intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 76/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

111
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 76/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 76/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  S è  76/2003/Q§­B T C   b ë n g µ y 28  th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ   q u ¶ n  lý v µ   ö  d ô n g  Q u ü  h ç   î ¾ p   Õ p  v µ  c æ   h Ç n   o¸ d o a n h   s tr  s x p h n g hi Ö p  n h µ   íc n b é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/CP  µy  ng 05/11/2002  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,  ¬    v  h v c c tæ  c B c quan   ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ò   Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v nhi v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 64/2002/N§­   µy  CP ng 19/6/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn; tycæ ph ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 174/2002/Q§­TTg  µy  ng 02/12/2002  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   ç  îs ¾p   Õp  µ    Ch ph v tæ  v ho   c Qu h tr  x v cæ phÇn    ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n ­ C¨n  ý  Õn  Êp  Ën  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¹  cø  ki ch thu c Th t Ch ph t ic«ng v¨n  è  s 2181/VPCP­§MDN   µy  ng 7/5/2003 cña    V¨n  phßng  Ýnh  ñ; Ch ph ­ Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  µi chÝnh    ®Ò ngh c C tr C T  doanh nghiÖp,Vô  ëng    tr Vô  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íc,Tæng    n  Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng, b  n  ¬ quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  l  s dông  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn    Qu h tr  s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u    û   Òn  Côc  ëng  ôc  µichÝnh  2: U quy cho  tr C T  doanh  nghiÖp  qu¶n  lývµ  iÒu  µnh  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn     ® h Qu h tr  s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u    Õt  nh  µy    Õ  Õt  nh  è  3: Quy ®Þ n thay th Quy ®Þ s 95/2000/Q§­ BTC   ngµy 09/6/2000  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  ã  Öu  ùc thihµnh  c B tr BT  v c hi l     sau    15 ngµy  Ó   õngµy  ¨ng  k t  ® C«ng  b¸o. Bé   ëng    é, Thñ  ëng  ¬  tr c¸c B   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, Chñ   Þch  éi ®ång  ¬  t H  qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     C«ng    µ   íc,Côc  ­ ty Nh n   tr ëng  ôc  µichÝnh  C T  doanh nghiÖp,Tæng    gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc,c¬  b  n   quan  qu¶n  ýQuü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn    l  h tr  s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc c¸c cÊp  nh n     vµ    chøc,c¸ nh©n  ã  ªnquan  Þu  c¸c tæ     c li   ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
 2. 2 Q uy   Õ ch Q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  Q u ü  h ç  trî ¾ p  x Õ p  v µ    s c æ  p h Ç n  h o¸ d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc  n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2003/Q§­   ®Þ s 76  BTC   ngµy  th¸ng5  28    n¨m 2003  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT   I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u    ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn    1. Qu h tr  s x v cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc nh n   (sau ®©y  äit¾tlµQuü   ¾p  Õp    g      s x doanh  nghiÖp)® îcthµnh  Ëp ®Ó   ç  î      l   h tr  gi¶i quyÕt  Õ     ch ®é cho  êi lao ®éng  µ  ç  îtµichÝnh  ng     v h tr    cho    c¸c doanh nghiÖp  nhµ  íctrong qu¸ tr×nh s ¾p  Õp  ¹ vµ  n       x l   chuyÓn  æi  ë  ÷u  i ® s h theo  quy  nh  ¹ ®Þ t i Quy Õt  nh  è  ®Þ s 174/2002/Q§­ TTg  µy  ng 02/12/2002  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  c Th t   ph vÒ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   ç   îs ¾p  Õp  µ    Çn  tæ  v ho   c Qu H tr  x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc(d i y  Õtt¾tlµQuy Õt  nh  è  nh n   í  ®© vi       ®Þ s 174/2002/Q§­ TTg). §i Ò u    ü   ¾p  Õp  2. Qu s x doanh  nghiÖp  îcthµnh  Ëp    ®  l ë Trung  ng,Uû   ¬  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (sau  y  äit¾tlµ ®© g       ®Þa   ¬ng) vµ    ph   c¸c Tæng   c«ng    µnh  Ëp  ty th l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 07/3/1994  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph (sau  y   ®© c«ng    µ   íc), ô  Ó:  tyNh n   th   gäilµTæng     c 1. ü   ¾p   Õp    Qu s x doanh  nghiÖp  Trung  ng  îc tËp  ¬ ®  trung  ¹  ét  µi t im t  kho¶n  ë   ¹  m ti Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng  Bé   ëng  é   µi chÝnh  b  n  ¬ do  tr BT  qu¶n  ý l  ®Ó   ç  îcho  ¹t®éng  ¾p  Õp,  h tr  ho   s x chuyÓn  æi  ña    ® c c¸c doanh  nghiÖp  ùc tr   thuéc Bé, c¬      quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ. thu   ph   2. ü   ¾p   Õp    Qu s x doanh  nghiÖp  a   ¬ng  îc tËp  ®Þ ph ®  trung  ¹  ét  µi t im t  kho¶n  ë   ¹ Kho  ¹c Nhµ   ícc¸ctØnh,thµnh  è  Chñ   Þch  û   m ti   b  n      ph do  t U ban  ©n   nh d©n  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ qu¶n  ý®Ó   ç  î l  h tr  cho  ¹t®éng  ho   s ¾p  Õp, chuyÓn  æi  ña    x   ® c c¸cdoanh  nghiÖp  éc ®Þa  ¬ng.  thu   ph   3. Quü   ¾p  Õp    s x doanh  nghiÖp  ña    c c¸c Tæng   C«ng    µ   íc® îctËp  tyNh n     trung t¹  ét  µikho¶n   i m t  riªngcña    Tæng  c«ng    ë   ¹  ©n   µng  ty m t i Ng h hoÆc  Kho  b¹c Nhµ   ícn¬iTæng    n    C«ng    Æt  ôsë  Ýnh  Héi ®ång  ty® tr   ch do    qu¶n  ÞhoÆc   tr   Tæng  Gi¸m  c  ®èivíi êng  îp Tæng  ®è (     tr h  c«ng    tykh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ) tr   Tæng  C«ng    tyqu¶n  ý. l  §i Ò u 3.  ¬   C quan qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh nghiÖp    Êp  ®îc c¸c c (   hiÓu  µBé  µichÝnh  i víi ü   ¾p  Õp  l  T   ®è    Qu s x doanh nghiÖp Trung  ng;Uû     ¬   ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh,thµnh  è  i víiQuü   ¾p  Õp    ph ®è     s x doanh nghiÖp  a   ­ ®Þ ph ¬ng; Héi  ng    ®å qu¶n  Þ ®èi  íiQuü   ¾p  Õp  tr   v  s x doanh  nghiÖp  ña    c c¸c Tæng   c«ng    µ   íc)cã  ty Nh n   tr¸chnhiÖm     qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ü   ng  l  s d ngu Qu ®ó theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 174/2002/Q§­ TTg  µ  v Quy  Õ   µy; chÞu  ù  ch n   s kiÓm    tra,gi¸m    iÒu  µ  ña  é  µichÝnh. s¸t,® ho c B T  
