intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

568
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 206/2003/Q§­BTC  ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ ban hµnh ChÕ ®é qu¶n lý,  sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Bé trëng Bé Tµi chÝnh ­   C¨n   cø   LuËt   ThuÕ   Thu   nhËp   doanh   nghiÖp   sè   09/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; ­   §Ó   t¨ng   cêng   c«ng   t¸c   qu¶n   lý,   sö   dông   vµ   trÝch   khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong c¸c doanh nghiÖp; t¹o ®iÒu   kiÖn cho doanh nghiÖp tÝnh ®óng, trÝch ®ñ sè khÊu hao tµi   s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ kinh doanh; thay thÕ, ®æi míi m¸y   mãc, thiÕt bÞ  theo  híng ¸p dông c«ng nghÖ  tiªn tiÕn, kü   thuËt hiÖn  ®¹i phï  hîp víi yªu cÇu kinh doanh cña doanh   nghiÖp vµ cña nÒn kinh tÕ;  ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Ph¸p chÕ; Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶n: "ChÕ  ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh". ChÕ   ®é  nµy ¸p dông cho c«ng ty nhµ  níc; c«ng ty cæ  phÇn   nhµ   níc;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét  thµnh   viªn;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   cã   2  thµnh viªn trë  lªn; doanh nghiÖp cã  cæ phÇn, vèn gãp chi  phèi cña nhµ níc.  C¸c   doanh   nghiÖp   kh¸c   chØ   b¾t   buéc   ¸p   dông   c¸c   quy  ®Þnh cã  liªn quan tíi viÖc x¸c  ®Þnh chi phÝ  khÊu hao tµi  s¶n cè ®Þnh ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. §i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ ¸p dông tõ n¨m tµi chÝnh   2004, thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 166 TC/Q§/CSTC ngµy 30 th¸ng  
 2. 2 12 n¨m 1999 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  ban hµnh ChÕ   ®é  qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. §i Ò u   3:   Vô  trëng Vô  Ph¸p chÕ, Ch¸nh v¨n phßng Bé,  Côc   trëng   Côc   Tµi   chÝnh     doanh   nghiÖp,   Tæng   côc   trëng  Tæng côc ThuÕ, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc vµ  trùc thuéc  Bé  Tµi chÝnh trong ph¹m vi chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña m×nh  cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai, híng dÉn thùc hiÖn vµ  kiÓm tra viÖc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. ChÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§­BTC  ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Môc I: quy ®Þnh chung §i Ò u  1:  §èi tîng, ph¹m vi ¸p dông: 1. ChÕ ®é nµy ¸p dông cho c«ng ty nhµ níc; c«ng ty cæ  phÇn   nhµ   níc;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   mét  thµnh   viªn;   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   níc   cã   2  thµnh viªn trë  lªn; doanh nghiÖp cã  cæ phÇn, vèn gãp chi  phèi cña nhµ níc.  C¸c   doanh   nghiÖp   kh¸c   chØ   b¾t   buéc   ¸p   dông   c¸c   quy  ®Þnh cã  liªn quan tíi viÖc x¸c  ®Þnh chi phÝ  khÊu hao tµi  s¶n cè ®Þnh ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2. ViÖc qu¶n lý, sö  dông vµ  trÝch khÊu hao quy  ®Þnh  t¹i ChÕ ®é nµy ®îc thùc hiÖn ®èi víi tõng tµi s¶n cè ®Þnh   cña doanh nghiÖp. §i Ò u   2:   C¸c   tõ   ng÷  sö   dông  trong  ChÕ   ®é   nµy   ®îc  hiÓu nh sau: 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng  chñ yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt (tõng ®¬n vÞ tµi s¶n cã kÕt   cÊu  ®éc lËp hoÆc lµ  mét hÖ  thèng gåm nhiÒu bé  phËn tµi  s¶n liªn kÕt víi nhau  ®Ó  thùc hiÖn mét hay mét sè  chøc  n¨ng nhÊt   ®Þnh)  tho¶ m∙n c¸c tiªu  chuÈn  cña tµi s¶n cè  ®Þnh h÷u h×nh, tham gia vµo nhiÒu chu kú  kinh doanh nhng  vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh nhµ cöa, vËt  kiÕn tróc, m¸y mãc, thiÕt bÞ... 2. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã  h×nh th¸i vËt chÊt, thÓ  hiÖn mét lîng gi¸ trÞ   ®∙  ®îc  ®Çu 
 3. 3 t  tho¶ m∙n c¸c tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh,  tham gia vµo nhiÒu chu kú  kinh doanh, nh  mét sè  chi phÝ  liªn   quan   trùc   tiÕp   tíi   ®Êt   sö   dông;   chi   phÝ   vÒ   quyÒn  ph¸t hµnh, b»ng ph¸t minh, b»ng s¸ng chÕ, b¶n quyÒn t¸c  gi¶... 3. Tµi s¶n cè   ®Þnh thuª tµi chÝnh: lµ  nh÷ng tµi s¶n  cè   ®Þnh   mµ   doanh   nghiÖp   thuª   cña   c«ng   ty   cho   thuª   tµi  chÝnh. Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ® îc quyÒn lùa  chän   mua   l¹i   tµi   s¶n   thuª   hoÆc   tiÕp   tôc   thuª   theo   c¸c  ®iÒu   kiÖn   ®∙   tháa  thuËn   trong  hîp   ®ång   thuª   tµi   chÝnh.   Tæng sè  tiÒn thuª mét lo¹i tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i hîp  ®ång  thuª tµi chÝnh,   Ýt nhÊt ph¶i t¬ng  ®¬ng  víi  gi¸  trÞ  cña  tµi s¶n ®ã t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång. Mäi hîp  ®ång thuª tµi s¶n cè   ®Þnh nÕu kh«ng tho¶ m∙n  c¸c quy  ®Þnh trªn  ®îc coi lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh thuª ho¹t  ®éng.  4.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   t¬ng   tù:   lµ   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cã  c«ng dông t¬ng tù, trong cïng mét lÜnh vùc kinh doanh vµ   cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. 5. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh: ­ Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: lµ toµn bé c¸c  chi phÝ  mµ  doanh nghiÖp ph¶i bá  ra  ®Ó  cã  tµi s¶n cè   ®Þnh   tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n  ®ã  vµo tr¹ng th¸i s½n sµng  sö dông. ­ Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh: lµ  toµn bé  c¸c  chi phÝ  mµ  doanh nghiÖp ph¶i bá  ra  ®Ó  cã  tµi s¶n cè   ®Þnh   v« h×nh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi s¶n ®ã vµo sö dông theo  dù tÝnh. 6. Gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n cè ®Þnh: lµ gi¸ trÞ tµi   s¶n   cã   thÓ   trao   ®æi   gi÷a   c¸c   bªn   cã   ®Çy   ®ñ   hiÓu   biÕt   trong sù trao ®æi ngang gi¸. 7.  Thêi gian  sö  dông  tµi  s¶n cè   ®Þnh:  lµ   thêi gian  doanh   nghiÖp   dù   tÝnh   sö   dông   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   vµo   ho¹t  ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hoÆc   x¸c   ®Þnh   theo   sè   lîng,  khèi lîng s¶n phÈm dù  kiÕn s¶n xuÊt  ®îc tõ  viÖc sö  dông  tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, ë ®iÒu kiÖn b×nh  thêng, phï  hîp víi c¸c th«ng sè  kinh tÕ  ­ kü  thuËt cña  tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  c¸c yÕu tè  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn sù  ho¹t ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh. 8. Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh nh: lµ sù gi¶m dÇn gi¸ trÞ  sö  dông vµ  gi¸ trÞ  cña tµi s¶n cè   ®Þnh do tham gia   vµo  ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do bµo mßn cña tù  nhiªn,  do tiÕn bé  kü  thuËt... trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng cña tµi  s¶n cè ®Þnh. 9.   Gi¸   trÞ   hao   mßn   luü   kÕ   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh:   lµ 
