intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 198/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

67
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 198/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Than Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 198/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 198/2005/Q§­TTG  ngµy 08 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n  thÝ ®iÓm h×nh thµnh TËp ®oµn Than ViÖt Nam Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   153/2004/N§­CP   ngµy   09   th¸ng   8   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc, qu¶n lý  Tæng c«ng ty   nhµ  níc vµ  chuyÓn  ®æi Tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ   níc ®éc lËp theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty Than   ViÖt Nam, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   §Ò   ¸n   thÝ   ®iÓm   thµnh   lËp   TËp  ®oµn Than ViÖt Nam ho¹t  ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­  c«ng ty con, víi néi dung nh sau: 1. C«ng ty mÑ  ­ TËp  ®oµn Than ViÖt Nam (sau  ®©y gäi  t¾t   lµ   TËp   ®oµn   Than   ViÖt   Nam)   lµ   c«ng   ty   nhµ   níc,   cã  chøc n¨ng  ®Çu t tµi chÝnh vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c, gi÷   quyÒn chi phèi c¸c c«ng ty con th«ng qua vèn, tµi nguyªn  kho¸ng   s¶n   ®îc   Nhµ   níc   giao   qu¶n   lý,   c«ng   nghÖ,   th¬ng  hiÖu vµ thÞ trêng. TËp  ®oµn Than ViÖt Nam  ®îc h×nh thµnh trªn c¬  së  s¾p  xÕp, tæ chøc l¹i Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam vµ c¸c ®¬n vÞ   thµnh   viªn,   nh»m   t¹o   ra   mét   tËp   ®oµn   kinh   tÕ   m¹nh,   cã  tr×nh  ®é  c«ng nghÖ  cao, qu¶n lý  hiÖn  ®¹i, kinh doanh  ®a  ngµnh   trong   ®ã   ngµnh   chÝnh   lµ   c«ng   nghiÖp   than,   nhiÖt  ®iÖn  ®èt than, vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, c¬  khÝ  n¨ng l îng  vµ má, ®ãng tµu vµ « t«, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n. 2. Bé  m¸y qu¶n lý,  ®iÒu hµnh cña TËp  ®oµn Than ViÖt  Nam bao gåm: Héi  ®ång qu¶n trÞ, Ban KiÓm so¸t, Tæng gi¸m  ®èc, c¸c Phã  Tæng gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n trëng vµ  bé  m¸y gióp  viÖc. Héi  ®ång qu¶n trÞ  lµ   ®¹i diÖn trùc tiÕp chñ  së  h÷u 
  2. 2 nhµ  níc t¹i TËp  ®oµn, cã  07 thµnh viªn, trong  ®ã  cã  mét  thµnh viªn lµ  Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, mét thµnh viªn  lµ   Tæng   gi¸m   ®èc   vµ   mét   thµnh   viªn   lµ   Trëng   Ban   KiÓm  so¸t. Thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc TËp  ®oµn do Thñ  tíng ChÝnh phñ  bæ nhiÖm theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé C«ng nghiÖp.  3. TËp  ®oµn Than ViÖt Nam cã  tr¸ch nhiÖm kÕ  thõa c¸c  quyÒn vµ  nghÜa vô  ph¸p lý  cña Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Mèi quan hÖ gi÷a TËp ®oµn Than ViÖt Nam víi chñ së  h÷u nhµ níc vµ c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt ®îc thùc  hiÖn theo ph¸p luËt vµ  quy  ®Þnh trong §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t ®éng cña TËp ®oµn Than ViÖt Nam. 5. C¬ cÊu tæ chøc TËp ®oµn Than ViÖt Nam gåm: ­ C«ng ty C¶ng vµ Kinh doanh than. ­ C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai. ­ C«ng ty TuyÓn than Cöa ¤ng. ­ C«ng ty Tµi chÝnh than ViÖt Nam. ­ C«ng ty §Þa chÊt má. ­ Trung t©m CÊp cøu má. ­ Trung t©m Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc qu¶n lý. ­ Ban Qu¶n lý dù ¸n than ViÖt Nam. ­ Ban Qu¶n lý dù ¸n Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn S¬n §éng. ­ Trung t©m Y tÕ lao ®éng ngµnh than. ­ T¹p chÝ Than ViÖt Nam. Héi  ®ång qu¶n trÞ  TËp  ®oµn Than ViÖt Nam x©y dùng  ®Ò  ¸n tr×nh c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh thµnh  lËp C«ng ty Tµi chÝnh  than  ViÖt Nam theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh.  6. C¸c c«ng ty do TËp ®oµn n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn VËt liÖu   næ c«ng nghiÖp. ­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn ChÕ  t¹o  m¸y than ViÖt Nam.  ­ C«ng ty §«ng B¾c. ­ C«ng ty Than Hßn Gai. ­ C«ng ty Than H¹ Long. ­ C«ng ty X©y dùng má.
