intTypePromotion=1

Quyết định 199/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
105
lượt xem
5
download

Quyết định 199/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 199/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 199/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T  ®Þ NH  cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 199/2003/Q§­BTC  ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 Ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi  vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty mua, b¸n nî  vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp Bé TRëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø LuËt doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 30/4/1995; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   69/2003/N§­CP   ngµy   12/7/2002   cña  ChÝnh  phñ  vÒ  qu¶n  lý  vµ  xö   lý  nî  tån   ®äng   ®èi  víi   doanh nghiÖp nhµ níc; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 109/2003/Q§­TTg ngµy 05/6/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty mua, b¸n   nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp; Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Côc   trëng   Côc   Tµi   chÝnh   doanh   nghiÖp, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, QUY Õ T  ®Þ NH: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “§iÒu lÖ  t¹m thêi vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña C«ng ty mua, b¸n nî   vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp”.  §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy ký.   Chñ   tÞch Héi   ®ång  qu¶n trÞ,  Tæng  gi¸m  ®èc C«ng  ty  mua, b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp, Côc tr­ ëng Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp, Vô  trëng Vô  Tæ chøc c¸n  bé, Ch¸nh V¨n phßng Bé  Tµi chÝnh, c¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n  cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 ® i Ò u l Ö  t ¹ m th ê i vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty mua, b¸n nî  vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 199/2003/Q§­BTC  ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Ch¬ng I Nh÷ng qui ®Þnh chung §i Ò u  1.  Tªn gäi, ®Þa chØ 1. Tªn gäi:  ­ Tªn tiÕng ViÖt: C«ng ty mua, b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña doanh nghiÖp (viÕt t¾t lµ C«ng ty mua, b¸n nî vµ  tµi s¶n) ­   Tªn   giao   dÞch   quèc   tÕ:   Debt   and   Assets   trading   Company.  ­ Tªn viÕt t¾t: DATC 2. C«ng ty mua, b¸n nî vµ tµi s¶n cã trô së chÝnh t¹i   Hµ  Néi vµ  c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn t¹i mét sè  tØnh, thµnh phè. 3. §Þa chØ: Sè  4, ngâ  Hµng chuèi 1, phè  Hµng chuèi,  phêng Ph¹m §×nh Hæ, quËn Hai Bµ Trng, thµnh phè Hµ Néi. Sè   ®iÖn   tho¹i:     04­   9722037,             04­   9722038,   04­ 9722039 Telex:   Fax: 04­ 9722040 §i Ò u   2.   Khu«n khæ ph¸p lý  cho ho¹t  ®éng cña C«ng  ty mua, b¸n nî vµ tµi s¶n. 1. C«ng ty ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo QuyÕt ®Þnh   sè  109/2003/Q§­TTg ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ vµ  theo c¸c qui ®Þnh t¹i §iÒu lÖ nµy.
 3. 3 2. §iÒu lÖ  t¹m thêi vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña C«ng  ty  ®îc x©y dùng trªn c¬  së  LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh.  §i Ò u  3.  C«ng ty mua, b¸n nî vµ tµi s¶n cã: 1. T c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam. 2.Vèn  ®iÒu lÖ  lµ  2000 (hai ngh×n)   tû   ®ång  ®îc h×nh  thµnh   tõ   nguån   ng©n   s¸ch   cÊp   vµ   tõ   c¸c   nguån   hîp   ph¸p  kh¸c. 3. Con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ n­ íc vµ  c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc, níc ngoµi theo  qui ®Þnh cña ph¸p luËt.  4. Vèn vµ tµi s¶n, chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n   nî trong ph¹m vi sè vèn, tµi s¶n ®îc giao. 5.  B¶ng c©n   ®èi kÕ   to¸n,  c¸c quü   theo qui   ®Þnh  cña  ph¸p luËt. §i Ò u   4.   C¬  cÊu   tæ  chøc   qu¶n   lý   vµ   ®iÒu   hµnh   cña  C«ng ty mua, b¸n nî vµ tµi s¶n. C«ng ty ®îc qu¶n lý bëi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®îc ®iÒu  hµnh bëi Tæng gi¸m ®èc.  Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty bao gåm Héi ®ång qu¶n trÞ,  Ban   kiÓm   so¸t,   Tæng   gi¸m   ®èc,  c¸c  phßng   chøc   n¨ng  gióp   viÖc, c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn vµ   ®îc quy  ®Þnh  cô thÓ t¹i Ch¬ng III §iÒu lÖ nµy.   §i Ò u   5.   Tæ chøc §¶ng,  ®oµn thÓ  trong C«ng ty mua,   b¸n nî vµ tµi s¶n. Tæ   chøc   §¶ng   Céng   s¶n   ViÖt   Nam   trong   C«ng   ty   ho¹t  ®éng theo  HiÕn  ph¸p, ph¸p  luËt  cña Nhµ  níc Céng hoµ  x∙  héi chñ  nghÜa ViÖt Nam vµ  c¸c qui  ®Þnh cña §¶ng Céng s¶n  ViÖt Nam. Tæ   chøc   C«ng   ®oµn   vµ   c¸c   tæ   chøc   chÝnh   trÞ   x∙   héi  kh¸c trong C«ng ty ho¹t ®éng theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. Ch¬ng II NhiÖm vô, QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña c«ng ty  mua, b¸n nî vµ tµi s¶n 
