intTypePromotion=1

Quyết định 47/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
64
lượt xem
1
download

Quyết định 47/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chỉ tiêu giám sát các doanh nghiệp Nhà nước có số nợ lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è   47/2001/Q§/BT C   B tr n g µ y  25 th¸ng 5 n¨ m  2001 B a n  h µ n h  c h Ø  tiªu  gi¸m s¸t  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc c ã  s è   î  ín nl B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  C¨n  ý  Õn  cø  ki chØ  o  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ¹ c«ng    è  ®¹ c Th t   ph t   i v¨n s 1138/CP   ­ QHQT   µy  ng 29/10/1999  Ò   Öc  Õt lËp  Ö   èng  v vi thi   h th gi¸m    s¸t c¸c doanh  nghiÖp  µ   íccã  îlín; Nh n   n   § Ó   Þp  êiph¸thiÖn  ÷ng  Êu  Öu  ã  k th     nh d hi kh kh¨n  µichÝnh  t  trong  Öc  vi thanh    îcña  to¸nn   doanh nghiÖp,ph©n  Ých  ¸nh      t ® gi¸th«ng    îvµ  ö  ýt×nh  tinn   x l   huèng  î chÝnh    ç  î   nh  Ö   èng  ©n  µng  µ  ¹n  Õ   n  x¸c,h tr  ®Þ æn h th ng h v h ch ¶nh  ­ h ëng  n     ®Õ c¸cdoanh  nghiÖp kh¸c;   Sau    ã    Õn  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ¹  khi c ý ki c Ng h Nh n     t ic«ng v¨n  è  s 1137/CV­NHNN8   µy  ng 21/11/2000  µ  v c«ng v¨n  è  s 393/NHNN­TTTD   µy  ng 27/4/2001; Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  µichÝnh  ®Ò ngh c C tr C T  doanh  nghiÖp; Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ö   èng  h h th chØ    tiªugi¸m      s¸tc¸c doanh nghiÖp  µ  nh níccã  è  îlíngå m:   s n    1.Danh    s¸ch c¸cdoanh     nghiÖp  µ  íccã  è  îlín nh n   s n   2.  É u   Óu  M bi b¸o c¸o  ña  c doanh  nghiÖp  µ  íc cã  è  î línvÒ   ×nh  nh n   s n     t h×nh  îcña  n  doanh nghiÖp   Óu  è  ­GSN). (Bi s 01   3.  É u   Óu  M bi b¸o  c¸o  ña  c Tæng   ôc  c Thu Õ   Ò   ×nh  ×nh  î  ña    vt h n c c¸c doanh nghiÖp  µ  íc cã  è  î lín®èi  íiNg ©n   nh n   s n     v  s¸ch Nhµ   íc ( BiÓu  è  ­   n    s 02    GSN). 4.M É u   Óu      ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Ò   ×nh  ×nh  î   bi b¸o c¸o c Ng h Nh n     vt h n  cña    c¸c doanh  nghiÖp  µ   íccã  è  î lín®èi víi ©n  µng  µ    chøc  Nh n   s n         ng h v c¸c tæ  tÝn  ông  Óu  è  GSN). d (Bi s 03­ §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ  µy  ý. C¸c  ®Þ n c hi l     k t ng k   doanh nghiÖp  éc  thu danh s¸ch nªu  ¹  Òu  thùc hiÖn    ti §i 1    b¸o  tõ quý      c¸o    I n¨m 2001.