 4. 4 tæng céng gi¸ trÞ  hao mßn cña tµi s¶n cè   ®Þnh tÝnh  ®Õn  thêi ®iÓm b¸o c¸o. 10.  KhÊu  hao tµi  s¶n cè   ®Þnh:  lµ   viÖc tÝnh  to¸n  vµ  ph©n bæ mét c¸ch cã  hÖ  thèng nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè  ®Þnh vµo chi phÝ  s¶n xuÊt, kinh doanh trong thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè ®Þnh. 11.  Sè  khÊu  hao lòy  kÕ  cña  tµi s¶n  cè   ®Þnh:lµ  tæng  céng   sè   khÊu   hao   ®∙   trÝch   vµo   chi   phÝ   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh qua c¸c kú  kinh doanh cña tµi s¶n cè   ®Þnh tÝnh  ®Õn  thêi ®iÓm b¸o c¸o. 12. Gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n cña tµi s¶n cè  ®Þnh: lµ  hiÖu sè  gi÷a nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  sè  khÊu hao luü kÕ (hoÆc gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ) cña tµi s¶n   cè ®Þnh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o. 13. Söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh: lµ  viÖc duy tu, b¶o d­ ìng, söa ch÷a nh÷ng h háng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng   nh»m   kh«i   phôc   l¹i   n¨ng   lùc   ho¹t   ®éng   theo   tr¹ng  th¸i ho¹t ®éng tiªu chuÈn ban ®Çu cña tµi s¶n cè ®Þnh. 14. N©ng cÊp tµi s¶n cè   ®Þnh: lµ  ho¹t  ®éng c¶i t¹o,  x©y l¾p, trang bÞ  bæ sung thªm cho tµi s¶n cè   ®Þnh nh»m  n©ng   cao   c«ng   suÊt,   chÊt   lîng   s¶n   phÈm,   tÝnh   n¨ng   t¸c  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh so víi møc ban  ®Çu hoÆc kÐo dµi   thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh; ®a vµo ¸p dông quy  tr×nh c«ng nghÖ  s¶n xuÊt míi lµm gi¶m chi phÝ  ho¹t  ®éng  cña tµi s¶n cè ®Þnh so víi tríc.  M ô c   I I :   q u y   ® Þ n h   v Ò   q u ¶ n   l ý ,   s ö   d ô n g   t µ i   s ¶ n   c è  ®Þnh §i Ò u  3 :  Tiªu chuÈn vµ nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh: 1. Tiªu chuÈn vµ nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: T  liÖu lao  ®éng lµ  tõng tµi s¶n h÷u h×nh cã  kÕt cÊu  ®éc lËp, hoÆc lµ  mét hÖ  thèng gåm nhiÒu bé  phËn tµi s¶n  riªng lÎ  liªn kÕt víi nhau  ®Ó  cïng thùc hiÖn mét hay mét  sè  chøc n¨ng nhÊt  ®Þnh mµ  nÕu thiÕu bÊt kú  mét bé  phËn  nµo trong ®ã th× c¶ hÖ thèng kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®îc, nÕu  tho¶ m∙n  ®ång thêi c¶ bèn tiªu chuÈn díi  ®©y th×   ®îc coi  lµ tµi s¶n cè ®Þnh: a. Ch¾c ch¾n thu  ®îc lîi  Ých kinh tÕ  trong t¬ng lai  tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã; b. Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i  ®îc x¸c  ®Þnh mét c¸ch tin  cËy; c. Cã thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn;
 5. 5 d.   Cã   gi¸   trÞ   tõ     10.000.000   ®ång   (mêi   triÖu   ®ång)  trë lªn. Trêng   hîp   mét   hÖ   thèng   gåm   nhiÒu   bé   phËn   tµi   s¶n   riªng   lÎ   liªn   kÕt   víi   nhau,   trong   ®ã   mçi   bé   phËn   cÊu  thµnh cã  thêi gian sö  dông kh¸c nhau vµ  nÕu thiÕu mét bé  phËn nµo  ®ã  mµ  c¶ hÖ  thèng vÉn thùc hiÖn  ®îc chøc n¨ng  ho¹t  ®éng chÝnh cña nã  nhng do yªu cÇu qu¶n lý, sö  dông  tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ßi hái ph¶i qu¶n lý  riªng tõng bé  phËn  tµi s¶n th× mçi bé phËn tµi s¶n ®ã nÕu cïng tho¶ m∙n ®ång   thêi bèn tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc coi lµ  mét  tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®éc lËp. §èi   víi   sóc   vËt   lµm   viÖc   vµ/hoÆc   cho   s¶n   phÈm,   th×  tõng con sóc vËt tho¶  m∙n   ®ång  thêi bèn tiªu chuÈn  cña  tµi s¶n cè ®Þnh ®îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. §èi víi vên c©y l©u n¨m th×  tõng m¶nh vên c©y, hoÆc  c©y tho¶ m∙n ®ång thêi bèn tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè ®Þnh  ®îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. 2. Tiªu chuÈn vµ nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: Mäi kho¶n chi phÝ  thùc tÕ  mµ  doanh nghiÖp  ®∙ chi ra  tho¶ m∙n  ®ång thêi c¶ bèn  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy,  mµ  kh«ng  h×nh thµnh  tµi  s¶n  cè   ®Þnh  h÷u  h×nh  th×   ®îc coi lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh. Nh÷ng kho¶n chi  phÝ  kh«ng  ®ång thêi tho¶ m∙n c¶ bèn tiªu chuÈn nªu trªn  th×   ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp hoÆc  ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi  phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp.  Riªng   c¸c   chi   phÝ   ph¸t   sinh   trong   giai   ®o¹n   triÓn   khai  ®îc ghi nhËn lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh  ®îc t¹o ra   tõ   néi   bé   doanh   nghiÖp   nÕu   tháa   m∙n   ®îc   b¶y   ®iÒu   kiÖn   sau: a. TÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kü thuËt ®¶m b¶o cho viÖc hoµn  thµnh vµ ®a tµi s¶n v« h×nh vµo sö dông theo dù tÝnh hoÆc   ®Ó b¸n; b. Doanh nghiÖp dù ®Þnh hoµn thµnh tµi s¶n v« h×nh ®Ó   sö dông hoÆc ®Ó b¸n; c. Doanh nghiÖp cã  kh¶ n¨ng sö  dông hoÆc b¸n tµi s¶n  v« h×nh ®ã; d. Tµi s¶n v« h×nh ®ã ph¶i t¹o ra ®îc lîi Ých kinh tÕ  trong t¬ng lai; ®. Cã   ®Çy  ®ñ  c¸c nguån lùc vÒ  kü  thuËt, tµi chÝnh vµ  c¸c nguån lùc kh¸c  ®Ó  hoµn tÊt c¸c giai  ®o¹n triÓn khai,  b¸n hoÆc sö dông tµi s¶n v« h×nh ®ã; e.  Cã  kh¶ n¨ng  x¸c  ®Þnh mét  c¸ch  ch¾c ch¾n  toµn  bé  chi phÝ  trong giai  ®o¹n triÓn khai  ®Ó  t¹o ra tµi s¶n v«  h×nh ®ã;
