intTypePromotion=1

Quyết định 193/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
83
lượt xem
2
download

Quyết định 193/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 193/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Phương án tổng thể sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia giai đoạn 2003-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 193/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   ¦íng c h Ý n h   h ñ   è  193/2003/Q§­T T g   T t p S n g µ y 17  th¸ng 9 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c b æ  s u n g   h ¬ n g   P ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c Trun g  t © m  K h o a   ä c t ù n hiªn v µ   h C « n g  n g h Ö  Q u è c  gia giai ® o ¹ n 2003    ­ 2005 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­ TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Õp tôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp, ® æi  íiph¸ttr Ón  t  ph v vi ti     m s x   m    i vµ  ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc; nh n XÐt    Þ  ña  ®Ò ngh c Trung  ©m  t Khoa  äc  ùnhiªnvµ  h t    C«ng  Ö   èc  ngh Qu gia, Q uy Õ t  Þ nh: ®   §i Ò u 1.  ÷  Gi nguyªn Tæng  c«ng    ty øng  ông  d C«ng nghÖ   íi vµ    m   Du lÞch (NEWTATCO)   µ Tæng   l  c«ng    µ  íc,ho¹t®éng  ty nh n     kinh doanh  éc thu   Trung  ©m  t Khoa  äc  ùnhiªnvµ  h t    C«ng  Ö   èc       o¹n  ngh Qu gia(giai ® 2003­2005) . §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ  µy  ¨ng  2. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ng ® C«ng  b¸o. Gi¸m  c Trung  ©m   ®è t Khoa  äc  ù  h t nhiªn vµ    C«ng  Ö   èc    éi ngh Qu gia,H   ®ång  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    tyøng  ông  d C«ng  Ö   íivµ  lÞch  Þu  ngh m   Du  ch tr¸ch  nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n              
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2