intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 213/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

86
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 213/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 213/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 213/2005/Q§­TTg  ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi mét sè c«ng ty nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh n¨m 2006 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi   mét   sè   c«ng   ty   nhµ   níc   thuéc   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh  Ninh B×nh nh sau: 1. Hîp nhÊt 6 C«ng ty Khai th¸c c«ng tr×nh thuû  lîi:  Yªn   M«,   Yªn   Kh¸nh,   Nho   Quan,   Gia   ViÔn,   Kim   S¬n,   Hoa   L  thµnh  C«ng   ty  Khai   th¸c   c«ng   tr×nh   thuû   lîi   Ninh   B×nh,   Nhµ níc gi÷ 100% vèn. 2. Thùc hiÖn cæ phÇn hãa, trong ®ã:  ­ Nhµ níc gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ: C«ng ty CÊp níc Ninh B×nh. ­ Nhµ  níc gi÷  cæ phÇn  ë  møc thÊp hoÆc kh«ng gi÷  cæ  phÇn: + C«ng ty S¶n xuÊt, xuÊt nhËp khÈu Ninh B×nh;  + XÝ nghiÖp In Ninh B×nh. §i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh: 1.   ChØ   ®¹o   thùc   hiÖn   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh   nghiÖp nhµ níc trùc thuéc tØnh ®∙ ®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  395/Q§­TTg ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2003 cña Thñ  t íng  ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh nµy. 
  2. 2 §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng cæ phÇn hãa  ®îc th×  chñ   ®éng chuyÓn sang mét trong c¸c h×nh thøc: giao, b¸n  hoÆc gi¶i thÓ, ph¸ s¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ b¸o c¸o  Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. ChØ ®¹o x©y dùng §Ò ¸n s¾p xÕp c¸c n«ng trêng quèc  doanh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP ngµy  22 th¸ng 9 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ   ph¸t triÓn n«ng trêng quèc doanh. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Ninh B×nh vµ  Thñ  tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2