intTypePromotion=1

Quyết định 19/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định 19/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  19  th /2000/Q§­T T g   n g µ y  03 th¸ng 02 n¨ m  2000  Ò  b∙i b á  c¸c lo¹i V     gi Ê y p h Ð p  tr¸ivíi u y  ® Þ n h  c ñ a L u Ë t D o a n h  n g hi Ö p    q Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  cø  Doanh nghiÖp  è  s 13/1999/QH10  µy  th¸ng  n¨m  ng 12  6  1999; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Tríc m ¾t    á    ¹igiÊy  Ðp    b∙ib c¸c lo   ph kinh doanh, giÊy      chøng  nhËn    iÒu  Ön  ®ñ ® ki kinh  doanh, giÊy  Ðp  µnh    ph h nghÒ, chøng  chØ   µnh  h nghÒ   µ  Êy phÐp  íi ×nh  v gi   d  h thøc kh¸c (sau  y  äichung  µgiÊy phÐp)  îc     ®© g   l    ®  x¸c®Þnh    trong Danh  ôc    m ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u  2. C¸c lo¹igiÊy phÐp  kinh doanh kh¸c do c¸c Bé, c¬ quan    ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñy  thu Ch ph v do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  ¬ ban  µnh  µ   h m kh«ng  c¨n  vµo  Ët,ph¸p  Önh, cø  lu   l   nghÞ   nh,  ng  a  îc liÖtkª vµo  ®Þ nh ch ®       Danh  ôc  ãi t¹  Òu  Quy Õt  nh   m n  i §i 1  ®Þ nµy  Õt  Öu  ùcthi µnh  õngµy  th¸ng7  h hi l     h t  01    n¨m 2000. §èivíi iÒu  Ön     ® ki kinh doanh  Ðt thÊy  Çn  Õtph¶icã  Êy  Ðp th×   x  c thi     gi ph    c¸c c¬    quan  ÷u  h quan  ph¶itr×nh ChÝnh  ñ      ph ban  µnh  Þ  nh    ùc h ngh ®Þ ®Ó th   hiÖn  ng  ®ó quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt Doanh  ®Þ t i 6    nghiÖp. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  3. Quy ®Þ n c hi l   t   ban  µnh. h §i Ò u      4. Tæ c«ng      µnh  Ët  t¸cthih Lu Doanh nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     kiÓm    Öc    µnh  travi thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 D a n h  m ô c  c¸c lo¹i Ê y p h Ð p  b Þ  b∙i á  Gi  b (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2000/Q§­   ®Þ s 19  TTg cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ,ngµy  th¸ng02  Th t   ph   03    n¨m 2000)  1.Ngµnh    Khoa  äc,C«ng  h  ngh Ö   µ  v M«i  êng tr 1.GiÊy    Ën  Óm    nhiÔ m    x¸cnh ki so¸t«  m«i  êng tr 2.GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  ÕtbÞ    äc   thi   tinh 3.GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  Õ   Öu,ph Õ     µkim    ph li   th¶il   lo¹i 2.Ngµnh  ¬ng  ¹i   Th m 4.GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  µ  ä   nh tr 5.GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  Þch  ô  Ç m     d vc ®å 6.GiÊy  Ðp  Ò   Þch  ô    ph v d v tr«ng gi÷tµis¶n      3.Ngµnh  û    Thu s¶n 7.GiÊy  Ðp      ph