 4. 4 Môc I NhiÖm vô cña c«ng ty §i Ò u   6.   Mua c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña  c¸c doanh nghiÖp (bao gåm c¶ tµi s¶n vµ quyÒn sö dông ®Êt  ®îc sö  dông  ®Ó  b¶o  ®¶m cho c¸c kho¶n nî) b»ng c¸c h×nh  thøc:  tho¶   thuËn   trùc  tiÕp,   ®Êu   gi¸   hoÆc   theo  chØ   ®Þnh   cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. §i Ò u   7.  TiÕp nhËn ®Ó xö lý c¸c kho¶n nî vµ tµi s¶n  ®∙  ®îc lo¹i trõ  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp khi  thùc hiÖn s¾p xÕp, chuyÓn  ®æi së  h÷u doanh nghiÖp nhµ  n ­ íc.  §i Ò u   8.  Xö lý c¸c kho¶n nî vµ tµi s¶n ®∙ mua, tiÕp  nhËn b»ng c¸c h×nh thøc sau: 1.   Tæ   chøc   ®ßi   nî   trùc   tiÕp   hoÆc   th«ng   qua   c¸c   tæ  chøc tµi chÝnh trung gian.  2. B¸n c¸c kho¶n nî vµ tµi s¶n ®∙ mua, tiÕp nhËn b»ng  c¸ch tho¶ thuËn trùc tiÕp hoÆc tæ chøc ®Êu gi¸. 3. Sö dông c¸c kho¶n nî, tµi s¶n ®∙ mua, tiÕp nhËn ®Ó  ®Çu t  b»ng c¸c h×nh thøc: gãp vèn cæ phÇn, gãp vèn liªn  doanh, hîp t¸c kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. B¶o qu¶n, söa ch÷a, n©ng cÊp nh÷ng tµi s¶n ®∙ mua,   tiÕp nhËn  ®Ó  b¸n, cho thuª,  ®Çu t, tæ chøc s¶n xuÊt kinh  doanh, liªn doanh khai th¸c tµi s¶n. §i Ò u   9.   T  vÊn, m«i giíi xö  lý  nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng 1. T vÊn, m«i giíi cho c¸c doanh nghiÖp  ®ßi nî  vµ  xö  lý c¸c kho¶n nî , tµi s¶n tån ®äng. 2. T vÊn x©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn  viÖc xö  lý, c¬  cÊu l¹i c¸c kho¶n nî   ®Ó  lµm lµnh m¹nh tµi   chÝnh vµ s¾p xÕp, chuyÓn ®æi së h÷u doanh nghiÖp theo yªu   cÇu cña doanh nghiÖp hoÆc theo nhiÖm vô Nhµ níc giao. §i Ò u   10.   §îc sö  dông vèn  ®Ó   ®Çu t  b»ng  c¸c  h×nh  thøc mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, gãp vèn liªn doanh vµ  c¸c  h×nh thøc kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.    Môc II QuyÒn h¹n cña C«ng ty
 5. 5 § i Ò u   11.   QuyÒn   vÒ   tæ   chøc   bé   m¸y,   qu¶n   lý   kinh  doanh  1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, kinh doanh phï hîp víi môc  tiªu, nhiÖm vô Nhµ níc giao. 2. §Æt c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn cña C«ng ty  phï  hîp víi yªu cÇu ho¹t  ®éng kinh doanh vµ  qui  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 3. TuyÓn, thuª, bè trÝ, sö dông, ®µo t¹o, khen th ëng,  kû luËt ®èi víi ngêi lao ®éng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶  l¬ng, thëng, quyÕt  ®Þnh møc l¬ng theo hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng  vµ c¸c quyÒn kh¸c cña ngêi sö dông lao ®éng theo qui ®Þnh  cña Bé LuËt lao ®éng vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. 4. §îc mêi  ®èi t¸c kinh doanh trong n íc vµ  níc ngoµi  tham gia c¸c ho¹t  ®éng cña C«ng ty; cö   ®¹i diÖn C«ng ty  ra níc ngoµi c«ng  t¸c,  häc tËp, kh¶o s¸t theo  qui   ®Þnh  cña ph¸p luËt. §i Ò u  12.  QuyÒn vÒ tæ chøc kinh doanh: 1. Chñ ®éng kinh doanh c¸c lÜnh vùc phï hîp víi ngµnh   nghÒ ®¨ng ký kinh doanh vµ nhiÖm vô Nhµ níc giao; më réng  qui m« kinh doanh theo kh¶ n¨ng vµ  nhiÖm vô  tõng thêi kú  theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. §îc sö dông vèn vµ c¸c Quü hîp ph¸p cña c«ng ty ®Ó   kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn vµ cã hiÖu qu¶.  3. §îc ¸p dông c¸c h×nh thøc huy  ®éng vèn  ®Ó  më  réng  kinh doanh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. §îc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu mua nî   ®Ó  mua mét kho¶n  nî nhÊt ®Þnh cã gi¸ trÞ lín, cã tµi s¶n b¶o ®¶m. 5. §îc ng©n s¸ch Nhµ níc hç trî chi phÝ khi thùc hiÖn  nhiÖm vô  xö  lý  nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng t¹i doanh nghiÖp  nhµ  níc theo chØ  ®Þnh cña cÊp cã  thÈm quyÒn; hëng chÕ   ®é  trî  cÊp, trî  gi¸ hoÆc chÕ   ®é  u  ®∙i kh¸c cña Nhµ  níc khi  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô Nhµ níc giao. 6. §îc sö  dông lîi nhuËn  ®Ó  trÝch lËp Quü   ®Çu t ph¸t  triÓn vµ  c¸c quü  kh¸c sau khi  ®∙ lµm  ®ñ  nghÜa vô   ®èi víi   Nhµ níc theo chÕ ®é qui ®Þnh.