  3. 3 ­ C«ng ty Than D¬ng Huy. ­ C«ng ty Than Hµ LÇm. ­ C«ng ty Than Thèng NhÊt. ­ C«ng ty Than M«ng D¬ng. ­ C«ng ty Than Khe Chµm. ­ C«ng ty Than M¹o Khª.  ­ C«ng ty Than Vµng Danh.  ­ C«ng ty Than Quang Hanh. ­ C«ng ty C«ng nghiÖp « t« than ViÖt Nam. ­ C«ng ty C¬ khÝ ®ãng tµu than ViÖt Nam.  ­ ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ má. ­ ViÖn C¬ khÝ n¨ng lîng vµ Má. Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   TËp   ®oµn   Than   ViÖt   Nam   tr×nh   c¬  quan nhµ níc cã thÈm quyÒn viÖc chuyÓn ®æi c¸c ®¬n vÞ nãi  trªn   thµnh   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   mét   thµnh   viªn,   c«ng ty ho¹t  ®éng  khoa  häc c«ng nghÖ  theo  quy   ®Þnh  cña  ph¸p luËt; tiÕp tôc duy tr×  m« h×nh tæ chøc qu¶n lý  hiÖn  nay ®èi víi C«ng ty §«ng b¾c. 7. C¸c c«ng ty ho¹t  ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­  c«ng ty con:  ­ C«ng ty Than Néi §Þa.  ­ C«ng ty Than U«ng BÝ. Héi  ®ång qu¶n trÞ  TËp  ®oµn Than ViÖt Nam x©y dùng  ®Ò  ¸n chuyÓn C«ng ty Than Néi §Þa vµ  C«ng ty Than U«ng BÝ  sang   ho¹t   ®éng   theo   m«   h×nh   c«ng   ty   mÑ   ­   c«ng   ty   con   tr×nh Bé trëng Bé C«ng nghiÖp phª duyÖt. 8. C¸c c«ng ty do tËp  ®oµn n¾m gi÷  trªn 50% vèn  ®iÒu  lÖ: ­ C«ng ty cæ phÇn NhiÖt ®iÖn CÈm Ph¶. ­ C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i vµ §a ®ãn thî má. ­ C«ng ty cæ phÇn §¹i lý tµu biÓn than ViÖt Nam.  ­ C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu than ViÖt Nam.  ­ C«ng ty cæ phÇn Du lÞch vµ Th¬ng m¹i than ViÖt Nam.  ­ C«ng ty cæ phÇn §Çu t, Th¬ng m¹i vµ DÞch vô. ­   C«ng   ty   cæ   phÇn   ChÕ   biÕn   vµ   Kinh   doanh   than   CÈm  Ph¶. ­ C«ng ty cæ phÇn Than miÒn Trung. ­ C«ng ty cæ phÇn Than miÒn Nam. 
