intTypePromotion=1

Quyết định 73/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định 73/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 73/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 73/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  73/2003/Q§­T T g   T t n g µ y  29 th¸ng 4 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t § Ò  ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc thu é c  ñ y  ba n   h © n  d © n  tØ n h  N g h Ö  A n  ® Õ n  n¨ m  2005 n Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng1  ng 16    n¨m 2003  ña  ñ   c Th t ng Ch Ýnh  ñ  Ò   Õp tôc®Èy  ¹nh  ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng   í  ph v ti     m s x   m    i   n cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n  d©n  tØnh Ngh Ö  An  (tê ×nh sè   tr 4262/TT­ UB­§MDN   µy  th¸ng  n¨m   ng 30  9  2002  µ  v C«ng  v¨n  è  s 1126/UB­ §MDN   µy  th¸ng 4  ng 01    n¨m 2003),ý  Õn  ña    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu      ki c c¸c B K ho v§ t (C«ng    è  v¨n s 109/BKH­DN   µy  ng 6/1/2003),Tµi chÝnh     (C«ng    è  v¨n s 295/TC­ TCDN   µy  th¸ng 01  ng 09    n¨m  2003),Lao  ng    ¬ng    ®é ­ Th binh  µ  héi(C«ng  v X∙    v¨n sè    20/L§TBXH­CSL§VL  µy  th¸ng01  ng 06    n¨m  2003),Néi vô      (C«ng    è   v¨n s 1150/BNV­TCBC   µy  th¸ng  n¨m  ng 31  12  2002);N«ng    nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón   i n«ng  th«n (C«ng    è    v¨n s 166/BNV­TCBC   µy  th¸ng01  ng 27    n¨m  2003), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    duyÖt  Ò     1. Phª  § ¸n tæng  Ó  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  th s x   m  nghiÖp  nhµ  íc trùc thuéc  y  n    ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh Ngh Ö   ®Õ n   An  n¨m 2005    ô  nh ph lôckÌm    theo. §i Ò u    ñ   Þch  û   2. Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Ngh Ö   cã  An  tr¸chnhiÖm     chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc nh n       tØnh  theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt;tr ng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®    ê h ® chØnh,  bæ  sung  ph¶i ® îc sù  Êp  Ën  ña  ñ íng  Ýnh  ñ. Chñ   ng  ¾p       ch thu c Th t Ch ph   ®é s xÕp    c¸c doanh  nghiÖp kh«ng  îc ®¨ng  ý  ¹ theo  ®  k l  i NghÞ   nh  è  ®Þ s 388/H§BT  ngµy  th¸ng11  20    n¨m  1991. §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸cc quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp    ph   víi y    ban  ©n  ©n  ñ nh d tØnh Ngh Ö   trong viÖc  ùc hiÖn  Ò  ¸n nãitrªn. An    th   §      Ban ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c,  íng  Én  µ  ®è h d v theo  âi viÖc  ùc  Ön  Ò   nµy, ®ång  êikiÕn  d  th hi § ¸n    th  
  2. 2 nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng    b¸o. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Ngh Ö   vµ  ñ  ëng    ¬  An  Th tr c¸c c quan  li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  tØ n h N g h Ö  A n  ti Õ n h µ n h  s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i  ® Õ n  n¨ m  2 0 05 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 73/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  29    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph A.  ÷ng doanh  Nh   nghiÖp  µ   íc tiÕp  ôc  ¾ m   ÷  Nh n   tn gi 100%   èn  iÒu   v® lÖ  µ  ÷ nguyªn  v gi   ph¸p  © n:  doanh  nh 35  nghiÖp I.Doanh    nghiÖp  c«ng  ch:  doanh  Ý 11  nghiÖp 1.C«ng    ñy    tyTh n«ng  Nam, 2.C«ng    ñy    tyTh n«ng  ¾ c,  B 3.C«ng    ñy  îThanh  ¬ng,   tyTh l   i Ch 4.C«ng    ñy  îNgh Üa  µn,   tyTh l   i § 5.C«ng    ñy  îT ©n  ú,   tyTh l   i K 6.C«ng    ñy  îQuú   îp,   tyTh l   i H 7.C«ng    ñy  îAnh  ¬n,   tyTh l   i S 8.XÝ     nghiÖp  Ó m   nh  ¬ng  Ön c¬  ígiao th«ng  êng  é, Ki ®Þ ph ti   gi   i   ® b 9.C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  l   S ch giao th«ng  ñy bé,   th   10.C«ng      tyQu¶n  ývµ  öa  ÷a  Çu  êng  é, l   S ch c ® b 11.C«ng      tyM«i  êng  «  Þ  tr ® th Vinh.   II  . Doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   kinh  doanh:  doanh  24  nghiÖp 1.C«ng    Êp  ícNgh Ö     tyC n  An, 2.C«ng      è  Õn  Õt,   tyXæ s ki thi 3.C«ng        tyInNgh Ö   An, 4.C«ng    ¬ng  ¹i®Ç u      iÓnmiÒn  ói,   tyTh m  tph¸ttr   n 5.C«ng      tyNu«itrång thñy s¶n  Þnh        Tr M«n, 6.C«ng      tyN«ng  c«ng  nghiÖp  3/2, 7.C«ng    ©y      tyC ¨n qu¶  Ngh Ö   An, 8.C«ng      tyRau  qu¶  19/5 Ngh Ö     An, 9.C«ng    Çu     ty§ ts¶n  Êtvµ  Êt nhËp  Èu  µ     xu   Xu   kh c phª ­cao  Ngh Ö   su  An, 10.C«ng    Çu     iÓnchÌNgh Ö     ty§ tph¸ttr     An, 11.C«ng      tyN«ng  ©m  l nghiÖp  S«ng  Õu, Hi 12.L© m   êng    tr Con  Cu«ng, 13.L© m   êng    tr Anh  ¬n, S 14.L© m   êng    tr Thanh  ¬ng, Ch 15.L© m   êng    tr Yªn  µnh, Th
  4. 4 16.L© m   êng  ¹iHu Ö,   tr §  17.L© m   êng  ¬ng  ¬ng,   tr T D 18.L© m   êng  únh  u,   tr Qu L 19.L© m   êng    tr NghiLéc,     20.L© m   êng  L¬ng.   tr §«  21.N«ng  êng    tr S«ng  Con, 22.N«ng  êng  Ng∙i,   tr An    23.N«ng  êng  ©n  µnh,   tr Xu Th 24.N«ng  êng  ùc  ång.   tr VR B.  é  ×nh  ¾ p   Õp   L tr s x doanh  nghiÖp  µ  íc: nh n I.N¨m     2003: a) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    nh n     cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷   Nh n     cæ   Çn  Êp  Êt lµ51%         Çn  Çn  u:  doanh  ph th nh     khib¸n cæ ph l ®Ç 02  nghiÖp 1.C«ng    Ën    Ón  ¬ng  ¹i,   tyV t¶ibi th m 2.C«ng    Êt  Ëp  Èu  ñy s¶n.   tyXu nh kh th   b) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ trªn nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi     50%   èn  iÒu  Ö:03  v® l   doanh  nghiÖp 1.C«ng    èng    tyGi nu«itrång thñy s¶n,       2.C«ng    èng  ©y  ång Ngh Ö       tyGi c tr   An, 3.C«ng      tyS¸ch  µ  Õt  Þ  êng  äc. v Thi  b tr h c) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ cæ   nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi   phÇn møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: 05  n gi   ph   doanh  nghiÖp 1.C«ng      tyMay  Ngh Ö     An, 2.C«ng    ¬   iÖn  µ  ©y  ¾p  ñy lîNgh Ö     tyC ® vX l th     i An, 3.C«ng      tyKh¸ch  ¹n giao tÕ  s    Ngh Ö   An, 4.C«ng    lÞch thµnh  è    tyDu    ph Vinh, 5.C«ng    Êy    tyGi S«ng  Lam. d) S¸p  Ëp    nh doanh  nghiÖp:01    doanh  nghiÖp C«ng    Öt  tyD Ngh Ö   vµo  An  C«ng    tyMay  Ngh Ö   An. ®)  ChuyÓn  i  ¬ikh¸c:01  ®n    doanh  nghiÖp C«ng    ©y  ¾p  tyX l kinh doanh    tæng  îp vµ  Êt  Ëp  Èu  h   Xu nh kh (chuyÓn  Ò   v Tæng c«ng    ©y  ùng  tyX d c«ng  ×nh giao th«ng  ­Bé  tr     4   Giao  th«ng  Ën  . v t¶i) g) B¸n    doanh  nghiÖp:01    doanh  nghiÖp Kh¸ch  ¹n Hoµ   ×nh. s  B II  . N¨m   2004: a) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    nh n     cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷   Nh n     cæ   Çn  Êp  Êt lµ51%         Çn  Çn  u:  doanh  ph th nh     khib¸n cæ ph l ®Ç 02  nghiÖp
