2004 ­ 2005, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy KÕ  ho¹ch   triÓn khai thùc hiÖn ChØ thÞ sè 45­CT/TW ngµy 22 th¸ng 10   n¨m 2004 cña Bé  ChÝnh trÞ  vÒ   ®Èy m¹nh s¾p xÕp,  ®æi míi,  ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ níc. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 K Õ   h o ¹ c h   t r i Ó n   k h a i   t h ù c   h i Ö n   C h Ø   t h Þ   s è   4 5 ­ C T / T W  Ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2004 cña Bé ChÝnh trÞ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 13/2005/Q§­TTg  ngµy 14 th¸ng  01 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2004, Bé  ChÝnh trÞ   ®∙ ban hµnh  ChØ thÞ                             sè  45­CT/TW vÒ   ®Èy   m¹nh s¾p xÕp,   ®æi  míi,  ph¸t triÓn  vµ  n©ng  cao  hiÖu  qu¶  doanh  nghiÖp  nhµ  níc trong  2 n¨m 2004  ­ 2005.  §Ó  triÓn  khai thùc  hiÖn  ChØ thÞ  nµy, Thñ  tíng ChÝnh  phñ  yªu  cÇu  c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Héi ®ång  qu¶n trÞ  c¸c Tæng c«ng ty nhµ  níc trong n¨m 2005 cÇn tËp  trung thùc hiÖn tèt nh÷ng viÖc sau ®©y: 1. TiÕp tôc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vÒ  néi dung NghÞ   quyÕt  Trung  ¬ng 3, NghÞ  quyÕt  Trung  ¬ng  9 (Kho¸  IX)  vµ  ChØ thÞ  sè  45­CT/TW cña Bé  ChÝnh trÞ   ®èi víi c¸c c¬  quan  nhµ  níc, c¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n nh»m n©ng cao nhËn thøc  vÒ s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng   cña   doanh   nghiÖp   nhµ   níc;   t¨ng   cêng   ý   thøc   tr¸ch  nhiÖm  trong  chØ  ®¹o vµ  tæ chøc  thùc hiÖn c«ng  t¸c  nµy;  x¸c ®Þnh ®îc ®©y lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m ®Ó  gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ  ho¹ch kinh tÕ  ­ x∙ héi 5   n¨m 2001 ­ 2005.  2. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,   Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng vµ  Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty nhµ níc: a) ChØ  ®¹o  ®Èy nhanh tiÕn  ®é  vµ  hoµn thµnh s¾p xÕp,  ®æi míi doanh nghiÖp nhµ  níc theo  ®Ò  ¸n  ®∙  ®îc Thñ  tíng  ChÝnh   phñ   phª   duyÖt;   ®ång   thêi,   trong   Quý   I   n¨m   2005,  hoµn thµnh  rµ  so¸t,  ph©n lo¹i   ®Ó  bæ sung danh  s¸ch  c¸c  doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, giao, b¸n, kho¸n kinh  doanh,   cho   thuª   theo   tinh   thÇn   NghÞ   quyÕt   Trung  ¬ng   9  (Kho¸ IX) vµ  QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng  8 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh  phñ phª duyÖt. Trong c¸c néi dung kiÓm ®iÓm ®Ó b×nh xÐt hµng n¨m ®èi   víi c¸n bé,  ®¶ng viªn vµ   ®¬n vÞ  ph¶i xÐt  ®Õn kÕt qu¶ chØ   ®¹o, thùc hiÖn s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc. b) Kiªn quyÕt s¾p xÕp l¹i ngay trong n¨m 2005 ®èi víi   nh÷ng doanh nghiÖp kinh doanh thua lç  kÐo dµi, kh«ng cã  kh¶   n¨ng   kh¾c   phôc   theo   c¸c   h×nh   thøc   :   cæ   phÇn   ho¸,  giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n.   Nh÷ng   doanh   nghiÖp   thua   lç,   kh«ng   cßn   vèn   nhµ   níc   th×  thùc   hiÖn   b¸n   ®Êu   gi¸   hoÆc   b¸n   trùc   tiÕp   cho   ngêi   lao  ®éng trong doanh nghiÖp.