 6. 6 § i Ò u   13.  C«ng ty  ®îc khai th¸c th«ng tin, d÷  liÖu  cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao vµ chÞu tr¸ch  nhiÖm  qu¶n  lý, sö  dông  c¸c d÷  liÖu,  th«ng  tin  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   14.  C«ng ty cã quyÒn yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp   nhµ  níc  ®∙ s¾p xÕp, chuyÓn  ®æi së  h÷u chuyÓn giao nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng  ®∙ lo¹i trõ  khi x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp kÌm theo c¸c tµi liÖu liªn quan. §i Ò u   15.   Thùc   hiÖn   c¸c   quyÒn   quy   ®Þnh   t¹i   LuËt  Doanh  nghiÖp  nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt  kh¸c. Môc III NghÜa vô cña c«ng ty §i Ò u   16.   C«ng   ty   cã   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn   c¸c  nghÜa vô  cña doanh nghiÖp nhµ  níc theo qui  ®Þnh cña LuËt  Doanh nghiÖp nhµ  níc, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c vµ  c¸c  nghÜa vô sau: 1. NhËn vµ  sö  dông cã  hiÖu qu¶, b¶o toµn, ph¸t triÓn  vèn, tµi nguyªn,   ®Êt  ®ai vµ  c¸c nguån  lùc  kh¸c   ®Ó  thùc  hiÖn môc tiªu kinh doanh vµ nhiÖm vô do Nhµ níc giao. 2. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô  nép thuÕ  vµ  c¸c kho¶n ph¶i  nép ng©n s¸ch Nhµ níc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô   ®èi víi ngêi lao  ®éng theo  qui ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng. 4.   Thùc   hiÖn   chÕ   ®é   b¸o   c¸o   thèng   kª,   kÕ   to¸n   tµi  chÝnh,  b¸o c¸o  ®Þnh kú  theo qui  ®Þnh cña Nhµ  níc;  chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña c¸c b¸o c¸o. 5. ChÞu sù gi¸m s¸t cña ®¹i diÖn chñ së h÷u; tu©n thñ  c¸c qui  ®Þnh vÒ  thanh tra cña c¬  quan tµi chÝnh vµ  cña  c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo qui  ®Þnh cña ph¸p  luËt. 6. C«ng bè  c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c  th«ng tin kh¸c vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty theo qui ®Þnh cña  Nhµ níc. Cung cÊp cho kh¸ch hµng ®Çy ®ñ th«ng tin cã liªn quan   ®Õn ho¹t  ®éng mua, b¸n c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng  do c«ng ty thùc hiÖn.
 7. 7
 8. 8 Ch¬ng III Tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty I. Héi ®ång qu¶n trÞ. §i Ò u  17.  1. Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng ®¹i diÖn chñ   së  h÷u trùc tiÕp vèn vµ  tµi s¶n nhµ  níc t¹i C«ng ty, cã  nghÜa   vô   qu¶n   lý   ho¹t   ®éng   cña   C«ng   ty   vµ   chÞu   tr¸ch  nhiÖm tríc Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  mäi ho¹t  ®éng vµ  sù  ph¸t triÓn cña C«ng ty. 2. Héi ®ång qu¶n trÞ cã c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau: a.   NhËn   vèn,   ®Êt   ®ai,   tµi   nguyªn   vµ   c¸c   nguån   lùc  kh¸c do Nhµ níc giao cho c«ng ty. b.   KiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   mäi   ho¹t   ®éng   trong   c«ng   ty;  viÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông c¸c nguån lùc Nhµ  níc giao; viÖc  thùc   hiÖn  c¸c  nghÞ   quyÕt,  quyÕt   ®Þnh   cña   Héi   ®ång  qu¶n   trÞ, c¸c quy  ®Þnh cña luËt ph¸p; viÖc thùc hiÖn nghÜa vô  ®èi víi Nhµ  níc; kiÓm tra gi¸m s¸t Tæng gi¸m ®èc C«ng ty  trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô theo luËt ®Þnh. c.   Th«ng   qua   ph¬ng   ¸n   tæ   chøc   qu¶n   lý   (bao   gåm   c¶  viÖc   thµnh   lËp,   chia   t¸ch,   s¸p   nhËp,   gi¶i   thÓ   c¸c   Chi  nh¸nh,   V¨n   phßng   ®¹i   diÖn),   tæ   chøc   kinh   doanh,   bé   m¸y   qu¶n lý, lùc lîng lao  ®éng cña C«ng ty vµ  c¸c Chi nh¸nh,  V¨n phßng ®¹i diÖn vµ ®iÒu chØnh khi cÇn thiÕt trªn c¬ së  ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. d.   Th«ng   qua   ®Ò   nghÞ   cña   Tæng   gi¸m   ®èc   vÒ   viÖc   bæ  nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc, khen thëng, kû  luËt vµ  møc  l¬ng   ®èi  víi  Gi¸m   ®èc Chi nh¸nh vµ  Trëng V¨n phßng   ®¹i  diÖn. ®.  Ban hµnh  vµ  gi¸m  s¸t viÖc  thùc  hiÖn  quy chÕ   d©n  chñ, quy chÕ qu¶n lý, tuyÓn dông, sö dông, th«i viÖc, tr¶   l¬ng cña C«ng ty phï  hîp víi qui  ®Þnh ph¸p luËt trªn c¬  së ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. e. QuyÕt  ®Þnh ph¬ng ¸n  ®Çu t, ph¬ng ¸n mua, b¸n nî,  tµi s¶n, c¸c hîp ®ång kinh tÕ, huy ®éng vèn cã gi¸ trÞ tõ   30 tû   ®ång trë  lªn  ®Õn díi 50 tû   ®ång; quyÕt  ®Þnh c¸c dù  ¸n  ®Çu t, gãp vèn, ph¬ng ¸n mua, b¸n, cho thuª, thanh lý  tµi s¶n cña C«ng ty cã  gi¸ trÞ  tõ  3 tû   ®Õn díi 5 tû  ®ång  theo quy ®Þnh cô thÓ t¹i Quy chÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. ThÈm  ®Þnh, tr×nh Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh phª duyÖt ph­ ¬ng   ¸n   ®Çu   t,   ph¬ng   ¸n   mua,   b¸n   nî,   tµi   s¶n,   hîp   ®ång  kinh tÕ, gãp vèn, huy  ®éng vèn cã  gi¸ trÞ  b»ng hoÆc lín  h¬n 50 tû ®ång.