 3. 3 II. g u å n  Q u ü  N §i Ò u 4.  ån  ×nh  µnh  ü   ¾p  Õp  Ngu h th Qu s x doanh nghiÖp      Êp  ë c¸c c ® îcx¸c®Þnh       nh sau: 1.Nguån  ña  ü   ¾p  Õp    c Qu s x doanh  nghiÖp  Trung  ng  ¬ bao  å m: g a. C¸c    kho¶n    õ ho¹t®éng  ¾p  Õp  µ  thu t     s x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  µn  é  ® s h to b doanh nghiÖp  µ  n  Þ  ô  éc cña  v ®¬ v ph thu   doanh nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp thuéc nh n   l    Bé,  ¬  c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ. Bao  å m   tiÒn  thu Ch ph   g c¶  thu  õ t  ho¹t®éng  ¾p  Õp  µ    s x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp  µnh    ña    th viªnc c¸c Tæng  C«ng    îc thµnh  Ëp  ty ®   l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µy  ng 07/3/1994   cña  ñ íng  Ýnh  ñ, ph¸tsinh tr c ngµy  Th t Ch ph       í  NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­   CP cã  Öu  ùc. hi l b. C¸c kho¶n  µitrîcña    chøc, c¸  ©n  t    c¸c tæ    nh trong  µ  µi níc cho  v ngo     ChÝnh  ñ  µ    é, ngµnh    ùc hiÖn  ¾p  Õp  µ    Çn    ph v c¸c B   ®Ó th   s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n c.  ©n   Ng s¸ch Trung  ng  Êp    ¬ c theo kÕ   ¹ch hµng    ho   n¨m  Õu  ã). (n c   2.Nguån  ña  ü   ¾p  Õp    c Qu s x doanh  nghiÖp  a  ¬ng  ®Þ ph bao  å m: g a. C¸c    kho¶n    õ ho¹t®éng  ¾p  Õp  µ  thu t     s x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  µn  é  ® s h to b doanh  nghiÖp  µ  n  Þ  ô  éc cña  v ®¬ v ph thu   doanh nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp thuéc nh n   l    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. Bao  å m   tiÒn thu tõ ho¹t®éng      ph tr     ¬  g c¶         s ¾p   Õp   µ  x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® sh doanh nghiÖp  µnh  th viªn cña    c¸c Tæng   C«ng    îcthµnh  Ëp  ty®   l theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µy  ng 07/3/1994  ña  ñ  c Th t ng  Ýnh  ñ, ph¸tsinh tr c ngµy  í Ch ph       í  NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­   ã  Öu  CP c hi lùc. b. C¸c    kho¶n  µitrî ña    chøc,c¸nh©n  t   c c¸ctæ     trongvµ  µiníccho  a     ngo     ®Þ ph¬ng    ùc hiÖn  ¾p  Õp  µ    Çn    ®Ó th   s x v cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc. nh n c.Ng ©n    s¸ch ®Þa  ¬ng  Êp    ph c theo kÕ   ¹ch hµng    ho   n¨m  Õu  ã). (n c 3. Nguån  ña  ü   ¾p  Õp    c Qu s x doanh nghiÖp Tæng C«ng    µ   ícbao  ty Nh n   gå m: a. C¸c    kho¶n    õ ho¹t®éng  ¾p  Õp  µ  thu t     s x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  µn  é  ® s h to b doanh nghiÖp  µnh    th viªnhoÆc   n  Þ  ô  éc  ña  ®¬ v ph thu c doanh  nghiÖp  µnh  th viªnthuéc Tæng      C«ng    µ   íc. tyNh n   b.  C¸c kho¶n  µitrî ña    chøc,c¸ nh©n  t   c c¸c tæ     trong vµ  µiníccho      ngo     c¸c Tæng C«ng      ùc hiÖn  ¾p  Õp  µ    Çn    ty®Ó th   s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  ­ nh n íc. §i Ò u  5. C¸c kho¶n thu cña Nhµ  níc khi ùc hiÖn s¾p  xÕp  vµ   th chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp  µ  íc® îcnép  Ò   ü   nh n     v Qu bao  å m: g 1. TiÒn    õ b¸n  Çn  èn  µ  íc t¹      thu t   ph v nh n   i doanh  c¸c nghiÖp  µ   ícthùc Nh n     hiÖn    Çn  cæ ph ho¸ (bao  å m   chªnh  Öch  b¸n  u       Çn  éc g c¶  l do  ®Ê gi¸cæ ph thu   vèn  µ   íc)sau    õchiphÝ    Çn    îcduyÖt. Nh n   khitr     cæ ph ho¸ ®     2. Òn   Ti thu  õ ho¹t®éng  t    giao,b¸n    doanh nghiÖp sau    õ chi phÝ  khi tr     phôc  ô  v cho  Öc  vi chuyÓn  æi  ë  ÷u. ® sh
 4. 4 3. TiÒn    õ b¸n  µis¶n    thu t   t   kh«ng  Çn  ïng,tµis¶n  cd    thanh  ý,tiÒn thu ® îc l      tõ c«ng  î khã  ßi  îc lo¹  õra  áigi¸trÞ doanh    n  ® ®   i   kh       tr nghiÖp    khichuyÓn  æi  ® së  ÷u  h sau    õ chi phÝ   khi tr     cho  Öc  îng  vi nh b¸n  µ  chøc  v tæ  thu  åi c«ng  î h  n  (nÕu  ã). c 4. TiÒn  tõ nhîng    thu    b¸n thanh  ýtµis¶n    l    khidoanh nghiÖp  µ  íc bÞ  nh n   gi¶ithÓ  µ    v ph¸ s¶n sau    khithanh to¸n h Õt  î cho  ñ  î theo    nh  ña    n  ch n   qui ®Þ c ph¸p luËt(nÕu     cßn).  5. Lîitøc ® îcchia,cæ     µ             tøc v c¸ckho¶n    b¸n  ítphÇn  èn  µ   íc thu do  b   v Nh n   t¹    i doanh  c¸c nghiÖp  kh¸c (c«ng      Çn, c«ng      ty cæ ph   ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n..     hh .) nh  quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti §i 12  §i 14  ch qu¶n  ýphÇn  èn  µ   íc ë  l  v Nh n   doanh  nghiÖp  kh¸c ban  µnh  Ìm    h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/2000/N§­   µy  CP ng 06/12/2000  ña  Ýnh  ñ  µ  Çn   Th«ng   sè  c Ch ph v Ph IV  t 64/2001/TT­ BTC   µy  ng 10/8/2001  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  c BT  h  th   Quy  Õ   ch qu¶n  ýphÇn  èn  l  v Nhµ   ícë  n   doanh  nghiÖp kh¸c.    §i Ò u  6. ChË m  nhÊt sau 30 ngµy hoµn tÊt viÖc b¸n tµis¶n, b¸n        doanh  nghiÖp,b¸n    Çn  µ    cæ ph v chia cæ         tøc,c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícthùc nh n     hiÖn  chuyÓn   æi  ë  ÷u  µ  ® sh v Ban  thanh  ý doanh  l  nghiÖp  ®èi víidoanh  (    nghiÖp  Þ     Ó,ph¸ s¶n)cã  b gi¶ith       tr¸chnhiÖm   ép  y  ,  Þp  êic¸c kho¶n    n ®Ç ®ñ k th     thu  ña  µ   íc vÒ   ü   ¾p  Õp  c Nh n   Qu s x doanh  nghiÖp  ïng  Êp    c c nh quy  nh  ¹ ®Þ ti   §iÒu    Òu  cña  4, §i 5  Quy  Õ   µy.M äi  ch n   kho¶n  Ë m   ép  ch n sau  êih¹n    u   th   trªn®Ò ph¶itÝnh    thªm    Êt(t ng  ¬ng  íi   Êtvay  ©n  µng  ¬ng  ¹i). l∙su   ¬ ® i v il∙su   Ng h Th m §i Ò u 7. C¸c  é,  û   B U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng,c¸cTæng  ¬    c«ng    µ   íccã  tyNh n   tr¸chnhiÖm:   1. KiÓ m         trac¸c kho¶n    Ý  chiph cho  Öc  vi chuyÓn  æi  ë  ÷u    ® s h c¸c doanh  nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ývµ    nh  è  Òn doanh  l   x¸c®Þ s ti   nghiÖp  ph¶inép  Ò     v Quü. 2. §«n  c      ®è c¸cdoanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   chuyÓn  æi  ë  ÷u,Ban  ® sh   thanh  lýtµis¶n  µ  éi  ng    Ó     v H ®å gi¶ith doanh nghiÖp  éc  é,  a   ¬ng, Tæng   thu B ®Þ ph   C«ng    ty qu¶n  ý,nép  y   ,  Þp  êi tiÒn  l  ®Ç ®ñ k th   thu  õ  ¹t ®éng  ¾p   Õp, t ho   s x   chuyÓn  æi  ë  ÷u  Ò   ü     ® s h v Qu nh quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 4  Quy  Õ   µy. ch n   3.ChØ   o  êitrùctiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  ña  µ   ícgãp  ¹ c¸cc«ng    ®¹ ng       l  v c Nh n   t    i tycæ   Çn  Óm    «n  c  Öc  ©n  èivµ  Ých chuyÓn  Þp  êic¸c   ph ki tra,® ®è vi ph ph   tr   k th     kho¶n    Ëp  îcchiavµo  µikho¶n  ña  ü   ¾p  Õp  thu nh ®     t  c Qu s x doanh  nghiÖp  ïng c  cÊp theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n III.N é i d u n g  h ç  trî ñ a Q u ü    c  A. H ç  trî  gi¶i u y Õ t lao ® é n g  d «i  :  q d
 5. 5 §i Ò u 8. Hç   îdoanh  tr  nghiÖp  µ  íc thùc  Ön  ¾p   Õp,  nh n   hi s x chuyÓn  ® æi thanh    î Êp  to¸ntr  c theo    nh  ¹ Bé   Ët lao ®éng  qui®Þ t i Lu       cho  êilao ®éng  ng     bÞ   Êt  Öc,th«iviÖc  m vi     kh«ng  éc ®èi t ng hëng  Ýnh  thu    î   ch s¸ch lao ®éng         d«id quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/4/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph   Cô   Ó: th 1. §èivíi   ng  ù nguyÖn    Öc  µ    ng  îctuyÓn  ông          ®é t   lao th«ivi v lao ®é ®   d sau ngµy  21/4/1998  Þ   Êt  Öc  bm vi hoÆc   Ê m   ch døt  îp  ng  h ®å lao  ng  ¹  êi ®é t ith   ®iÓ m  chuyÓn  æi  ë  ÷u  µ  ® sh v trong  th¸ng  12  sau  doanh  nghiÖp  µ   íc nh n   chuyÓn  æi  ë  ÷u  Ýnh  ® s h ch thøc  ¹t®éng  ho   theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  ×  îc th ®   Quü   ¾p  Õp  s x doanh nghiÖp  ç  î µn  é  Çn  h tr  to b ph kinh phÝ    cßn  Õu      thi ®Ó gi¶i quyÕt  îcÊp    Öc,m Êt  Öc  tr  th«ivi   vi cho  êi lao ®éng  ng     (sau    khidoanh  nghiÖp  ®∙  ö  ông  Õt  è    ü   ù  sd h s d Qu d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm, ® îctrÝch lËp  y   tr cm vi l       ®Ç ®ñ   theo chÕ   ).   ®é Møc  ç  î õQuü   îcx¸c®Þnh    ¬  ë: h tr    t ®   trªnc s ­ Tæng     møc  î Êp  tr c cho  êilao ®éng  îcx¸c ®Þnh  ng     ®   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  vµ  Òu  cña  é  Ët Lao  ng. 17  §i 42  B Lu   ®é ­ Kh¶ n¨ng  ù  t thanh to¸n tõ  ü   ù    Qu d phßng  îcÊp  Êt  Öc  µm  ña  tr  m vi l c doanh  nghiÖp. Ho¹t®éng  ç  î ña  ü     h tr c Qu cho   c¸c doanh  nghiÖp    ®Ó thanh    î Êp  to¸n tr c ®èi víi êilao®éng  éc hailo¹ ®èi t ng díi y:     ng     thu        î     i ®© ­  î cÊp  i  íingêi lao  ng  Þ   Êt  Öc, th«iviÖc  ¹  êi®iÓ m   Tr   ®è v     ®é bm vi     t ith   doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  ¾p  Õp, chuyÓn  æi; th   s x   ®   ­TrîcÊp  i víi êilao®éng  Þ  Êt  Öc,th«iviÖc     ®è     ng     b m vi     trong 12    th¸ngsau    khidoanh    nghiÖp  µ  íc chÝnh  nh n   thøc chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn. Thêi ty cæ ph     h¹n ®Ó   ü   Õp nhËn  å  ¬  µ  ùc hiÖn  ç  î   Qu ti   h s v th   h tr doanh nghiÖp    ®Ó thanh    to¸n trî Êp   c cho  i îng  µy  µ kh«ng    th¸ng kÓ   õ ngµy  Õt  óc 12  ®è t n l   qu¸ 03    t  k th   th¸ng   ho¹t®éng    theo LuËt Doanh      nghiÖp. 2. §èivíilao ®éng  ã tªntrong danh         (c       s¸ch lao ®éng  êng     th xuyªn t¹  êi  i   th ®iÓ m   ¾p  Õp,  s x chuyÓn  æi  ë  ÷u) bÞ   Êt  Öc,th«iviÖc  ® sh   m vi     trong thêigian     tõ n¨m  2  n     thø  ®Õ n¨m  5  Ó   õ khidoanh  thø  k t     nghiÖp  µ  ícchuyÓn  æi  ë  nh n   ® s h÷u  Ýnh  ch thøc ho¹t®éng     theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp)th× doanh     nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     thanh to¸n 50%     tæng  møc   îcÊp  µ  îc Quü   ¾p  Õp  tr  v®  s x doanh  nghiÖp  ç  î50%   h tr  tæng  møc   îcÊp  îc x¸c ®Þnh  tr  ®   theo møc   quy  nh   ¹ ®Þ ti  §iÒu  vµ  Òu  cña  é  Ët Lao  ng. 17  §i 42  B Lu   ®é Ho¹t®éng  ç  î ña  ü     h tr c Qu cho  çi  m doanh  nghiÖp    ®Ó thanh    î Êp  to¸ntr c cho  êilao®éng  éc ®èi t ng nµy  îcthùc hiÖn  çi n¨m  ét  Çn. ng     thu    î   ®    m  ml 3. èi íi êi lao ®éng  trong doanh nghiÖp nhµ  níc ®∙ thùc hiÖn   §  v  ng chuyÓn  ® æi  theo NghÞ  ®Þnh  sè  44/1998/N§­  vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  CP 103/1999/N§­  bÞ  m Êt viÖc, CP  th«i Öc tr c thêi ®iÓ m  NghÞ  ®Þnh  sè   vi í   64/2002/N§­  cã hiÖu lùc th× doanh  CP nghiÖp ® îc Quü  s ¾p   Õp  doanh  x nghiÖp  ç  î h tr kinh phÝ      ®Ó thanh    to¸ncho  êigian ngêilao®éng  ∙  µm  Öc  th        ® l vi cho khu  ùc  µ   ícnhng  a  îchëng  î Êp  v Nh n   ch ®   tr c theo  møc quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 17  µ  Òu  cña  é  Ët Lao  ng. v §i 42  B Lu   ®é Ho¹t®éng  ç  î ña  ü     h tr  c Qu cho   c¸c doanh nghiÖp    ®Ó thanh    î Êp  to¸n tr c cho  êilao ®éng  éc ®èi t ng nµy  îcthùc hiÖn  ã  êih¹n  µ  Ê m     ng     thu    î   ®    c th   v ch døt sù  ç  î µo  µy  h tr  v ng 31/12/2003.