 6. 6 g.  ¦íc tÝnh cã   ®ñ  tiªu chuÈn vÒ  thêi gian sö  dông vµ  gi¸ trÞ theo quy ®Þnh cho tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh. Chi phÝ  thµnh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ   ®µo t¹o nh©n  viªn,   chi   phÝ   qu¶ng   c¸o   ph¸t   sinh   tríc   khi   thµnh   lËp  doanh nghiÖp, chi phÝ  cho giai  ®o¹n nghiªn cøu, chi phÝ  chuyÓn dÞch ®Þa ®iÓm, lîi thÕ th¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ tµi  s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mµ   ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ  kinh  doanh trong thêi gian tèi  ®a kh«ng qu¸ 3 n¨m kÓ  tõ  khi  doanh nghiÖp b¾t ®Çu ho¹t ®éng. §i Ò u  4 :   X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh: 1. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: a. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua s¾m: Nguyªn   gi¸ tµi  s¶n cè   ®Þnh  h÷u  h×nh mua  s¾m (kÓ  c¶  mua míi vµ  cò) lµ  gi¸ mua thùc tÕ  ph¶i tr¶ céng (+) c¸c  kho¶n thuÕ  (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ   ®îc hoµn l¹i),  c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö  dông  nh: l∙i tiÒn vay  ®Çu t  cho tµi s¶n cè   ®Þnh; chi phÝ  vËn  chuyÓn, bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp; chi phÝ  l¾p  ®Æt, ch¹y  thö; lÖ phÝ tríc b¹... Trêng hîp tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh mua tr¶ chËm, tr¶  gãp, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh mua s¾m lµ  gi¸ mua tr¶  tiÒn   ngay   t¹i   thêi   ®iÓm   mua   céng   (+)   c¸c   kho¶n   thuÕ  (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ   ®îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ  liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi  s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng  th¸i  s½n sµng sö  dông nh:chi  phÝ  vËn chuyÓn,  bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp;  chi  phÝ  l¾p   ®Æt,  ch¹y thö; lÖ phÝ tríc b¹... Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua  tr¶ chËm vµ  gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay  ®îc h¹ch to¸n vµo chi  phÝ  tµi chÝnh  theo  kú  h¹n  thanh  to¸n,  trõ  khi  sè  chªnh  lÖch  ®ã   ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u  h×nh theo quy ®Þnh vèn hãa chi phÝ l∙i vay. b.  Tµi s¶n  cè   ®Þnh  h÷u h×nh  mua díi  h×nh thøc  trao  ®æi: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua d íi h×nh thøc  trao  ®æi víi mét tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh kh«ng t¬ng tù  hoÆc tµi s¶n kh¸c lµ  gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè   ®Þnh  h÷u   h×nh   nhËn   vÒ,   hoÆc   gi¸   trÞ   hîp   lý   cña   tµi   s¶n   ®em  trao  ®æi (sau khi céng thªm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thªm hoÆc  trõ   ®i   c¸c   kho¶n   ph¶i   thu   vÒ)   céng   (+)   c¸c   kho¶n   thuÕ  (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ   ®îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ  liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi  s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö  dông nh: chi phÝ  vËn chuyÓn,  bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp;  chi  phÝ  l¾p   ®Æt,  ch¹y thö; lÖ phÝ tríc b¹...
 7. 7 Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua d íi h×nh thøc  trao  ®æi víi mét tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh t¬ng tù, hoÆc  cã  thÓ  h×nh thµnh do  ®îc b¸n  ®Ó   ®æi lÊy quyÒn së  h÷u mét   tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh t¬ng tù  lµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i cña  tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®em trao ®æi.  c. Tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh tù  x©y dùng hoÆc tù  s¶n  xuÊt: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh tù  x©y dùng hoÆc  tù s¶n xuÊt lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh céng   (+) c¸c chi phÝ  l¾p  ®Æt ch¹y thö, c¸c chi phÝ  kh¸c trùc  tiÕp liªn quan ph¶i chi ra tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n  cè   ®Þnh vµo tr¹ng  th¸i  s½n sµng sö  dông (trõ  c¸c kho¶n  l∙i   néi   bé,   c¸c   chi   phÝ   kh«ng   hîp   lý   nh  vËt   liÖu   l∙ng  phÝ, lao ®éng hoÆc c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c vît qu¸ møc quy  ®Þnh trong x©y dùng hoÆc tù s¶n xuÊt). d. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh do  ®Çu tý  x©y  dùng c¬  b¶n h×nh thµnh theo ph¬ng thøc giao thÇu lµ  gi¸  quyÕt to¸n c«ng tr×nh x©y dùng theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng hiÖn hµnh céng (+) lÖ  phÝ  tr íc  b¹, c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c. §èi   víi   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   lµ   con   sóc   vËt   lµm   viÖc   vµ/hoÆc cho s¶n phÈm, vên c©y l©u n¨m th×  nguyªn gi¸ lµ  toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ®∙ chi ra cho con sóc vËt, v­ ên   c©y   ®ã   tõ   lóc   h×nh   thµnh   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   ®a   vµo  khai th¸c, sö  dông theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu  t vµ x©y dùng hiÖn hµnh, c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. ®. Tµi s¶n cè   ®Þnh h÷u h×nh  ® îc cÊp,  ®îc  ®iÒu chuyÓn  ®Õn... Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc cÊp, ®îc ®iÒu  chuyÓn  ®Õn... lµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n cña tµi  s¶n cè   ®Þnh  ë  c¸c  ®¬n vÞ  cÊp,  ®¬n vÞ   ®iÒu chuyÓn... hoÆc  gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña Héi ®ång giao nhËn céng  (+) c¸c chi phÝ  mµ  bªn nhËn tµi s¶n ph¶i chi ra tÝnh  ®Õn   thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö  dông nh:chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì; chi phÝ n©ng cÊp, l¾p   ®Æt, ch¹y thö; lÖ phÝ tríc b¹ (nÕu cã)... Riªng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®iÒu chuyÓn   gi÷a   c¸c   ®¬n   vÞ   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   phô   thuéc   trong   doanh   nghiÖp   lµ   nguyªn   gi¸   ph¶n   ¸nh   ë   ®¬n   vÞ   bÞ   ®iÒu  chuyÓn phï  hîp víi bé  hå  s¬  cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã. §¬n  vÞ  nhËn tµi s¶n cè   ®Þnh c¨n cø vµo nguyªn gi¸, sè  khÊu  hao luü  kÕ, gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n vµ  bé  hå  s¬  cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã   ®Ó  ph¶n ¸nh vµo sæ kÕ  to¸n. C¸c  chi phÝ cã liªn quan tíi viÖc ®iÒu chuyÓn tµi s¶n cè ®Þnh  gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc kh«ng h¹ch   to¸n t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh mµ h¹ch to¸n vµo chi  phÝ kinh doanh trong kú.
