intTypePromotion=1

Quyết định 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
80
lượt xem
7
download

Quyết định 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 28/2004/Q§­TTg  ngµy 04  th¸ng 3 n¨m 2004 VÒ tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ  thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p xö lý khã kh¨n ®èi víi  c¸c nhµ m¸y vµ c«ng ty ®êng  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ  quyÕt Héi nghÞ  lÇn thø 3 Ban ChÊp hµnh   Trung ¬ng §¶ng kho¸ IX vÒ tiÕp tôc s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t   triÓn vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp Nhµ  nuíc vµ  NghÞ   quyÕt   Héi   nghÞ   lÇn   thø   5   Ban   chÊp   hµnh   Trung  ¬ng   §¶ng   kho¸   IX   vÒ   c«ng   nghiÖp   ho¸,   hiÖn   ®¹i   ho¸   n«ng   nghiÖp,   n«ng th«n; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng c¸c Bé: KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t,   N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n, Tµi chÝnh vµ  Thèng   ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Tæng gi¸m  ®èc Quü  Hç  trî   ph¸t triÓn, Quy Õ t  ®Þ nh : §i Ò u   1.   Tæ chøc l¹i s¶n xuÊt vµ  thùc hiÖn mét sè  gi¶i ph¸p xö  lý  khã  kh¨n  ®èi víi c¸c nhµ  m¸y, c«ng ty  ® ­ êng (trong QuyÕt ®Þnh nµy gäi chung lµ Nhµ m¸y), nh»m t¹o   ®iÒu kiÖn cho ngµnh c«ng nghiÖp ®êng tiÕp tôc ph¸t triÓn,  thùc hiÖn môc tiªu 1 triÖu tÊn ®êng, gãp phÇn chuyÓn dÞch  c¬  cÊu kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm, thóc  ®Èy qu¸ tr×nh  c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. §i Ò u   2.   C¨n cø thùc tr¹ng vÒ  c«ng nghÖ, kh¶ n¨ng  cung   øng   nguyªn   liÖu   vµ   t×nh   h×nh  tµi  chÝnh,   thùc  hiÖn   ph©n lo¹i c¸c nhµ m¸y ®êng theo 3 nhãm nh sau:  Nhãm  1: C¸c  Nhµ  m¸y   ®ang  ho¹t  ®éng  cã  hiÖu  qu¶  cÇn  tiÕp tôc duy tr×  hiÖn tr¹ng vµ  cã  chÝnh s¸ch hç  trî   ®Ó  ph¸t triÓn tèt h¬n; Nhãm 2: C¸c Nhµ  m¸y ph¶i tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i, thùc  hiÖn cæ phÇn ho¸ (nhµ  níc kh«ng nhÊt  thiÕt  ph¶i gi÷  cæ  phÇn) hoÆc thÝ   ®iÓm : b¸n, kho¸n kinh doanh vµ  cho thuª  doanh nghiÖp;
  2. 2 Nhãm 3: C¸c Nhµ  m¸y ph¶i di chuyÓn  ®Õn  ®Þa  ®iÓm míi  hoÆc dõng s¶n xuÊt. Danh s¸ch ph©n lo¹i cô  thÓ  nhãm c¸c Nhµ  m¸y nªu t¹i  phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   3.  Thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p xö lý khã kh¨n cho  c¸c Nhµ m¸y sau khi ph©n lo¹i. 1. §èi víi c¸c Nhµ m¸y thuéc nhãm 1: a/ Xo¸ nî  kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ  níc nhng cha  nép vÒ  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng ph¸t sinh tõ  n¨m 2001­2003  ®èi víi s¶n phÈm  ®êng vµ  s¶n phÈm cã  sö  dông phô  phÈm,  phÕ  liÖu thu håi tõ  s¶n xuÊt  ®êng. Sè  tiÒn xo¸ nî  kh«ng  vît qu¸ sè  lç  ph¸t sinh luü  kÕ   ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m  2003 cña Nhµ m¸y. b/   §èi   víi   Nhµ   m¸y   lµ   c«ng   ty   cæ   phÇn   vay   vèn   tÝn  dông  ®Ó   ®Çu t  x©y dùng nhµ  m¸y hoÆc Nhµ  m¸y thuéc doanh  nghiÖp nhµ níc vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông trong níc  ®Ó  gãp vèn ph¸p  ®Þnh trong  c¸c liªn doanh  s¶n  xuÊt  chÕ  biÕn ®êng, ngoµi viÖc xo¸ nî kho¶n nép ng©n s¸ch nªu trªn   cßn  ®îc ¸p dông møc l∙i suÊt hiÖn hµnh cña tÝn dông  ®Çu  t ph¸t triÓn cña nhµ  níc kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004   ®èi víi c¸c kho¶n vay trong níc (Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn,  c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i) cã  møc l∙i suÊt kh¸c nhau trong  tõng thêi kú cã sè d ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003. Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   bï   kho¶n   chªnh   lÖch   gi÷a   l∙i   suÊt th¬ng m¹i víi møc l∙i suÊt ®∙ ®îc ®iÒu chØnh cho c¸c  tæ chøc tÝn dông cho vay theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 2. §èi víi c¸c Nhµ m¸y thuéc nhãm 2: Khi thùc hiÖn cæ  phÇn   ho¸,   b¸n   kho¸n   kinh   doanh,   cho   thuª   doanh   nghiÖp,  ngoµi   c¸c   biÖn   ph¸p   xö   lý   tån   t¹i   vµ   hç   trî   tµi   chÝnh  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc, ®îc ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p hç trî sau: a/.  ¸p dông møc l∙i suÊt hiÖn hµnh cña tÝn dông  ®Çu  t ph¸t triÓn cña nhµ  níc kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004   ®èi víi c¸c kho¶n vay trong níc (Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn,  c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i) cã  møc l∙i suÊt kh¸c nhau trong  tõng thêi kú cã sè d ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003, kÓ c¶  kho¶n vay nhËn nî b¾t buéc ph¸t sinh sau ngµy 01 th¸ng 01  n¨m 2004 cña c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng nhµ m¸y.  §èi víi c¸c kho¶n nî  vay ngo¹i tÖ  tõ  nguån ngoµi níc  (ODA,   vay   th¬ng   m¹i)   ®Ó   nhËp   khÈu   thiÕt   bÞ,   ®Çu   t  x©y  dùng c¬  b¶n, ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu cña c¸c Nhµ  m¸y  ®êng   cho   phÐp   chuyÓn   ®æi   thµnh   vay   néi   tÖ   t¬ng   øng   tõ  ngµy   01   th¸ng   01   n¨m   2004;   tû   gi¸   chuyÓn   ®æi   ®îc   thùc  hiÖn theo híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh. ViÖc  ®iÒu chØnh l¹i   l∙i suÊt vay sau khi chuyÓn thµnh néi tÖ t¬ng øng ®èi víi  tõng nguån ngo¹i tÖ  vay cña c¸c nhµ  m¸y  ® êng theo nguyªn 