 6. 6 §i Ò u    ç   î 9. H tr doanh nghiÖp  o  ¹ol¹ lao ®éng      ¹  êi®iÓ m   ®µ t       i d«id t i   th chuyÓn  æi    è  Ý viÖc  µm  íi trong c«ng      Çn.  êi gian  o   ® ®Ó b tr   l m    ty cæ ph Th   ®µ t¹ol¹ kh«ng   i   qu¸  th¸ng;Møc   ç  î® îc c¨n  vµo  îp  ng  o  ¹o®∙  ý  6    h tr    cø  h ®å ®µ t   k kÕt  ng  èi a  µ350.000  ng/ngêi/ nh t   l   ® ®å th¸ng. B. H ç  trîv µ  ® Ç u  t v è n ch o   o a n h  n g hi Ö p:    d §i Ò u      10. Bæ sung  èn  v cho  doanh nghiÖp  ∙    Çn      ¶m   ® cæ ph ho¸ ®Ó ® b¶o    ûträngvèn  µ   íctrong c¬  Êu  èn  iÒu  Ö  ña  ®ñ t     Nh n    c v® l c C«ng      Çn. tycæ ph 1. Trêng  îp  n   êi®iÓ m     h ®Õ th   doanh nghiÖp  îc cÊp  Êy  ®  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh  ã    c ph¸tsinh chªnh  Öch      l gi¶m    Þ phÇn  èn  µ   íc gi¸tr   v Nh n   th× doanh  nghiÖp  îc Quü   ¾p   Õp  ®  s x doanh nghiÖp  ïng  Êp    c c bæ sung  èn  v ®Ó   ¶m   ® b¶o  ûlÖ  Çn  èn  µ   íccÇn  Õtn ¾ m   ÷. t   ph v Nh n   thi   gi   Møc  èn    v bæ sung  èi a  t   kh«ng  îtqu¸ phÇn    õb¸n  Çn  èn  µ   ­ ® v    thu t   ph v Nh n íct¹ doanh    i nghiÖp  µ  îcc¨n cø  µo: v®    v ­ C¬   Êu  èn  iÒu  Ö  îcx¸c ®Þnh    Êy   cv® l®     trªngi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh; ­  ¬ng  cæ   Çn  Ph ¸n  ph ho¸  µ  v quyÕt  nh   iÒu  ®Þ ® chØnh    Þ  gi¸ tr doanh  nghiÖp  îcc¬  ®   quan  ã  Èm  Òn    Öt; c th quy phª duy ­C¸c    kho¶n  åith ng  ËtchÊt(nÕu  ã). b  ê v     c 2. Trêng  îp    h doanh nghiÖp  ∙  ® chuyÓn  sang  ¹t®éng  ho   theo  ×nh  h thøc  c«ng      Çn,  ã  ¬ng  ph¸thµnh  ty cæ ph c ph ¸n    thªm    Õu    cæ phi ®Ó huy  ng  èn  ®é v ®¸p øng  yªu  Çu  ¹t®éng  c ho   s¶n  Êt kinh doanh; n Õu  ¬  xu       c quan  idiÖn  ë  ®¹   s h÷u  èn  µ   íct¹ doanh  v Nh n     i nghiÖp  Ðt thÊy  Çn  x  c duy  ×tûträng vèn    Çn  tr       cæ ph cña  µ   íctrong c«ng    × sö  ông  ü   ¾p  Õp  Nh n     tyth   d Qu s x doanh nghiÖp  ïng cÊp  c  bæ   sung  èn  ãp    Çn. v g cæ ph   Møc   èn    v bæ sung  îc c¨n  vµo  ¬ng  ph¸thµnh    Õu  ña  ®  cø  ph ¸n    cæ phi c c«ng      Çn, tûträng vèn  µ   íccÇn  tycæ ph      Nh n   duy  ×vµ  ¬ng      tr   ph ¸n bæ sung  èn  v ® îcc¬    quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy §i Ò u    ç  î 11. H tr doanh nghiÖp  µ  íc®Ó   ö  ýnî vay    ¹n  µ  î nh n   x l    qu¸ h v n   b¶o  Ó m     éitr ckhichuyÓn  æi. hi x∙h   í     ® 1. §èi t ng  îc Quü   ç  îvèn    ö  ý c¸c kho¶n  î trªnlµ c¸c doanh     î ®   h tr  ®Ó x l     n        nghiÖp: ­ N»m     trong kÕ   ¹ch s ¾p  Õp    ho   x chuyÓn  æi  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  ® ®®   c th quy phª duyÖt vµ  ang  ùc hiÖn  ¬ng       ® th   ph ¸n chuyÓn  æi. ® ­Kh¶    n¨ng  thanh    ã  ã  to¸nc kh kh¨n do    kinh doanh    thua lç.   2. Møc  ç  î õ Quü   i víic¸c doanh    h tr    t ®è       nghiÖp  µy  îcx¸c ®Þnh    ¬  n ®   trªnc së:  
 7. 7 ­  ¬ng  c¬   Êu  ¹  î  íc    ùc  Ön  Ph ¸n  c l in tr khi th hi chuyÓn ® æi  ña  c doanh  nghiÖp  îcc¬  ®   quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy ­ Tæng   è  î B¶o  Ó m     éi vµ  î vay    s n  hi x∙ h   n   qu¸  ¹n  n   êi®iÓ m   h ®Õ th   thanh  to¸n. ­ Kh¶    n¨ng  thanh    ùc tÕ  ña  to¸nth   c doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m     Þ  ti     ®Ò ngh hç  î tr   . ­§¶m     b¶o  èn  µ   íctèi a  v Nh n     kh«ng  ît   ® v   50%   qu¸ tæng  èn  v kinhdoanh.   §i Ò u   Hç  î 12. tr thanh    î cña    to¸nn   c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc¸p dông  nh n     h×nh  thøc b¸n:   1. èi t ng  îc Quü   ç  îlµ c¸c doanh   §   î ®   h tr      nghiÖp  µ  íc thùc  Ön    nh n   hi b¸n theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­   µ  CP v NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/2002/N§­     CP ®Ó thanh      to¸nc¸ckho¶n  îtrong tr ng  îp ngêimua  n   ê h     kh«ng  Õ   õa  îcña  k th n   doanh  nghiÖp. 2.Møc  ç  î õQuü   i víi êng  îp nµy  îcx¸c®Þnh    ¬  ë:   h tr    t ®è     tr h  ®   trªnc s ­K Õt    qu¶  doanh  b¸n  nghiÖp  îcc¬  ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy c«ng  è. b ­K Õt    qu¶  thanh  ýnhîng b¸n  ÷ng  µis¶n  µ    åic«ng  î.. l    nh t  v thu h   n. ­Ph¬ng    ç  î   ¸n h tr thanh    î® îcc¬  to¸nn     quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy §i Ò u 13. Hç   îvèn    tr  cho    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc ®Ç u    æi  íi Nh n   t® m  c«ng  Ö,  ©ng  ngh n cao  søc  ¹nh tranh vµ    iÓndoanh  c    ph¸ttr   nghiÖp. 