intTypePromotion=1

Quyết định 208/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định 208/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 208/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổng hợp, phân tích báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 208/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µi b ë  ch Ý n h  S è  208/2000/Q§­B T C n g µ y  25 th¸ng 12 n¨ m  2000  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ V t æ n g  h î p, h © n   Ý ch b¸o c¸o t × nh h × n h  t µi  p t  ch Ý n h d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc trªn ® Þ a  b µ n n b é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 84/1999/N§­   µy  CP ng 28/8/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  ¹Tæng  ôc  v tæ  l i c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n     i nghiÖp  trùcthuéc Bé  µichÝnh;     T  ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 106/1999/Q§­ BTC   µy  ng 11/9/1999  ña  é   ­ c B tr ëng  é   µi  Ýnh  Ò   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é   B T ch v nhi v  h v tæ  b m¸y  ôc  µi  C T chÝnh doanh nghiÖp  ùcthuéc Bé  µichÝnh; tr     T  ­ C¨n cø Th«ng t è 109/1999/TT­  s BTC  ngµy 11/9/1999 cña Bé  Tµi  chÝnh  Ò   íng  Én  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  vh d nhi v  h v tæ  b m¸y  qu¶n  ý tµi l    chÝnh  doanh nghiÖp  ña  ë   µi chÝnh    Ët    c ST  ­ V gi¸tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung¬ng;   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 167/2000/Q§­BTC   µy  ng 25/10/2000  ña  é   ­ c B tr ëng  é   µi  Ýnh  Ò   Öc  B T ch v vi ban  µnh  Õ     h Ch ®é b¸o  c¸o  µi chÝnh  t  doanh  nghiÖp; Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  µi chÝnh  ®Ò ngh c C tr C T  doanh  nghiÖp,Ch¸nh      v¨n phßng  é  µichÝnh; BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  Õ   ch tæng  îp, h  ph©n  Ých  c¸o t×nh  ×nh  µichÝnh  t b¸o    h t  doanh  nghiÖp  µ   íctrªn®Þa  µn. Nh n     b §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý. k §i Ò u 3: Gi¸m  c  ë   µi chÝnh  Ët    ®è S T   V gi¸tØnh, thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng, Côc  ëng  ôc  µi chÝnh  ¬  tr C T  doanh nghiÖp, Ch¸nh    v¨n phßng  é   B chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ ch t æ n g  h î p, h © n   Ý ch b¸o c¸o t × nh h × n h  t µi  p t  ch Ý n h d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc trªn ® Þ a  b µ n n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 208/2000/Q§­ BTC ngµy 25/12/2000cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT  §i Ò u    èit ng    ông  1: §  î ¸p d Quy  Õ   ch tæng  îp,ph©n  Ých  c¸o t×nh  h  t b¸o    h×nh  µichÝnh  t  doanh nghiÖp  µ   íc lµ Së   µi chÝnh    Ët      Nh n     T   ­ V gi¸c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. ph tr     ¬ §i Ò u 2: Néi dung b¸o c¸o  Ò   v doanh nghiÖp  µ   íc trªn®Þa   µn  Nh n     b tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,gå m   ã:   ph tr     ¬  c  1.B¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¾p  Õp  s x doanh  nghiÖp:b¸o c¸o theo quý       ­ B¸o      c¸o tæng  îp kÕt  h  qu¶  ¾p  Õp  s x doanh  nghiÖp  µ   ícdo  a  ­ Nh n   ®Þ ph ¬ng  qu¶n  ý: Óu  è  l Bi s 1. ­ B¸o    c¸o  