  3. 3 t¾c kh«ng vît qu¸ møc l∙i suÊt hiÖn hµnh cña tÝn dông ®Çu  t ph¸t triÓn nhµ níc. X¸c  ®Þnh l¹i thêi h¹n vay vèn  ®èi víi c¸c kho¶n vay  sau   khi   ®∙   ®iÒu   chØnh   l∙i   suÊt   vµ   vay   ngo¹i   tÖ   chuyÓn  thµnh néi tÖ, thêi gian tèi  ®a lµ  15 n¨m kÓ  tõ  ngµy 01  th¸ng 01 n¨m 2004; trêng hîp thêi gian vay trong c¸c hîp   ®ång tÝn dông  ®∙ ký  trªn 15 n¨m th×  thùc hiÖn theo thêi  gian trong hîp ®ång tÝn dông ®∙ ký. Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   bï   kho¶n   chªnh   lÖch   gi÷a   l∙i   suÊt th¬ng m¹i víi møc l∙i suÊt ®∙ ®îc ®iÒu chØnh cho c¸c  tæ chøc  tÝn dông cho vay theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. b/ Xo¸ nî l∙i tiÒn vay ®èi víi c¸c kho¶n vay trong n­ íc, c¸c kho¶n nî phÝ b¶o l∙nh, phÝ t¸i b¶o l∙nh ph¸t sinh  tõ  c¸c kho¶n vay níc ngoµi (b»ng ngo¹i tÖ, vay nhËp khÈu  thiÕt bÞ  tr¶ chËm) do c¸c tæ chøc tÝn dông trong níc b¶o  l∙nh cho c¸c nhµ  m¸y  ®êng tÝnh  ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m  2003. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn h¹ch to¸n vµ  xö  lý  c¸c kho¶n  xo¸   nî   trªn   theo   chÕ   ®é   tµi   chÝnh,   luËt   thuÕ   thu   nhËp  doanh nghiÖp cho c¸c tæ chøc tÝn dông. c/ Xo¸ nî  kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ  níc nhng cha  nép vÒ  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng ph¸t sinh tõ  n¨m 2001­2003  ®èi víi s¶n phÈm  ®êng vµ  s¶n phÈm cã  sö  dông phô  phÈm,  phÕ  liÖu thu håi tõ  s¶n xuÊt  ®êng. Sè  tiÒn xo¸ nî  kh«ng  vît qu¸ sè  lç  ph¸t sinh luü  kÕ   ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m  2003 cña Nhµ m¸y. d/  CÊp bï  chªnh  lÖch  tû  gi¸  ngo¹i  tÖ  vay  nhËp khÈu  thiÕt bÞ  (kÓ  c¶ nî  vay nhËp khÈu thiÕt bÞ  tr¶ chËm) ph¸t  sinh  ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003   nh ng cha  ®îc xö  lý.  Bé  Tµi chÝnh c¨n cø sè  liÖu cô  thÓ  cña tõng nhµ  m¸y  ® êng  ®Ó gi¶i quyÕt. ®/ C¸c kho¶n lç cña c¸c Nhµ m¸y khi thùc hiÖn cæ phÇn  ho¸ hoÆc thÝ ®iÓm b¸n, kho¸n kinh doanh vµ cho thuª doanh   nghiÖp   ®îc   xö   lý   theo   quy   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   ®èi   víi  doanh nghiÖp nhµ  níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ  chuyÓn  ®æi  së  h÷u. §èi víi c¸c Nhµ  m¸y  ®∙ hoµn thµnh  chuyÓn  ®æi së   h÷u  ®¨ng ký  kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp, kho¶n lç  ph¸t sinh tõ  thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®Õn  thêi ®iÓm chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn ® îc ®iÒu chØnh gi¶m  vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp. e/ §èi víi khèi lîng x©y dùng c¬  b¶n thuéc dù  ¸n  ®Çu  t Nhµ  m¸y  ®êng  ®∙ hoµn thµnh vµ   ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt quyÕt to¸n theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ   nuíc,   nhng   cha   ®îc   vay   vèn   ®Ó   thanh   to¸n   cho   c¸c   nhµ  thÇu, th× Quü Hç trî ph¸t triÓn cho vay víi l∙i suÊt hiÖn  hµnh cña tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn nhµ  níc. Thêi h¹n cho  vay vèn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 3   cña QuyÕt ®Þnh nµy.
