intTypePromotion=1

Quyết định 201/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định 201/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 201/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 201/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA QUY Ế T Đ Ị NH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 201/2006/QĐ-TTG N G ÀY 2 9 T H Á N G 8 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C P H Ê D UY Ệ T Đ Ề ÁN S Ắ P X Ế P, Đ Ổ I M Ớ I VÀ P H Á T T R I Ể N C ÁC N Ô N G T R Ư Ờ N G Q U Ố C D O A N H T H U Ộ C Ủ Y B A N N H Â N D ÂN T Ỉ N H H À T Â Y T H Ủ T Ư Ớ N G C HÍ N H P H Ủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, như sau: 1. Chuyển nông trường Sông Đà thành Công ty Dịch vụ và Sản xuất nông, lâm nghiệp. 2. Chuyển nông trường Suối Hai thành Công ty Dịch vụ và Sản xuất dứa Suối Hai. 3. Chuyển nông trường Lương Mỹ thành Công ty Dịch vụ và Chế biến chè Lương Mỹ. 4. Chuyển nông trường Đồng Mô thành Công ty Dịch vụ du lịch và Thuỷ sản Đồng Mô và bàn giao nguyên trạng sang Bộ Văn hoá - Thông tin quản lý. Đi ề u 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông trường quốc doanh như Điều 1 Quyết định này. 2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các công ty nông nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển của từng nông trường. Đi ề u 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá - Thông tin và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây trong việc thực hiện Đề án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Đi ề u 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG
  2. 2 PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng - Đã ký
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2