intTypePromotion=1

Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
107
lượt xem
7
download

Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lập, quản lý, sử dụng quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt §Þnh Cña Bé Trëng Bé Tµi ChÝnh sè 1632/1998/Q§-BTC ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1998 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ lËp, qu¶n lý, sö dông quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Bé Trëng Bé Tµi ChÝnh C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/05/1998 vÒ híng dÉn chi tiÕt thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; C¨n cø NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 178/CP ngµy 28/10/1994 vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; §Ó thèng nhÊt viÖc qu¶n lý ng©n s¸ch vÒ thu vµ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, Tæng gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc; Vô trëng Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc; QuyÕt §Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ lËp, qu¶n lý, sö dông quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/1999. §iÒu 3: Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, Tæng gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc, Vô trëng Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc, Ch¸nh v¨n phßng bé cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Quy ChÕ LËp, Qu¶n Lý, Sö Dông Quü Hoµn ThuÕ Gi¸ TrÞ Gia T¨ng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1632/1998/Q§-BTC ngµy 17/11/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Ch¬ng I Nh÷ng Qui §Þnh Chung §iÒu 1: Thµnh lËp quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tËp trung t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c ®èi t- îng quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; §iÒu 15 NghÞ ®Þnh 28/1998/N§-CP ngµy 11/05/1998 cña ChÝnh phñ vµ v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. Quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng do Bé trëng Bé Tµi chÝnh uû quyÒn cho Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ lµm chñ tµi kho¶n. §iÒu 2: Nguån h×nh thµnh quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc trÝch tõ sè thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu; møc trÝch do Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ vµ Vô trëng Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc. §iÒu 3: C¬ quan thuÕ, Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc, Kho b¹c Nhµ níc theo nhiÖm vô cña m×nh thùc hiÖn viÖc lËp quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thùc hiÖn hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ®óng quy ®Þnh t¹i quy chÕ nµy. Ch¬ng II Nh÷ng Quy §Þnh Cô ThÓ §iÒu 4: Dù to¸n thu vµ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 1/ Hµng n¨m, c¬ quan thuÕ cã nhiÖm vô dù kiÕn sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i hoµn trong n¨m cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 quy chÕ nµy theo tr×nh tù sau: - Chi côc thuÕ dù kiÕn sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i hoµn cho c¸c ®èi t- îng ®îc hoµn thuÕ do Chi côc thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý, tæng hîp göi Côc thuÕ. - Côc thuÕ dù kiÕn sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i hoµn cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ do Côc thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý, ®ång thêi tæng hîp chung sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i hoµn cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè, göi Tæng côc thuÕ.
  3. 3 - Tæng côc thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp chung sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i hoµn cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ trong c¶ níc göi Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc tæng hîp vµo dù to¸n thu ng©n s¸ch Nhµ níc tr×nh Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 2/ C¨n cø sè dù to¸n thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu vµ sè dù kiÕn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i hoµn, Tæng côc ThuÕ, Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc dù kiÕn møc trÝch lËp quü hoµn thuÕ n¨m sau tõ sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng hãa nhËp khÈu ®Ó tr×nh Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng ®ñ ®¶m b¶o chi hoµn thuÕ theo thùc tÕ, Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé tr- ëng Bé Tµi chÝnh ®Ó bæ sung kÞp thêi ®¶m b¶o nguån hoµn thuÕ cho c¸c ®èi tîng. §iÒu 5: TrÝch lËp quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng C¨n cø vµo møc trÝch quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· ®îc Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh, ®Þnh kú hµng th¸ng theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc tr- ëng Tæng côc ThuÕ; Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc lµm thñ tôc cÊp t¹m øng tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc vµo tµi kho¶n quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña Tæng côc ThuÕ t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng. §iÒu 6: Thùc hiÖn hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh: 1/ Sau khi nhËn ®îc hå s¬ hoµn thuÕ cña c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ göi tíi, c¬ quan thuÕ thùc hiÖn: a- §èi víi ®èi tîng nép thuÕ do Chi côc thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý, nÕu ®îc hoµn thuÕ theo chÕ ®é quy ®Þnh, Chi côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra hå s¬ vµ x¸c nhËn sè thuÕ ph¶i hoµn tr×nh Côc thuÕ xem xÐt ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cho c¸c ®èi tîng nµy. b- §èi víi ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ do Côc thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý, côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt hå s¬ vµ ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cho c¸c ®èi tîng nµy. c- §èi víi mét sè trêng hîp ®Æc biÖt vµ ®èi víi c¸c Tæng c«ng ty thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 90/TTg nµy 07/03/1994, 91/TTg ngµy 07/3/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ nÕu viÖc hoµn thuÕ thùc hiÖn tËp trung t¹i V¨n phßng Tæng c«ng ty, Côc thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, xem xÐt, x¸c nhËn sè thuÕ ph¶i hoµn cña tõng ®¬n vÞ, b¸o c¸o Tæng côc ThuÕ, Bé trëng Bé Tµi chÝnh uû quyÒn cho Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cho ®èi tîng nµy. 2/ Trong thêi gian 5 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ, Kho b¹c Nhµ níc hoµn thµnh c«ng viÖc hoµn thuÕ cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ. - §èi víi ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ do Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh, Tæng côc ThuÕ lµm uû nhiÖm chi kÌm theo QuyÕt ®Þnh hoµn thuÕ ®Ó xuÊt quü hoµn thuÕ vµ göi Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn viÖc hoµn thuÕ cho ®èi tîng.
