intTypePromotion=1

Quyết định 78/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 78/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 78/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2003-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 78/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  t¦íng  h Ý n h  p h ñ  S è  78/2003/Q§­T T g   c n g µ y 29  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c ñ y  ba n   h © n  d © n  th µ nh p h è  § µ   ½ n g   n N giai ® o ¹ n 2003    ­ 2005 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­ TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Õp tôc®Èy  ¹nh  ¾p  Õp, ® æi  íi, t  ph v vi ti     m s x   m     iÓn  ph¸ttr vµ  ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt    Þ   ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ  ½ ng   êtr×nh sè   nh d th ph § N (t     787­TT/UB  µy  th¸ng 3  ng 28    n¨m  2003),ý  Õn    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu    ki c¸c B K ho v§ t (C«ng    è  v¨n s 2092 BKH/DN   µy  th¸ng 4  ng 10    n¨m 2003),Néi Vô      (C«ng    è v¨n s 647/BNV­TCCB   µy  th¸ng4  ng 02    n¨m 2003),Lao  ng    ¬ng    ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    (C«ng  v¨n 1164/L§TBXH­CSL§VL  µy  th¸ng 4  ng 15    n¨m 2003),Ban    Kinh  Õ  t Trung  ng  ¬ (C«ng   v¨n 184­ CV/KTTW   µy  th¸ng4    ng 15    n¨m 2003),  Q uy Õ t  Þ nh: ®   §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc trùc thuéc  û   nh n     U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ  ½ ng     o¹n  nh d th ph § N giai® 2003   ­2005    ô  ôckÌm  nh ph l   theo. §i Ò u 2. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ  ½ ng   ã  nh d th ph § N c tr¸ch   nhiÖ m   chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùc nh n     thuéc theo  ng  éidung  µ  é tr×nh ®∙  îc duyÖt.Trêng  îp ®iÒu  ®ó n  v l   ®    h  chØnh,  bæ   sung  ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.     ch thu c Th t   ph   §i Ò u 3.  é   µi ChÝnh,  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô,  é     BT  B K ho v§ T   N V B Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸cc quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp    ph   víi ñy    ban  ©n  ©n  µnh  è  µ  ½ ng     nh d th ph § N trong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy    th   Ph ¸n n theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.    
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ  ½ ng   µ  ñ  ëng    ¬  nh d th ph § N v Th tr c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 p h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  T h µ n h  p h è  § µ  N ½ n g  th ù c hi Ö n   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i giai ® o ¹ n 2 0 03 ­ 2 0 05   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 78/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  29    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. ÷ng  doanh  nghiÖp  nhµ  níc m µ  Nhµ  níc tiÕp tôc n ¾ m  gi÷  Nh   100%vèn   iÒu   Ö   µ  gi÷ nguyªn ph¸p nh © n   n  n¨m  2005, gå m  16  ® lv ®Õ doanh nghiÖp:  1.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  doanh  Ý 02  nghiÖp: ­C«ng      tyM«i  êng  «  Þ, tr ® th ­C«ng      tyQu¶n  ývµ  l   Khaith¸cc«ng  ×nh thñy lî .    tr    i 2.Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh  doanh    14  nghiÖp: ­C«ng    Êp  íc§µ  ½ ng,   tyC n  N ­C«ng    ÷u    tyH NghÞ, ­Nhµ   Êt    Xu b¶n  µ  ½ ng, §N ­C«ng    Öt     tyD ­May 29/3, ­C«ng      è  Õn  Õt§µ  ½ ng,    tyXæ s ki thi   N ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  ½ ng,   tyXu nh kh § N ­C«ng    lÞch ­D Þch  ô  µ  ½ ng,   tyDu     v§N ­C«ng      Ên  ÕtkÕ   ©y  ùng  µ  ½ ng,   tyT v thi   x d §N ­C«ng    Ën    Ón  µ  ¬ng  ¹i§µ  ½ ng,   tyV t¶ibi v Th m  N ­C«ng      Ên  ÕtkÕ     tyT v thi   giao th«ng  µ  ½ ng,   §N ­C«ng    ¹  Çng  µ  ©y  ùng  µ  ½ ng,   tyH t vX d §N ­C«ng    ñy    tyTh s¶n  µ  ¬ng  ¹iThuËn  íc, v Th m  Ph ­C«ng    ¬   Ý  t«vµ  ÕtbÞ  iÖn,   tyC kh «    Thi   ® ­L© m   êng    tr S«ng  Nam.  II  é  ×nh  ¾ p   Õp  . tr L s x doanh  nghiÖp  µ  íc: nh n A.  Doanh  nghiÖp  µ  ícthùc  Ön  nhËp  nh n   hi s¸p  N¨m  2003: ­ S¸p  Ëp    nh C«ng    Ët  Öu x©y  ùng  ©y  ¾p  µ  tyV li   d x l v Kinh  doanh  µ  µo  nh v C«ng    Çu     iÓnnhµ. ty§ tph¸ttr   ­ S¸p  Ëp    nh C«ng    ty C«ng  ×nh giao  tr   th«ng  µo  v C«ng    ty C«ng  ×nh ®«   tr   thÞ  µ  ½ ng. §N B.  ÷ng  Nh doanh  nghiÖp  µ  ícthùc  Ön    Çn   nh n   hi cæ ph ho¸: 1.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷trªn50%     Nh n       vèn  iÒu  Ö: ® l
  4. 4 a) N¨m     2003: ­C«ng      tyQu¶n  ýb Õn  µ  Þch  ô  Ën  , l  vD v v t¶i ­C«ng      tyS¸ch  ÕtbÞ  êng  äc. thi   tr h b) N¨m     2004: ­C«ng      µ  ½ ng,   tyIn§ N ­C«ng    îc§µ  ½ ng.   tyD   N c)N¨m     2005: ­C«ng      tyKinh  doanh  Õ   Õn  µng  ÊtkhÈu, ch bi h xu   ­C«ng    Öt  µ  ½ ng.   tyD § N 2. Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   ícgi÷ díi   Nh n       50%   vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph a) N¨m     2003: ­C«ng      tyPh¸ttrتnc«ng  Ö   µ    Ên  u  ,     ngh v T v ®Ç t ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Trang  Þ  éithÊtnhµ  êng. bn    tr b) N¨m     2004:   C«ng    tyPh¸ttr Ón®«  Þ  µ    i   th v Khu  c«ng  nghiÖp. c)N¨m     2005:   C«ng    © m   tyL s¶n  ÊtkhÈu  µ  ½ ng. xu   §N C.  Doanh  nghiÖp  µ  ícthùc  Ön  nh n   hi ph¸  s¶n: N¨m  2003:   ­C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh N«ng s¶n  ùc phÈ m, th   ­C«ng    ©y  ùng  è    tyX d s 5, ­C«ng    ©y  ¾p    tyX l c«ng  nghiÖp  µ  © n   ông  µ  ½ ng.  vD d §N D.  Doanh  nghiÖp  µ  ícgiao  nh n   cho  êilao  ng: ng   ®é N¨m  2003: C«ng    ©y  ùng  ôc  ô  Öc  µm  tyX d ph v vi l Thanh    niªnxung  phong.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2