1. §èit ng ® îcQuü   ç  î èn  u    µc¸c doanh     î     h tr v ®Ç tl     nghiÖp  éc ®èi t ng thu    î   nhµ  íccÇn  Õtduy  ×100%   èn,cã  ¬ng    u    îcc¬  n  thi   tr   v   ph ¸n ®Ç t®   quan  ã  Èm   c th quyÒn    Öt. phª duy   2.Møc  ç  î îcx¸c®Þnh    ¬  ë:   h tr      ® trªnc s ­Nhu  Çu  èn  u      c v ®Ç ttheo dù    îcc¬    ¸n ®   quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy ­ Kh¶    n¨ng  ©n  i tõc¸cnguån  èn  u    c ®è       v ®Ç t(bao  å m   Quü   u      g c¶  ®Ç tph¸t tr Ón vµ  Êu  i   kh hao  ¬  c b¶n  ∙  Ých nhng  a  ö  ông) ®Ó   ¸p  ® tr   ch s d   ® øng  yªu  Çu  c ®Ç u  . t ­Kh¶    n¨ng  ©n  i cña  ü   ¾p  Õp  c ®è   Qu s x doanh  nghiÖp. iv. ñ t ô c v µ  h å  s ¬  th §i Ò u   C¸c  14.   doanh  nghiÖp  éc ®èi t ng ® îcQuü   ¾p  Õp  thu    î     s x doanh  nghiÖp  ç  îchñ  ng  ©y  ùng  ¬ng  vµ  Ëp  å  ¬  ×nh  ¬  h tr  ®é x d ph ¸n  l h s tr c quan  ã  c thÈm  Òn  quy xem   Ðt,phª  Öt  µ  öic¬  x  duy v g   quan  qu¶n  ýQuü     ùc hiÖn  l  ®Ó th   cÊp kinhphÝ  ç  î   h tr . §i Ò u    å   ¬    Þ  ü   ¾p  Õp  15. H s ®Ò ngh Qu s x doanh  nghiÖp  ç  î h tr  : 1.Hå   ¬    Þ  ç  î   Õt lao®éng        s ®Ò ngh h tr  quy     gi¶i d«id bao  å m: g
 8. 8 ­ C«ng    ña    v¨n c doanh nghiÖp    Þ  ü   ¾p  Õp  ®Ò ngh Qu s x doanh  nghiÖp  ç  h trî   Õt lao®éng    .   quy     gi¶i d«id ­ Ph¬ng    ç  î     Õt  Ýnh    ¸n h tr ®Ó gi¶iquy ch s¸ch cho  êilao ®éng, ®µo  ¹o   ng       t  l¹ (kÌm    i theo danh s¸ch lao ®éng  êng     th xuyªn t¹  êi®iÓ m   Õt  nh  ¾p    i   th quy ®Þ s xÕp,  chuyÓn  æi  ë  ÷u, danh  ® sh   s¸ch ngêi lao ®éng  îc hëng  î Êp  µ  îc      ®  tr c v®  ®µo  ¹ol¹   ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. t   i® ®   ) c th quy phª duy ­ B¸o    µichÝnh  ña    c¸o t   c doanh nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   ùc hiÖn  ¾p  Õp   ti   th th   s x l¹ . i ­ Quy Õt  nh  ùc hiÖn  ¾p  Õp, chuyÓn  æi  ë  ÷u  ña  ¬    ®Þ th   s x   ® s h c c quan  ã  c thÈm  Òn  µ  Êy  quy v Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  ∙  ® thùc hiÖn  ¾p  Õp, chuyÓn  æi  ë  ÷u.   s x   ® sh ­Hîp  ng  o  ¹ogi÷a doanh    ®å ®µ t     nghiÖp  µ  ¬  ë  o  ¹o. v c s ®µ t 2. å   ¬     H s ®Ò nghÞ   ü   ç  îc¬  Êu  î  µ    Qu h tr  c n v bæ sung  èn  v cho doanh  nghiÖp:       ­ C«ng    ña    v¨n c doanh  nghiÖp    Þ  ü   ¾p  Õp  ®Ò ngh Qu s x doanh  nghiÖp  ç  h trî èn   v hoÆc     bæ sung  èn. v ­  ¬ng  ®Ç u   , ® æi  íi c«ng  Ph ¸n  t  m  nghÖ;  ¬ng  c¬  Êu  ¹ nî tr c khi ph ¸n  c li   í      chuyÓn  æi  îcc¬  ® ®   quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy ­Quy Õt  nh    Öt ph¬ng    ¾p  Õp, cæ   Çn    µ  doanh    ®Þ phª duy   ¸n s x   ph ho¸ v b¸n  nghiÖp. ­ NghÞ   Õt  ña  ¹ihéi ®ång    «ng  Ò   ¬ng  ph¸thµnh    quy c §     cæ ® v ph ¸n    cæ phiÕu. ­Ph¬ng    ç  î ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   ¸n h tr  ®   ® c th quy phª duy ­ B¸o    µichÝnh  ña    c¸o t   c doanh nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   ùc hiÖn  ¾p  Õp   ti   th th   s x l¹ . i ­ B¸o  kÕt    c¸o  qu¶ thanh  ý,nhîng  l  b¸n  µis¶n  îc lo¹  õkhix¸c ®Þnh   t  ® i    tr gi¸trÞ doanh     nghiÖp  µ  v thu  åi c«ng  î m µ   êi mua   h  n  ng   doanh nghiÖp kh«ng  kÕ   õa. th   3. Doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  îp    vt h ph¸p  µ  îp  Ö  v h l trong   viÖc  Ëp  å  ¬,c¬  l h s   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Þu  Nh n   th quy ch tr¸chnhiÖm     xem   Ðt, x  phª duyÖt ph¬ng    ng      ¸n ®ó theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u 16. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën    å    th   15  l vi   t   nh ®ñ h s¬,c¬    quan  qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   Óm    µ    ki trav thùc hiÖn  ç  î     h tr  doanh  c¸c nghiÖp theo  ¬ng  ® îc duyÖt.Trong  ,  Öc  ph ¸n      ®ã vi hç  î èn  tr v cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc®Ó   ùc hiÖn  ¬ng    u  ,® æi  nh n   th   ph ¸n ®Ç t  míic«ng  Ö   µ      ngh v bæ sung  èn    ¶m   v ®Ó ® b¶o  û träng vèn  µ   íctrong c¸c t    Nh n      c«ng      Çn  îc Quü   ¾p   Õp  ty cæ ph ®  s x doanh  nghiÖp  ùc  Ön  th hi theo  Õn    ti ®é tr Ónkhaidù  i    ¸n. Trêng  îp  å  ¬  h h s kh«ng  ¶m   ® b¶o    c¸c yªu  Çu  c theo quy  nh  ®Þ hoÆc   ã  c saisãtvÒ   è  Öu tÝnh    × c¬      s li   to¸nth   quan  qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh  nghiÖp  ph¶ikÞp  êith«ng  b»ng      th   b¸o  v¨n b¶n  cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  duyÖt  c th quy phª  ph¬ng    ç  î µ  ¸n h tr  doanh  v nghiÖp  Õt®Ó   µn  bi   ho chØnh.      