  4. 4 ­ C«ng ty cæ phÇn Than T©y Nam §¸ Mµi. ­ C«ng ty Than Nói BÐo.  ­ C«ng ty ChÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn CÈm Ph¶.  ­ C«ng ty Ph¸t triÓn tin häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng.  ­ C«ng ty T vÊn ®Çu t má vµ C«ng nghiÖp.  ­ C«ng ty Gi¸m ®Þnh than ViÖt Nam. ­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn ChÕ biÕn   vµ Kinh doanh than miÒn B¾c. ­ C«ng ty Than §Ìo Nai.   ­ C«ng ty Than Cäc S¸u.   ­ C«ng ty Than Cao S¬n.  ­ C«ng ty Than Hµ Tu.   ­ C«ng ty VËt t, VËn t¶i vµ XÕp dì.   ­ C«ng ty Kh¸ch s¹n Heritage H¹ Long.   ­ C«ng ty NhiÖt ®iÖn Na D¬ng.   ­ C«ng ty NhiÖt ®iÖn Cao Ng¹n. Héi  ®ång qu¶n trÞ  TËp  ®oµn Than ViÖt Nam x©y dùng lé  tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c C«ng ty ch a cæ phÇn ho¸ nãi  ë   ®iÓm  nµy tr×nh Bé trëng Bé C«ng nghiÖp phª duyÖt. 9. C¸c c«ng ty liªn kÕt do TËp  ®oµn n¾m gi÷   d íi 50%  vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty cæ phÇn NhiÖt ®iÖn H¶i Phßng. ­ C«ng ty cæ phÇn NhiÖt ®iÖn Qu¶ng Ninh. ­ C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ M¹o Khª. ­ C«ng ty cæ phÇn C¬ ®iÖn U«ng BÝ. 10. C¸c trêng ®µo t¹o nghÒ: ­ Trêng §µo t¹o nghÒ má Hång CÈm. ­ Trêng §µo t¹o nghÒ má H÷u NghÞ. ­ Trêng §µo t¹o nghÒ má vµ x©y dùng. 1l. §èi víi c¸c thµnh viªn míi, Héi ®ång qu¶n trÞ TËp   ®oµn   Than   ViÖt   Nam   quyÕt   ®Þnh   viÖc   tiÕp   nhËn   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  2.  Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Bé C«ng nghiÖp: ­ ChÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn   QuyÕt ®Þnh nµy; kÞp thêi ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng víng 
  5. 5 m¾c   ph¸t   sinh,   b¸o   c¸o   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   gi¶i   quyÕt  nh÷ng  vÊn   ®Ò  vît qu¸ thÈm  quyÒn;  chñ  tr×,  phèi  hîp víi  c¸c c¬  quan liªn quan  nghiªn  cøu,   ®Ò  xuÊt  víi  Thñ  tíng  ChÝnh phñ  nh÷ng vÊn  ®Ò  míi cÇn thÝ   ®iÓm trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn. ­ Phª duyÖt ®Ò ¸n chuyÓn C«ng ty Than Néi ®Þa vµ C«ng  ty Than U«ng BÝ  sang ho¹t  ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­   c«ng ty con nªu t¹i  ®iÓm 7 vµ  ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ c¸c  doanh nghiÖp nªu t¹i ®iÓm 8 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy. 2. Bé Tµi chÝnh:   Phª   duyÖt   Quy   chÕ   tµi   chÝnh   cña   TËp   ®oµn   Than   ViÖt  Nam theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn Than ViÖt  Nam. 3. Héi ®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn Than ViÖt Nam:  ­ Tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt §iÒu lÖ  tæ chøc   vµ ho¹t ®éng cña TËp ®oµn Than ViÖt Nam. ­ X©y  dùng  ®Ò  ¸n thµnh  lËp  C«ng ty  Tµi chÝnh  tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 4. Bé trëng c¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Lao  ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi,   Néi   vô;   Thñ   trëng   c¸c   c¬  quan liªn quan, Ban ChØ  ®¹o  ®æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh  nghiÖp theo chøc n¨ng, nhiÖm vô  cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp  víi   Bé   C«ng   nghiÖp   vµ   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   TËp   ®oµn   Than  ViÖt Nam trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nªu trªn. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé  trëng c¸c Bé: C«ng nghiÖp, Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Néi vô, Thñ trëng  c¸c c¬  quan liªn quan, Ban ChØ  ®¹o  ®æi míi vµ  Ph¸t triÓn  doanh nghiÖp vµ  Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty Than ViÖt  Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2