 9. 9 g. Tr×nh Bé trëng Bé Tµi chÝnh phª duyÖt, söa ®æi, bæ  sung §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng, Quy chÕ  tµi chÝnh cña  C«ng ty. h. Phª chuÈn Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c Chi  nh¸nh, V¨n phßng ®¹i diÖn theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. i. Phª duyÖt c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, ®Þnh møc lao ®éng,   ®Þnh møc chi phÝ do Tæng gi¸m ®èc tr×nh. k. Th«ng qua, tr×nh Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh phª duyÖt  chiÕn  lîc ph¸t triÓn  cña  C«ng  ty theo   ®Ò  nghÞ  cña Tæng  gi¸m ®èc. l. Tr×nh Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quyÕt  ®Þnh hoÆc quyÕt  ®Þnh   theo  thÈm   quyÒn   kÕ   ho¹ch  kinh   doanh,  kÕ   ho¹ch   tµi   chÝnh   hµng   n¨m;   kÕ   ho¹ch   huy   ®éng   vèn   (díi   mäi   h×nh  thøc); kÕ  ho¹ch sö  dông vµ  thanh lý  tµi s¶n phï  hîp quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ tµi chÝnh cña C«ng ty.   m. Xem xÐt   b¸o c¸o ho¹t  ®éng hµng Quý, 6 th¸ng vµ  hµng n¨m cña C«ng ty; th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh (trong  ®ã  cã  b¶ng c©n  ®èi kÕ  to¸n) hµng n¨m cña C«ng ty do Tæng   gi¸m  ®èc tr×nh; phª duyÖt ph¬ng ¸n sö  dông lîi nhuËn sau  thuÕ cña C«ng ty.   n. Tr×nh Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm,  khen thëng, kû luËt c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc   vµ   c¸c   Phã   Tæng   gi¸m   ®èc,   KÕ   to¸n   trëng  C«ng ty. o. Th«ng qua b¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t. p. Sö dông bé m¸y vµ con dÊu cña C«ng ty ®Ó thùc hiÖn   nhiÖm vô. q. Thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña chñ së h÷u ®èi víi  sè vèn C«ng ty ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c; cö, b∙i miÔn,  thay thÕ, khen thëng, kû  luËt  ®èi víi ngêi  ®¹i diÖn vèn  cña C«ng ty t¹i doanh nghiÖp kh¸c. r. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n kh¸c theo qui  ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  18.   1. Héi  ®ång qu¶n trÞ  cã  kh«ng qu¸ 5 thµnh viªn do Bé  trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm.  2.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   gåm:   mét   sè   thµnh   viªn   chuyªn  tr¸ch, trong  ®ã  cã  Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, mét thµnh  viªn   kiªm  Tæng   gi¸m   ®èc,   mét   thµnh   viªn   kiªm   Tr ëng  ban  Ban kiÓm so¸t; cã thÓ cã tõ 1 ®Õn 2 thµnh viªn kiªm nhiÖm   kh¸c. 
 10. 10 3.   NhiÖm   kú   cña   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   kh«ng  qu¸   5   n¨m.   Thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   cã   thÓ   ®îc   bæ  nhiÖm l¹i.  Thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ  bÞ  miÔn nhiÖm hoÆc thay  thÕ trong nh÷ng trêng hîp sau: a. Vi ph¹m ph¸p luËt vµ vi ph¹m §iÒu lÖ C«ng ty.    b. Kh«ng ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô ® îc  giao.   c. BÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. d. Kh«ng trung thùc trong thùc thi nhiÖm vô, l¹m dông   quyÒn h¹n  ®Ó  thu lîi cho b¶n th©n vµ  gia  ®×nh; b¸o c¸o  kh«ng trung thùc t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.  ®.  Xin tõ chøc. e.   Cã   quyÕt   ®Þnh   ®iÒu   chuyÓn   hoÆc   bè   trÝ   c«ng   viÖc  kh¸c. 4. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 §iÒu lÖ nµy. 5. Tiªu chuÈn cña thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ  theo   quy ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. §i Ò u  19.  ChÕ ®é lµm viÖc cña Héi ®ång qu¶n trÞ 1.  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  lµm  viÖc theo  chÕ   ®é  tËp thÓ,  häp thêng kú  hµng quý   ®Ó  xem xÐt vµ  quyÕt  ®Þnh nh÷ng vÊn  ®Ò  cÇn thiÕt. Héi  ®ång qu¶n trÞ  cã  thÓ  häp bÊt thêng  ®Ó  gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn  ®Ò  cÊp b¸ch cña C«ng ty. ViÖc triÖu  tËp   häp   bÊt   thêng   do   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng  gi¸m  ®èc hoÆc trªn 50% tæng sè  thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n  trÞ ®Ò nghÞ; Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ngêi ®îc Chñ  tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ uû quyÒn triÖu tËp vµ chñ tr× cuéc  häp. 2. C¸c cuéc häp cña Héi  ®ång qu¶n trÞ   ®îc coi lµ  hîp  lÖ   khi   cã   Ýt   nhÊt   2/3   tæng   sè   thµnh   viªn   cã   mÆt.   NghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  cã  hiÖu lùc khi  cã   trªn   50%   tæng   sè   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   biÓu  quyÕt  t¸n  thµnh.   Thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ  cã   quyÒn   b¶o lu ý kiÕn cña m×nh; 3. Néi dung kÕt luËn c¸c cuéc häp cña Héi  ®ång qu¶n  trÞ  ph¶i  ®îc ghi thµnh biªn b¶n vµ  ph¶i  ®îc tÊt c¶ c¸c  thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ  dù  häp ký  tªn. NghÞ  quyÕt,  quyÕt   ®Þnh   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   cã   tÝnh   b¾t   buéc   thi  hµnh ®èi víi C«ng ty.