  4. 4 3. §èi víi  c¸c Nhµ m¸y thuéc nhãm 3: a/ Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n quyÕt  ®Þnh  viÖc   di   chuyÓn   Nhµ   m¸y   §êng   Qu¶ng   B×nh,   Nhµ   m¸y   §êng  Qu¶ng   Nam   ®Õn   ®Þa   ®iÓm   míi   phï   hîp   víi   quy   ho¹ch   ph¸t  triÓn ngµnh mÝa  ®êng vµ  vïng nguyªn liÖu. ViÖc di chuyÓn   Nhµ  m¸y ph¶i trªn c¬  së  Dù  ¸n  ®Çu t  di chuyÓn nhµ  m¸y,  ph¬ng ¸n tµi chÝnh, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt. Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n chØ  ®¹o 2 Nhµ  m¸y  ®êng lËp Dù  ¸n  ®Çu t  di chuyÓn, chÝnh s¸ch hç  trî,  ph¬ng ¸n xö  lý  nî  cña Nhµ  m¸y vµ  vïng nguyªn liÖu. Trªn  c¬  së   ®ã, Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n b¸o c¸o  Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. b/ Dõng s¶n xuÊt chÕ  biÕn  ®êng cña C«ng ty §êng rîu  bia ViÖt Tr×  (nay  lµ  C«ng  ty Bia rîu VIGER),  thùc  hiÖn  c¸c gi¶i ph¸p tµi chÝnh, lao ®éng nh sau: ­ Thùc hiÖn thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n theo quy chÕ  tµi chÝnh hiÖn hµnh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc.  ­ §èi víi c¸c kho¶n lç, nî ph¶i thu khã ®ßi ph¸t sinh  tríc thêi  ®iÓm dõng s¶n xuÊt  ®êng, sö  dông nguån chi phÝ  c¶i   c¸ch   doanh   nghiÖp   ®Ó   xö   lý.   §èi   víi   c¸c   kho¶n   vay  ng©n   hµng   ®Ó   ®Çu   t  s¶n   xuÊt   chÕ   biÕn   ®êng   cña   doanh  nghiÖp cßn tån  ®äng thùc hiÖn ph¬ng ¸n xö  lý  nî  theo  ®Ò  ¸n xö  lý  nî  tån  ®äng cña c¸c  ng©n hµng th ¬ng m¹i  ®∙  ®îc  Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. §èi  víi c¸c  kho¶n  vay tõ   Quü  Hç  trî  ph¸t  triÓn  cña  doanh nghiÖp, giao Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn x©y dùng ph¬ng  ¸n   xö   lý   c¸c   kho¶n   nî   ®Çu   t  x©y   dùng   Nhµ   m¸y   vµ   vïng  nguyªn liÖu cña Nhµ  m¸y tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt  quyÕt ®Þnh. ­ C¬  chÕ   hç  trî   ®èi víi lao  ®éng d«i d sau khi dõng  s¶n   xuÊt   ¸p   dông   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  41/2002/N§­CP ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ   ®èi  víi ngêi lao ®éng.  c/ C¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh¸c cã s¶n xuÊt chÕ biÕn  ®êng ph¶i dõng s¶n xuÊt  ®Ó thùc hiÖn s¾p xÕp l¹i, chuyÓn  ®æi   ngµnh   nghÒ   kinh   doanh   còng   ®îc   xö   lý   tµi   chÝnh   vµ  chÝnh s¸ch cho ngêi lao  ®éng d«i d cña doanh nghiÖp theo  quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy. §i Ò u  4.  VÒ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu. 1. Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh cã  Nhµ  m¸y  ®êng ph¶i tËp  trung chØ  ®¹o ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu mÝa theo híng:  trång  ®ñ  diÖn tÝch theo quy ho¹ch, nh©n nhanh diÖn tÝch  mÝa gièng míi cã  n¨ng suÊt, ch÷   ®êng cao;  ®Èy m¹nh th©m 
