intTypePromotion=1

Quyết định 29/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 29/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Tổng công ty Giấy Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 29/2005/Q§­TTg  ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2005 VÒ viÖc chuyÓn Tæng c«ng ty  GiÊy ViÖt Nam sang ho¹t ®éng theo m« h×nh  c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   LuËt   Doanh   nghiÖp   sè   14/1999/QH10   ngµy   12   th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc sè 14/2003/QH11 ngµy   26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   153/2004/N§­CP   ngµy   09   th¸ng   8   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc, qu¶n lý  Tæng c«ng ty   nhµ  níc vµ  chuyÓn  ®æi Tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ   níc ®éc lËp theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con; XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   trëng   Bé   C«ng   nghiÖp,   Héi   ®ång   qu¶n trÞ Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt Nam, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt §Ò  ¸n chuyÓn Tæng c«ng ty GiÊy  ViÖt Nam sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty   con víi néi dung sau:  1. C«ng ty mÑ ­ Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt Nam (VINAPACO)   lµ c«ng ty nhµ níc, ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së tæ chøc l¹i  V¨n phßng Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt Nam vµ  C«ng ty GiÊy B∙i  B»ng.  2. C¸c c«ng ty con, bao gåm: a) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn: ­ C«ng ty TNHH nhµ  níc mét thµnh viªn Nguyªn liÖu vµ  Bét giÊy Thanh Ho¸;  ­   C«ng   ty   TNHH   nhµ   níc   mét   thµnh   viªn   Nguyªn   liÖu  giÊy miÒn Nam.  b)   C«ng   ty   cæ   phÇn   mµ   C«ng   ty   mÑ   gi÷   cæ   phÇn   chi  phèi: ­ C«ng ty cæ phÇn GiÊy T©n Mai;
  2. 2 ­ C«ng ty cæ phÇn GiÊy §ång Nai; ­ C«ng ty cæ phÇn GiÊy B×nh An; ­ C«ng ty cæ phÇn GiÊy ViÖt Tr×; ­ C«ng ty cæ phÇn V¨n phßng phÈm Hång Hµ; ­ C«ng ty cæ phÇn GiÊy Hoµng V¨n Thô. 3. C«ng ty liªn kÕt: ­ C«ng ty cæ phÇn NhÊt Nam; ­ C«ng ty cæ phÇn In Phóc Yªn; ­ C«ng ty cæ phÇn May Diªm Sµi Gßn; ­ C«ng ty cæ phÇn Diªm Thèng NhÊt; ­ C«ng ty cæ phÇn GiÊy V¹n §iÓm. 4. Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt Nam ho¹t  ®éng theo m« h×nh  c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh  vµ   ®Çu t  vèn vµo c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt theo  §iÒu lÖ  tæ chøc, ho¹t  ®éng vµ  Quy chÕ  tµi chÝnh cña c«ng  ty mÑ do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Tæ   chøc   qu¶n   lý   cña   c«ng   ty   mÑ   gåm:   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ, Tæng gi¸m  ®èc, c¸c Phã  Tæng gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n tr ëng  vµ bé m¸y gióp viÖc. §i Ò u  2.  Ph©n c«ng nhiÖm vô: 1.   Bé   trëng   Bé   C«ng   nghiÖp   chØ   ®¹o   triÓn   khai   thùc  hiÖn §Ò  ¸n; quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty mÑ; c¸c c«ng ty  con   nãi   t¹i   §iÒu   1   QuyÕt   ®Þnh   nµy   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh. 2. Bé trëng Bé Tµi chÝnh: phª duyÖt Quy chÕ tµi chÝnh   cña C«ng ty mÑ. 3. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt Nam tr×nh   Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng  cña C«ng ty mÑ. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé  trëng c¸c Bé: C«ng nghiÖp, Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi vô, Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Thèng ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt Nam vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.      
  3. 3         
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2