 9. 9 §i Ò u 17. C¸c    doanh nghiÖp  îc tiÕp  Ën  ç  îtõ Quü   ¾p   Õp  ®  nh h tr    s x doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  l  s d ngu kinh phÝ  ç  î ng     h tr  ®ó theo  ¬ng  ®∙  îc phª  Öt  µ  Þu  ù  Óm     ph ¸n  ®   duy v ch s ki tra,gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan  qu¶n  ýQuü. l  M äi  êng  îp sö  ông  èn    ôc  ch, kh«ng  ng  i t ng ®Ò u   Þ  tr h  d v saim ®Ý   ®ó ®è  î   b thu  åi.§ång  êi  ú  h  th ,tu theo  møc       ¹m  ®é vi ph Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  v nh÷ng  êicã  ªnquan  ng   li   ph¶ibåith ng  Ët chÊt hoÆc   Þu     ê v     ch tr¸chnhiÖm     theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët. lu §i Ò u    18. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õkhihoµn  µnh  Öc      î th   30  k t    th vi chitr¶tr  cÊp  Êt  Öc, th«iviÖc, sau    Õt  óc  ¬ng  ×nh  o   ¹o l¹  µ  µn  m vi       khi k th ch tr ®µ t   i hov thµnh    ¬ng  ®Ç u  , ph¸thµnh    Õu  c¸c ph ¸n  t    cæ phi doanh  nghiÖp  ph¶i lËp      b¸o c¸o quyÕt      to¸nkinh phÝ  ç  î öivÒ   ¬    h tr    c quan  ã  Èm  Òn  g c th quy phª  Öt  ­ duy ph ¬ng    ç  î µUû   ¸n h tr    ban  ©n  ©n  (l nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;Bé,   ph tr     ¬   c¬ quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ; Héi ®ång  thu Ch ph     qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    µ  öivÒ: ty)v g   ­  ôc  µi chÝnh  C T  doanh nghiÖp  ¬  (c quan  óp  é   ëng  é   µi chÝnh  gi B tr BT  qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh  nghiÖp  Trung  ng). ¬ ­ Së   µi chÝnh  Ët gi¸c¸c tØnh,thµnh  è  ¬    T  v      ph (c quan  óp Chñ   Þch  û   gi   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è    ph qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh nghiÖp  a   ®Þ ph¬ng). ­ Ban  µi chÝnh  Õ       T  k to¸nhoÆc   Phßng  µi chÝnh  Õ     ña    T  k to¸nc c¸c Tæng   c«ng    µ   íc(c¬ quan  óp Chñ  Þch  éi ®ång  tyNh n     gi   t H  qu¶n  Þqu¶n  ýQuü   ¾p   tr   l  s xÕp doanh nghiÖp    c¸cTæng  c«ng    µ   íc). tyNh n B¸o    Õt to¸nkinh phÝ  ç  î å m     µiliÖu sau: c¸o quy       h tr  g c¸ct     ­ B¸o  c¸o tæng  îp  ö dông kinh  Ý   Êp tõ Quü  s ¾p  xÕp  doanh  hs ph c nghiÖp trong ®ã     Õttheo tõng néidung  ç  îsè  Òn thõa vµ  ýdo.   chiti        h tr   ti   ,   l  ­ Chøng  õthanh    î Êp    t  to¸ntr  c cho  êilao ®éng, ®µo  ¹ol¹ (cã x¸cnhËn  ng       t       i cña  êi® îchëng  î Êp  µ  ¬  ë  o  ¹o), Õt to¸nkinh phÝ  ç  î ng     tr  c v c s ®µ t   quy       h tr . ­ Chøng  õ thanh  t  to¸n vµ    biªn b¶n  i  Õu    Ën  î  ®èi víic¸c   ®è chi x¸c nh n(      kho¶n  î® îcc¬  Êu  ¹ ) n     c l i. ­ Quy Õt    to¸n vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç t x d c b¶n  µn  µnh  îc c¬  ho th ®   quan  ã  c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy ­ GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    (sau    iÒu  khi® chØnh  èn  iÒu  v® lÖ). V. k Õ  h o ¹ ch thu c hi Q u ü §i Ò u    Õ   ¹ch thu chiQuü   ¾p  Õp  19. K ho       s x doanh  nghiÖp: 1. Hµng    n¨m, cïng víithêigian  Ëp  Õ   ¹ch  ©n          l k ho Ng s¸ch,c¨n cø  µo  Õ     vk ho¹ch s ¾p  Õp  µ    x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp  µ  íc®∙  îcThñ íng nh n   ®   t  ChÝnh  ñ    Öt;c¸cBé, c¬  ph phª duy       quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, thu   ph   Uû  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùc thuéc  v th ph tr   Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å