 11. 11 4.   Chi   phÝ   ho¹t   ®éng   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   kÓ   c¶  tiÒn l¬ng, phô  cÊp  ®îc tÝnh vµo chi phÝ  qu¶n lý  cña C«ng  ty. §i Ò u   20.   QuyÒn lîi vµ  tr¸ch nhiÖm cña thµnh viªn  Héi ®ång qu¶n trÞ 1. Thµnh viªn chuyªn tr¸ch cña Héi  ®ång qu¶n trÞ   ®îc  xÕp l¬ng c¬  b¶n theo ng¹ch viªn chøc Nhµ  n íc, hëng l¬ng  theo   chÕ   ®é   tiÒn   l¬ng   cña   doanh   nghiÖp   do   Nhµ   níc   qui  ®Þnh vµ  tiÒn thëng t¬ng  øng  víi  hiÖu  qu¶ ho¹t  ®éng cña  C«ng ty. C¸c thµnh viªn kiªm nhiÖm cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo qui ®Þnh cña Nhµ níc vµ  ®îc hëng tiÒn thëng t¬ng øng víi hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña  C«ng ty. 2. Thµnh viªn  Héi  ®ång qu¶n trÞ  kh«ng  ®îc nh©n danh  c¸ nh©n  ®Ó  thµnh lËp doanh nghiÖp t  nh©n, c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u  h¹n,  c«ng ty cæ phÇn;  kh«ng   ®îc gi÷  c¸c chøc  danh   qu¶n   lý,   ®iÒu   hµnh   doanh   nghiÖp   t  nh©n,   c«ng   ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn; trõ  trêng hîp  ®îc  cö  lµm  ®¹i diÖn hoÆc trùc tiÕp qu¶n lý  vèn cña C«ng ty  ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c; kh«ng ®îc cã c¸c quan hÖ hîp  ®ång kinh tÕ  víi c¸c doanh nghiÖp t  nh©n, c«ng ty tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn do vî  hoÆc chång, bè, mÑ,  con, anh, chÞ, em ruét lµ  chñ  së  h÷u hoÆc gi÷  chøc danh  qu¶n lý, ®iÒu hµnh trong c¸c tæ chøc ®ã. 3. Vî  hoÆc chång, bè, mÑ, con, anh, chÞ, em ruét cña  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ,   Tæng gi¸m   ®èc  kh«ng   ®îc gi÷  chøc  vô  kÕ  to¸n trëng,  thñ  quü t¹i C«ng ty vµ t¹i c¸c Chi nh¸nh cña C«ng ty. 4.   C¸c   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   ph¶i   cïng   chÞu  tr¸ch nhiÖm tríc ngêi quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm vµ ph¸p luËt vÒ   c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶  ho¹t  ®éng cña C«ng ty; trêng hîp kh«ng hoµn thµnh nhiÖm  vô ®îc giao, vi ph¹m §iÒu lÖ C«ng ty, quyÕt ®Þnh vît thÈm  quyÒn, l¹m dông chøc quyÒn g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty vµ  Nhµ  níc th×  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vµ  båi thêng vËt chÊt  ®èi víi c¸c thiÖt h¹i do m×nh g©y ra theo qui  ®Þnh cña  ph¸p luËt.
 12. 12 II. Ban KiÓm so¸t §i Ò u  21. 1.  Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp Ban KiÓm so¸t ®Ó thùc  hiÖn mét sè nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña §iÒu lÖ nµy. 2.   Ban   KiÓm   so¸t   cã   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   vµ   tr¸ch   nhiÖm sau:  a. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  do Héi  ®ång qu¶n trÞ  giao  vÒ  viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t  ®éng  ®iÒu hµnh cña Tæng  gi¸m  ®èc,  bé  m¸y gióp  viÖc  vµ  Chi  nh¸nh,  V¨n phßng   ®¹i  diÖn trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong   ho¹t  ®éng  tµi  chÝnh,  kÕ  to¸n vµ  viÖc chÊp  hµnh  §iÒu lÖ  cña   C«ng   ty,   NghÞ   quyÕt,   quyÕt   ®Þnh   cña   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ. b. B¸o c¸o Héi  ®ång qu¶n trÞ  theo  ®Þnh kú  hµng quý,  hµng n¨m vµ  theo vô  viÖc vÒ  kÕt qu¶ kiÓm tra, gi¸m s¸t  cña   m×nh;   kÞp   thêi   ph¸t   hiÖn   vµ   b¸o   c¸o   ngay   Héi   ®ång  qu¶n trÞ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng b×nh thêng, cã dÊu hiÖu  ph¹m ph¸p trong C«ng ty. c. Kh«ng  ®îc tiÕt lé  kÕt qu¶ kiÓm tra, gi¸m s¸t khi  cha ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ cho phÐp; chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc  Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   nh÷ng   hµnh   vi   vi  ph¹m ph¸p luËt do cè ý hoÆc bao che. §i Ò u  22. 1. Ban KiÓm so¸t cã  3 thµnh viªn, trong  ®ã  Tr ëng Ban  lµ  thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ; c¸c thµnh viªn kh¸c do  Héi  ®ång qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen  thëng, kû luËt. 2.   Thµnh   viªn   Ban   kiÓm   so¸t   lµ   ngêi   kh«ng   ph¶i   vî  hoÆc chång, bè, mÑ, con, anh, chÞ, em ruét cña thµnh viªn   Héi  ®ång qu¶n trÞ, Phã  Tæng gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n trëng C«ng  ty vµ  kh«ng  ®îc kiªm nhiÖm bÊt cø chøc vô  nµo trong bé  m¸y  ®iÒu hµnh cña C«ng ty hoÆc bÊt cø chøc vô  nµo trong  c¸c doanh nghiÖp kh¸c. 3. Tiªu chuÈn cña thµnh viªn Ban kiÓm so¸t: a. Lµ c«ng d©n ViÖt Nam, thêng tró t¹i ViÖt Nam.  b. Cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn, chuyªn ngµnh kinh tÕ,   tµi chÝnh ­ kÕ  to¸n; cã  th©m niªn c«ng t¸c  ë  lÜnh vùc,  chuyªn ngµnh ®µo t¹o kh«ng díi 5 n¨m. c.   Kh«ng   cã   tiÒn   ¸n,   tiÒn   sù   vÒ   c¸c   téi   danh   liªn  quan ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ.     