 8. 8 e.  Tµi s¶n  cè   ®Þnh  h÷u h×nh   ®îc cho,   ®îc  biÕu,  ®îc  tÆng, nhËn vèn gãp liªn doanh, nhËn l¹i vèn gãp, do ph¸t  hiÖn thõa...: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lo¹i ® îc cho, ®îc  biÕu,   ®îc   tÆng,   nhËn   vèn   gãp   liªn   doanh,   nhËn   l¹i   vèn  gãp, do ph¸t hiÖn thõa... lµ  gi¸ trÞ  theo  ®¸nh gi¸ thùc  tÕ   cña   Héi   ®ång   giao   nhËn   céng   (+)   c¸c   chi   phÝ   mµ   bªn  nhËn ph¶i chi ra tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh  vµo   tr¹ng  th¸i   s½n   sµng   sö   dông   nh:chi   phÝ   vËn   chuyÓn,  bèc dì; chi phÝ  n©ng cÊp, l¾p  ®Æt, ch¹y thö; lÖ  phÝ  tríc  b¹... 2. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: a. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lo¹i mua s¾m: Nguyªn   gi¸ tµi  s¶n cè   ®Þnh  v« h×nh  lo¹i  mua s¾m  lµ  gi¸ mua thùc tÕ  ph¶i tr¶ céng (+) c¸c kho¶n thuÕ  (kh«ng  bao gåm c¸c kho¶n  thuÕ   ®îc hoµn  l¹i),  c¸c chi phÝ  liªn  quan   ph¶i   chi   ra   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   ®a   tµi   s¶n   vµo   sö  dông theo dù tÝnh.  Trêng hîp tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mua díi h×nh thøc  tr¶ chËm, tr¶ gãp, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh lµ  gi¸ mua  tr¶   tiÒn   ngay  t¹i  thêi   ®iÓm   mua.   Kho¶n   chªnh   lÖch  gi÷a   gi¸ mua tr¶ chËm vµ  gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay  ®îc h¹ch to¸n  vµo chi phÝ  tµi chÝnh theo kú  h¹n thanh to¸n, trõ  khi sè  chªnh lÖch ®ã ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh  v« h×nh theo quy ®Þnh vèn hãa chi phÝ l∙i vay. b.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   v«   h×nh   mua   díi   h×nh   thøc   trao  ®æi: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mua díi h×nh thøc  trao  ®æi víi mét tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh kh«ng t¬ng tù  hoÆc tµi s¶n kh¸c lµ  gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè   ®Þnh  v« h×nh nhËn vÒ, hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n ®em trao   ®æi (sau khi céng thªm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thªm hoÆc trõ  ®i c¸c kho¶n ph¶i thu vÒ) céng (+) c¸c kho¶n thuÕ  (kh«ng  bao gåm c¸c kho¶n  thuÕ   ®îc hoµn  l¹i),  c¸c chi phÝ  liªn  quan   ph¶i   chi   ra   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   ®a   tµi   s¶n   vµo   sö  dông theo dù tÝnh. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh mua díi h×nh thøc  trao ®æi víi mét tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh t ¬ng tù, hoÆc cã  thÓ h×nh thµnh do ®îc b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét tµi  s¶n cè   ®Þnh v« h×nh t¬ng tù  lµ  gi¸ trÞ  cßn l¹i cña tµi  s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®em trao ®æi.  c. Tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh h×nh  ®îc t¹o ra tõ  néi bé  doanh nghiÖp: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh  ®îc t¹o ra tõ  néi  bé  doanh nghiÖp  lµ  c¸c chi phÝ  liªn quan trùc  tiÕp   ®Õn 
 9. 9 kh©u thiÕt kÕ, x©y dùng, s¶n xuÊt thö  nghiÖm ph¶i chi ra  tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi s¶n cè ®Þnh ®ã vµo sö dông theo   dù tÝnh.  Riªng   c¸c   chi   phÝ   ph¸t   sinh   trong   néi   bé   ®Ó   doanh   nghiÖp cã  nh∙n hiÖu hµng hãa, quyÒn ph¸t hµnh, danh s¸ch  kh¸ch hµng, chi phÝ  ph¸t sinh trong giai  ®o¹n nghiªn cøu  vµ c¸c kho¶n môc t¬ng tù kh«ng ®îc x¸c ®Þnh lµ tµi s¶n cè  ®Þnh v« h×nh mµ  h¹ch to¸n  vµo  chi  phÝ  kinh  doanh trong  kú. d.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   v«   h×nh   ®îc   cÊp,   ®îc   biÕu,   ®îc  tÆng: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®îc cÊp, ®îc biÕu,  ®îc tÆng lµ  gi¸ trÞ  theo  ®¸nh gi¸ thùc tÕ  cña Héi  ®ång  giao nhËn céng (+) c¸c chi phÝ  liªn quan trùc tiÕp ph¶i  chi ra tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm  ®a tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã  vµo sö  dông theo dù tÝnh. ®. QuyÒn sö dông ®Êt:  Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè   ®Þnh lµ  quyÒn sö  dông  ®Êt  (bao gåm quyÒn sö  dông  ®Êt cã  thêi h¹n vµ  quyÒn sö  dông  ®Êt l©u dµi): lµ  tiÒn chi ra  ®Ó  cã  quyÒn sö  dông  ®Êt hîp   ph¸p céng (+) chi phÝ cho ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, san  lÊp mÆt b»ng,  lÖ  phÝ  tríc b¹... (kh«ng  bao gåm c¸c chi  phÝ  chi ra  ®Ó  x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn  ®Êt); hoÆc lµ  gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt nhËn gãp vèn. Trêng hîp doanh nghiÖp thuª ®Êt th× tiÒn thuª ®Êt ®îc  ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ kinh doanh, kh«ng ghi nhËn lµ tµi  s¶n cè ®Þnh v« h×nh. e. QuyÒn ph¸t hµnh, b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ: Nguyªn   gi¸   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   lµ   quyÒn   ph¸t   hµnh,  b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ: lµ  toµn bé  c¸c chi phÝ  thùc tÕ  doanh nghiÖp  ®∙ chi ra  ®Ó  cã  quyÒn ph¸t hµnh, b¶n quyÒn,  b»ng s¸ng chÕ. g. Nh∙n hiÖu hµng hãa: Nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh∙n hiÖu hµng hãa:   lµ  c¸c chi phÝ  thùc tÕ  liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc mua  nh∙n hiÖu hµng hãa. h. PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh: Nguyªn   gi¸   cña   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   lµ   phÇn   mÒm   m¸y   vi  tÝnh (trong Trêng hîp phÇn mÒm lµ mét bé phËn cã thÓ t¸ch  rêi víi phÇn cøng cã  liªn quan): lµ  toµn bé  c¸c chi phÝ  thùc   tÕ   doanh   nghiÖp   ®∙   chi   ra   ®Ó   cã   phÇn   mÒm   m¸y   vi   tÝnh. 3. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh ph¶n ¸nh   ë ®¬n vÞ thuª lµ gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª t¹i thêi 
 10. 10 ®iÓm khëi  ®Çu thuª tµi s¶n. NÕu gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi  s¶n thuª cao h¬n gi¸ trÞ  hiÖn  t¹i  cña  kho¶n  thanh  to¸n  tiÒn thuª tµi s¶n tèi thiÓu, th×  nguyªn gi¸ ghi theo gi¸  trÞ   hiÖn   t¹i   cña   kho¶n   thanh   to¸n  tiÒn   thuª   tèi   thiÓu.   Chi phÝ  ph¸t sinh  ban   ®Çu  liªn  quan trùc tiÕp   ®Õn  ho¹t  ®éng thuª tµi chÝnh  ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n  cè ®Þnh ®i thuª. 4.  Nguyªn  gi¸ tµi  s¶n cè   ®Þnh cña  c¸ nh©n,  hé  kinh  doanh   c¸   thÓ   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   t    nh©n,   c«ng   ty  tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n,   c«ng   ty   cæ   phÇn   mµ   kh«ng   cßn   hãa  ®¬n, chøng tõ  lµ  gi¸ trÞ  hîp lý  do doanh nghiÖp tù  x¸c  ®Þnh t¹i thêi ®iÓm ®¨ng ký kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm   tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ trÞ ®ã.  Trêng hîp gi¸ trÞ  tµi s¶n cè   ®Þnh do doanh nghiÖp tù  x¸c  ®Þnh lín h¬n so víi gi¸ b¸n thùc tÕ  cña tµi s¶n cè  ®Þnh cïng lo¹i hoÆc t¬ng  ®¬ng trªn thÞ  Trêng, th×  doanh  nghiÖp ph¶i x¸c  ®Þnh l¹i gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè  ®Þnh lµm c¨n cø tÝnh thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp; nÕu gi¸  trÞ  tµi s¶n cè   ®Þnh vÉn cha phï  hîp víi gi¸ b¸n thùc tÕ  trªn   thÞ   Trêng,   c¬   quan   thuÕ   cã   quyÒn   yªu   cÇu   doanh  nghiÖp x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh th«ng qua  Héi  ®ång  ®Þnh gi¸  ë   ®Þa ph¬ng hoÆc tæ chøc cã  chøc n¨ng  thÈm ®Þnh gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh trong doanh nghiÖp chØ  ®îc thay ®æi trong c¸c Trêng hîp sau: a. §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt; b. N©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh; c.   Th¸o   dì   mét   hay   mét   sè   bé   phËn   cña   tµi   s¶n   cè  ®Þnh. Khi thay ®æi nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh, doanh nghiÖp   ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ  c¸c c¨n cø thay  ®æi vµ  x¸c  ®Þnh   l¹i c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸, gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n, sè khÊu hao luü kÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ tiÕn hµnh   h¹ch to¸n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6.   ViÖc   ph¶n   ¸nh   t¨ng,   gi¶m   nguyªn   gi¸   tµi   s¶n   cè  ®Þnh  ®îc thùc  hiÖn  t¹i thêi  ®iÓm t¨ng,  gi¶m tµi s¶n cè  ®Þnh.
