intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 193/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

65
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 193/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 193/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 193/2005/Q§­TTG  n g µ y   0 2   t h ¸ n g     8     n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   p h ª   d u y Ö t   ® i Ò u   c h Ø n h  Ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Lµo Cai thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Lµo Cai, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh Ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh Lµo  Cai n¨m 2005 ­ 2006 nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u   2.   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Lµo Cai cã  tr¸ch nhiÖm: 1.   ChØ   ®¹o   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   c«ng   ty   nhµ   níc   trùc  thuéc theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ néi dung ®∙ ®îc  phª duyÖt. 2. C¨n cø tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ n­ íc ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy  24 th¸ng 8 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®Ó  quyÕt  ®Þnh  tû  lÖ  cæ phÇn Nhµ  níc n¾m gi÷  khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸  c«ng ty nhµ níc.  §i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi  vô, Lao ®éng ­                Th¬ng binh vµ X∙ héi vµ c¸c  c¬  quan cã  liªn quan cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû  ban  nh©n   d©n   tØnh   Lµo   Cai   trong   viÖc   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh  nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn.
  2. 2 § i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  tØnh Lµo  Cai vµ   Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 phô lôc Danh môc c«ng ty nhµ níc thuéc tØnh Lµo Cai  ®iÒu chØnh Ph¬ng ¸n s¾p xÕp trong n¨m 2005 ­ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  193/2005/Q§­TTg  ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. C¸c c«ng ty Nhµ níc gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ: 1. Tr¹m §¨ng kiÓm ph¬ng tiÖn giao th«ng, 2. C«ng ty Xæ sè kiÕn thiÕt Lµo Cai, 3. C«ng ty Kho¸ng s¶n Lµo Cai, 4. C«ng ty CÊp tho¸t níc Lµo Cai, 5. C«ng ty M«i trêng ®« thÞ Lµo Cai, 6. C«ng ty Qu¶n lý vµ X©y dùng ®êng bé Lµo Cai. II. C¸c c«ng ty nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn hãa:  1. C«ng ty Xi m¨ng Lµo Cai, 2. C«ng ty VËt t n«ng nghiÖp tæng hîp. 3. C«ng ty Th¬ng m¹i Lµo Cai, 4. C«ng ty Du lÞch Lµo Cai, 5. C«ng ty S¸ch thiÕt bÞ trêng häc Lµo Cai, 6. XÝ nghiÖp In Lµo Cai. III. Tæ chøc l¹i thµnh c«ng ty cæ phÇn  (Sau khi hÕt thêi h¹n liªn doanh): 1. XÝ nghiÖp Liªn doanh §ång.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2