Õn    µ  Õt  ti ®é v k qu¶  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,®a   ¹ng   d ho¸  ë  s h÷u  µ  v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ   ícdo  a  ¬ng  Nh n   ®Þ ph qu¶n  ý: Óu  è  l  Bi s 2 2. B¸o c¸o  ×nh  ×nh  µichÝnh  µ  Õt  t h t  v k qu¶ s¶n  Êt  xu kinh doanh  ña  c doanh nghiÖp  µ   íc: Nh n ­ B¸o c¸o  c thùc  Ön  th¸ng ®Ç u   í  hi 6    n¨m  µ  th¸ng cuèi n¨m  Ò   ×nh  v 6      vt h×nh  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp  µ   íctrªn®Þa  µn: Nh n     b  BiÓu  è  s 3. ­ B¸o      c¸o n¨m  Ò   ×nh  ×nh  µichÝnh  µ  Õt  vt h t  v k qu¶  kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µ   íctrªn®Þa  µn: Nh n     b +  Óu  è    Bi s 4a: Tæng  îp b¸o    µichÝnh  h   c¸o t   doanh  nghiÖp  µ   íctr   a   Nh n   ªn®Þ bµn +  Óu  è    Bi s 4b:B¸o    Õt  c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  Nhµ   íctrªn®Þa  µn n    b Ngoµi b¸o    c¸o  è  Öu ph¶icã  s li     b¸o  c¸o  ©n  Ých  ×nh  ×nh  ¹t®éng   ph t t h ho   kinh doanh, qu¶n  ý tµichÝnh  ña    l    c doanh  nghiÖp    a   µn,  trªn ®Þ b trong    ®ã ph©n  Ých  ét  è  t m s chØ    tiªutheo phô  ôc1  Ìm    l   k theo Quy  Õ   µy.   ch n §i Ò u    ¬ng  3: Ph thøc b¸o c¸o:    B¸o    b¸o b»ng    v¨n b¶n.Ngoµira ®èi ví  c¸o n¨m  Óu  è  vµ  Óu  è        i b¸o    (Bi s 4a  Bi s 4b) b¸o      c¸o b»ng   v¨n b¶n  è  Öu tæng  îp vµ  c¸o b»ng  a   Ò m   è  Öu s li   h   b¸o    ®Ü m s li   chitiÕttõng doanh       nghiÖp  (theoch¬ng  ×nh híng dÉn    tr     riªng). §i Ò u    êih¹n  µ  ¬inhËn    4: Th   v n   b¸o c¸o: ­Thêih¹n  ép  c¸o:     n b¸o  +  B¸o    ý  Ë m   Êt lµ30  µy  Ó   õngµy  Õt  óc quý. c¸o qu ch nh     ng k t   k th  
 3. 3 +  B¸o    th¸ng:vµo  µy  c¸o 6    ng 20/6 vµ  µy    ng 20/12 hµng    n¨m.   t   k th   +  B¸o    c¸o n¨m  Ë m   Êt lµ3  ch nh     th¸ng kÓ   õngµy  Õt  óc n¨m. ­N¬i nhËn      é  µichÝnh  ôc  µichÝnh     b¸o c¸o:B T   (C T   doanh  nghiÖp) §i Ò u 6: Tr¸ch  Öm   ña  ë   µi chÝnh  VËt    nhi c ST  ­  gi¸tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng:     ¬ ­ §«n  c      ®è c¸c DNNN     a   µn  Êp  µnh  ng  trªn®Þ b ch h ®ó quy  nh  Ò   êi ®Þ v th   h¹n  µ  éi dung  Õ     vn  ch ®é b¸o  tµichÝnh  c¸o    doanh nghiÖp    ®Ó theo  âi,gi¸m  d  s¸tt×nh  ×nh  ¹t®éng    h ho   s¶n  Êtkinh doanh,t×nh  ×nh  ùc hiÖn    Üa   xu       h th   c¸cngh vô  i víi µ   íccña  ®è     Nh n   doanh nghiÖp.   ­ Tæng   îp  ×nh  ×nh  µichÝnh  ht h t  doanh nghiÖp  µ   íc trªn®Þa   µn  Nh n     b theo h Ö   èng  Óu  É u   ¹ §iÒu  cña    th bi m t  i 2  Quy  Õ   µy. ch n ­  ©n   Ých  Õt  Ph t k qu¶  ¹t ®éng  ho   s¶n  Êt  xu kinh  doanh, t×nh  ×nh  µi   h t  chÝnh  ña  c doanh  nghiÖp  µ   íctrªn®Þa  µn  Nh n     b (theo c¸cchØ    íng dÉn  ¹    tiªuh   t  i phô  ôc sè  kÌm  l   1  theo) ®Ó     Êt c¸c biÖn    ®Ò xu     ph¸p nh»m   ©ng  n cao  íng  ö  h s dông  èn, b¶o  µn  µ    iÓn vèn,søc  ¹nh  v  to v ph¸ttr     c tranh cña    doanh nghiÖp    trªn ®Þa  µn. b  ­ N ¾ m   ¾t  Þp  êit×nh  ×nh  ¾p   Õp    bk th   h s x doanh nghiÖp  µ   íc,tiÕn Nh n     ®é     Çn    a   ¹ng    ë  ÷u  µ  cæ ph ho¸,® d ho¸ s h v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ   íc do  Nh n   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µnh  Ëp hoÆc   ãp  èn.Nªu  â nh÷ng    