intTypePromotion=1

Quyết định 54/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
328
lượt xem
3
download

Quyết định 54/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. thñ tíng chÝnh phñ céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ­­­­­­­­­ Sè  : 54/2005/ A. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hµ Néi, ngµy 18  th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh Ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi                                    doanh nghiÖp  nhµ níc thuéc ñy ban nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ _____ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12  n¨m 2001; C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   155/2004/Q§­TTg     ngµy   24  th¸ng 8 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ban hµnh  tiªu   chÝ,   danh   môc   ph©n   lo¹i   c«ng   ty   nhµ   níc   vµ  c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   thuéc   Tæng  c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña ñy ban nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ, §iÒu 1.  Phª duyÖt  ®iÒu chØnh Ph¬ng ¸n s¾p xÕp,  ®æi   míi   mét   sè   c«ng   ty   nhµ   níc   trùc   thuéc  ñy   ban  nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ  trong n¨m 2005 nh  Phô  lôc  kÌm theo. §iÒu 2. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ:   1. ChØ  ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng  ty nhµ  níc trùc thuéc theo  ®óng néi dung  ®∙  ®îc phª  duyÖt. 2. Lµm râ quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu,  hoµn chØnh ph¬ng ¸n t¸i c¬ cÊu l¹i Nhµ m¸y §êng Cam 
  2. 2 Ranh.  Trêng hîp kh«ng thùc hiÖn  ®îc c¸c h×nh thøc  chuyÓn   ®æi,   cho   phÐp   gi¶i   thÓ,   ph¸   s¶n   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   Hoµn   chØnh   l¹i   §Ò   ¸n   s¾p   xÕp   c¸c   l©m   trêng  quèc doanh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh sè  200/2004/ N§­CP   ngµy   03   th¸ng   12   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ  s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn   l©m   trêng   quèc  doanh,  göi Bé  N«ng nghiÖp  vµ  Ph¸t triÓn  n«ng th«n   thÈm ®Þnh trong quý I n¨m 2005. 4. QuyÕt ®Þnh phª duyÖt c¬ cÊu ®¬n vÞ thµnh viªn  Tæng c«ng ty Kh¸nh ViÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 3.  C¸c Bé  :  Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t,  Néi vô, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vµ  c¸c c¬  quan   cã   liªn   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   phèi   hîp   víi  ñy  ban   nh©n   d©n   tØnh   Kh¸nh   Hoµ   trong   viÖc   thùc   hiÖn  Ph¬ng ¸n nãi trªn. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp  chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi thùc  hiÖn. §iÒu 4. QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ  vµ  Thñ  trëng   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./. kt. Thñ tíng ChÝnh phñ phã thñ tíng N¬i nhËn : ­ Thñ tíng, c¸c PTT ChÝnh phñ, ­ Ban Kinh tÕ Trung ¬ng, ­ C¸c Bé : Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t,   Néi vô, Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, ­ UBND tØnh Kh¸nh Hoµ, ­ BC§ §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp, ­ C«ng b¸o, ­ VPCP: BTCN, PCN NguyÔn C«ng Sù,
  3. 3   c¸c Vô : TH, KTTH,  ­ Lu : §MDN (3), VT.    NguyÔn TÊn Dòng ®∙ ký 
  4. 4 phô lôc Danh môc c«ng ty nhµ níc thuéc tØnh Kh¸nh Hoµ ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp trong n¨m 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 54/2005/Q§­TTg  ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) ____ I. C¸c c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa, Nhµ níc n¾m  gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ : 1. C«ng ty M«i trêng vµ §« thÞ Nha Trang; 2. C«ng ty DÞch vô vËn t¶i Kh¸nh Hoµ. II. C¸c c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa, Nhµ  níc  n¾m gi÷ díi 50% vèn ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn : 1.  C«ng   ty   Qu¶n   lý   vµ   Söa   ch÷a   c«ng   tr×nh giao  th«ng Kh¸nh Hoµ; 2. XÝ nghiÖp In Kh¸nh Hoµ; 3. C«ng ty Kinh doanh vµ Ph¸t triÓn nhµ; 4. C«ng ty Dîc vµ VËt t y tÕ Kh¸nh Hoµ; 5.   C«ng   ty   ChÕ   biÕn   Thuû   s¶n   xuÊt   khÈu   Nha  Trang; 6. C«ng ty Níc kho¸ng Kh¸nh Hoµ; 7. XÝ nghiÖp Khai th¸c vµ DÞch vô thuû s¶n; 8. C«ng ty C¬ khÝ Kh¸nh Hoµ; 9.   C«ng   ty   §Çu   t  vµ   X©y   dùng   c«ng   tr×nh   Kh¸nh  Hoµ; 10. Nhµ  m¸y §êng Ninh Hoµ  (®¬n vÞ  phô  thuéc cña  C«ng ty §êng Kh¸nh Hoµ). III. C«ng ty chuyÓn thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp : 
  5. 5        1. C«ng ty §iÖn ¶nh Kh¸nh Hoµ; 2. Trung t©m §¨ng kiÓm xe c¬ giíi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2