  5. 5 canh, nhÊt lµ ¸p dông ph¬ng ph¸p trång cã tíi ®Ó n©ng cao  n¨ng suÊt. Tõ  n¨m 2006 n¨ng suÊt mÝa b×nh qu©n ph¶i  ®¹t  trªn 60 tÊn/ha, ch÷ ®êng ®¹t trªn 10 CCS ®èi víi c¸c tØnh  duyªn h¶i miÒn Trung, T©y Nguyªn vµ phÝa B¾c vµ n¨ng suÊt   ®¹t trªn 90 tÊn/ha, ch÷   ®êng  ®¹t trªn 8 CCS  ®èi víi c¸c  tØnh phÝa Nam, b¶o  ®¶m cã   ®ñ  nguyªn liÖu mÝa cho nhµ  m¸y  Ðp ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ. ChØ  ®¹o c¸c Nhµ  m¸y lËp dù  ¸n  ®Çu t ph¸t triÓn gièng  mÝa,   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   c¬   së   h¹   tÇng   (thuû   lîi,   giao  th«ng)   vïng   nguyªn   liÖu,   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª  duyÖt.  2. C¸c dù  ¸n ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu sau khi  ®îc  cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt  ®îc vay vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña nhµ  níc do Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn híng dÉn  vµ xö lý cô thÓ. NÕu vay vèn tÝn dông th¬ng m¹i ®Ó ®Çu t,  ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu ®îc ¸p dông c¬ chÕ hç trî l∙i  suÊt sau ®Çu t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ng©n s¸ch nhµ níc  hç  trî:  nhËp khÈu vµ  nh©n gièng míi;  ®Çu t  hå  chøa níc,  c«ng tr×nh thñy lîi  ®Çu mèi (kªnh cÊp 1,2) vµ  giao th«ng  trong  vïng  nguyªn  liÖu.   ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh cã  kÕ  ho¹ch sö  dông nguån ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  ®Ó   ®Çu t h¹  tÇng  ngoµi Nhµ m¸y vµ ngoµi vïng nguyªn liÖu. 3.   C¸c   nhµ   m¸y   ph¶i   cã   kÕ   ho¹ch   vµ   gi¶i   ph¸p   ph¸t  triÓn  vïng  nguyªn  liÖu  mÝa vµ  ký  hîp  ®ång  tiªu  thô  mÝa  víi ngêi trång mÝa theo QuyÕt ®Þnh sè 80/2002/Q§­TTg ngµy  24 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc tiªu  thô n«ng s¶n th«ng qua hîp ®ång. C¸c Nhµ m¸y thùc hiÖn ký  hîp  ®ång tiªu thô  mÝa víi ngêi trång mÝa  ®îc ¸p dông c¸c  chÝnh s¸ch u  ®∙i quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh vÒ  khuyÕn khÝch   tiªu thô n«ng s¶n th«ng qua hîp ®ång.  §i Ò u  5.  Tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn. 1. Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n : chñ  tr×  phèi hîp víi c¸c Bé  ngµnh,  ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh cã  liªn quan rµ  so¸t,  ®¸nh gi¸ l¹i quy ho¹ch tæng thÓ  ch ¬ng  tr×nh mÝa  ®êng, tríc m¾t duy tr×  møc s¶n xuÊt 1,0 triÖu  tÊn  ®êng; viÖc më  réng, t¨ng c«ng suÊt nhµ  m¸y ph¶i  ®îc  xem xÐt tõng trêng hîp cô thÓ.  ­ Híng dÉn c¸c  ®Þa ph¬ng gi¶i ph¸p hç    trî  n«ng d©n  chuyÓn  ®æi c¬  cÊu c©y trång, gi¶i quyÕt viÖc lµm  ®èi víi  n¬i cã  vïng   nguyªn liÖu mµ  Nhµ  m¸y ph¶i dõng s¶n xuÊt  hoÆc di chuyÓn. ­ Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan vµ HiÖp héi  MÝa   ®êng   ViÖt   Nam   x©y   dùng,   ban   hµnh   quy   chÕ   phèi   hîp  gi÷a c¸c Nhµ m¸y trªn ph¹m vi c¶ níc trong viÖc s¶n xuÊt,  tiªu   thô   mÝa   nguyªn   liÖu   vµ   ®êng,   kh¾c   phôc   t×nh  tr¹ng 
