intTypePromotion=1

Quyết định 37/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định 37/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 37/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 37/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 37/2005/Q§­TTg  ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt bæ sung  ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc Bé C«ng nghiÖp Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   bæ   sung   ph¬ng   ¸n   tæng   thÓ   s¾p  xÕp,  ®æi míi c«ng  ty nhµ  níc trùc thuéc  Bé  C«ng  nghiÖp  trong n¨m 2005 nh phô lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  Bé trëng Bé C«ng nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm: ­ ChØ ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc theo ®óng néi dung ®∙ ®îc phª duyÖt. ­ C¨n cø tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ níc  vµ  c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc tæng c«ng  ty nhµ níc ®Ó quyÕt ®Þnh tû lÖ cæ phÇn mµ Nhµ níc n¾m gi÷  khi thùc hiÖn cæ phÇn hãa hoÆc b¸n tiÕp phÇn vèn Nhµ  níc  ®ang n¾m gi÷  t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn. ViÖc b¸n tiÕp phÇn  vèn   Nhµ   níc   ®ang   n¾m   gi÷   t¹i   c¸c   c«ng   ty   cæ   phÇn   ph¶i  thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Chñ  tr×, phèi hîp víi Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t  triÓn doanh nghiÖp, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  c¸c c¬  quan  liªn quan tæ chøc s¬  kÕt,  ®¸nh gÝa kÕt qu¶ thÝ   ®iÓm m«  h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con cña c¸c doanh nghiÖp trùc  thuéc Bé  thùc hiÖn thÝ   ®iÓm m« h×nh nµy trong thêi gian  võa qua, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ trong QuÝ I n¨m 2005.
  2. 2 § i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi  vô,   Lao   ®éng   ­   Th¬ng  binh   vµ  X∙   héi   vµ   c¸c   c¬   quan   cã  liªn   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   phèi   hîp   víi   Bé   C«ng   nghiÖp   trong  viÖc  thùc hiÖn c¸c nhiÖm  vô  nªu  t¹i  §iÒu  2 QuyÕt  ®Þnh nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn. §i Ò u   4.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé trëng Bé C«ng nghiÖp vµ Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn  quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 phô lôc Danh môc doanh nghiÖp nhµ níc  trùc thuéc Bé C«ng nghiÖp Bæ sung  ph¬ng ¸n s¾p xÕp trong n¨m 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 37 /2005/Q§­TTg  ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. C¸c doanh nghiÖp vµ  bé  phËn doanh nghiÖp thùc hiÖn  cæ phÇn hãa n¨m 2005: 1. C«ng ty T vÊn  ®Çu t ph¸t triÓn vµ  x©y dùng (thuéc  Bé C«ng nghiÖp). 2. C«ng ty C¬  khÝ  vµ  X©y l¾p c«ng nghiÖp (thuéc TCT  Bia ­ Rîu ­Níc gi¶i kh¸t Sµi Gßn). 3. C«ng ty Rîu B×nh T©y (thuéc TCT Bia ­ Rîu ­ Níc  gi¶i kh¸t Sµi Gßn). 4.  C«ng ty  X©y l¾p  ®iÖn 1 (thuéc   TCT X©y  dùng c«ng  nghiÖp ViÖt Nam). 5. C«ng ty X©y l¾p vµ S¶n xuÊt c«ng nghiÖp (thuéc TCT   X©y dùng c«ng nghiÖp ViÖt Nam). 6.   C«ng   ty   Kho¸ng   s¶n   vµ   LuyÖn   kim   Cao   B»ng   (thuéc  TCT Kho¸ng s¶n ViÖt Nam). 7. C«ng ty Da giµy ViÖt Nam (thuéc Bé C«ng nghiÖp). 8. C«ng ty C¬  khÝ   ®iÖn m¸y CÇn Th¬  (thuéc TCT M¸y vµ  ThiÕt bÞ c«ng nghiÖp). 9. Nhµ m¸y C¬ khÝ Cöu Long (thuéc TCT M¸y vµ ThiÕt bÞ  c«ng nghiÖp). 10.  C«ng  ty C¬  khÝ   Vinh (thuéc   TCT M¸y  ®éng lùc  vµ  M¸y n«ng nghiÖp). 11. C«ng ty ThiÕt bÞ   ®iÖn vµ  §iÖn tö  Lam S¬n (thuéc  TCT ThiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn). 12. C«ng ty §¸ quÝ vµ Vµng L©m §ång (thuéc TCT Kho¸ng   s¶n ViÖt Nam). 13.   C«ng   ty   XuÊt   nhËp   khÈu   kho¸ng   s¶n   (thuéc   TCT   Kho¸ng s¶n ViÖt Nam). 14. XÝ nghiÖp vËn t¶i (thuéc TCT Bia ­ Rîu ­ Níc gi¶i  kh¸t Sµi Gßn). 15. Nhµ  m¸y Níc kho¸ng §AKAI (thuéc TCT Bia ­ Rîu ­  Níc gi¶i kh¸t Sµi Gßn). 16.  C«ng  ty Bia ­ Níc gi¶i  kh¸t  Hµ  TÜnh  (thuéc  TCT  Bia ­ Rîu ­ Níc gi¶i kh¸t Sµi Gßn).
  4. 4 17. C«ng ty §¸ quÝ  vµ  Vµng Hµ  Néi (thuéc TCT Kho¸ng  s¶n ViÖt Nam). 18. C«ng ty §¸ quÝ  vµ  Vµng Yªn B¸i (thuéc TCT Kho¸ng  s¶n ViÖt Nam). II. C¸c c«ng ty cæ phÇn cã cæ phÇn chi phèi cña Nhµ n­ íc b¸n tiÕp phÇn vèn nhµ níc t¹i C«ng ty: 1. C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ A74. 2. C«ng ty cæ phÇn §¸ mµi H¶i D¬ng. 3. C«ng ty cæ phÇn S÷a ViÖt Nam. 4. C«ng ty cæ phÇn Kü nghÖ thùc phÈm ViÖt Nam. 5. C«ng ty cæ phÇn Bia Thanh Hãa. 6. C«ng ty cæ phÇn Nhùa B×nh Minh. 7. C«ng ty cæ phÇn Nhùa T©n TiÕn. III. ChuyÓn sang c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh  viªn: 1.   C«ng   ty   Caric   (thuéc   TCT   M¸y   vµ   ThiÕt   bÞ   c«ng   nghiÖp). IV. S¾p xÕp tæng c«ng ty nhµ níc: 1. X©y dùng §Ò  ¸n chuyÓn sang ho¹t  ®éng theo m« h×nh  c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con:  ­ Tæng c«ng ty Kho¸ng s¶n ViÖt Nam. ­ Tæng c«ng ty M¸y ®éng lùc vµ M¸y n«ng nghiÖp. ­ Tæng c«ng ty M¸y vµ ThiÕt bÞ c«ng nghiÖp. ­ Tæng c«ng ty ThiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn.  ­ Tæng c«ng ty X©y dùng c«ng nghiÖp ViÖt Nam. 2.  ThÝ   ®iÓm  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  ký   hîp  ®ång  víi Tæng  gi¸m ®èc: ­ Tæng c«ng ty ThiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2