 10. 10 qu¶n  Þc¸cTæng  tr     C«ng    µ   ícchØ  o  tyNh n   ®¹ Ban  æi  íivµ    iÓndoanh  ® m   ph¸ttr   nghiÖp  ©y  ùng  Õ   ¹ch  x d k ho thu  µ  ù  Õn    v d ki c¸c kho¶n    õ Quü   ¾p   Õp   chi t   s x doanh nghiÖp  öivÒ   é  µichÝnh  ôc  µichÝnh  g  BT  (C T   doanh  nghiÖp)®Ó     tæng  hîp,b¸o    Ýnh  ñ. Thêigian göikÕ   ¹ch  Ë m   Êt lµ ngµy  th¸ng   c¸o Ch ph         ho ch nh     25    12  ña  c n¨m   b¸o c¸o. 2. C¨n  vµo  ×nh  ×nh  cø  t h thu  µ  ö  ông  ü   vsd Qu trong  n¨m b¸o c¸o,kÕ     ho¹ch  ¾p  Õp  µ  s x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp  ña    é,    a   c c¸c B c¸c ®Þ ph¬ng, c¸c Tæng      C«ng    µ  Õ   ¹ch  chicña    ü   ¾p  Õp  ty v k ho thu    c¸c Qu s x doanh  nghiÖp    Êp, Côc  µi chÝnh  c¸c c   T  doanh  nghiÖp    é   µi chÝnh  Èm   nh, ­B T   th ®Þ   tæng  îp  µ  h v b¸o  c¸o  é   ëng  é   µi chÝnh  Õ   ¹ch  ö  ông  ü   B tr BT  k ho sd Qu trong   ph¹m    µn  èc. vito qu     §i Ò u   §iÒu  µ  ü : 20.   ho Qu 1. Bé   ëng  é   µi chÝnh  ã  Òn  iÒu  µ  ån  èn  ÷a c¸c Quü     tr BT  c quy ® ho ngu v gi     s ¾p  Õp  x doanh  nghiÖp    a   ¬ng, ë  ë ®Þ ph   Tæng c«ng    µ   íckhixÐt thÊy  tyNh n       cÇn  Õtsau      æi  íi ¬  thi   khitrao® v   quan  c qu¶n  ýQuü   ã  ªnquan. l  c li   2.§iÒu  Ön  ùc hiÖn  iÒu  µ  ü:   ki th   ® ho Qu a.C¸c  ü   éc ®èi t ng ® îc®iÒu    Qu thu    î     chuyÓn  ån  èn  µ: ngu v l ­Cã   ån    ín.   ngu thu l ­ Trong    n¨m  Õ   ¹ch nhu  Çu    á  ¬n  è    k ho   c chinh h s thu hoÆc   ¹m  êicha  ã  t th   c nhu  Çu  ö  ông. c sd ­  Öc  iÒu  Vi ® chuyÓn  ån  èn  ngu v kh«ng  ©y  g ¶nh  ëng  n   Öc  ùc h ®Õ vi th   hiÖn  Õ   ¹ch s ¾p  Õp  k ho   x chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp trong kú.   b. C¸c  ü   éc ®èi t ng ® îctiÕp nhËn:   Qu thu    î       ­Cã   ån    á.   ngu thu nh ­ Nhu   Çu    ç  îcho  ¹t ®éng  ¾p   Õp   µ  c chi h tr  ho   s x v chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp trong n¨m  ính¬n  ån    l  ngu thu. ­ Nhu  Çu  iÒu  µ    c ® ho ph¶i® îcthÓ  Ön     hi trong kÕ   ¹ch      ü   îc   ho thu chiQu ®   göivÒ   é  µichÝnh  ng  êih¹n qui®Þnh.   BT  ®ó th       3.C¨n  vµo  Õt ®Þnh  iÒu  ng  ña  é  ëng  é  µichÝnh,trong   cø  quy   ® ®é c B tr BT      ph¹m    ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcquyÕt  nh,  ¬  vi15  k t  nh ®   ®Þ c quan  qu¶n  ýQuü   Þ   l  b ®iÒu  ng  ®é ph¶ilµm  ñ  ôc ®Ó     th t   chuyÓn  Òn  õ Quü   Ò   µikho¶n  ña  ü   ti t   v t  c Qu s ¾p  Õp  x doanh nghiÖp Trung  ng. ¬  §Þnh  ú  k hoÆc   t  Êt,c¬  ®é xu   quan  qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh nghiÖp  Trung  ng  ùc  Ön  Óm     ×nh  ×nh  ¬ th hi ki tra t h qu¶n  ývµ  ö  ông  ña  ü   ¾p   l  s d c Qu s xÕp doanh nghiÖp  îchç  î   ®   tr     . VI. h Õ  ® é  B¸ O  C¸ O  ­ K Õ  to¸n  c
 11. 11 §i Ò u 21. Quü   ¾p   Õp    s x doanh nghiÖp    Êp  ã  c¸c c c tr¸chnhiÖ m   ë     m sæ  s¸ch kÕ     to¸n,h¹ch to¸n®Çy    äi       ®ñ m kho¶n        µ u  ÷hå  ¬,chøng  thu ­ chiv l tr   s   tõtheo ®óng  Õ         ch ®é quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n N¨m   µichÝnh  ña  ü   ¾p   Õp  t  c Qu s x doanh nghiÖp  ¾t  u   õ ngµy    b ®Ç t   01 th¸ng 01  µ  Õt  óc  µo  th¸ng 12. N¨m   µichÝnh  u     îc tÝnh  õ   v k th v 31     t  ®Ç tiªn®   t  ngµy  ü   ¾t  u   ¹t®éng  n   µy  Õt  óc n¨m. Qu b ®Ç ho   ®Õ ng k th   §i Ò u 22. §Þnh  ú  µng  ý  ¬    kh qu c quan  qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh  nghiÖp    Êp  ã  c¸c c c tr¸chnhiÖ m   Ëp  µ  öi b¸o    l vg  c¸o  ×nh  ×nh  t h qu¶n  ý vµ  ö  l  s dông  ü   ¾p   Õp  Qu s x doanh nghiÖp  (theo  ô   ôc sè.. . cho  é   µi chÝnh  Ph l   . ) BT  (Côc  µichÝnh  T  doanh nghiÖp)®Ó     theo dâi.   Riªng b¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   ña    l  s d Qu c c¸c Tæng  C«ng    ty Nhµ   íc cßn  îc göi vÒ   û   n  ®     U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  µ    é  ¬ v c¸cB qu¶n  ýngµnh    l  ®Ó theo dâi.   §i Ò u 23. Õt  óc   K th n¨m  µichÝnh  t  trong  ¹m    ngµy, c¬  ph vi 45    quan  qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh nghiÖp    Êp  c¸cc ph¶igöib¸o    Õt    ü       c¸o quy to¸nQu vÒ   é   µi chÝnh  ôc  µi chÝnh  BT  (C T   doanh  nghiÖp) vµ  Þu    ch tr¸ch nhiÖ m   íc   tr   Ph¸p  ËtvÒ   è  Öu ®∙  lu   s li   c«ng  è. B¸o    Õt    ü   b  c¸o quy to¸nQu ph¶iph¶n  ®Çy     ¸nh  ®ñ,  trung thùc t×nh  ×nh  ü     êi®iÓ m   Ëp  c¸o;t×nh  ×nh      µ      h Qu ë th   l b¸o    h thu chiv nh÷ng  Ên    v ®Ò cßn  ån  ¹  t ti trong c«ng      t¸cqu¶n  ýQuü   : c¸c kho¶n  a    l  nh     ch thu ® îc hoÆc   a        ch chi;c¸c kho¶n    îthoÆc   a  ã  ån  chi v   ch c ngu thanh  to¸n.   Ìm  .k . theo    Ën  è    ü   ña  x¸c nh s d Qu c Kho  ¹c Nhµ   íchoÆc   ©n   µng  ¬iQuü   ë   b  n  Ng h n  m tµikho¶n.   