intTypePromotion=1

Quyết định 219/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định 219/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 219/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 219/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  219/2003/Q§­T T g   n g µ y  28 th¸ng 10 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t  Ò  ¸n  V § t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m thu é c T æ n g  c«n g  ty §i Ö n  l ù c Vi Ö t  a m  ® Õ n  n¨ m  2005 N Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n X Ðt    Þ  ña  éi ®ång  ®Ò ngh c H   qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Ön  ùcViÖtNam,   ty§i l     ý  Õn  ña    é: TµichÝnh,K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Néi vô,Lao  ng    ¬ng  ki c c¸c B       ho   § t      ®é ­ Th binh vµ    éi,   X∙ h   C«ng  nghiÖp  µ  v Ban  Kinh  Õ  t Trung  ng, ¬ Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    duyÖt  Ò     1. Phª  § ¸n tæng  Ó  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  th s x   m  nghiÖp  nhµ  íc trùcthuéc  n    Tæng  c«ng    Ön  ùc ViÖt Nam   n   ty §i l     ®Õ n¨m 2005    ô  nh Ph lôckÌm    theo. §i Ò u    éi ®ång  2. H   qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Ön  ùcViÖt Nam   ã  ty§i l     c tr¸ch   nhiÖ m   chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùc nh n     thuéc Tæng    c«ng    tytheo  ng  éidung  µ  Õn ®é   ∙  îcduyÖt.Trêng  îp ®ó n  v ti   ® ®     h  ®iÒu  chØnh, bæ     sung  ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.     ch thu c Th t   ph §i Ò u    é   3. B C«ng  nghiÖp,Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé    T    K ho v§ t  Néi vô,Bé       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ    é, ®Þa   ¬ng  ªnquan    X∙    c¸c B   ph li   cã tr¸chnhiÖ m   èihîp víiTæng    ph       c«ng    Ön  ùcViÖt Nam   ty§i l     trong viÖc  ùc   th   hiÖn  Ò     ãitrªn. § ¸n n   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c,  íng  Én  µ  ®è h d v theo  âi viÖc  ùc  Ön  Ò   nµy, ®ång  êikiÕn  d  th hi § ¸n    th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o.   é   ëng    é:  B tr c¸c B C«ng  nghiÖp,Tµi chÝnh, K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Néi vô,      ho v§ t      Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,    X∙    ®è Ng h Nh n    
  2. 2 Héi  ng  ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    Ön  ùc ViÖt Nam   µ  ty §i l     v Thñ  ëng    ¬  tr c¸cc quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Ph ô   ôc l   D a n h  m ô c  d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  n thu é c T æ n g  c«n g  ty  Ö n  l ù c  §i Vi Ö t N a m  ti Õ n  µ n h  s ¾ p   Õ p, ® æ i  m í i ® Õ n  n¨ m  2005 h x (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 219/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng10 n¨m  28     2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph A.  ÷ng   doanh  Nh   nghiÖp,  n   Þ   µ   íc tiÕp  ôc  ¾ m   ÷  ®¬ v Nh n   tn gi 100%   vèn  Òu  Ö  µ  ÷ nguyªn  §i l v gi   ph¸p  © n:  nh 34  I.C¸c    doanh  nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp:12    l  1.C«ng    Ön  ùc1,   ty§i l   2.C«ng    Ön  ùc2,   ty§i l   3.C«ng    Ön  ùc3,   ty§i l   4.C«ng    Ön  ùcthµnh  è  µ   éi,   ty§i l   ph H N 5.C«ng    Ön  ùcthµnh  è  å   Ý     ty§i l   ph H Ch Minh, 6.C«ng    Ön  ùcH¶i Phßng,   ty§i l     7.C«ng    Ön  ùc§ång    ty§i l   Nai, 8.C«ng      Ên  ©y  ùng  iÖn    tyT v x d ® 1, 9.C«ng      Ên  ©y  ùng  iÖn    tyT v x d ® 2, 