ph tr     ¬ th l  gv  r  thuËn  î  ã  l ikh kh¨n víng m ¾ c,  Õn  Þ  Ò   ¾p  Õp  µ  a  ¹ng    ë  ÷u, ,     ki ngh v s x v®d ho¸ s h   qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ   íc. Nh n ­ B¸o      c¸o UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung  ng  µ  é   µi chÝnh    ph tr     ¬ vBT  c¸c néi dung     theo    nh    µ  ùc  Ön  ét  è  éi dung  qui ®Þ trªnv th hi m s n   b¸o c¸o  t  ®é xuÊtvÒ   ×nh  ×nh   t h kinh doanh,tµichÝnh  ña       c doanh  nghiÖp  µ  íctrªn®Þa   nh n     bµn  Õu  ã  Õn  ng  ínhoÆc   (n c bi ®é l   theo yªu cÇu).    §i Ò u 7: Trªn  ¬  ë  c s b¸o  c¸o tæng  îp  µ  ©n  Ých  ×nh  ×nh  µi h v ph t t h t  chÝnh doanh  nghiÖp  µ   íctrªn®Þa  µn  Nh n     b cu¶   c¸ctØnh,thµnh  è,Côc  µi   ph   T  chÝnh  doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp, ph©n   Ých  ×nh  ×nh  µi h  t t h t  chÝnh doanh  nghiÖp  µ   íc trªn ph¹m    µn  èc, ®ång  êih Ö   èng  Nh n     vi to qu   th   th ho¸,l gi÷®Ó    u    khaith¸cphôc  ô     v cho      Çu  c¸cyªu c chung.
 4. 4 BiÓu  è  s1 së  µichÝnh   Ët gi¸tØnh,thµnh  è t  ­v       ph t æ n g  h î p k Õ t q u ¶  s ¾ p  x Õ p  D N N N  ® Þ a  p h ¬ n g  thu é c t Ø n h, th µ nh  p h è  ® Õ n  c u è i q u ý      /n¨ m (KÌm  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 208/2000/Q§­BTC   µy  ng 25/12/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT  TT Tiªu thøc   KH   n¨m ¦ícthùc  Luü   Õ   õ    kt hiÖn  ®Ç u  n¨m quý... I Tæng   è s DNNN   u   ú ®Ç k Trong  :®ã      ¹t®éng  ­DN ho   c«ng  ch Ý      ¹t®éng  ­DN ho   kinhdoanh   II Tæng  sè  DNNN  ®∙ thùc hiÖn  1 s ¾÷   Õp     Gi pnguyªn DNNN ú x trong k Trong  :®ã a    ­Kho¸n  kinhdoanh,cho      thuª b       îp nhÊt,s¸p nhËp  ïng DN   ­ DN h      c  kh¸c     c    TW chuyÓn  Ò   a  ¬ng ­DN v ®Þ ph d    ­DN§P   chuyÓn  Ò   v trung¬ng   e  ­  ChuyÓn    DN kinh  doanh  sang  DN   Ón    c«ng  ch c«ng  ch  Ý DN g    ­ Chuy Ý sang    DN 2 kinhdoanh ® æi  ë  ÷u    DN   chuyÓn  s h (a1+b+c) a      Çn  ­Cæ ph ho¸ a1      Çn    µn  é  Cæ ph ho¸ to b a2      Çn    ét  é  Ën  Cæ ph ho¸ m b ph b    ­B¸n  µn  é  to b DN c  ­ Giao cho tËp thÓ  lao ®éng  3 trongDN Ó  DN       gi¶ith hoÆc    ph¸ s¶n (a+b) a      Ó ­Gi¶ith b    ­Ph¸  s¶n 4 Sè    íithµnh  Ëp DN m   l II Tæng  sè  DNNN  ®Õ n  cuèi kú  I (1+4+1c­ Trong  1b­1d­ 3) 2­ ®ã:      ¹t®éng  ­DN ho   c«ng  ch Ý      ¹t®éng  ­DN ho   kinhdoanh      +        DN kho¸n kinhdoanh    
 5. 5    +        DN cho  thuª ..   µy.. . . .ng . . . . th¸ng.. .  ... n¨m... . . .. Gi¸m  c ®è Ghi chó:   ­DN     Ëp,hîp nhÊt:ghisè      s¸p nh         DN gi¶m  i  s¸p nhËp,hîp nhÊt ® do       VD:  DN     Ëp  µo    3  × ghigi¶m    Õ u   DN   îp nhÊt l¹  2  s¸p nh v DN thø  th     2. N 3  h    i thµnh  DN   íith× ghigi¶m  vµ    µnh  Ëp míi1. 1  m       3  ghith l   ­ DN     Çn      cæ ph ho¸ chØ      ∙  ã    ghi DN ® c Q§ chuyÓn sang  ¹t®éng  ho   theo  Cty    Çn  µ  ihéicæ   «ng cæ ph v ®¹     ® Tr ng  îp cæ   Çn    ét  é  Ën    òng      ê h   ph ho¸ m b ph DN c ghië dßng  µy  ng    ó    n nh ghich ë díi µ    kh«ng    v ghigi¶m  DN ­DN       b¸n,giao ghinh÷ng    ∙  ã       DN ® c Q§ giao,b¸n   ­ DN     Ó, ph¸    gi¶ith   s¶n    ÷ng    ∙  ã      Ó  ghi nh DN ® c Q§ gi¶ith hoÆc     ña  Q§ c Toµ    ¸n tuyªnbè      ph¸ s¶n.