dichuyÓn  ùcl ng khaith¸c l  î     8.GiÊy  Ðp    ph khaith¸ch¶is¶n  bê      xa  9.GiÊy  Ðp  ¹t®éng  Ò     ph ho   ngh c¸ 10.GiÊy  Ðp  Çn      ¹ovµ    èng   ph thu ho¸,lai   digi t 11.GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k s¶n  Êtthøc ¨n cho  ng  Ëtthuû s¶n xu      ®é v     12.GiÊy    chøng  Ën    ¹ch nhuyÔn  Ó nh thu ho   th 13.GiÊy    chøng  Ën  Êtxø  nh xu   nhuyÔn  Ó th 4.Tæng  ôc      c H¶i quan 14.GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  Þch  ô  nh ® kd v khaithuªh¶iquan      5.Bé  µichÝnh   T  15.GiÊy  Ðp  ¹t®éng   Ên  µichÝnh   ph ho   tv t   6.Ngµnh    C«ng  nghiÖp 16.Chøng    chØ  µnh  Ò    Ên  ©y  ùng  iÖn h ngh tv x d ® 17.GiÊy  Ðp  µnh  Ò     ph h ngh s¶n  Êt,giac«ng  Õ   Õn  xu     ch bi s¶n  È m   ph c«ng  nghiÖp   ñ c«ng  ­th   nghiÖp 18.GiÊy  Ðp  µnh  Ò     ph h ngh c«ng  nghiÖp
  3. 3 7.Tæng  ôc  u  iÖn   c B® 19.GiÊy  Ðp  µm  ilýkinh doanh  ÕtbÞ  u  Ýnh  Ôn    ph l ®¹       thi   b ch vi th«ng 20.  Êy  Ðp   µnh  Gi ph h nghÒ   i lý cung  Êp  Þch  ô  u  Ýnh  Ôn  ®¹     c d v b ch vi th«ng 21.GiÊy  Ðp  µm  ilýcho      ph l ®¹     c¸cc«ng    tychuyÓn    ph¸tnhanh  ícngoµi n  22. GiÊy  Ðp  Õt  èim¹ng    ph k n  Internet  ,kinh doanh    hoÆc   µm  ilýcung  l ®¹     cÊp    Þch  ô  c¸cd v Internet 23. §¨ng  ý    k chøng chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d trong lÜnh  ùc  u  Ýnh,   v b ch   viÔn  th«ng  Êp  (c cho  chøc) tæ  8.Tæng  ôc  lÞch   c Du  24.GiÊy  Ðp    ph kinh doanh  ÷hµnh  éi®Þa   l  n  25.GiÊy  Ðp    ph kinh doanh  Ën    v chuyÓn  kh¸ch du  Þch  l 26. GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  ¬  ë u  ó du  Þch,kinh  nh ®ñ ® ki c s l tr   l   doanh  kh¸ch s¹n   9.Bé  tÕ   Y  27.GiÊy    chøng  Ën  ¬  ë  ttiªuchuÈn  toµn  Ö   nh c s ®¹     an  v sinhthùc phÈ m     28.GiÊy    chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ëp c¬  ë  µnh  nh ®ñ tiªuchu v ® ki th l  sh nghÒ   trangthiÕtbÞ, dông  ô  tÕ   ©n      c y  tnh 10.Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h 29.GiÊy  Ðp  µnh  Ò   Þch  ô    ng   ph h ngh d v lao®é 11.Ngµnh    V¨n    µ  ho¸ v Th«ng  tin 30.GiÊy  Ðp  ¹t®éng    ph ho   khuyÕn    ã  ëng m∙ic th 31.GiÊy  Ðp  Þch  ô    Ýnh   ph d v vit 32.GiÊy  Ðp  ¸nh    ph ® m¸y  ÷ ch 33.GiÊy  Ðp  ¹t®éng  Õp    ph ho   nhi ¶nh,kÎbiÓn  Öu    hi 34.GiÊy  Ðp  nh¹c   ph ca  35.GiÊy  Ðp  µnh  Ëp c¬  ë      ph th l   s inbao  ×b 36.GiÊy  Ðp  µnh  Ò     ¾c  ç   ph h ngh inkh g 37.GiÊy  Ðp  µnh  Ò   p  ò   ph h ngh Ð nh 38.GiÊy  Ðp  µnh  Ò       ph h ngh inRomeo 39.GiÊy  Ðp  µnh  Ò     ph h ngh Photocopy 40.GiÊy  Ðp  µnh  Ò   ng, xÐn    ph h ngh ®ã   s¸ch 41.GiÊy  Ðp  µnh  Ò   Ëttngµnh    ph h ngh v    in