10.C«ng      Ên  ©y  ùng  iÖn    tyT v x d ® 3, 11.C«ng      Ên  ©y  ùng  iÖn    tyT v x d ® 4, 12.C«ng      tyTh«ng    Ôn  tinvi th«ng  iÖn  ùc. ® l II  . C¸c  doanh  nghiÖp  ¹ch  h to¸n phô   éc    thu Tæng   c«ng    ty:17  1.Trung  ©m  Öu    Ö   èng  iÖn  èc    t §i ®é h th ® qu gia, 2.C«ng      tyTruyÒn    iÖn  t¶i® 1, 3.C«ng      tyTruyÒn    iÖn  t¶i® 2, 4.C«ng      tyTruyÒn    iÖn  t¶i® 3, 5.C«ng      tyTruyÒn    iÖn  t¶i® 4, 6.Nhµ     m¸y  Öt®iÖn  nhi   Ph¶  ¹i, L 7.Nhµ     m¸y  Öt®iÖn  nhi   Ninh  ×nh, B 8.Nhµ     m¸y  Öt®iÖn  ñ  nhi   Th §øc, 9.Nhµ     m¸y  Öt®iÖn  µ   Þa, nhi   BR 10.Nhµ     m¸y  Öt®iÖn  nhi   U«ng  Ý, B 11.Nhµ     m¸y  iÖn  ó  ü, ® Ph M
  3. 3 12.Nhµ     m¸y  û ®iÖn  thu   Yaly, 13.Nhµ     m¸y  û ®iÖn  Þ  thu   Tr An, 14.Nhµ     m¸y  û ®iÖn  Nhim   µ m   Ën   My, thu   §a  ­H Thu ­§a  15.Nhµ     m¸y  û ®iÖn  thu   Th¸c M ¬,   16.Nhµ     m¸y  û ®iÖn  thu   Th¸c Bµ,   17.Nhµ     m¸y  û ®iÖn  µ   ×nh. thu   Ho B II   IC¸c  n  Þ  ù  . ®¬ v s nghiÖp:  5 1.ViÖn    N¨ng îng, l 2.Trêng    Cao  ng   Ön  ùc, ®¼ §i l 3.Trêng    Trung  äc  iÖn  h® 2, 4.Trêng    Trung  äc  iÖn  h® 3, 5.Trêng  µo  ¹onghÒ   iÖn.   § t  ®   B.  é  ×nh  ¾ p   Õp: L tr s x I.Giai® o¹n  (trong      1  n¨m  2003):7®¬n  Þ   v a) Doanh    nghiÖp  µ   íc thùc  Ön    Çn   nh n   hi cæ ph ho¸  µ   íc n ¾ m   ÷ Nh n   gi   trªn50%   èn  iÒu  Ö:3    v® l  1.XÝ     nghiÖp  Ët  Öu c¸ch ®iÖn  V li     (C«ng    Ön  ùcI), ty§i l   2.XÝ     nghiÖp  ¬   iÖn  Ëtt(C«ng    Ön  ùcI), C® v    ty§i l   3.XÝ     nghiÖp  Giao  Ën  Ën  nh v chuyÓn  (C«ng    Ön  ùcI). ty§i l   b) Doanh  nghiÖp  µ   íc thùc  Ön    Ç n   nh n   hi cæ ph ho¸  µ   íc n ¾ m   ÷ Nh n   gi   cæ   Çn   ph møc   Êp: 3  th   1.XÝ     nghiÖp  ©y  ¾p  iÖn  X l® (C«ng    Ön  ùcthµnh  è  µ   éi), ty§i l   ph H N 2.X ëng  ©y  ¾p  iÖn    X l® (C«ng    Ön  ùcH¶i Phßng), ty§i l     3. Ph ©n   ëng    û      x Sø thu tinhc¸ch  iÖn  ¬n  Þ  ¹ch  ® (§ v h to¸n phô  éc  Ý     thu X nghiÖp  thñy tinhc¸ch ®iÖn  éc C«ng    Ön  ùcI). Sø       thu   ty§i l   c) Chuy Ó n   µnh    th C«ng    ty Tr¸ch  Ö m   ÷u  ¹n  ét  µnh  nhi h h m th viªn:1    1.§iÖn  ùcNinh  ×nh    l  B (C«ng    Ön  ùcI), ty§i l   II  . Giai® o¹n  (tõn¨m    2    2003   ­2004):6  n  Þ   ®¬ v a) Doanh    nghiÖp  µ   íc thùc  Ön    Çn   nh n   hi cæ ph ho¸  µ   íc n ¾ m   ÷ Nh n   gi   trªn50%   èn  iÒu  Ö:4    v® l  1.C«ng    ¬   iÖn  ñ    tyC ® Th §øc, 2.C«ng      tyS¶n  ÊtthiÕtbÞ  iÖn, xu    ® 3.Nhµ     m¸y  ¬   Ý  C kh Yªn    Viªn(C«ng    tyS¶n  ÊtthiÕtbÞ  iÖn), xu    ® 4.Nhµ     m¸y  û  iÖn  Ünh  ¬n   Thu ® V S ­S«ng  Hinh. b)  Chuy Ó n   µnh  th C«ng    ty Tr¸ch  Ö m   ÷u  ¹n  ét  µnh  nhi h h m th viªn:1   
  4. 4 1.§iÖn  ùcH¶i D ¬ng    l    (C«ng    Ön  ùcI). ty§i l   c)S¸p  Ëp:1    nh   1. Trung  ©m   t Th«ng    Þch  ô  tind v khoa  äc  ü  Ët ngµnh  iÖn  µo  h k thu   ® v Trung  ©m   t C«ng nghÖ  th«ng    ®¬n   Þ   ¹ch  tin­  vh to¸n to¸n phô  éc      thu Tæng   c«ng ty. II   IGiai® o¹n  (tõn¨m  .  3    2003   ­2005):2  n  Þ   ®¬ v a) Doanh    nghiÖp  µ   íc thùc  Ön    Çn   nh n   hi cæ ph ho¸  µ   íc n ¾ m   ÷ Nh n   gi   trªn50%   èn  iÒu  Ö:1    v® l  1.§iÖn  ùcKh¸nh  µ     l  Ho (C«ng    Ön  ùcII ) ty§i l   I . b)  Chuy Ó n   µnh  th C«ng    ty Tr¸ch  Ö m   ÷u  ¹n  ét  µnh  nhi h h m th viªn:1    1. Nhµ     m¸y  Öt ®iÖn  Ç n   ¬  nhi   C Th (sau    khichuyÓn  æi  ® C«ng    µy  Ï ty n s   qu¶n  ýNhµ   l  m¸y  iÖn  Ç n   ¬  Ön  ã  µ    m¸y  éc  ù   ¤  ® C Th hi c v c¸c tæ  thu D ¸n  M«n   ®ang  ùc hiÖn). th  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2