 6. 6
 7. BiÓu  è  s2 së  µichÝnh   Ët gi¸tØnh,thµnh  è t  ­v       ph B¸o c¸o ti Õ n ® é  v µ  k Õ t q u ¶  th ù c hi Ö n  C æ  p h Ç n  h o¸, giao, b¸n, h o¸n, h o  thuª D N N N    k  c Quý   .N¨m   . ..     .. (KÌm  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 208/2000/Q§­BTC   µy  ng 25/12/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh)   B tr BT  Gi¸trÞ   Trong      Tæng  è ®ã gi¸ s TiÕn  ®é K Õt  qu¶ Vèn  iÒu  Ö ® l Møc trÞ STT Tªn  DN  doanh  phÇn  èn  µ  CBCNV   §∙cã    v Nh   Q§ §∙  Gi¸trÞ Gi¸trÞ TrÞ    Sè    õ Tæng   Trong  lînhuËn  Ghi chó      gi¸ thu t     i   nghiÖp theo  níct¹ DN  i   trong nhng  a  hoµn  thùc thùc tÕ  u  ∙i   ch     ® viÖc  sè ®ã kho¸n,tiÒn     sæ  s¸ch  theo sæ     s¸ch   danh  hoµn  thµnh tÕ phÇn  èn  v chuyÓn  thuªDN     kÕ   to¸n kÕ   to¸n s¸ch thµnh NN   ¹ DN ti   ® æi  ë  ÷u  sh trong 1      n¨m DN (tr ®ång) . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I Cæ   Çn   ph x ho¸ 1 DN   A x 2 DN   B x II Giao  DN x 1 DN   C x 2 DN   D x II B¸n  I DN x 1 DN   X x 2 DN   Y x IV DN   kho¸n x x x x 1 x x x x 2 x x x x
 8. Gi¸trÞ   Trong      Tæng  è ®ã gi¸ s TiÕn  ®é K Õt  qu¶ Vèn  iÒu  Ö ® l Møc trÞ STT Tªn  DN  doanh  phÇn  èn  µ  CBCNV   §∙cã    v Nh   Q§ §∙  Gi¸trÞ Gi¸trÞ TrÞ    Sè    õ Tæng   Trong  lînhuËn  Ghi chó      gi¸ thu t     i   nghiÖp theo  níct¹ DN  i   trong nhng  a  hoµn  thùc thùc tÕ  u  ∙i   ch     ® viÖc  sè ®ã kho¸n,tiÒn     sæ  s¸ch  theo sæ     s¸ch   danh  hoµn  thµnh tÕ phÇn  èn  v chuyÓn  thuªDN     kÕ   to¸n kÕ   to¸n s¸ch thµnh NN   ¹ DN ti   ® æi  ë  ÷u  sh trong 1      n¨m DN (tr ®ång) . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 x x x x V Cho   thuª DN   x x x x 1 x x x x 2 x x x x 3 x x x x Ngµy... .  ... th¸ng.. . . . ..  n¨m... . . .. Gi¸m  c ®è Ghi  ó:     ét  ch   C 2,3,4,5    Òn    è  Öu cña      : §i ®ñ s li   c¸c doanh  nghiÖp  ∙  îc tØnh, TP   Õt  nh  ùc hiÖn  ®®    quy ®Þ th   CPH, giao,b¸n,    kho¸n,     cho    thuªtrongn¨m   Cét      µn  µnh  6,7:Ho th møc    µo  × ®¸nh  Êu (*). ®é n th   d    Cét    :Theo  Õt  8,9   k qu¶    nh    Þdoanh  x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp CPH,  giao,b¸n,kho¸n,cho       thuª Cét 10   §èivíi   