  3. 3 c) Nh÷ng c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n  ®éc lËp cña c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc  ®ñ   ®iÒu kiÖn  tiÕp tôc duy tr× 100% vèn nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  ph¬ng  ¸n   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt,   ®iÒu   chØnh   ph¶i   chuyÓn sang ho¹t  ®éng theo chÕ   ®é  c«ng ty díi h×nh thøc  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn.  d) Thi hµnh ®Çy ®ñ, nghiªm c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh   sè 187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ   vÒ  chuyÓn c«ng ty nhµ  níc thµnh c«ng ty cæ phÇn. ChØ  ®¹o  gi¶i quyÕt c¸c tån ®äng vÒ tµi chÝnh vµ lao ®éng tríc khi  thùc hiÖn cæ phÇn ho¸; kh«ng cæ phÇn ho¸ khÐp kÝn néi bé  doanh nghiÖp; thùc hiÖn b¸n cæ phÇn cña c¸c c«ng ty nhµ  níc cæ phÇn ho¸, tríc hÕt lµ c¸c tæng c«ng ty, c«ng ty cã  quy m« lín, ho¹t  ®éng  cã  hiÖu  qu¶  trªn  thÞ  trêng chøng  kho¸n ®Ó thu hót vèn ®Çu t, thu hót c¸c nhµ ®Çu t cã tiÒm  n¨ng   vÒ   c«ng   nghÖ,   thÞ   trêng,   kinh   nghiÖm   qu¶n   lý;...  Trªn c¬  së  tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc  vµ  c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc tæng c«ng  ty nhµ  níc vµ  ph¬ng ¸n  ®Çu t  ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh  doanh cña doanh nghiÖp cæ phÇn hãa mµ  quyÕt  ®Þnh møc vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty vµ  møc vèn do Nhµ  níc n¾m gi÷. §èi  víi cæ phÇn ho¸ c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc, tríc m¾t, Nhµ  níc gi÷ cæ phÇn chi phèi.  ®) C¸c Bé,  ®Þa ph¬ng, tæng c«ng ty nhµ  níc cã  n«ng,  l©m trêng quèc doanh x©y dùng xong §Ò ¸n s¾p xÕp, ®æi míi  vµ  ph¸t triÓn n«ng, l©m trêng göi Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t  triÓn n«ng th«n thÈm ®Þnh trong Quý I n¨m 2005. Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n thÈm  ®Þnh c¸c  §Ò ¸n s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng, l©m trêng quèc  doanh cña c¸c Bé,  ®Þa ph¬ng, tæng c«ng ty tr×nh Thñ  tíng  ChÝnh phñ phª duyÖt xong tríc th¸ng 6 n¨m 2005.  e) Hoµn thµnh phª duyÖt söa  ®æi, bæ sung §iÒu lÖ  Tæ  chøc vµ  ho¹t  ®éng cña c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc phï  hîp  víi quy  ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc trong Quý  II  n¨m   2005.  Phª  duyÖt   chiÕn  lîc   ph¸t   triÓn  cña  c¸c  doanh   nghiÖp do m×nh qu¶n lý.  3.   Bé   Tµi   chÝnh,   trong   Quý   II   n¨m   2005,   hoµn   thµnh  b¸o   c¸o   ®¸nh   gi¸   t×nh   h×nh   tµi   chÝnh   vµ   hiÖu   qu¶   s¶n  xuÊt, kinh doanh cña c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc lµm c¬  së  tiÕp   tôc   c¬   cÊu   l¹i   c¸c   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   g¾n   víi  chiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh.  4. C¨n cø tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i tæng c«ng ty  nhµ  níc, c¸c Bé,  ®Þa ph¬ng, tæng c«ng ty nhµ  níc, trong  Quý  I n¨m  2005,  tr×nh  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  danh s¸ch  c¸c  tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   hãa   trong     n¨m  2005 vµ 2006.