 11. 11 § i Ò u  5 :  Nguyªn t¾c qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh: Mäi tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp ph¶i cã bé hå  s¬  riªng (bé  hå  s¬  gåm cã  biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè  ®Þnh, hîp  ®ång, ho¸  ®¬n mua tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  c¸c chøng  tõ   kh¸c   cã   liªn   quan).   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   ph¶i   ®îc   ph©n  lo¹i, thèng kª, ®¸nh sè vµ cã thΠriªng, ®îc theo dâi chi  tiÕt theo tõng  ®èi tîng ghi tµi s¶n cè   ®Þnh vµ   ®îc ph¶n  ¸nh trong sæ theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh. Mçi tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®îc qu¶n lý theo nguyªn gi¸,  sè khÊu hao luü kÕ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n:  Gi¸ trÞ cßn  Nguyªn gi¸  Sè khÊu hao  l¹i trªn sæ  = cña tµi  ­ lòy kÕ cña  kÕ to¸n cña  s¶n  tµi s¶n  tµi s¶n cè  cè ®Þnh cè ®Þnh ®Þnh §èi   víi   nh÷ng   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   kh«ng   tham   gia   vµo   ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9  cña ChÕ   ®é  nµy, doanh nghiÖp qu¶n lý  tµi s¶n cè   ®Þnh nµy  theo nguyªn gi¸, sè gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ vµ gi¸ trÞ cßn   l¹i trªn sæ kÕ to¸n:  Gi¸ trÞ cßn  Nguyªn gi¸  Gi¸ trÞ hao  l¹i trªn sæ  = cña tµi  ­ mßn lòy kÕ  kÕ to¸n cña  s¶n  cña tµi s¶n  tµi s¶n cè  cè ®Þnh cè ®Þnh ®Þnh Doanh   nghiÖp   ph¶i   thùc   hiÖn   viÖc   qu¶n   lý   ®èi   víi   nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ khÊu hao hÕt nhng vÉn tham gia  vµo ho¹t  ®éng  kinh  doanh nh  nh÷ng  tµi s¶n cè   ®Þnh  b×nh  thêng. §Þnh kú vµo cuèi mçi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i   tiÕn   hµnh   kiÓm   kª   tµi   s¶n   cè   ®Þnh.   Mäi   Trêng   hîp   ph¸t  hiÖn thõa, thiÕu tµi s¶n cè   ®Þnh  ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n,  t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p xö lý.
 12. 12 § i Ò u   6 :   Ph©n   lo¹i   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   trong   doanh  nghiÖp: C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh  nghiÖp, doanh nghiÖp tiÕn hµnh ph©n lo¹i tµi s¶n cè   ®Þnh  theo c¸c chØ tiªu sau: 1.  Tµi s¶n  cè   ®Þnh  dïng cho  môc  ®Ých  kinh  doanh  lµ  nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh do doanh nghiÖp sö dông cho c¸c môc  ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp. a.   §èi   víi   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   h÷u   h×nh,   doanh   nghiÖp   ph©n lo¹i nh sau: Lo¹i  1: Nhµ  cöa,  vËt kiÕn  tróc:  lµ  tµi  s¶n cè   ®Þnh  cña   doanh  nghiÖp   ®îc   h×nh  thµnh   sau   qu¸   tr×nh  thi  c«ng   x©y dùng nh trô së lµm viÖc, nhµ kho, hµng rµo, th¸p níc,  s©n b∙i, c¸c c«ng tr×nh trang trÝ  cho nhµ  cöa,  ®êng x¸,  cÇu cèng, ®êng s¾t, cÇu tÇu, cÇu c¶ng... Lo¹i  2: M¸y  mãc,  thiÕt  bÞ: lµ  toµn  bé  c¸c  lo¹i  m¸y  mãc, thiÕt bÞ  dïng trong ho¹t  ®éng kinh doanh cña doanh   nghiÖp   nh  m¸y   mãc   chuyªn   dïng,   thiÕt   bÞ   c«ng   t¸c,   d©y  truyÒn c«ng nghÖ, nh÷ng m¸y mãc ®¬n lÎ... Lo¹i 3: Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ  truyÒn dÉn: lµ  c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i gåm ph¬ng tiÖn vËn t¶i  ®êng  s¾t,   ®êng   thuû,   ®êng   bé,   ®êng   kh«ng,   ®êng   èng   vµ   c¸c  thiÕt bÞ truyÒn dÉn nh hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng ®iÖn,   ®êng èng níc, b¨ng t¶i... Lo¹i 4: ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý: lµ nh÷ng thiÕt bÞ,   dông cô  dïng trong c«ng t¸c qu¶n lý  ho¹t  ®éng kinh doanh  cña doanh nghiÖp nh m¸y vi tÝnh phôc vô qu¶n lý, thiÕt bÞ  ®iÖn tö, thiÕt bÞ, dông cô   ®o lêng, kiÓm tra chÊt lîng,  m¸y hót Èm, hót bôi, chèng mèi mät... Lo¹i 5: Vên c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ/hoÆc cho   s¶n phÈm: lµ  c¸c vên c©y l©u n¨m nh vên cµ  phª, vên chÌ,  vên cao su, vên c©y ¨n qu¶, th¶m  cá,  th¶m  c©y xanh...;  sóc vËt lµm viÖc vµ/ hoÆc cho s¶n phÈm nh  ®µn voi,  ®µn  ngùa, ®µn tr©u, ®µn bß... Lo¹i 6: C¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c: lµ toµn bé c¸c  tµi   s¶n   cè   ®Þnh   kh¸c   cha   liÖt   kª   vµo   n¨m   lo¹i   trªn   nh  tranh ¶nh, t¸c phÈm nghÖ thuËt... b. Tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh: quyÒn sö  dông  ®Êt, quyÒn  ph¸t   hµnh,   b»ng   s¸ng   chÕ   ph¸t   minh,   nh∙n   hiÖu   th¬ng  m¹i,...   2.   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   dïng   cho   môc   ®Ých   phóc   lîi,   sù  nghiÖp, an ninh, quèc phßng lµ  nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh do  doanh nghiÖp qu¶n lý  sö  dông cho c¸c môc  ®Ých phóc lîi,  sù   nghiÖp,   an   ninh,   quèc   phßng   trong   doanh   nghiÖp.   C¸c  tµi s¶n cè   ®Þnh nµy còng  ®îc ph©n lo¹i theo quy  ®Þnh t¹i 
 13. 13 kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Tµi s¶n cè   ®Þnh b¶o qu¶n hé, gi÷  hé, cÊt gi÷  hé  Nhµ  níc lµ  nh÷ng  tµi  s¶n  cè   ®Þnh  doanh  nghiÖp  b¶o qu¶n  hé, gi÷  hé  cho  ®¬n vÞ  kh¸c hoÆc cÊt gi÷  hé  Nhµ  níc theo  quy ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp, doanh   nghiÖp tù  ph©n lo¹i chi tiÕt h¬n c¸c tµi s¶n cè   ®Þnh cña  doanh nghiÖp trong tõng nhãm cho phï hîp. §i Ò u  7 :  N©ng cÊp, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh: 1. C¸c chi phÝ  doanh nghiÖp chi ra  ®Ó  n©ng cÊp tµi  s¶n cè   ®Þnh  ®îc ph¶n ¸nh t¨ng nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè  ®Þnh  ®ã, kh«ng  ®îc h¹ch to¸n c¸c chi phÝ  nµy vµo chi phÝ  kinh doanh trong kú. 2. C¸c chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc coi nh  kho¶n phÝ tæn vµ ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp hoÆc ph©n bæ dÇn  vµo chi phÝ  kinh doanh trong kú, nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 3  n¨m. §èi víi mét sè  ngµnh cã  chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè  ®Þnh   lín   vµ   ph¸t   sinh   kh«ng   ®Òu   gi÷a   c¸c   kú,   c¸c   n¨m,  doanh nghiÖp  ®îc trÝch tríc chi phÝ  söa ch÷a tµi s¶n cè  ®Þnh vµo chi phÝ  kinh  doanh  trong  kú  víi  ®iÒu  kiÖn  sau  khi trÝch tríc doanh nghiÖp vÉn kinh doanh cã  l∙i. Doanh  nghiÖp ph¶i lËp kÕ  ho¹ch trÝch tríc chi phÝ  söa ch÷a tµi  s¶n cè ®Þnh vµ th«ng b¸o  cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n   lý.  Doanh nghiÖp ph¶i quyÕt to¸n chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ   ph¸t sinh víi chi phÝ söa ch÷a ®∙ trÝch tríc. NÕu chi phÝ  söa ch÷a thùc tÕ  lín h¬n sè   ®∙ trÝch th×  phÇn chªnh lÖch  ®îc h¹ch to¸n toµn bé  hoÆc  ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ  trong   kú   nhng   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   3   n¨m.   NÕu   chi   phÝ   söa  ch÷a thùc tÕ  nhá  h¬n sè   ®∙ trÝch th×  phÇn chªnh lÖch  ®îc  h¹ch to¸n gi¶m chi phÝ kinh doanh trong kú. 3. C¸c chi phÝ  liªn quan  ®Õn tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh  ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu ®îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch ch¾c  ch¾n, lµm t¨ng lîi  Ých kinh tÕ  cña   tµi s¶n cè   ®Þnh v«  h×nh so víi møc ho¹t  ®éng ban  ®Çu, th×   ®îc ph¶n ¸nh t¨ng  nguyªn  gi¸ tµi s¶n cè   ®Þnh.  C¸c chi phÝ  kh¸c liªn  quan  ®Õn tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh ph¸t sinh sau ghi nhËn ban  ®Çu ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh.