 13. 13 d. Cã ®ñ søc khoΠ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô. 4. NhiÖm kú  cña thµnh viªn Ban KiÓm so¸t kh«ng qu¸ 5  n¨m.   Thµnh   viªn   Ban   KiÓm   so¸t   cã   thÓ   ®îc   bæ   nhiÖm   l¹i  hoÆc thay thÕ khi cÇn thiÕt. 5. TiÒn l¬ng, tiÒn thëng cña thµnh viªn Ban KiÓm so¸t  do Héi  ®ång qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh theo qui  ®Þnh cña Nhµ  n­ íc. III. tæng gi¸m ®èc vµ Bé m¸y gióp viÖc §i Ò u   23.   Tæng gi¸m  ®èc lµ   ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña  C«ng ty, lµ  ngêi cã  quyÒn  ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng  ty vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi  ®ång qu¶n trÞ, Bé  trëng  Bé   Tµi   chÝnh   vµ   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c  quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao. Tæng gi¸m  ®èc do Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quyÕt  ®Þnh bæ  nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû  luËt theo  ®Ò  nghÞ  cña  Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty. §i Ò u   24.   NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   vµ   tr¸ch   nhiÖm   cña  Tæng gi¸m ®èc: 1. Cïng Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  ký  nhËn vèn,  ®Êt  ®ai, tµi nguyªn  vµ  c¸c nguån lùc kh¸c   ®îc Nhµ  níc giao  cho C«ng ty. 2.  Sö  dông  cã  hiÖu  qu¶, b¶o  toµn  vµ  ph¸t  triÓn  vèn  theo   ph¬ng   ¸n   ®∙   ®îc   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   phª   duyÖt.   X©y  dùng,   b¸o   c¸o   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   th«ng   qua   hoÆc   ®Ó   Héi  ®ång qu¶n trÞ  tr×nh cÊp trªn phª duyÖt ph ¬ng ¸n mua, b¸n  nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng, gãp vèn, huy  ®éng vèn, hîp  ®ång  vay vèn, cho thuª tµi s¶n vît thÈm quyÒn . Theo ph©n cÊp cña Héi  ®ång qu¶n trÞ,  ®îc quyÕt  ®Þnh  ph¬ng ¸n mua, b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng, hîp  ®ång vay  vèn cã gi¸ trÞ kh«ng qu¸ 30 tû ®ång, quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n   ®Çu t, gãp vèn, ph¬ng ¸n mua, b¸n, cho thuª, thanh lý tµi  s¶n cña C«ng ty cã gi¸ trÞ díi 3 tû ®ång theo quy ®Þnh cô  thÓ t¹i Quy chÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. 3. X©y dùng, tr×nh Héi  ®ång qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh theo  thÈm quyÒn hoÆc Héi  ®ång qu¶n trÞ  tr×nh Bé  trëng Bé  Tµi  chÝnh quyÕt  ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn, kÕ  ho¹ch dµi h¹n  vµ  hµng n¨m cña c«ng ty, dù  ¸n  ®Çu t,  ®Ò  ¸n tæ chøc qu¶n  lý   C«ng   ty,   quy   ho¹ch   ®µo   t¹o   lao   ®éng,   c¸c   biÖn   ph¸p  thùc hiÖn hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt. Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­ îc, kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n, dù ¸n vµ c¸c biÖn ph¸p ®∙ ® îc phª  duyÖt.
 14. 14 4. Tæ chøc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty; triÓn   khai   thùc  hiÖn   c¸c   NghÞ   quyÕt,   QuyÕt   ®Þnh  cña  Héi   ®ång   qu¶n trÞ vµ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n íc cã thÈm quyÒn  vÒ  ho¹t  ®éng kinh doanh cña C«ng ty vµ  thùc hiÖn chÕ   ®é  b¸o   c¸o   theo   quy   ®Þnh;   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   c«ng   khai   tµi  chÝnh cña C«ng ty theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; tr×nh Héi  ®ång qu¶n trÞ  ph¬ng ¸n ph©n phèi, sö  dông lîi nhuËn sau  thuÕ cña C«ng ty. 5.  §Ò  nghÞ   Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  tr×nh  Bé  trëng Bé   Tµi  chÝnh   quyÕt   ®Þnh   bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm,   khen   thëng,   kû  luËt Phã Tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng C«ng ty. 6.  Tr×nh  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  th«ng  qua  ®Ò  ¸n tæ chøc  qu¶n lý  c«ng ty, kÓ  c¶ ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh khi thay  ®æi  tæ chøc bé  m¸y qu¶n lý  cña C«ng ty vµ  c¸c Chi nh¸nh, V¨n   phßng ®¹i diÖn.  QuyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Gi¸m  ®èc Chi nh¸nh,   Trëng  V¨n  phßng   ®¹i diÖn sau khi  ®îc Héi  ®ång qu¶n trÞ  phª duyÖt; QuyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Phã  Gi¸m  ®èc  Chi nh¸nh, Phã  V¨n phßng  ®¹i diÖn, Tr ëng, Phã  phßng chøc  n¨ng vµ c¸c chøc danh t¬ng ®¬ng kh¸c. 7. X©y dùng vµ  tr×nh Héi  ®ång qu¶n trÞ  phª duyÖt c¸c  ®Þnh møc kinh  tÕ,   ®Þnh  møc lao  ®éng,  ®Þnh  møc  chi  phÝ,  c¸c Qui chÕ d©n chñ, Qui chÕ lao ®éng, Qui chÕ vÒ tiÒn l ­ ¬ng, quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n tr¶ l¬ng trong C«ng ty theo hiÖu  qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®­ îc giao, quy chÕ  khen thëng, kû  luËt ¸p dông trong c«ng  ty. 8.   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   kÕt   qu¶   kinh   doanh   cña   C«ng  ty; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Héi ®ång  qu¶n trÞ  vµ  tríc ph¸p luËt vÒ  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô   ®îc  giao. 9. ChØ  ®¹o bé  m¸y gióp viÖc cung cÊp  ®Çy  ®ñ  c¸c tµi  liÖu theo yªu cÇu cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t;  chuÈn bÞ tµi liÖu cho c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ.  10. ChÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ,   Ban kiÓm so¸t, c¸c c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  ®èi víi viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vµ  c¸c qui  ®Þnh cô  thÓ  t¹i §iÒu lÖ nµy. 11.   §îc   quyÕt   ®Þnh   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   vît   thÈm  quyÒn trong trêng hîp khÈn cÊp (thiªn tai,  ®Þch ho¹, ho¶  ho¹n, sù  cè) vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  nh÷ng quyÕt  ®Þnh  ®ã;  ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o ngay víi Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  c¸c  c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt tiÕp. 12.   Theo   ph©n   cÊp   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   ®îc   quyÕt  ®Þnh   c¸c   dù   ¸n   ®Çu   t,   gãp   vèn,   ph¬ng   ¸n   mua,   b¸n,   cho  thuª, thanh lý  tµi s¶n cña C«ng ty kh«ng qu¸ 3 tû   ®ång; 
 15. 15 Tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt theo thÈm quyÒn hoÆc ®Ó   Héi  ®ång qu¶n trÞ  tr×nh cÊp trªn phª duyÖt c¸c dù  ¸n  ®Çu  t, ph¬ng ¸n vît qu¸ thÈm quyÒn; tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù  ¸n,   ph¬ng   ¸n   ®îc   phª   duyÖt,   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   Héi  ®ång qu¶n trÞ vÒ kÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn. §i Ò u   25.  Gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc cã mét sè Phã  Tæng gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n trëng vµ  c¸c phßng, Chi nh¸nh vµ  V¨n phßng ®¹i diÖn. 1.   Phã   Tæng   gi¸m   ®èc   gióp   Tæng   gi¸m   ®èc   ®iÒu   hµnh  c«ng ty theo sù  ph©n c«ng vµ  uû  quyÒn cña Tæng gi¸m  ®èc,  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m  ®èc vÒ  nhiÖm vô   ®îc ph©n  c«ng vµ uû quyÒn. 2. KÕ  to¸n trëng gióp Tæng gi¸m  ®èc chØ  ®¹o, tæ chøc   thùc hiÖn  c«ng  t¸c kÕ  to¸n,  thèng  kª cña c«ng  ty,  thùc  hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo qui  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  §iÒu lÖ c«ng ty. 3.   HÖ   thèng   c¸c   phßng,   Chi   nh¸nh   vµ   V¨n   phßng   ®¹i  diÖn cã chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ  Tæng gi¸m ®èc trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña C«ng   ty. Héi  ®ång qu¶n trÞ  c«ng ty quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm  vô  vµ  c¬  cÊu tæ chøc bé  m¸y gióp viÖc trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ   cña Tæng gi¸m ®èc. Ch¬ng IV TËp thÓ ngêi lao ®éng trong c«ng ty §i Ò u   26.   §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty  lµ  h×nh thøc  ®Ó  ngêi lao  ®éng trùc tiÕp tham gia qu¶n lý  C«ng ty. §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc cã c¸c quyÒn sau: 1. Tham gia th¶o luËn x©y dùng Tho¶  íc lao  ®éng tËp  thÓ  lµm c¬  së   ®Ó  ngêi  ®¹i diÖn tËp thÓ  lao  ®éng th¬ng l­ îng vµ ký kÕt víi Tæng gi¸m ®èc. 2.  Th¶o luËn,  th«ng  qua  Quy chÕ  sö  dông  c¸c quü  cã  liªn quan trùc tiÕp  ®Õn lîi  Ých cña ngêi lao  ®éng trong  C«ng ty. 3. Th¶o luËn, gãp ý kiÕn vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ®¸nh   gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n  lý  kinh  doanh,   ®Ò  xuÊt c¸c biÖn  ph¸p  b¶o hé  lao  ®éng, c¶i thiÖn  ®iÒu kiÖn lµm viÖc,  ®êi sèng  vËt chÊt vµ  tinh thÇn, vÖ  sinh m«i trêng,  ®µo t¹o vµ   ®µo  t¹o l¹i ngêi lao ®éng cña C«ng ty.