ùc hiÖn    :+      th   DN CPH   × ghigi¸trÞu  ∙icho  êiL§  th         ®   ng   trong DN   +  èivíi   ùc hiÖn  §     th   DN B¸n  µtrÞgi¸b¸n ngêimua  îcgi¶m l          ®  Cét    Òn  µ   ícthu ® îctõviÖc  11:Ti Nh n         CPH,  giao,b¸n    (bao  å m   trÞgi¸chË m   g c¶      tr¶) Cét        12,13:Ghi theo ®iÒu  Ö  Ýnh    l ch thøc cña    C«ng      Çn tycæ ph Cét    14:Theo  Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn ®Þ c c c th quy Cét   ­DN   15:   CPH:    Þgi¸cæ   Çn    Ë m   ña  êilao®éng  Ìo trongDN ghitr     ph tr¶ch c ng     ngh     ­DN        â h×nh    b¸n :Ghi r   thøc b¸n cã  Õ   õa nîhoÆc       k th     kh«ng  Õ   õa nî k th  
 9. ­Cho      thuªDN:    â h×nh  ghir   thøc thuª(kÕ  õa hoÆc      th   kh«ng  Õ   õa nî) k th     C¸c  chØ    ã  Êu    tiªuc d (x)kh«ng  ph¶ighisè  Öu.     li
 10. BiÓu  è  s3 së  µichÝnh   Ët gi¸tØnh,thµnh  è t  ­v       ph b¸o c¸o t × nh h × n h  h o ¹t ® é n g  s¶n xu Ê t kinh d o a n h c ñ a c¸c D N N N   trªn ® Þ a  b µ n  tØ n h (KÌm  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 208/2000/Q§­BTC   µy  ng 25/12/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT  6  th¸ng      n¨m §¬n  Þ v K Õ   ¦ícthùc       Lu So s¸nh   TT ChØ   tiªu ho¹ch hiÖn    ü  víi ïng   6  c  n¨m th¸ng  kÕ kú    n¨m n¨m tr c(%) í  1 2 3 4 5 6 7 1 Tæng  è  s doanh  nghiÖp DN ­Doanh    nghiÖp  ã  i c l∙ DN x ­Doanh    nghiÖp  µ  èn ho v DN x ­Doanh    nghiÖp  ç l DN x 2 Tæng  è    ng s lao®é ngêi 3 Tæng  ü ¬ng qu l tr.®ån g 4 Tæng  è  èn  µ   íc(*) s v Nh n   tr.®ån g 5 K Õt  qu¶  kinhdoanh   ­Doanh      thu (kh«ng  Õ) thu tr.®ån g ­L∙i ùc hiÖn  ícthuÕ)    th   (tr   tr.®ån g ­Lç  ùc hiÖn   th   tr.®ån g 6 Tæng   è  s ph¸t sinh    ph¶i nép  tr.®ån   ng©n s¸ch g 7 Tæng  îph¶itr¶ n    tr.®ån x g Trong    îqu¸ h¹n ®ã n     tr.®ån x g 8 Tæng  îph¶ithu n    tr.®ån x g Trong    îkhã  ßi ®ã n   ® tr.®ån x g Ngµy... .  ... th¸ng.. . . . ..  n¨m... . . .. Gi¸m  c ®è Ghi chó:   ­ C¸c    chØ    ã  Êu  cétkÕ   ¹ch  tiªuc d (*)­   ho n¨m  Êy sè    u   ú        l   d ®Ç k ghitrªnb¸o c¸o tµichÝnh    ­C¸c    chØ    ã  Êu      étkÕ   ¹ch n¨m  tiªuc d (x)ë c   ho   kh«ng    è  Öu. ghis li ­Tæng  îp riªngDNT W   µ    h    v DN§P.