  5. 5 1.C«ng    ¬ng  ¹iNgh Ö     tyTh m  An, 2.C«ng    lÞch kh¸ch s¹n Ph¬ng    tyDu       §«ng. b) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ trªn nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi     50%   èn  iÒu  Ö:08  v® l   doanh  nghiÖp 1.C«ng    Þch  ô  Ët     tyD v V tb¶o  Ö   ùc vËt, v th   2.C«ng    ©y    tyC xanh  c«ng    µnh  è  viªnth ph Vinh, 3.C«ng      tyQu¶n  ývµ  l   Ph¸ttr Ónh¹ tÇng  «  Þ   i    ® th Vinh, 4.C«ng    lÞch dÞch  ô    tyDu    v m«i  êng  öa  tr C Lß, 5.C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp, 6.XÝ     nghiÖp  Õ n   Vinh, B xe  7.C«ng      tyKho¸ng  s¶n  Ngh Ö   An, 8.C«ng    Õ   Õn  µ    tyCh bi v Kinh doanh  ÊtnhËp  Èu  xu   kh n«ng  s¶n. c) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ cæ   nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi   phÇn møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: 07  n gi   ph   doanh  nghiÖp 1.C«ng      tyKinh  doanh  µ  v Ph¸ttr Ónnhµ   i   Ngh Ö   An, 2.C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh Ngh Ö   An, 3.C«ng    Õ   Õn  µ  Êt  Èu  óc    tyCh bi v Xu kh s s¶n  Ngh Ö   An, 4.C«ng    Õ   Õn    tyCh bi thøc ¨n giasóc  µ       v Ch¨n  nu«i, 5.Nhµ     m¸y  ç   G Vinh. 6.C«ng    Êt  Ëp  Èu  ñy s¶n      tyXu nh kh th   2, 7.C«ng    Þch  ô    tyD v c«ng  nghiÖp  Ngh Ö   An. d) ChuyÓn  µnh  n  Þ  ù    th ®¬ v s nghiÖp  ã    doanh  c thu:01  nghiÖp C«ng    Ön  ty§i ¶nh. II   IN¨m   . 2005: a) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ trªn nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi     50%   èn  iÒu  Ö:02  v® l   doanh  nghiÖp 1.Nhµ     m¸y    Xi m¨ng  12/9 Anh  ¬n,   S 2.C«ng      tyCung  øng  ÊtkhÈu    ng  µ  xu   lao®é v Chuyªn    giaNgh Ö   An. b) Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    µ   ícn ¾ m   ÷ cæ   nh n     cæ ph ho¸ Nh n   gi   phÇn møc  Êp  th hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: 04  n gi   ph   doanh  nghiÖp 1.C«ng    Þch  ô  ¬ng  ¹itæng  îp Vinh,   tyD v th m  h  2.C«ng    ng  Ðp  ©y  ùng    tyè th x d Ngh Ö   An, 3.C«ng      tyV¨n    ho¸ tæng  îp Ngh Ö   h  An, 4.XÝ     nghiÖp  éc  èng  Êt. M Th Nh C. Doanh  nghiÖp  ÷  ¹i®Ó   ñng   è  gi l   c c sau    ®ã chuy Ó n   æi  ë  ÷u  ® sh ho Æc     Ó, ph¸  gi¶ith   s¶n: 13    doanh  nghiÖp I.N¨m     2003: 03    doanh  nghiÖp
  6. 6 1. C«ng      ty S¶n  Êt kinh  xu   doanh  Ët  Öu  ©y  ùng  µ  ©y  ¾p  Ôn  v li x d vX l Di Ch ©u, 2.XÝ     nghiÖp  ¹ch  ãiH ng  G ng   Nguyªn, 3.C«ng    Ët  Öu x©y  ùng  µ      tyV li   d v Thic«ng  ¬  í . c gi i II  . N¨m   2004: 05    doanh  nghiÖp 1.C«ng    Çu   îp t¸ckinh tÕ  Öt­Lµo,   ty§ th       Vi    2.C«ng    lÞch Ngh Ö     tyDu    An, 3.C«ng    ©y  ¾p  iÖn,   tyX l® 4.C«ng    ©y  ùng  è    tyX d s I, 5.C«ng    ©y  ùng  è  .   tyX d s II II   IN¨m   . 2005:05    doanh  nghiÖp 1.C«ng    ü  Ö   ùc phÈ m   ÊtnhËp  Èu,   tyK ngh th   xu   kh 2.C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  Þch  ô    tyXu nh kh v D v tæng  îp, h 3.XÝ     nghiÖp  §¸nh    öa  éi, c¸C H 4.C«ng    Ý a   êng    tyM ® S«ng  Lam, 5.C«ng    Ý a   êng    tyM ® S«ng  Con.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2