intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 140/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

81
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 140/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 140/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 140/2005/Q§­TTg  ngµy 13 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi mét sè c«ng ty nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh NghÖ An  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh NghÖ An; quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi mét sè  c«ng   ty   nhµ   níc   thuéc   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   NghÖ   An   nh  sau: 1.   ChuyÓn   sang   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   1   thµnh  viªn C«ng ty CÊp tho¸t níc. 2. Thùc hiÖn cæ phÇn hãa, trong ®ã:  ­ Nhµ níc gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ: + C«ng ty Nu«i trång thuû s¶n TrÞnh M«n, + C«ng ty Th¬ng m¹i ®Çu t ph¸t triÓn miÒn nói.  ­ Nhµ  níc gi÷  cæ phÇn  ë  møc thÊp hoÆc kh«ng gi÷  cæ  phÇn: + C«ng ty In NghÖ An, + C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a giao th«ng thuû bé NghÖ  An, + C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a cÇu ®êng bé NghÖ An, + C«ng ty M«i trêng ®« thÞ Vinh. 3. Thùc hiÖn gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n:  Nhµ m¸y Gç Vinh.
  2. 2 § i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh NghÖ An: 1.   ChØ   ®¹o   thùc   hiÖn   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh   nghiÖp nhµ níc trùc thuéc tØnh ®∙ ®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  73/2003/Q§­TTg ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh nµy.  §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng cæ phÇn hãa  ®îc th×  chñ   ®éng chuyÓn sang mét trong c¸c h×nh thøc: giao, b¸n  hoÆc gi¶i thÓ, ph¸ s¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ b¸o c¸o  Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. C¸c n«ng, l©m trêng s¾p xÕp theo quy ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh sè 170/2004/N§­CP ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2004 cña ChÝnh   phñ   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn   n«ng   trêng   quèc  doanh vµ NghÞ ®Þnh sè 200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m  2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn l©m  trêng quèc doanh. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  tØnh NghÖ  An vµ   Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2