  4. 4 5. Ng©n hµng nhµ níc, trong quý II n¨m 2005 tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ §Ò ¸n cæ phÇn hãa Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ  ®ång b»ng s«ng Cöu Long. 6. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp tæ  chøc giao ban hµng th¸ng víi 5 Bé, 3  ®Þa ph¬ng cã  nhiÒu  c«ng ty nhµ níc: thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh,  thµnh phè  H¶i Phßng, c¸c Bé: C«ng nghiÖp, N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n, Giao th«ng vËn t¶i, X©y dùng, Th¬ng  m¹i   ®Ó   ®«n   ®èc,   kÞp   thêi   n¾m   b¾t   t×nh   h×nh   vµ   cã   biÖn  ph¸p th¸o  gì  víng  m¾c  vÒ  c¬  chÕ, chÝnh  s¸ch, nh÷ng  khã  kh¨n trong tæ chøc thùc hiÖn s¾p xÕp, chuyÓn  ®æi së  h÷u  c«ng ty nhµ níc.   7. C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm   quyÒn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt phôc vô cho s¾p xÕp,  ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ   níc víi néi dung phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn  hµnh;  ®ång thêi b¶o  ®¶m  ®îc sù  qu¶n lý, gi¸m s¸t cña Nhµ  níc víi t c¸ch lµ  chñ  së  h÷u Nhµ  níc  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc vµ  vèn nhµ  níc  ®Çu t vµo c¸c doanh nghiÖp. Cô  thÓ  nh  sau: a) Bé Tµi chÝnh: ­   Trong   Quý   I   n¨m   2005,   tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  quyÕt ®Þnh thµnh lËp Tæng c«ng ty §Çu t vµ kinh doanh vèn  nhµ níc ®Ó thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña chñ së h÷u nhµ   níc vµ chøc n¨ng ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 60 cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. ­ Nghiªn cøu c¶i tiÕn c¸c thñ tôc, quy tr×nh xö lý nî  tån  ®äng b¶o  ®¶m thùc hiÖn theo  ®óng quy  ®Þnh hiÖn hµnh,  ®ång thêi t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Èy nhanh h¬n qu¸ tr×nh c¬  cÊu,  s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc. b) Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi: ­ Trong Quý II n¨m 2005, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ Quy  ®Þnh chÕ   ®é  tiÒn l¬ng, tiÒn thëng  ®èi víi Tæng gi¸m  ®èc,  Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng lµm viÖc theo hîp  ®ång; híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm, tiÒn   thëng   ®èi  víi  ngêi  ®¹i diÖn phÇn vèn nhµ  níc t¹i doanh  nghiÖp kh¸c. ­   Nghiªn   cøu   viÖc   x©y   dùng   thÞ   trêng   nh©n   lùc   qu¶n  trÞ   doanh   nghiÖp;   ch¬ng   tr×nh   ®µo   t¹o   c¸n   bé   qu¶n   lý  doanh nghiÖp vµ c«ng nh©n cã tay nghÒ ®¸p øng víi yªu cÇu  ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. c) Bé  Néi vô, trong Quý  II n¨m 2005, tr×nh Thñ  tíng  ChÝnh phñ  Tiªu chÝ   ®¸nh gi¸ c¸n bé  qu¶n lý  doanh nghiÖp  lµm c¨n cø tuyÓn chän, ký  hîp  ®ång vµ  ph©n phèi thu nhËp  ®èi víi c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp.
  5. 5 d) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, trong Quý II n¨m 2005, tr×nh  ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu  cña NghÞ ®Þnh sè 63/2001/N§­CP vÒ chuyÓn doanh nghiÖp nhµ  níc,  doanh   nghiÖp   cña   tæ  chøc   chÝnh   trÞ,  tæ   chøc  chÝnh   trÞ  ­ x∙ héi thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh  viªn. 8.   §Èy   nhanh   tiÕn   ®é   thÝ   ®iÓm   c¸c   m«   h×nh   tæ   chøc  qu¶n lý míi. a)  C¸c Bé  C«ng nghiÖp, X©y dùng, Giao th«ng vËn t¶i  cã tr¸ch nhiÖm: ­   ChØ   ®¹o   x©y   dùng   ®Ò   ¸n   h×nh   thµnh   c¸c   tËp   ®oµn  trong lÜnh vùc dÇu khÝ,  ®iÖn lùc, x©y dùng, tr×nh Thñ  t ­ íng ChÝnh phñ phª duyÖt trong Quý IV n¨m 2005.  ­ ChØ  ®¹o x©y dùng  ®Ò  ¸n thÝ   ®iÓm Héi  ®ång qu¶n trÞ  ký   hîp   ®ång   víi   Tæng   gi¸m   ®èc,   gi¸m   ®èc   ë   5   Tæng   c«ng  ty : C«ng nghiÖp Tµu thuû ViÖt Nam, C«ng nghiÖp « t« ViÖt  Nam, ThiÕt bÞ  kü  thuËt  ®iÖn, Thñy tinh vµ  gèm x©y dùng,  X©y dùng S«ng Hång, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong Quý  I  n¨m 2005.  b) C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé  chñ   ®éng nghiªn cøu,  ®Ò  xuÊt víi Thñ  tíng ChÝnh phñ  h×nh thµnh c¸c tËp  ®oµn kinh  tÕ ngoµi nh÷ng lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a môc nµy trong  n¨m 2006.  9. Tæ chøc s¬ kÕt c¸c m« h×nh tæ chøc qu¶n lý míi : a) Trong Quý  II n¨m 2005, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×, phèi hîp víi Ban chØ ®¹o §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh  nghiÖp tæ chøc s¬  kÕt m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con,  rót kinh nghiÖm  ®Ó  hoµn chØnh c¸c quy  ®Þnh (nÕu cÇn) vµ  nh©n réng m« h×nh nµy.  b)   Ban   ChØ   ®¹o   §æi   míi   vµ   Ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp,  trong Quý IV n¨m 2005 tæ chøc s¬ kÕt thÝ ®iÓm m« h×nh Héi   ®ång qu¶n trÞ ký hîp ®ång víi Tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc. 10. KiÖn toµn hÖ  thèng Ban §æi míi doanh nghiÖp c¸c   cÊp: Ban §æi míi doanh nghiÖp cña Bé do Bé trëng hoÆc Thø  trëng lµm Trëng ban; cña  ®Þa ph¬ng do Chñ  tÞch hoÆc Phã  Chñ  tÞch lµm Trëng ban; cña Tæng c«ng ty nhµ  níc do Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc Tæng Gi¸m  ®èc lµm Trëng ban.  C¸c Ban cã  bé  phËn gióp viÖc, trong  ®ã  cã  c¸n bé  chuyªn  tr¸ch,   ®Ó  lµm  c«ng  t¸c tham mu, kiÓm tra,  ®«n  ®èc thùc  hiÖn c«ng t¸c s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n íc, ph¸t  hiÖn   vµ   gi¶i   quyÕt   c¸c   víng   m¾c   theo   thÈm   quyÒn   hoÆc  tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy   ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng ®îc  ph©n c«ng chñ  tr×  c¸c  ®Ò  ¸n cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi 
  6. 6 c¸c c¬  quan liªn quan tæ chøc nghiªn cøu, x©y dùng  ®Ò  ¸n  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ®óng tiÕn ®é quy ®Þnh.
  7. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA k Õ   h o ¹ c h   t r i Ó n   k h a i   t h ù c   h i Ö n   C h Ø   t h Þ   s è   4 5 ­ C T / T W   n g µ y   2 2   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m   2 0 0 4   c ñ a   B é  ChÝnh trÞ STT Néi dung c«ng viÖc H×nh thøc Thêi gian  hoµn thµnh 1 Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ­   NghÞ   ®Þnh   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ  Þ ®Þnh cña ChÝnh phñ Ngh ®Þnh   sè   63/2001/N§­CP   vÒ   chuyÓn   DNNN,   doanh   nghiÖp   Quý II/2005 cña   tæ   chøc   chÝnh   trÞ,   tæ   chøc   chÝnh   trÞ   ­   x∙   héi  thµnh c«ng ty TNHH 1 thµnh viªn ­ S¬ kÕt m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con B¸o c¸o s¬ kÕt  Quý II/2005 2 Bé Tµi chÝnh   ­ Hoµn thiÖn §Ò  ¸n thµnh lËp Tæng c«ng ty §Çu t  vµ  Õt   ®Þnh   cña   Thñ   Quy tíng  Quý I/2005 kinh doanh vèn nhµ níc ChÝnh phñ ­ B¸o c¸o   ®¸nh  gi¸ t×nh  h×nh  tµi chÝnh  vµ  hiÖu  qu¶  B¸o c¸o Quý II/2005 s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c tæng c«ng ty nhµ níc 3 Bé Néi vô  QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  ­ Tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp Quý II/2005 ChÝnh phñ 4 Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi ­ ChÕ ®é tiÒn l¬ng, tiÒn thëng ®èi víi Tæng gi¸m ®èc,  Õt   ®Þnh   cña   Thñ   Quy tíng  Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng lµm viÖc theo  Ýnh phñ Ch Quý II/2005 hîp ®ång ­ ChÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm, tiÒn thëng ®èi víi ngêi  Õt   ®Þnh   cña   Thñ   Quy tíng  Quý II/2005 ®¹i diÖn phÇn vèn   nhµ níc t¹i doanh nghiÖp kh¸c. ChÝnh phñ C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   5 UBND cÊp tØnh, H§QT TCT nhµ níc ­ Rµ  so¸t, ph©n lo¹i  ®Ó  bæ sung danh s¸ch c¸c doanh   Õt   ®Þnh   cña   Thñ   Quy tíng  ý I/2005 Qu
  8. 8 nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, giao, b¸n, kho¸n kinh  Ýnh phñ Ch doanh, cho thuª. ­   Danh   s¸ch   c¸c   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   thùc   hiÖn   cæ  Õt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  Quy Quý I/2005 phÇn hãa trong 2 n¨m 2005 vµ 2006 ChÝnh phñ ­ §Ò  ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn n«ng, l©m tr ­ QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  êng ChÝnh phñ +   Göi   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   thÈm  Quý I/2005 ®Þnh  + Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tr×nh Thñ t­ Quý II/2005 íng ChÝnh phñ phª duyÖt QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  ­ Phª duyÖt söa  ®æi, bæ sung §iÒu lÖ  Tæ chøc vµ  ho¹t  ChÝnh phñ hoÆc Bé trëng, Chñ  ý II/2005 Qu ®éng cña c¸c tæng c«ng ty nhµ níc trùc thuéc  tÞch UBND cÊp tØnh 6 Ng©n hµng Nhµ níc ­   §Ò   ¸n   cæ   phÇn   ho¸   Ng©n   hµng   Ph¸t   triÓn   nhµ   §ång  Õt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  Quy Quý II/2005 b»ng s«ng Cöu Long ChÝnh phñ 7 Bé X©y dùng  ­ §Ò  ¸n thÝ   ®iÓm H§QT ký  hîp  ®ång víi Tæng gi¸m  ®èc,  Õt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  Quy gi¸m  ®èc  ë  c¸c  TCT: Thuû  tinh  vµ  gèm  x©y dùng,  X©y  Ýnh phñ Ch Quý I/2005 dùng S«ng Hång QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  ­ §Ò ¸n thµnh lËp TËp ®oµn trong lÜnh vùc x©y dùng Quý IV/2005 ChÝnh phñ 8 Bé C«ng nghiÖp ­ §Ò  ¸n thÝ   ®iÓm H§QT ký  hîp  ®ång víi Tæng gi¸m  ®èc,  Õt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  Quy Quý I/2005 gi¸m ®èc ë TCT ThiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn ChÝnh phñ QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  ­ §Ò ¸n thµnh lËp TËp ®oµn DÇu khÝ  Quý IV/2005 ChÝnh phñ QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  ­ §Ò ¸n thµnh lËp TËp ®oµn §iÖn lùc Quý IV/2005 ChÝnh phñ
  9. 9 9 Bé Giao th«ng vËn t¶i ­ §Ò  ¸n thÝ   ®iÓm H§QT ký  hîp  ®ång víi Tæng gi¸m  ®èc,  Õt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng  Quy gi¸m ®èc ë c¸c TCT: C«ng nghiÖp Tµu thuû, C«ng nghiÖp  Ýnh phñ Ch Quý I/2005 « t« 10 Ban ChØ ®¹o ®æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp   ­ S¬  kÕt thÝ   ®iÓm m« h×nh Héi  ®ång qu¶n trÞ  ký  hîp   B¸o c¸o s¬ kÕt Quý IV/2005 ®ång víi Tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc. C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé  nghiªn cøu,  ®Ò  xuÊt víi Thñ   Ò ¸n § 11 tíng   ChÝnh   phñ   h×nh   thµnh   c¸c   tËp   ®oµn   ngoµi   nh÷ng  N¨m 2006 lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i c¸c môc 7 vµ 8 b¶ng Phô lôc nµy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2