Trªn  ¬  ë  c s b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n tµichÝnh  ña    ü,  ôc  µi chÝnh     c c¸c Qu C T  doanh  nghiÖp  tæng  îp b¸o c¸o Bé  ëng  é  µichÝnh. h       tr BT  VII. Ó m  tra ­ Q u y Õ t to¸n Q u ü  Ki §i Ò u 24. ü   ¾p   Õp   Qu s x doanh nghiÖp    Êp  Þu  ù  Óm     c¸c c ch s ki tra, gi¸m    êng  s¸tth xuyªn cña  é  µichÝnh  ôc  µichÝnh    BT  (C T   doanh nghiÖp). C¨n  vµo  cø  b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n n¨m,    trong ph¹m    ngµy  Ó   õ ngµy    vi90  k t  nhËn  îc b¸o  ®  c¸o quyÕt  to¸n Quü,  ôc  µi  Ýnh    C T ch doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch   l   ho   th«ng    Þch kiÓm    c¸o quyÕt    n   ü   nhiÖ m   Ëp kÕ   ¹ch vµ  b¸o l   trab¸o    to¸n®Õ Qu s ¾p  Õp  x doanh  nghiÖp  ¹ c¸cTæng  ti     c«ng    µ   ícvµ  ét  è  ü   a  ­ tyNh n   m s Qu ®Þ ph ¬ng    Çn  Õt. khic thi K Õt qu¶  Óm    Õt    ü   îcth«ng  cho  ñ  Þch  éi ®ång  ki traquy to¸nQu ®   b¸o  Ch t H  Qu¶n  Þ Tæng   tr   C«ng    û   ty,U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ      é  ëng  é  µichÝnh. ¬ v b¸o c¸o B tr BT    VIII.t æ  c h ø c th ù c hi Ö n  
 12. 12 §i Ò u    Bé,  ¬  25. C¸c  c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ, Uû   thu   ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Héi ®ång    ph tr     ¬   qu¶n  Þ tr   c¸c Tæng     c«ng    µ   íc,c¸c doanh  ty Nh n     nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   ùc  Ön      th hi c¸c quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy.  ®Þ t  i ch n   §i Ò u 26. Tr¸ch  Öm   ña    n   Þ   éc  µ  ùc thuéc  é   µi nhi c c¸c ®¬ v thu v tr   BT  chÝnh: 1.Côc  µichÝnh    T  doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm:   a.§èivíi Ö   èng  ü   ¾p  Õp        th h Qu s x doanh  nghiÖp: ­ Gióp  é   ëng  é   µi chÝnh  ùc hiÖn    B tr BT  th   chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc®èi l  n    víi ¹t®éng  ña  ü   ¾p  Õp     ho c Qu s x doanh nghiÖp trong ph¹m    níc.   vic¶  ­ Tæng   îp  Õ   ¹ch  µ  ×nh  é   ëng  é   µi chÝnh  ¬ng  ®iÒu  h k ho v tr B tr BT  ph ¸n  hoµ  ån  ü; thùc hiÖn  Öc  iÒu  µ  ngu Qu     vi ® ho theo ph¬ng    îcBé    Öt.   ¸n ®   phª duy ­Tæng  îp b¸o c¸o Bé  ëng  é  µichÝnh  ×nh  ×nh    h       tr BT  t h qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d Quü. ­ KiÓ m       tra,tæng  îp  h b¸o  Quy Õt    ­ chiQuü   ¾p  Õp  c¸o  to¸nthu      s x doanh  nghiÖp      é  ëng  é  µichÝnh. b¸o c¸o B Tr BT  b. §èivíiQuü   ¾p  Õp       s x doanh nghiÖp  Trung  ng: Gióp  é   ëng  é   µi ¬  B tr BT  chÝnh  ùctiÕp  tr   qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ü   ¾p  Õp  l  ® h Qu s x doanh  nghiÖp  Trung  ­ ¬ng  theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n 2.Kho  ¹c Nhµ   íccã    b  n   tr¸chnhiÖ m:   ­H íng dÉn  Öc  ë   µikho¶n  ü   ¾p  Õp      vi m T   Qu s x doanh  nghiÖp. ­  µ m   ñ  ôc chuyÓn  L th t   kinh  Ý   ç  îtõ Quü   ph h tr    cho doanh nghiÖp theo  Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn. ®Þ c c c th quy ­ Thùc  Ön  Óm     Öc  ö  ông    hi ki so¸tvi s d kinh  Ý   ph theo  ng  Õt  nh   ®ó quy ®Þ duyÖt cÊp    kinhphÝ  õQuü   ¾p  Õp    t  s x doanh nghiÖp. ­  èi hîp  íiCôc  µi chÝnh  Ph   v  T  doanh nghiÖp  ùc  Ön  Öc  iÒu  µ  th hi vi ® ho nguån  ü   Qu theo ph¬ng    îcBé  ëng  é  µichÝnh    Öt.   ¸n ®   tr BT  phª duy 3.Vô  Õ     Õ     ã    Ch ®é k to¸nc tr¸chnhiÖ m:   H íng  Én  ¹ch  d h to¸n viÖc  Ën,  ö  ông    nh sd kinh  Ý   ç  ît¹    ph h tr  ic¸c doanh  nghiÖp  µ  Õ     ü   ¾p  Õp  v k to¸nQu s x doanh  nghiÖp    Êp. c¸cc   §i Ò u  27. Së   µi  Ýnh  VËt    tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    T ch ­  gi¸c¸c    ph tr     Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   óp Chñ   Þch  û     gi   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ trong viÖc    qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ü   ¾p  Õp  l  ® h Qu s x doanh  nghiÖp  a  ¬ng  ®Þ ph theo qui®Þnh  ¹ Quy  Õ   µy.    t i ch n     IX. ö   l ý vi p h ¹ m  x
 13. 13 §i Ò u 28. ÷ng  µnh      ¹m    iÒu   Nh h vi vi ph c¸c ® kho¶n quy  nh   ®Þ trong  Quy  Õ   µy, tuú  ch n   theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý theo    ®é vi ph s   x l  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2