  2. 2 Thêi gian  öi b¸o    g  c¸o  ý  Ë m   Êt  µ sau  ngµy  Ó   õ  µy  Õt  qu ch nh l   20  k t ng k thóc quý  µ    v b¸o  n¨m  ý    Ë m   Êt  µ sau  ngµy  Ó   õ ngµy    c¸o  (qu IV) ch nh l   30  k t  31 th¸ng12.   N¬i nhËn  c¸o :Côc  µi chÝnh    b¸o     T  doanh nghiÖp    é   µi chÝnh    è    ­B T   ­s 4 ngâ  µng  èiI­Hµ   éi. H Chu     N Fax:04.9.716.632   §i Ò u    Côc  ëng  ôc  µi chÝnh  3:    tr C T  doanh nghiÖp,Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  c Thu Õ,  Ch¸nh  V¨n phßng  é   µi  Ýnh  µ  B T ch v c¸c  Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)    doanh nghiÖp  µ  íccã    nh n   tªntrong danh    s¸ch t¹ §iÒu  chÞu   i   1  tr¸ch   nhiÖ m  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 Tªn  ¬  c quan  qu¶n  ýngµnh: l  Bi Ó u  s è  0 1/G S N Tªn doanh nghiÖp:  §Þa chØ  ôsë  Ýnh: tr   ch Sè  iÖn  ¹i ® tho : M∙  è: s  B¸o c¸o t × nh h × n h  n î c ñ a d o a n h  n g hi Ö p Quý          n¨m I.Ph Ç n   è  Öu:   s li Sè §¬n  Quý  c¸o b¸o  Luü  Õ   Ghi  k TT ChØ   tiªu vÞ  tõ®Ç u   chó   tÝnh n¨m Tæng   Trg    ®ã sè nîqu¸    h¹n 1 Tæng doanh  thu Tr.® x 2 Tæng  înhuËn l i Tr.® x 3 Tæng  è  èn  µ   íc®Õ n   èikú s v Nh n   cu   Tr.® x X 4 C¸c  kho¶n NSNN   Êp  c ph¸t, ç  î   tr  h DN Tr.® x Trong  :  Êp    ®ã c bæ sung  ènv Tr® x 5 Tæng    Þ  µis¶n  n   èikú gi¸tr  t   ®Õ cu   Tr.® x X 6 Tæng  è  îph¶ithu ®Õ n   èikú s n     cu   Tr.® X Trong  :  è   î  ®ã S n kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  Tr.® x X thu håi   7 Tæng   è  s c¸c  kho¶n  î  n cßn  ph¶i tr¶ Tr.®    X ®Õ n   èikú cu   Trong  :   î trong níc ®ã ­N     Tr.® X            î nícngoµi         ­N     Tr.® X                              Trong  :                  ®ã b»ng Ng.tÖ X 7.1 ngo¹itÖ   Nî  ©n  µng  µ     chøc  Ýn  ng h v c¸c tæ  t X dông,tµichÝnh  èikú    cu   Tr.®   X    Nî  µih¹n  ­  d   Tr.® X    Nî  ¾n  ¹n  ­  ng h Tr.® x X    Nî  îckhoanh  ­  ®   Tr.® 7.2 Nî ng©n    s¸ch nhµ  íccuèik×   n    Tr.® X Trong    î® îckhoanh ®ã n     Tr.® x X Nî  kh¸ccuèik×     Tr.® X 7.3    Nî  µih¹n  ­  d   Tr.® X    Nî  ¾n  ¹n  ­  ng h Tr.® X (L ý:LËp  è  Öu theo híng dÉn  nh  Ìm) u    s li       ®Ý k
  4. 4 II  Ç n     ×nh:Nªu  ô  Ó    .Ph gi¶itr   c th c¸ckho¶n  î kh«ng  ã  n  c kh¶  n¨ng    åi, thu h   c¸ckho¶n  îqu¸ h¹n    n     cßn ph¶itr¶vµ  ÷ng      nh kho¶n  îlíncßn  n    ph¶itr¶.               Ngµy   th¸ng                n¨m     êilËp biÓu         Õ     ëng       Tæng    Ng            K to¸ntr         gi¸m  c  ®è (gi¸m  ®èc)                                             (Ký    ng                                         tªn,®ã dÊu)
  5. 5 H í ng d É n  l Ê y s è  li Ö u b¸o c¸o t × nh h × n h  n î c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  (Bi Ó u s è  0 1/ G S N)  1. Tªn  ¬    c quan  qu¶n  ý ngµnh: Bé;  l    UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung¬ng;Tæng      c«ng ty 2.M∙  è:Theo  sè  é  µichÝnh    s  m∙  B T   th«ng  b¸o. 3.Kh«ng    ph¶i®iÒn  è  Öu vµo    iÓ m   ã  ¸nh  Êu     s li   c¸c® c® d (X) 4. Ph¬ng    ph¸p  Êy sè  Öu:theo  ¬ng  l   li   ph ph¸p  Êy sè  Öu ®Ó   Ëp  l   li   l b¸o    c¸o tµichÝnh.Cô   Ó        th c¸cchØ      tiªunh sau: ­Tæng    doanh       +  +  BiÓu  thu :MS 10  31  41  KQH§KD    02   (B  ­DN) ­Tæng  înhuËn:MS   BiÓu    l  i   60  KQH§KD    02   (B  ­DN) ­ Tæng   è  èn  µ   íc ®Õ n   èikú: MS     s v Nh n   cu     411  414  417  +  +  B¶ng C§KT   (BiÓu  ­DN) 01   ­ C¸c kho¶n NSNN   Êp  c ph¸t,hç  îdoanh    tr  nghiÖp  trõ kinh  Ý   ù  (    ph s nghiÖp). ­C Êp      bæ sung  èn:vèn  v  kinh doanh,vèn  u       ®Ç t ­Tæng  è  µis¶n  n   èikú:MS     s t  ®Õ cu     250  B¶ng  C§KT   Óu  ­DN) (Bi 01   ­Tæng  è  îph¶ithu ®Õ n   èikú:MS     s n     cu     130  B¶ng  C§KT   Óu  ­DN) (Bi 01   ­ Sè   î kh«ng  ã    n  c kh¶  n¨ng    åi:ThuyÕt  thu h   minh BCTC     ( B09    ­ DN)  ôc   m 3.6 ®iÓ m   cét6    1    (tæng  è  Òn tranhchÊp,m Êt  s ti       kh¶  n¨ng thanh to¸n) ­ Tæng   è  s c¸c kho¶n  î  n cßn ph¶i tr¶ ®Õ n   èi kú(®iÓm            cu   7): MS 300 B¶ng C§KT (B01   ­DN): +  î  N trong níc bao  å m     chøc  ©n  µng, tÝn  ông, NSNN,       g c¸c tæ  ng h   d   c¸c doanh  nghiÖp,c¸nh©n     trongníc.     +  î  íc ngoµi bao  å m   Nn    g c¸c  chøc  ©n  hµng,  Ýn dông,  tæ  ng t doanh  nghiÖp,c¸nh©n  ícngoµikinhdoanh  ¹ viÖtnam      n      t    i hoÆc     ícngoµi. ën   +  Êy  è  Öu theo sè    Õttheo dâinîcña  L s li     chiti        doanh  nghiÖp. Lu  :  ý  Tæng  è ®iÓ m     7.1 +   + 7.3 s  7 =    7.2     + Kho¶n    bao  å m   î ng©n  µng, c¸c tæ  7.1:  g n  h     chøc  Ýn  ông, tµichÝnh  td    trongnícvµ  ícngoµi:     n  Nî  µih¹n :  MS   d        321      B¶ng  C§KT Nî  ¾n  ¹n:    ng h  MS 311      B¶ng  C§KT     + Kho¶n   sè  î cßn  7.2:  n   ph¶itr¶ng©n     s¸ch nhµ  íc,gå m   î thuÕ  µ      n  n  v c¸c kho¶n  kh¸cph¶inép  ©n      ng s¸ch nhµ  íc,MS     n   315  B¶ng C§KT + Kho¶n    è  î cßn  7.3:s n   ph¶itr¶c¸c chñ  î kh¸c bao  å m     chøc,c¸     n    g c¸c tæ     nh©n trongnícvµ  µiníc(ngoµic¸ckho¶n  î®∙          ngo         n   ghië kho¶n    µ  7.1 v 7.2). Nî  µih¹n:    d    MS 322 B¶ng  C§KT Nî  ¾n   ¹n:c¸c MS   tõ 312  n   ng h      ®Õ 318    õ     ( tr   MS 315),      MS 330 B¶ng  C§KT
  6. 6 * Sè  î ® îckhoanh  étghichó)ghirâ thêih¹n    n    (c             ph¶itr¶tõng     kho¶n  î® ­ n  îckhoanh.   T æ n g  c ô c thu Õ Bi Ó u  s è  02/G S N B¸o c¸o t × nh h × n h  n î thu Õ  v µ  c¸c k h o ¶ n   p h ¶i n é p  N S N N  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p Quý...  N¨m §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å TT M∙  è s Tªn  doanh  nghiÖp Tæng  è    s cßn Ghi chó   ph¶inép  èikú   cu   Ng êilËp biÓu    Hµ   éi,ngµy     N     th¸ng         n¨m Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Õ c thu (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
  7. 7 N g © n  h µ n g   h µ  n íc vi Öt n a m n Bi Ó u   è  03/G S N s B¸o c¸o t × nh h × n h  n î c ñ a d o a n h  n g hi Ö p   ® è i v íi g © n  h µ n g  v µ  c¸c t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g  n ®Õ n   µy  èiquý  . ng cu   ..  N¨m                  §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å TT M∙  è s Tªn  doanh  Tæng    î Trong  ,  è    î dn  ®ã s d n   Ghi chó   nghiÖp cuèikú   qu¸ h¹n   Ng êilËp biÓu    Hµ   éi,ngµy    th¸ng   n¨m  N            Thèng  c  ©n  µng  µ  ícviÖtnam ®è ng h nh n     (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2