 14. 14 § i Ò u   8 :   Cho   thuª,   cÇm   cè,   thÕ   chÊp,   nhîng   b¸n,  thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh: 1. Mäi ho¹t  ®éng cho thuª, cÇm cè, thÕ  chÊp, nh îng  b¸n, thanh lý... tµi s¶n cè   ®Þnh ph¶i tu©n theo  ®óng c¸c  quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh  2. §èi víi thuª tµi s¶n cè ®Þnh ho¹t ®éng: ­ Doanh nghiÖp  ®i thuª ph¶i cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý,   sö  dông tµi s¶n cè   ®Þnh theo c¸c quy  ®Þnh trong hîp  ®ång  thuª. Chi phÝ  thuª tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc h¹ch to¸n vµo chi  phÝ kinh doanh trong kú. ­ Doanh  nghiÖp   cho thuª,  víi  t  c¸ch  lµ  chñ   së  h÷u,  ph¶i theo dâi, qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª. 3. §èi víi thuª tµi s¶n cè ®Þnh tµi chÝnh: ­   Doanh   nghiÖp   ®i   thuª   ph¶i   theo   dâi,   qu¶n   lý,   sö  dông tµi s¶n cè   ®Þnh  ®i thuª nh tµi s¶n cè   ®Þnh thuéc së  h÷u cña doanh nghiÖp vµ  ph¶i thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c nghÜa  vô ®∙ cam kÕt trong hîp ®ång thuª tµi s¶n cè ®Þnh.  ­   Doanh   nghiÖp   cho   thuª,   víi   t  c¸ch   lµ   chñ   ®Çu   t,  ph¶i theo  dâi  vµ  thùc  hiÖn   ®óng c¸c quy  ®Þnh trong  hîp  ®ång cho thuª tµi s¶n cè ®Þnh.  4. §èi víi giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n cè ®Þnh: ­ Trêng hîp doanh nghiÖp b¸n vµ  cho thuª l¹i tµi s¶n  cè   ®Þnh   lµ   thuª   ho¹t   ®éng,   doanh   nghiÖp   ph¶i   thùc  hiÖn   nh quy  ®Þnh  ®èi víi doanh nghiÖp  ®i thuª tµi s¶n cè   ®Þnh  ho¹t   ®éng.   C¸c   kho¶n   chªnh   lÖch   ph¸t   sinh   khi   gi¸   b¸n  tháa thuËn, tiÒn thuª l¹i tµi s¶n cè   ®Þnh  ë  møc thÊp h¬n  hoÆc cao h¬n gi¸ trÞ  hîp lý   ®îc h¹ch to¸n ngay vµo thu  nhËp     trong   kú   ph¸t   sinh   hoÆc   ph©n   bæ   dÇn   vµo   chi   phÝ  theo quy ®Þnh.  ­ Trêng hîp doanh nghiÖp b¸n vµ  thuª l¹i tµi s¶n cè  ®Þnh   lµ   thuª   tµi   chÝnh,   doanh  nghiÖp   ph¶i  thùc   hiÖn   nh quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp ®i thuª tµi s¶n cè ®Þnh tµi  chÝnh.   Kho¶n   chªnh   lÖch   gi÷a   gi÷a  thu  nhËp   b¸n   tµi   s¶n   víi gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n ® îc h¹ch to¸n vµo thu  nhËp theo quy ®Þnh. 5.   Héi   ®ång   giao   nhËn,   Héi   ®ång   thanh   lý,   Héi   ®ång  nhîng b¸n... tµi s¶n cè   ®Þnh trong doanh nghiÖp do doanh  nghiÖp quyÕt  ®Þnh thµnh lËp gåm c¸c thµnh viªn b¾t buéc  lµ Gi¸m ®èc doanh nghiÖp, KÕ to¸n trëng cña doanh nghiÖp,  mét chuyªn gia kü  thuËt am hiÓu vÒ  lo¹i tµi s¶n cè   ®Þnh  (trong hay ngoµi doanh nghiÖp), ®¹i diÖn bªn giao tµi s¶n   (nÕu   cã)   vµ   c¸c   thµnh   viªn   kh¸c   do   doanh   nghiÖp   quyÕt  ®Þnh. Trong nh÷ng Trêng hîp  ®Æc biÖt hoÆc theo quy  ®Þnh  cña chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi chÝnh hiÖn hµnh, doanh nghiÖp mêi 
 15. 15 thªm  ®¹i diÖn c¬  quan tµi chÝnh trùc tiÕp qu¶n lý  vµ  c¬  quan qu¶n lý  ngµnh kinh tÕ  ­ kü  thuËt (nÕu cã) cïng tham  gia c¸c Héi ®ång nµy. Môc III: quy ®Þnh vÒ trÝch khÊu hao  vµ sö dông tiÒn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh §i Ò u  9 :  Nguyªn t¾c trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: 1. Mäi tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cã liªn quan  ®Õn   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   ®Òu   ph¶i   trÝch   khÊu   hao.   Møc  trÝch khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ  kinh doanh trong kú. Doanh nghiÖp kh«ng ®îc tÝnh vµ trÝch khÊu hao ®èi víi  nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ khÊu hao hÕt nhng vÉn sö  dông  vµo ho¹t ®éng kinh doanh. §èi   víi   nh÷ng   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cha   khÊu   hao   hÕt   ®∙  háng, doanh nghiÖp ph¶i x¸c  ®Þnh nguyªn nh©n, quy tr¸ch  nhiÖm  ®Òn bï,  ®ßi båi thêng thiÖt h¹i... vµ  tÝnh vµo chi  phÝ kh¸c. 2. Nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng tham gia vµo ho¹t ®éng   kinh doanh th× kh«ng ph¶i trÝch khÊu hao, bao gåm: ­ Tµi s¶n cè ®Þnh thuéc dù tr÷ Nhµ níc giao cho doanh  nghiÖp qu¶n lý hé, gi÷ hé. ­   Tµi   s¶n   cè   ®Þnh   phôc   vô   c¸c   ho¹t   ®éng   phóc   lîi  trong   doanh   nghiÖp   nh  nhµ   trÎ,   c©u   l¹c   bé,   nhµ   truyÒn  thèng, nhµ ¨n,... ®îc ®Çu t b»ng quü phóc lîi. ­ Nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô nhu cÇu chung toµn x∙  héi,   kh«ng   phôc   vô   cho   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   cña   riªng  doanh nghiÖp nh  ®ª  ®Ëp, cÇu cèng,  ®êng x¸,... mµ  Nhµ  níc  giao cho doanh nghiÖp qu¶n lý. ­ Tµi s¶n cè   ®Þnh kh¸c kh«ng tham gia vµo ho¹t  ®éng  kinh doanh. Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, theo dâi c¸c tµi   s¶n cè   ®Þnh trªn  ®©y nh  ®èi víi c¸c tµi s¶n cè   ®Þnh dïng   trong  ho¹t   ®éng kinh doanh  vµ  tÝnh  møc hao mßn cña c¸c  tµi s¶n cè   ®Þnh nµy (nÕu cã); møc hao mßn hµng n¨m  ®îc  x¸c  ®Þnh b»ng c¸ch lÊy nguyªn gi¸ chia (:) cho thêi gian  sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i  Phô lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§­BTC   ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