  6. 6 tranh mua, tranh b¸n, ph¸ gi¸ thÞ trêng g©y thiÖt h¹i cho  nhµ m¸y vµ ngêi trång mÝa. 2.   Bé   Tµi   chÝnh   chñ   tr×   phèi   hîp   víi   c¸c   Bé:   N«ng  nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Ng©n  hµng Nhµ  níc ViÖt Nam,  ñy ban nh©n d©n tØnh híng dÉn xö  lý khã kh¨n vÒ tµi chÝnh vµ néi dung cã liªn quan cho c¸c   Nhµ m¸y ®êng theo QuyÕt ®Þnh nµy. 3. Uû  ban nh©n d©n tØnh cã  nhµ  m¸y  ®êng vµ  Bé  N«ng  nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n chØ  ®¹o, h íng dÉn c¸c Nhµ  m¸y ®êng x©y dùng ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i vµ phª duyÖt ph¬ng  ¸n s¾p xÕp, chuyÓn  ®æi së  h÷u c¸c Nhµ  m¸y  ®êng theo néi  dung QuyÕt ®Þnh nµy, thêi gian hoµn thµnh tr íc 30 th¸ng 6  n¨m 2004. 4. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra  ®«n  ®èc viÖc triÓn khai thùc hiÖn vµ chñ tr× phèi hîp víi c¸c  Bé, ngµnh cã liªn quan vµ ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh cã nhµ   m¸y   ®êng  tæng   hîp   kÕt   qu¶,   triÓn  khai,   thùc   hiÖn  QuyÕt   ®Þnh nµy, ®Þnh kú 6 th¸ng b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. 5.   Ban   ChØ   ®¹o   §æi   míi   vµ   Ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp   phèi hîp víi Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n,  ñy  ban nh©n d©n tØnh chØ  ®¹o viÖc triÓn khai, thùc hiÖn ph ­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, chuyÓn ®æi së h÷u c¸c Nhµ m¸y. 6.   Thêi   gian   thùc   hiÖn   vµ   hoµn   thµnh   viÖc   s¾p   xÕp,  chuyÓn ®æi c¸c Nhµ m¸y ®êng trong 2 n¨m 2004 ­ 2005. §i Ò u   6.   QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §i Ò u   7.   Bé   trëng   c¸c   Bé:   Tµi   chÝnh,   KÕ   ho¹ch   vµ  §Çu t, N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ   Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Tæng gi¸m ®èc Quü Hç trî ph¸t  triÓn, Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng §Çu t Ph¸t triÓn ViÖt Nam,  Tæng   gi¸m   ®èc  Ng©n   hµng   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn  n«ng   th«n   ViÖt  Nam,   Tæng   gi¸m   ®èc   Ng©n  hµng   C«ng   th ¬ng  ViÖt  Nam, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh cã  Nhµ  m¸y chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  7. 