intTypePromotion=1

Quyết định 258/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định 258/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 258/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 112/1998/QĐ-TTg ngày 6/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 258/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  258/1998/Q§­T T g   T t p s n g µ y 31  th¸ng 12 n¨ m   1998 V Ò  vi Ö c  ö a ® æ i, b æ  su n g   s Q u y Õ t ® Þ n h  s è  113/1998/Q§­T T g  n g µ y   06 th¸ng 7 n¨ m  1998  c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; X Ðt    Þ   ña  é   ëng, Trëng  ®Ò ngh c B tr   ban Ban  chøc    tæ  ­ C¸n  é  Ýnh   b Ch phñ,Côc  ëng  ôc  µng    tr CH kh«ng  ©n  ông  ÖtNam, d d Vi   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Söa  æi,    ® bæ sung kho¶n  §iÒu  cña  2  3  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 113/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 06  7  1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v viÖc chuyÓn    ô m   c¸c C c¶ng  µng  H kh«ng  ©n  s bay  Òn  ¾c,  Òn  mi B mi Trung,   miÒn  Nam   µnh  th doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch    Ý nh sau: "2.Gi¸m  c    ô m     ®è c¸c C c¶ng  µng  H kh«ng  khu  ùc  ùctiÕp phô  v tr     tr¸chV¨n    phßng  C¶ng  ô  Æt   ¹  ¬  v® t i quan  c qu¶n  ý c¸c Cô m   l    c¶ng; ® îc Côc  ëng  ôc     tr C Hµng  kh«ng  ©n  ông  Öt  d d Vi Nam   û  Òn  ñ  × gi¶iquyÕt  ÷ng  íng u quy ch tr     nh v  m ¾ c   ÷a    ¬  gi c¸c c quan  qu¶n  ý nhµ  íc t¹    l  n  i c¸c c¶ng  µng  h kh«ng  µ  ¹m  êi v t th   ®ãng  öa  c c¶ng  µng  h kh«ng kh«ng  qu¸  giê    ã  ×nh  èng  Êt  ¾c, 24  khi c t hu b tr   ®ång  êiph¶ib¸o  ngay  th     c¸o  cho  ôc  ëng  ôc  µng  C tr C H kh«ng  ©n  ông  Öt d d Vi   Nam". §i Ò u  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2.  ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 3.  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung   ng, Côc  tr ng Côc  Hµng  kh«ng d©n  dông ViÖt Nam  chÞu tr¸ch ¬ ë   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2