 16. 16 NÕu c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nµy cã tham gia vµo ho¹t ®éng  kinh doanh th×  trong thêi gian tµi s¶n cè   ®Þnh tham gia  vµo ho¹t  ®éng kinh doanh, doanh nghiÖp thùc hiÖn tÝnh vµ  trÝch khÊu hao vµo chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp.  3.   Doanh   nghiÖp   cho   thuª   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   ho¹t   ®éng  ph¶i trÝch khÊu hao ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh cho thuª.  4.   Doanh   nghiÖp   ®i   thuª   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   tµi   chÝnh   ph¶i trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh nh tµi  s¶n cè   ®Þnh thuéc së  h÷u cña doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. Trêng hîp ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi   s¶n, doanh nghiÖp  ®i thuª tµi s¶n cè   ®Þnh tµi chÝnh cam  kÕt kh«ng mua tµi s¶n thuª trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh,   th×  doanh  nghiÖp   ®i thuª  ®îc trÝch khÊu  hao  tµi  s¶n  cè  ®Þnh thuª tµi chÝnh theo thêi h¹n thuª trong hîp ®ång. 5.   ViÖc   trÝch   hoÆc   th«i   trÝch   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè  ®Þnh   ®îc   thùc   hiÖn   b¾t   ®Çu   tõ   ngµy   (theo   sè   ngµy   cña  th¸ng) mµ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng, gi¶m, hoÆc ngõng tham gia   vµo ho¹t ®éng kinh doanh. 6. QuyÒn sö  dông  ®Êt l©u dµi lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh v«  h×nh  ®Æc biÖt, doanh nghiÖp ghi nhËn lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh  v« h×nh theo nguyªn gi¸ nhng kh«ng ®îc trÝch khÊu hao. §i Ò u   10 :   X¸c   ®Þnh   thêi   gian   sö   dông   tµi   s¶n   cè  ®Þnh h÷u h×nh: 1.   §èi   víi   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cßn   míi   (ch a   qua   sö  dông),   doanh   nghiÖp   ph¶i   c¨n   cø   vµo   khung  thêi   gian   sö   dông tµi s¶n cè   ®Þnh quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 ban hµnh kÌm   theo sè  206/2003/Q§­BTC ngµy 12/12/2003  cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  x¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè  ®Þnh.  2. §èi víi tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ qua sö  dông, thêi gian  sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Thêi  Gi¸ trÞ hîp lý cña tµi  Thêi gian sö dông  gian  = s¶n cè ®Þnh X cña tµi s¶n cè  sö  ®Þnh míi cïng  Gi¸ b¸n cña tµi s¶n cè  dông  lo¹i x¸c ®Þnh  ®Þnh míi  cïng lo¹i  cña  theo Phô lôc 1  (hoÆc cña tµi s¶n cè  tµi  (ban hµnh kÌm  ®Þnh t¬ng ®¬ng trªn thÞ  s¶n cè  theo QuyÕt ®Þnh  Trêng) ®Þnh 206/2003/Q§­BTC  ngµy 12/12/2003) Trong ®ã: 
 17. 17 Gi¸ trÞ  hîp lý  cña tµi s¶n cè   ®Þnh lµ  gi¸ mua hoÆc  trao ®æi thùc tÕ (trong Trêng hîp mua b¸n, trao ®æi), gi¸  trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh (trong Trêng hîp ®îc cÊp,  ®îc ®iÒu chuyÓn), gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång giao   nhËn (trong Trêng hîp ®îc cho, biÕu tÆng, nhËn vèn gãp),… 3. Trêng hîp doanh nghiÖp muèn x¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c víi khung thêi gian sö dông  quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  206/2003/Q§­BTC   ngµy   12/12/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i gi¶i tr×nh râ  c¸c c¨n cø  ®Ó  x¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ã   ®Ó  Bé  Tµi  chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh theo ba tiªu chuÈn sau:  ­ Tuæi  thä   kü  thuËt  cña tµi  s¶n cè   ®Þnh theo  thiÕt  kÕ; ­ HiÖn  tr¹ng  tµi  s¶n cè   ®Þnh  (thêi  gian  tµi s¶n  cè  ®Þnh  ®∙ qua sö  dông, thÕ  hÖ  tµi s¶n cè   ®Þnh, t×nh tr¹ng  thùc tÕ cña tµi s¶n...); ­ Tuæi thä kinh tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh. 4. Trêng hîp cã c¸c yÕu tè t¸c ®éng (nh viÖc n©ng cÊp  hay   th¸o   dì   mét   hay   mét   sè   bé   phËn   cña   tµi   s¶n   cè  ®Þnh...) nh»m kÐo dµi hoÆc rót ng¾n thêi gian sö  dông  ®∙  x¸c  ®Þnh tríc  ®ã  cña tµi s¶n cè   ®Þnh, doanh nghiÖp tiÕn  hµnh x¸c  ®Þnh l¹i thêi gian sö  dông cña tµi s¶n cè   ®Þnh  theo ba tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy t¹i thêi  ®iÓm hoµn thµnh nghiÖp vô  ph¸t sinh,  ®ång thêi ph¶i lËp  biªn   b¶n   nªu   râ   c¸c   c¨n   cø   lµm   thay   ®æi   thêi   gian   sö   dông. §i Ò u   11 :   X¸c   ®Þnh   thêi   gian   sö   dông   tµi   s¶n   cè  ®Þnh v« h×nh: Doanh nghiÖp tù  x¸c  ®Þnh thêi gian sö  dông tµi s¶n   cè   ®Þnh v« h×nh nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 20 n¨m. Riªng thêi  gian sö  dông cña quyÒn sö  dông  ®Êt cã  thêi h¹n lµ  thêi  h¹n ®îc phÐp sö dông ®Êt theo quy ®Þnh. §i Ò u   12 :   X¸c   ®Þnh   thêi   gian   sö   dông   tµi   s¶n   cè  ®Þnh trong mét sè Trêng hîp ®Æc biÖt: ­ §èi víi dù ¸n ®Çu t theo h×nh thøc X©y dùng ­ Kinh   doanh ­ ChuyÓn giao (B.O.T), thêi gian sö dông tµi s¶n cè   ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh tõ  thêi ®iÓm ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö  dông ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n. ­ §èi víi hîp  ®ång hîp t¸c kinh doanh (B.C.C) cã  bªn  níc ngoµi  tham gia Hîp  ®ång,  sau  khi  kÕt  thóc  thêi h¹n  cña   hîp   ®ång   bªn   níc   ngoµi   thùc  hiÖn   chuyÓn  giao   kh«ng 
 18. 18 båi hoµn cho Nhµ  níc ViÖt Nam, th×  thêi gian sö  dông tµi  s¶n cè   ®Þnh cña tµi s¶n cè   ®Þnh chuyÓn giao  ®îc x¸c  ®Þnh  tõ  thêi ®iÓm ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông ®Õn khi  kÕt  thóc dù ¸n.  §i Ò u   13 :   Ph¬ng   ph¸p   trÝch   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè  ®Þnh: 1. Néi dung cña ph¬ng ph¸p khÊu hao  ®êng th¼ng; ph­ ¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh; ph¬ng  ph¸p khÊu  hao  theo  sè  lîng, khèi  lîng s¶n phÈm  ®îc quy  ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   2   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   206/2003/Q§­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh 2. C¨n cø kh¶ n¨ng  ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn ¸p dông quy  ®Þnh cho tõng ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh,  doanh nghiÖp  ®îc lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao  phï hîp víi tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp:  ­ Ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng: Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ® îc  trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng.  