  4. 4 - §èi víi ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ do Côc trëng Côc thuÕ ra quyÕt ®Þnh (bao gåm c¶ c¸c ®èi tîng do Côc thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý vµ ®èi tîng do Chi côc thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý), Côc thuÕ lµm quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ kÌm theo uû nhiÖm chi göi kho b¹c Nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng lµm thñ tôc hoµn thuÕ cho c¸c ®èi tîng nµy tõ tµi kho¶n v·ng lai vÒ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm lµm thñ tôc thanh to¸n víi quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng më t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng. 3/ Trong trêng hîp tån quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng cßn, Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm t¹m øng tån ng©n kho b¹c ®Ó thùc hiÖn hoµn thuÕ cho c¸c ®èi tîng theo ®óng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 6 Quy chÕ nµy, ®ång thêi th«ng b¸o cho Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó thanh to¸n phÇn vèn ®· t¹m øng. Ch¬ng III Tr¸ch NhiÖm Cña C¸c C¬ Quan Trong ViÖc Hoµn ThuÕ Gi¸ TrÞ Gia T¨ng §iÒu 7: C¬ quan thuÕ c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm: 1/ Tæng côc thuÕ cã nhiÖm vô: a- Dù kiÕn sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i hoµn trong n¨m. b- C¨n cø vµo sè dù kiÕn hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng c¶ n¨m, phèi hîp víi Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc x¸c ®Þnh møc trÝch lËp tµi kho¶n quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng th¸ng, quý vµ dù kiÕn møc thuÕ ph¶i hoµn ®èi víi tõng tØnh, thµnh phè göi Kho b¹c Nhµ níc lµm c¨n cø thùc hiÖn. c- Thùc hiÖn hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i môc c kho¶n 1 §iÒu 6 Quy chÕ nµy. d- Híng dÉn, kiÓm tra viÖc hoµn thuÕ cña c¸c Côc thuÕ. ®- Thùc hiÖn qu¶n lý quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng më t¹i Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng. §Þnh kú 10 ngµy cã b¸o c¸o nhanh vÒ t×nh h×nh chi hoµn thuÕ cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ b¸o c¸o Bé ®ång göi Vô ng©n s¸ch Nhµ níc. Hµng th¸ng lËp b¸o c¸o vÒ sè chi hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ (cã x¸c nhËn cña Kho b¹c Nhµ níc) ®Ó b¸o c¸o Bé, ®ång göi Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc. QuyÕt to¸n quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh. 2/ Côc thuÕ, Chi côc thuÕ ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm: a- X©y dùng dù kiÕn sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i hoµn trªn ®Þa bµn b¸o c¸o c¬ quan thuÕ cÊp trªn theo quy ®Þnh. b- Thùc hiÖn kiÓm tra vµ ra quyÕt ®Þnh (®èi víi Côc thuÕ) hoÆc ®Ò nghÞ Côc thuÕ ra quyÕt ®Þnh (®èi víi chi côc thuÕ) chi tr¶ hoµn thuÕ cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ theo LuËt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng côc thuÕ vÒ c¸c quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ trªn ®Þa bµn.
  5. 5 c- §Þnh kú 10 ngµy cã b¸o c¸o chi tiÕt theo tõng ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ göi Tæng côc thuÕ. d- Hµng th¸ng lËp b¸o c¸o kÕ to¸n chi tiÕt theo tõng ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn ®Þa bµn (cã x¸c nhËn cña c¬ quan kho b¹c Nhµ níc) thuéc tr¸ch nhiÖm qu¶n lý b¸o c¸o c¬ quan thuÕ cÊp trªn theo quy ®Þnh. §iÒu 8: Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm: a- C¨n cø sè dù kiÕn chi hoµn thuÕ vµ dù to¸n thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu, phèi hîp víi Tæng côc ThuÕ x¸c ®Þnh møc trÝch lËp quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tõ nguån thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu. b- Thùc hiÖn t¹m øng kinh phÝ vµo tµi kho¶n quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó ®¶m b¶o nguån chi tr¶ kÞp thêi cho ®¬n vÞ. c- Hµng th¸ng phèi hîp víi Tæng côc ThuÕ, Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng thùc hiÖn ®iÒu chØnh gi¶m thu vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng hãa nhËp khÈu (t¬ng øng sè chi t¹m øng vµo quü hoµn thuÕ) vµ ®iÒu chØnh gi¶m chi t¹m øng tõ ng©n s¸ch vµo quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nguån ®Ó thùc hiÖn hoµn thuÕ theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. §iÒu 9: Kho b¹c Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm: a- Më tµi kho¶n quü hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 Quy chÕ nµy. b- Híng dÉn kho b¹c Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè më tµi kho¶n v·ng lai thanh to¸n hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè theo híng dÉn cña Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng. c- Thùc hiÖn thanh to¸n hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh hoÆc Côc trëng Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè theo ®óng thêi gian quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 6 Quy chÕ nµy. d- X¸c nhËn sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· thùc thanh to¸n cho c¸c ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ trªn ®Þa bµn tõng tØnh, thµnh phè. Ch¬ng IV Tæ Chøc Thùc HiÖn §iÒu 10: Thñ trëng c¸c c¬ quan ThuÕ, Kho b¹c Nhµ níc, Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt ®iÒu chØnh, bæ sung kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2