 16. 16 § i Ò u   27.   §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc  ®îc tæ chøc  vµ  ho¹t  ®éng theo  híng dÉn cña Tæng liªn   ®oµn  lao  ®éng  ViÖt Nam. Ch¬ng V Tµi chÝnh cña c«ng ty §i Ò u   28.   C«ng ty lµ   ®¬n vÞ  h¹ch to¸n kinh tÕ   ®éc  lËp,   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   tù   chñ   vÒ   tµi   chÝnh;   chÕ   ®é   kÕ   to¸n, b¸o c¸o kÕ  to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o thèng  kª theo Quy chÕ  tµi chÝnh cña C«ng ty do Bé  tr ëng Bé  Tµi  chÝnh ban hµnh vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ  tµi chÝnh cã  liªn quan. §i Ò u  29.  Vèn vµ nguån vèn 1.   Vèn   ®iÒu   lÖ   cña   C«ng   ty   lµ   2000   (hai   ngh×n)   tû  ®ång do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp. 2. PhÇn lîi nhuËn sau thuÕ ®îc trÝch bæ sung vèn theo  qui ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Vèn tÝn dông, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, vèn huy  ®éng   tõ   c¸c   nguån   hîp   ph¸p   kh¸c   theo   nhu   cÇu   cña   ho¹t   ®éng  kinh doanh. §i Ò u  30.   Ho¹t  ®éng kinh doanh mua, b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng  cña C«ng ty thùc hiÖn theo c¬ chÕ thÞ trêng, b¶o ®¶m kinh  doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn Nhµ níc t¹i  doanh nghiÖp. Trêng hîp C«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô  xö  lý  nî  vµ  tµi  s¶n tån  ®äng t¹i doanh nghiÖp nhµ  níc theo chØ  ®Þnh cña  cÊp cã  thÈm quyÒn  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî  chi phÝ  theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh §i Ò u   31.  Doanh thu, chi phÝ kinh doanh cña C«ng ty  mua b¸n nî vµ tµi s¶n. 1. Doanh thu cña C«ng ty gåm:         a.   Sè   tiÒn   thùc   tÕ   thu   ®îc   do   ®ßi   nî,   b¸n   l¹i   c¸c  kho¶n nî;        b. TiÒn thu tõ b¸n tµi s¶n;   c. TiÒn thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh;
 17. 17 d.  C¸c kho¶n  thu  tõ  gãp vèn  liªn  doanh,  gãp vèn  cæ  phÇn hîp t¸c kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®. PhÝ  vµ  hoa hång  ®îc hëng tõ  c¸c ho¹t  ®éng t  vÊn,  m«i giíi xö lý nî vµ tµi s¶n tån ®äng; e.   Gi¸   trÞ   thu   håi   tõ   ho¹t   ®éng   b¸n   cæ   phÇn   hoÆc  chuyÓn nhîng vèn gãp; g.   TiÒn   thu   tõ   ho¹t   ®éng   cho   thuª,   liªn   doanh   khai  th¸c tµi s¶n; h. TiÒn thu kh¸c.  2. Chi phÝ kinh doanh cña C«ng ty gåm:  a. Chi phÝ mua nî, tµi s¶n; b. Chi phÝ ®ßi nî;   c. Chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; d. Chi phÝ  t  vÊn, m«i giíi xö  lý  nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng; ®.   Chi   phÝ   cho   ho¹t   ®éng   b¸n   nî,     b¸n   cæ   phÇn     vµ  chuyÓn nhîng vèn gãp; e. Chi phÝ b¶o qu¶n, söa ch÷a, n©ng cÊp tµi s¶n; g. Chi phÝ  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn mua, b¸n, tiÕp nhËn  xö lý nî vµ tµi s¶n tån ®äng; h. Chi phÝ qu¶n lý C«ng ty. §i Ò u   32.   C«ng ty  ®îc quyÒn quyÕt  ®Þnh gi¸ mua vµ  gi¸ b¸n c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng theo nguyªn t¾c  tho¶ thuËn hoÆc  ®Êu gi¸ (trõ  c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng  ®îc C«ng ty mua, b¸n theo gi¸ chØ  ®Þnh cña cÊp cã  thÈm quyÒn). §i Ò u  33.   C¸c quü cña C«ng ty ®îc trÝch lËp vµ sö dông theo qui  ®Þnh cña Bé  Tµi chÝnh  trong  Quy chÕ  tµi chÝnh  cña  C«ng  ty. §i Ò u  34.  Lîi nhuËn ­ ph©n phèi lîi nhuËn  Lîi nhuËn vµ  c¬  chÕ  ph©n phèi lîi nhuËn cña C«ng ty  ®îc thùc hiÖn theo qui  ®Þnh  ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ  n íc  vµ Quy chÕ tµi chÝnh cña C«ng ty do Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh  phª duyÖt.
 18. 18 § i Ò u  35.  H¹ch to¸n 1. C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ  to¸n theo  ®óng chÕ  ®é  kÕ  to¸n ­ thèng kª Nhµ  níc  ®∙ ban hµnh vµ  Quy chÕ  tµi  chÝnh cña C«ng ty ®∙ ®îc Bé Tµi chÝnh phª duyÖt. 2. N¨m tµi chÝnh cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ  kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. N¨m tµi chÝnh  ®Çu tiªn  b¾t   ®Çu   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh  doanh vµ kÕt thóc vµo 31 th¸ng 12 cïng n¨m. 3. Héi  ®ång qu¶n trÞ  th«ng qua quyÕt to¸n tµi chÝnh   n¨m  ®Ó  b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan  theo chÕ ®é Nhµ níc qui ®Þnh. Ch¬ng VI Tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n §i Ò u   36.   ViÖc tæ chøc l¹i C«ng ty do Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh khi cÇn thiÕt. §i Ò u  37.  Gi¶i thÓ 1. C«ng ty gi¶i thÓ trong c¸c trêng hîp sau: a. Khi Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu gi¶i thÓ. b. Cã nhu cÇu gi¶i thÓ vµ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ chÊp  thuËn. 2. Khi gi¶i thÓ, C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh thanh lý theo   qui ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   38.  Trêng hîp C«ng ty mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n  nî ®Õn h¹n th× xö lý theo qui ®Þnh t¹i LuËt Ph¸ s¶n doanh   nghiÖp. Ch¬ng VII §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   39.  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc C«ng ty  mua, b¸n  nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña doanh nghiÖp vµ  c¸c   tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan  chÞu  tr¸ch nhiÖm  tæ chøc  thùc hiÖn §iÒu lÖ nµy. ViÖc   bæ   sung,   söa   ®æi,   thay   thÕ   nh÷ng   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu lÖ  nµy do Héi  ®ång qu¶n trÞ  C«ng ty mua, b¸n  nî  vµ  
 19. 19 tµi s¶n tån  ®äng cña doanh nghiÖp tr×nh Bé  trëng Bé  Tµi  chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2