  4. 4 42.GiÊy  Ðp  µnh  Ò     ph h ngh s¶n  Êtvµ  öa  ÷a  ¬  Ý  µnh  xu   s ch c kh ng in 43.GiÊy  Ðp  µnh  Ò     ph h ngh s¶n  ÊtvËtliÖu in xu       44.GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  ¹t®éng  nh ®ñ ® ki ho   Galery 45.GiÊy  Ðp    ph sao  Ðp  ch tranh 46.GiÊy  Ðp    ph kinh doanh  Þch  ô    ¬i iÖn  ö   d v trßtr  ® t 47.GiÊy  Ðp  ¹y nh¹c   ph d   48.GiÊy  Ðp  ¹y khiªuvò   ph d     49.GiÊy  Ðp    ph cho    m   thuª© thanh 50.GiÊy  Ðp    ph quay  camera 51.GiÊy  Ðp  ¹t®éng  ¹clÔ,nh¹ct©n   ph ho   nh       52.GiÊy  Ðp    ph quay  phim  ¹ic¶nh ngo   53.GiÊy  Ðp  ÏtruyÒn  Çn   ph v   th 54.GiÊy  Ðp  öa  ÷a  ¹c cô   ph s ch nh   55.GiÊy  Ðp    ph mua    Ëttngµnh  b¸n v    ¶nh 56.GiÊy  Ðp  ë   öa  µng    ph m c h minilab 57.GiÊy  Ðp  ¾c  ÷   ph kh ch 58.GiÊy  Ðp      ph giac«ng  phim  ¶nh 59.GiÊy  Ðp  ÕtkÕ,  ¹om É u   ph thi   t  60.GiÊy  Ðp      ph b¸n tranh ®iÖn   61.GiÊy  Ðp    ph cho    thuªm¸y  Ýnh t 62.GiÊy  Ðp  Þch  Ët   ph d thu 63.GiÊy  Ðp  Þch  ô  a   ph d v bi­ 64.GiÊy  Ðp      ü   Ö  u  Ö m   ph b¸n ®å m ngh l ni 12.Ngµnh    Giao  th«ng  Ën  v t¶i 65.GiÊy  Ðp  Ën    µnh    ph v t¶i h kh¸ch c«ng  éng    c b»ng  m¸y xe  66.GiÊy  Ðp  ë   éng  a  µn  µnh  Ò   ©y  ùng   ph m r ®Þ b h ngh x d 67.GiÊy  Ðp  µnh  Ò   ©y  ùng    ph h ngh x d giao th«ng   68.GiÊy  Ðp  Ën    êng  û   ph v t¶i ® thu 69.GiÊy  Ðp  ng  íi, öa  ÷a  ¬ng  Ön vËn    ph ®ã m   s ch ph ti   t¶i 70.GiÊy  Ðp  ¹t®éng  µng    ph ho   h h¶i 71.GiÊy  Ðp  ¹t®éng    ph ho   kinhdoanh  Þch  ô  µng    d vh h¶i 72.  Êy  Ðp  µnh  Gi ph h nghÒ,  öa  ÷a, ®ãng  íi ph¬ng  Ön  û  éi s ch   m  ti thu n   ®Þa 73.GiÊy  Ðp  Ën    µng    Êy phÐp  Ën    µnh    ph v t¶i h ho¸,gi   v t¶i h kh¸ch 74.GiÊy  Ðp  ¨ng  ý    ph ® k kinh doanh  Þch  ô  Ën    êng  û néi®Þa   d v v t¶i ® thu    
  5. 5 75.GiÊp  Ðp  Ën    êng  é   ph v t¶i ® b 76.GiÊy  Ðp    ¹oph¬ng  Ön c¬  í® êng  é   ph c¶it   ti   gi   i b 77.GiÊy  Ðp  ö  ông  ïng níc® êng  û néi®Þa   ph s d v   thu     78.GiÊy  Ðp  µnh  Ò     ph h ngh s¶n  Êts¶n  È m   xu   ph c«ng  nghiÖp  GTVT 13.Ngµnh  ©y  ùng   X d 79.Chøng    chØ  µnh  Ò   ©y  ùng h ngh x d 80.Chøng    chØ  µnh  Ò    Ên  ©y  ùng h ngh tv x d 14.Ngµnh    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n 81.GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki mua  thuèc thó y b¸n     82.GiÊy  Ðp  Õ   Õn  ç  µ  ©m    ph ch bi g v l s¶n 83.Chøng    chØ  µnh  Ò   h ngh xay    Õ   Õn  ùc phÈ m s¸t,ch bi th   15.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu    K ho   § t 84.Chøng    chØ  µnh  Ò    Ên  u    ícngoµi. h ngh tv ®Ç tn  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2