 11. BiÓu  è  s 4a së  µichÝnh   Ët gi¸tØnh,thµnh  è t  ­v       ph t æ n g  h î p b¸o c¸o t µi h Ý n h  c d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c trªn ® Þ a  b µ n  n¨ m  .... (KÌm  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 208/2000/Q§­ BTC   µy  ng 25/12/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh)   B tr BT  §¬n   vÞ   tÝnh:   tr.®ång TT ChØ   tiªu M∙  è s §Çu  ú k Cuèi  kú A tæng  µis¶n t  250 100 I tµis¶n u  ng  µ  u    ¾n  ¹n   l ®é v ®Ç tng h 1 TiÒn 110 2 C¸c  kho¶n  u    µichÝnh  ¾ n   ¹n ®Ç tt   ng h 120 Dù   phßng  gi¶m    u    ¾n  ¹n (*) gi¸®Ç tng h  129 3 C¸c  kho¶n  ph¶i thu   130 3.1     ­ Ph¶ithu khã  ßi  ®iÓ m   cét6     ®( 1    chØ    tiªu 3.6ù   Õt c¸ckho¶n        ã  ßi    phßng    b¸o c¸o TCthu kh ® (*) Thuy minh    ph¶i) 3.2    ­D 139 4 Hµng  ån  t kho 140 4.1 Nguyªn  Öu,vËtliÖu tån kho li         142 4.2 Thµnh  È m   ån kho ph t  145 4.3 Hµng    ån kho ho¸ t   146 4.4 Dù   phßng  gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  (*) 149 5 Tµi s¶n u  ng    l ®é kh¸c 150 Tµis¶n  Õu chê  ö  ý   thi   xl 154 6 Chi  ù  s nghiÖp 160 200 II Tµis¶n  è  nh  µ  u    µih¹n   c ®Þ v ®Ç td   1 Tµi s¶n  è  nh   c ®Þ 210    ­Nguyªn    gi¸(212+215+218)       Þ hao  ­ Gi¸ tr   mßn   ü kÕ   lu   (213+216+219)  (*)
 12. TT ChØ   tiªu M∙  è s §Çu  ú k Cuèi  kú 2 C¸c  kho¶n  u    µichÝnh  µi h¹n ®Ç tt   d  220    ãp  èn  ªndoanh ­G v li   222    ù   ­D phßng  gi¶m    u    µih¹n (*) gi¸®Ç td     229 3 Chi  Ý   ©y  ùng  ¬  ph x d c b¶n  ë  d dang 230 4 C¸c  kho¶n  ý  ü, ký  îcdµi h¹n k qu   c     240 B Tæng   ån  èn ngu v 430 300 I Nî  ph¶itr¶   Trong    î  ®ã n qu¸  ¹n  ®iÓ m   cét 5  h( 2    chØ   tiªu3.6n   ¹nÕt  Nî   ¾  h ng Thuy minh      b¸o c¸o TC) 1 310 1.1 Vay  ¾n  ¹n ng h 311 1.2 Thu Õ   µ    v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc   Nh n 315 1.3 Ph¶itr¶c«ng  ©n     nh viªn 316 1.4 C¸c  kho¶n  ph¶itr¶,    ph¶inép    kh¸c 318 2 Nî  µi h¹n d  320 3 Nî  kh¸c 330 Tµis¶n  õa chê  ö  ý   th   xl 332 400 II Nguån  èn  ñ  ë  ÷u v ch s h 1 Nguån  èn­ ü v qu 410 1.1 Nguån  èn  v kinhdoanh   411 1.2 Chªnh  Öch  ¸nh    ¹tµis¶n l ® gi¸l     i 412 1.3 Chªnh  Öch  ûgi¸ l t  413 1.4 Quü   u      iÓn ®Ç tph¸ttr 414 1.5 Quü   ù  d phßng  µi Ýnh t  ch 415 1.6 Lîi   Ën  a  ©n  èi nhu ch ph ph 416 1.7 Nguån  èn  u    v ®Ç tXDCB 417 2 Nguån  kinh  Ý,  ü   ph qu kh¸c 420 2.1 Quü   ù  d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm v tr  c m vi l 421 2.2 Quü   khen  ëng  µ  óc  î th v ph l i 422 Ngµy... .  ... th¸ng.. . . . ..  n¨m... . . .. Gi¸m  c ®è Ghi chó:   ­  sè  É u   è  M∙  m s B01­   DN B¸o c¸o  µichÝnh  Ban  µnh  Ìm  t  ­  h k theo    Q§ 167/2000/Q§­BTC   µy  ng 25/10/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh   B tr BT  ­Sè  Öu trongc¸cchØ    ã  Êu    îcghib»ng  è  m.   li      tiªuc d (*)®     s©