C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ® ­ îc khÊu hao nhanh nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 2 lÇn møc khÊu  hao   x¸c   ®Þnh   theo  ph¬ng  ph¸p   ®êng  th¼ng   ®Ó   nhanh   chãng  ®æi míi c«ng nghÖ. Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng  kinh doanh ®îc trÝch khÊu hao nhanh lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ;   dông cô  lµm viÖc  ®o lêng, thÝ  nghiÖm; thiÕt bÞ  vµ  ph¬ng  tiÖn vËn t¶i; dông cô  qu¶n lý; sóc vËt, vên c©y l©u n¨m.  Khi thùc hiÖn trÝch khÊu hao nhanh, doanh nghiÖp ph¶i ®¶m   b¶o kinh doanh cã l∙i.  ­   Ph¬ng   ph¸p   khÊu   hao   theo   sè   d  gi¶m   dÇn   cã   ®iÒu  chØnh: Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ® îc  trÝch   khÊu   hao   theo   ph¬ng   ph¸p   sè   d  gi¶m   dÇn   cã   ®iÒu  chØnh ph¶i tho¶ m∙n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Lµ tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t míi (cha qua sö dông); + Lµ  c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ; dông cô  lµm viÖc  ®o  lêng, thÝ nghiÖm. Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo sè  d gi¶m dÇn cã   ®iÒu chØnh  ®îc ¸p dông  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc  cã c«ng nghÖ ®ßi hái ph¶i thay ®æi, ph¸t triÓn nhanh.  ­   Ph¬ng   ph¸p   khÊu   hao   theo   sè   lîng,   khèi   lîng   s¶n  phÈm:  Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ® îc  trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p nµy lµ  c¸c lo¹i m¸y mãc,  thiÕt bÞ tháa m∙n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau:
 19. 19 + Trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm; + X¸c  ®Þnh  ®îc tæng sè  lîng, khèi lîng s¶n phÈm s¶n  xuÊt theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh; + C«ng suÊt sö dông thùc tÕ b×nh qu©n th¸ng trong n¨m   tµi chÝnh kh«ng thÊp h¬n 50% c«ng suÊt thiÕt kÕ. 3.   Doanh   nghiÖp   ph¶i   ®¨ng   ký   ph¬ng   ph¸p   trÝch   khÊu  hao tµi s¶n cè   ®Þnh mµ  doanh nghiÖp lùa chän ¸p dông víi  c¬  quan thuÕ  trùc tiÕp qu¶n lý  tríc khi thùc hiÖn trÝch  khÊu hao. Trêng hîp viÖc lùa chän cña doanh nghiÖp kh«ng  trªn c¬  së  cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh th×  c¬  quan thuÕ   cã   tr¸ch   nhiÖm   th«ng   b¸o   cho   doanh   nghiÖp  biÕt   ®Ó  thay   ®æi ph¬ng ph¸p khÊu hao cho phï hîp. 4.  Ph¬ng  ph¸p  khÊu hao  ¸p dông  cho tõng  tµi  s¶n cè  ®Þnh   mµ   doanh   nghiÖp   ®∙   lùa   chän   vµ   ®¨ng   ký   ph¶i   thùc  hiÖn nhÊt  qu¸n  trong suèt  qu¸  tr×nh  sö  dông tµi s¶n cè  ®Þnh ®ã.  §i Ò u  14 :  Sö dông sè tiÒn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Doanh   nghiÖp   ph¶i   sö   dông   sè   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè   ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Môc IV: Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u  15 :   ChÕ ®é nµy ¸p dông tõ n¨m tµi chÝnh 2004.  §i Ò u   16 :   §èi víi nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®a vµo sö  dông tríc ngµy 01/01/2004, doanh nghiÖp thùc hiÖn chuyÓn  ®æi møc trÝch khÊu hao theo chÕ   ®é  míi quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc   2   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   206/2003/Q§­BTC  ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.  Nh÷ng tµi s¶n cè   ®Þnh  ®ang  ®a thùc hiÖn trÝch khÊu  hao   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   2000/Q§­   BTC   ngµy  31/12/2001   cña   Bé  Tµi  chÝnh   vÒ   viÖc   thùc   hiÖn  thÝ   ®iÓm   chÕ   ®é   khÊu   hao   theo   ph¬ng   ph¸p   sè   d  gi¶m   dÇn   cã   ®iÒu  chØnh ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn trÝch khÊu hao khÊu hao theo   ph¬ng ph¸p sè  d  gi¶m dÇn cã   ®iÒu chØnh quy  ®Þnh t¹i ChÕ  ®é nµy. Tµi s¶n cè ®Þnh cã nguyªn gi¸ díi 10.000.000 ®ång (m­ êi triÖu  ®ång),  kh«ng   ®ñ  tiªu  chuÈn  lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh  theo quy  ®Þnh th×  chuyÓn sang theo dâi, qu¶n lý, sö  dông  vµ  ph©n bæ gi¸ trÞ  cßn l¹i trªn sæ kÕ  to¸n nh  nh÷ng c«ng  cô lao ®éng.
 20. 20 § i Ò u   17 :   C¸c   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc   vµ   thuéc   Bé   Tµi  chÝnh,   trong   ph¹m   vi   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   m×nh   cã   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn,   tæ   chøc   vµ   híng   dÉn   c¸c   doanh  nghiÖp thùc hiÖn ®óng ChÕ ®é nµy. Phô lôc I Khung thêi gian sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§­BTC  ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Danh môc c¸c nhãm tµi s¶n cè  Thêi gian Thêi gian ®Þnh sö dông tèi  sö dông tèi  thiÓu (n¨m) ®a (n¨m) A­ M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc 1. M¸y ph¸t ®éng lùc 8 10 2. M¸y ph¸t ®iÖn 7 10 3. M¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ nguån  7 10 ®iÖn 4.   M¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   ®éng   lùc  6 10 kh¸c B. M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c 1. M¸y c«ng cô 7 10 2. M¸y khai kho¸ng x©y dùng 5 8 3. M¸y kÐo 6 8 4. M¸y dïng cho n«ng, l©m nghiÖp 6 8 5. M¸y b¬m níc vµ x¨ng dÇu 6 8 6. ThiÕt bÞ  luyÖn kim, gia c«ng  7 10 bÒ   mÆt   chèng   gØ   vµ   ¨n   mßn   kim  lo¹i 7. ThiÕt bÞ  chuyªn dïng s¶n xuÊt  6 10 c¸c lo¹i ho¸ chÊt 8. M¸y mãc, thiÕt bÞ  chuyªn dïng  6 8 s¶n   xuÊt   vËt   liÖu   x©y   dùng,   ®å  sµnh sø, thuû tinh 9. ThiÕt bÞ  chuyªn dïng s¶n xuÊt  5 12 c¸c linh kiÖn vµ   ®iÖn tö, quang 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2