intTypePromotion=1

Quyết định 52/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
50
lượt xem
8
download

Quyết định 52/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 52/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2003 -2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 52/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  52/2003/Q§­T T g   T t n g µ y 15  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m thu é c  y  ba n  n h © n  d © n  tØ n h   Õ n  Tre ® Õ n   m  2005 ñ B n¨ Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õ n    ý  Õn  ña    é:  B Tre,  ki c c¸cB K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Néi vô,Lao  ng, Th¬ng  ho   § t      ®é   binh vµ  héi,N«ng    X∙    nghiÖp  µ   v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n vµ  Æc   iÓ m    ® ® kinh tÕ    éicña  a  ¬ng,   x∙h   ®Þ ph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  ícthuéc ñy  nh n     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õ n   ®Õ n   B Tre  n¨m 2005    ô  nh ph lôckÌm    theo. §i Ò u 2.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õ n   B Tre  ã  c tr¸chnhiÖ m     chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc nh n       theo ®óng  éidung  µ  Õn ®é   ∙  îcduyÖt.    n  v ti   ® ®     §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi,Bé    X∙    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n  µ    v c¸c c¬ quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m   èi hîp  íiUû     ph   v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õ n   B Tre trongviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy.   th   ph ¸n n Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.  
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng  b¸o. Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õ n   vµ  ñ  ëng    ¬  B Tre  Th tr c¸cc quan  ªn li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  t Ø n h  B Õ n  Tre th ù c hi Ö n   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i ® Õ n  n¨ m  2 00 5 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 52/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  15    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. h ÷ n g  d o a n h  n g hi Ö p  m µ  N h µ  n í c   N n ¾ m  gi ÷ 1 00 %  v è n ® i Ò u  l Ö: ­C«ng    Êp    tyC tho¸t íc;  n ­C«ng      tyC«ng  ×nh ®«  Þ; tr   th ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Khaith¸cc«ng  ×nh thñy n«ng;    tr     ­C«ng      è  Õn  Õt;   tyXæ s ki thi   ­C«ng      Ên  ©y  ùng.   tyT v x d II. o a n h  n g hi Ö p  th ù c hi Ö n  c¸c h × n h  thøc s ¾ p  x Õ p:  D 1.Doanh    nghiÖp  îp nhÊt ®Ó   ëthµnh  h    tr   doanh  nghiÖp  100%   èn  µ  ­ v nh n íc: N¨m  2003:   Hîp  Êt XÝ   nh   nghiÖp  ¬   Ý  C kh c«ng  n«ng  Õ n   B Tre  µ  Ý   v X nghiÖp  ¬   Ý  C kh giao th«ng  Õ n   ®Ó   ëthµnh  Ý     B Tre  tr   X nghiÖp  ¬   Ý  Õ n   C kh B Tre. N¨m  2004: Hîp  Êt  Ý   nh X nghiÖp  µ   Õ n   Ph B Tre  µ  Ý   v X nghiÖp Qu¶n  ýb Õn    ë l  ®Ó tr   thµnh  Ý   X nghiÖp  µ  µ  Õ n   Ph v B xe. 2.Doanh    nghiÖp  chuyÓn  sang  Tæng  c«ng    èc    ÖtNam: tyThu l¸Vi   N¨m  2004: Nhµ   m¸y  èc    Õ n   Thu l¸B Tre. 3.Doanh    nghiÖp  chuyÓn  sang  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu N¨m  2004: C«ng    ty Ph¸thµnh    phim  µ  Õu  ãng  v Chi b chuyÓn  µnh  th Trung  ©m   t Ph¸t   hµnh  phim  µ  Õu  ãng. v Chi b 4.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸:
  3. 3 a) Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   µ   ícgi÷ trªn50%   èn  th   cæ ph ho¸ m Nh n       v ®iÒu  Ö: l N¨m  2003: ­C«ng    îcvµ  Ët   tÕ;   tyD   V ty  ­C«ng      tyS¸ch  µ  ÕtbÞ  êng  äc; v Thi   tr h ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Khaith¸cc«ng  ×nh giao th«ng;    tr     ­C«ng    Ët  Öu x©y  ùng.   tyV li   d N¨m  2004: C«ng    ©y  ùng  µ  tyX d v Ph¸ttr Ónnhµ.  i   N¨m  2005: C«ng    êng  Õ n   ty§ B Tre. b) Doanh  nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸  µ   µ   íc gi÷ cæ   Çn  t  m Nh n     ph Ý nhÊt 51%     cæ   Çn  Çn  u:   khib¸n  ph l ®Ç N¨m  2003: ­C«ng      ty§«ng  ¹nhthuû s¶n  ÊtkhÈu; l    xu   ­C«ng    ©y  ùng  Õ n     tyX d B Tre; ­C«ng    ¬ng  ¹iTróc    tyTh m  Giang. N¨m  2005:   C«ng    Êt nhËp  Èu  ©m  ñy s¶n. tyXu   kh l th   c) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícgi÷díi th   cæ ph ho¸,Nh n       50%     Çn  cæ ph hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn  n gi   ph trong c«ng    ty: N¨m  2003: C«ng    lÞch. tyDu  N¨m  2004: C«ng    Êt nhËp  Èu  Õ n   tyXu   kh B Tre. Trong    ×nh thùc hiÖn,nh÷ng  qu¸ tr       doanh  nghiÖp  ã  c quy    èn  µ  íc m« v nh n   díi5  û ®ång  µ     t  m kh«ng    Çn  cæ ph ho¸  îc th×  y  ®  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õ n   B Tre chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  th¸ng9  CP ng 10    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v giao,b¸n,kho¸n      kinh doanh, cho    thuª doanh    nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/2002/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 24    n¨m  2002  cña  Ýnh   ñ   Ò   öa  æi,    Ch ph v s ® bæ sung  ét  è  Òu  ña  m s §i c NghÞ   nh   è  ®Þ s 103/1999/N§­ CP. 5.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao,b¸n:   N¨m  2003: C«ng    Ën    û bé. tyV t¶ithu   6.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Ó: th   gi¶ith N¨m  2003: XÝ   nghiÖp  Õ   Õn    Ch bi h¶is¶n  Õ n   B Tre.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2