 13. ­Tæng  îp riªngDNT W   µ    h    v DN§P BiÓu  è  s 4b së  µichÝnh   Ët gi¸tØnh,thµnh  è t  ­v       ph T æ n g  h î p b¸o c¸o k Õ t q u ¶  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h  d o a n h  n g hi Ö p    n h µ  n í c trªn ® Þ a  b µ n  n¨ m......... (KÌm  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 208/2000/Q§­BTC   µy  ng 25/12/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT  §¬n  Þ  Ýnh:tr Öu®ång vt  i   TT ChØ   tiªu M∙  è s N¨m   N¨m   tr c í nay 1 Tæng  doanh    thu (1.1+1.2+1.3) 1.1 Doanh    thu H§KD  (doanh    thu kh«ng  Õ) thu 10 1.2 Thu  Ëp  ¹t®éng  µichÝnh nh ho   t  31 1.3 Thu  Ëp  Êt th ng nh b   ê 41 2 Tæng    Ý  chiph (2.1+2.2+2.3) 2.1 Chi phÝ  ¹t®éng    ho   kinhdoanh   11+21+2 2 2.2 Chi phÝ  ¹t®éng  µichÝnh   ho   t  32 2.3 Chi phÝ  Êt th ng   b  ê 42 3 Tæng   î nhuËn  ùc  Ön  l  i th hi trong  n¨m  (3.1­ 3.2) 3.1 L∙i 60 3.1.1 L∙i kinhdoanh   30 3.1.2 L∙i kh¸c 40+50 3.2 Lç    ph¸tsinhtrong n¨m      (3.2.1+3.2.2)   (*) 3.2.1 Lç  kinhdoanh    (*) 3.2.2 Lç  kh¸c(*)   3.3 Lç  ükÕ   n   èin¨m  lu   ®Õ cu   (*) 4 Thùc  Ön  Üa  ô  íiNhµ   íc(phÇn      hi ngh v v  n  II­ M É u   è  s B02­ DN­KQH§KD) 4.1 Sè  ph¶inép    n¨m  ícchuyÓn  tr   sang 4.2 Tæng  sè  ph¸t  sinh ph¶i ép ng©n  s¸ch  n   trongn¨m   Thu Õ     ¹ c¸clo i ­GTGT   ­Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp 4.3 Tæng  è  ∙  ép  ©n  s ® n ng s¸ch trong n¨m     4.4 Tæng   è s cßn  ph¶i nép      NS chuyÓn  sang  n¨m  sau  (4.1+4.2­4.3) 5 Tæng    c¸c kho¶n  ©n  ng s¸ch cÊp    trong n¨m    (5.1+5.2) 5.1 C Êp    bæ sung  èn  v kinhdoanh   5.2 C Êp    ph¸tkh¸c 6 Lao  ng  µ  ®é v thu  Ëp  ña  nh c CNV   Éu  è  (m s
 14. B09­    DN ­ThuyÕt  minh BCTC) 6.1 Lao  ng  ×nh  ©n ®é b qu 6.2 Tæng  ü ¬ng qu l 7 Sè doanh nghiÖp 7.1 Sè doanh nghiÖp  ã  i c l∙ 7.2 Sè doanh nghiÖp  ç l 7.3 Sè doanh nghiÖp  µ  èn ho v Ngµy... .th¸ng.. . . . . . ..  n¨m Gi¸m  c ®è Ghi chó:   ­  sè  É u   è  M∙  m s B02­   DN B¸o c¸o  µichÝnh  Ban  µnh  Ìm  t  ­  h k theo    Q§ 167/2000/Q§­BTC   µy  ng 25/10/2000 cña  é  µichÝnh.   BT  ­L∙i      ph¸tsinhkh«ng  ïtrõDN   ã    íi   ç.   b     c l∙v   l i DN ­Sè  Öu trongc¸cchØ    ã  Êu    îcghib»ng  è  m.   li      tiªuc d (*)®     s© ­Tæng  îp riªngDNT W   µ    h    v DN§P.