7 danh s¸ch ph©n lo¹i, tæ chøc l¹i c¸c nhµ m¸y,  c«ng ty ®êng (Phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/Q§­TTg  ngµy  04 th¸ng 3 n¨m 2004)   I. Nhãm 1: c¸c nhµ  m¸y tiÕp tôc duy tr×  hiÖn tr¹ng vµ   cã chÝnh s¸ch hç trî ®Ó ph¸t triÓn tèt h¬n. 1) C«ng ty cæ phÇn MÝa ®êng Lam S¬n. 2) C«ng ty cæ phÇn MÝa ®êng La Ngµ. 3) C«ng ty cæ phÇn §êng B×nh §Þnh. 4) C«ng ty liªn doanh MÝa ®êng NghÖ An Tate and Lyle. 5) C«ng ty TNHH §êng mÝa ViÖt Nam ­ §µi Loan. 6) C«ng ty TNHH Quèc tÕ Nagarjuna Long An. 7) C«ng ty TNHH C«ng nghiÖp KCP ViÖt Nam. 8) C«ng ty TNHH MÝa ®êng Bourbon T©y Ninh. 9) C«ng ty liªn doanh MÝa ®êng Bourbon ­ Gia Lai. II. Nhãm 2: c¸c nhµ  m¸y ph¶i tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i,  thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ hoÆc thÝ   ®iÓm b¸n, kho¸n kinh doanh  vµ cho thuª doanh nghiÖp. 1) C«ng ty §êng S¬n D¬ng thuéc Tæng c«ng ty MÝa  ®êng  I. 2) C«ng ty §êng N«ng Cèng thuéc Tæng c«ng ty MÝa ®êng  I. 3) C«ng ty MÝa  ®êng Trµ  Vinh thuéc Tæng c«ng ty MÝa  ®êng I. 4) C«ng ty MÝa ®êng Tuy Hoµ thuéc Tæng c«ng ty MÝa ®­ êng II. 5) C«ng ty MÝa  ®êng §ång Xu©n thuéc Tæng c«ng ty MÝa  ®êng II. 6) C«ng ty §êng B×nh D¬ng thuéc Tæng c«ng ty MÝa ®êng  II. 7) C«ng ty §êng HiÖp Hoµ  thuéc Tæng c«ng ty MÝa  ® êng  II. 8)   Nhµ   m¸y   §êng   Qu¶ng   Phó   thuéc   C«ng   ty   §êng   Qu¶ng  Ng∙i. 9) Nhµ m¸y §êng An Khª thuéc C«ng ty §êng Qu¶ng Ng∙i. 10) Nhµ  m¸y §êng Phæ Phong thuéc C«ng ty §êng Qu¶ng  Ng∙i.
  8. 8 11)   Nhµ   m¸y   §êng   Kon   Tum   thuéc   C«ng   ty   §êng   Qu¶ng  Ng∙i. 12) C«ng ty MÝa ®êng Hoµ B×nh. 13) C«ng ty MÝa ®êng Cao B»ng. 14) C«ng ty Ph¸t triÓn C«ng nghiÖp Tuyªn Quang (C«ng  ty mÝa ®êng). 15) C«ng ty MÝa ®êng S¬n La. 16) C«ng ty MÝa ®êng S«ng Lam. 17) C«ng ty MÝa ®êng S«ng Con ­ NghÖ An 18) C«ng ty MÝa ®êng §¾c N«ng. 19) C«ng ty MÝa ®êng 333. 20)   Nhµ   m¸y   §êng   Ninh   Hoµ   thuéc   C«ng   ty   §êng   Kh¸nh  Hoµ. 21) C«ng ty MÝa ®êng Phan Rang. 22) C«ng ty MÝa ®êng TrÞ An. 23) C«ng ty MÝa ®êng T©y Ninh. 24) Nhµ  m¸y §êng th« T©y Ninh thuéc C«ng ty CP §êng  Biªn Hoµ. 25) C«ng ty §êng BÕn Tre. 26)   XÝ   nghiÖp   §êng   VÞ   Thanh   thuéc   C«ng   ty   MÝa   ®êng  CÇn Th¬. 27) XÝ  nghiÖp §êng Phông HiÖp thuéc C«ng ty MÝa  ®êng  CÇn Th¬. 28) C«ng ty MÝa ®êng Sãc Tr¨ng. 29) C«ng ty MÝa ®êng Kiªn Giang. 30) Nhµ m¸y §êng Thíi B×nh. 31)   Nhµ   m¸y   §êng   Cam   Ranh   thuéc   C«ng   ty   §êng   Kh¸nh  Hoµ. 32) C«ng ty §êng B×nh ThuËn thuéc Tæng c«ng ty MÝa ®­ êng II. III. Nhãm 3: c¸c nhµ  m¸y ph¶i di chuyÓn hoÆc dõng s¶n  xuÊt. 1) C«ng ty mÝa  ®êng Qu¶ng Nam thuéc Tæng c«ng ty MÝa  ®êng II. 2) C«ng ty  ®êng Qu¶ng B×nh thuéc Tæng c«ng ty MÝa  ® ­ êng I. 3) C«ng ty Bia rîu VIGER thuéc Tæng C«ng ty MÝa  ®êng  I.
  9. 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2