 15. P h ô  l ô c 1 ch Ø  tiªu d ï ng ® Ó  p h © n  t Ý ch h o ¹t ® é n g   kinh d o a n h   ñ a d o a n h  n g hi Ö p   c (KÌm  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 208/2000/Q§­ BTC   µy  ng 25/12/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh)   B tr BT  I.Kh¶    n¨ng  thanh  to¸n: ­Kh¶    n¨ng  thanh    Ön  êi to¸nhi th Tµis¶n u  ng  µ  u    ¾n  ¹n (MS    l ®é v ®Ç tng h  100  BC§KT) Nî  ¾n  ¹n  ng h (MS 310  BC§KT) Ph¶n  kh¶  ¸nh  n¨ng thanh      to¸nc¸c kho¶n  î ng ¾n  ¹n  ña  n  h c doanh  nghiÖp  b»ng    Þtµis¶n u  ng  µ  u    ¾n  ¹n hiÖn  ã. gi¸tr     l ®é v ®Ç tng h  c ­Kh¶    n¨ng  thanh    to¸nnhanh Vèn  b»ng  Òn vµ    ti   c¸ckho¶n  u    µichÝnh  ¾n  ¹n ®Ç tt   ng h    ã  Ó    îcngay    Þ  êng  c th b¸n ®   trªnth tr (MS 110  120  +  BC§KT) Nî  ¾n  ¹n  ng h (MS 310  BC§KT) Ph¶n  kh¶  ¸nh  n¨ng thanh      to¸nc¸c kho¶n  î ng ¾n  ¹n  ña  n  h c doanh  nghiÖp  b»ng  èn  v b»ng  Òn  iÒn m Æt,  Òn  öi ng©n  µng, tiÒn  ang  ti (t   ti g   h   ® chuyÓn)  µ  v c¸cchøng    kho¸n ng ¾n  ¹n cã  Ó    h   th chuyÓn  æi  ® nhanh  µnh  Òn m Æt. th ti   2.H Ö   è  î:   sn ­H Ö   è  îtrªntæng  µis¶n:   s n    t  Nî  ph¶itr¶(MS     300  BC§KT) Tæng  µi t  s¶n  (MS  250  BC§KT) Xem   Ðt tûlÖ  ÷a nîph¶itr¶vµ  x     gi         tæng  µis¶n  ña  t  c doanh  nghiÖp  ­H Ö   è  îtrªnnguån  èn  ñ  ë  ÷u   s n    v ch s h Nî  ph¶itr¶(MS     300  BC§KT) Nguån  èn  ñ  ë  ÷u  v ch s h (MS    400 BC§KT) Xem   Ðt  û lÖ  ÷a  î ph¶i tr¶ víinguån  èn  ñ  ë  ÷u    ¸nh    x t   gi n       v ch s h ®Ó ® gi¸ møc     ¶m   ®é ® b¶o  i  íichñ  î.Nãi m ét  ®è v   n    c¸ch kh¸c lµ m ét  ng  èn  ñ  ë       ®å v ch s h÷u  ã  c bao  nhiªu®ång    vay  î n 3.HiÖu    qu¶  ö  ông  èn  µ  sd v v kh¶  n¨ng  sinhlêi  : ­Tû  ÊtlînhuËn      su    i trªndoanh  thu Tæng  înhuËn  l  i (MS  KQH§KD) 60  Tæng  doanh    thu (MS  10+MS   31+      MS 41 KQH§KD) Xem   Ðt m ét  ng  x  ®å doanh    em   ¹bao  thu ® l  i nhiªulînhuËn    i ­Tû  ÊtlînhuËn    èn  ñ  ë  ÷u   su    i trªnv ch s h
 16. T æng  înhuËn  l  i (MS  KQH§KD) 60  Nguån  èn  ñ  ë  ÷u  v ch s h (MS  400  BC§KT) Xem   Ðt m ét  ng  èn  ñ  ë  ÷u  em   ¹bao  x  ®å v ch s h ® l  i nhiªulînhuËn    i ­Tû  Ö  îph¶ithu   l n    Sè     d trungb×nh  ña  îph¶ithu   c n    Tæng  doanh    thu (MS  10+MS   31+      MS 41 KQH§KD) Ph¶n    ûlÖ    ¸nh t   c¸ckho¶n  îph¶ithu so  íi n      v  doanh      µng thu b¸n h [Sè   trung  ×nh  ña  î  d b c n ph¶i thu    (MS  130 BC§KT)  µ sè   ®Ç u   ú  l  d k céng(+)sè    èikú    d cu   chia(:)    2.] 4.Møc    b¶o  µn  èn: to v Sè  èn  µ   v Nh Sè  èn  µ   v Nh Sè  èn  µ   íc v Nh n   Sè  èn  u   v ®Ç níc®Ç u   ú ± nícb¶o  µn  =   to   k ®Ç u    tthªm  hoÆc + tthªm  õLN     t  cuèikú   rótvÒ   sau  Õ thu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2