intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 802/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

177
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 802/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 802/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  802/TTg  n g µ y   T t p s 24 th¸ng 9 n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c  x ö  lý  å n  ¹i Ò   ë  th t Ý n d ô n g t t  v m Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.­Doanh    nghiÖp  Ëp  Èu  îc Ng ©n   µng  nh kh ®   h b¶o    ë     l∙nh m th tÝn  ông    Ë m,    n   ¹n  d tr¶ ch khi ®Õ h thanh  to¸n ph¶i chÊp  µnh      h nghiªm chØnh  nghÜa  ô  v thanh  to¸n nî víiníc ngoµi.Trong  êng  îp          tr h doanh  nghiÖp  Ë m   ch hoÆc   a  ã  ch c kh¶  n¨ng  thanh to¸n víiníc ngoµi,Ng ©n   µng         h b¶o    l∙nh ph¶i   thanh    to¸n thay ®Ó     b¶o  ¶m   Ýn  Ö m   ® t nhi trong thanh    èc  Õ  µ    to¸n qu t v doanh  nghiÖp ph¶inhËn  îb ¾t  éc  íi ©n  µng.   n  bu v   Ng h §i Ò u    è   î doanh  2.­S n   nghiÖp  Ën  î b ¾t  éc  Ng ©n   µng    nh n   bu do  h b¶o l∙nhthanh      to¸nthay,kh«ng  Ýnh    t trong h¹n møc    îcña     dn  doanh  nghiÖp  µ  îc v®  xem   Ðt ph©n  ¹ xö  ýnh  x  lo i l   sau:   a. §èi víithiÕtbÞ   Ët t  µng         v  , h ho¸  Ëp  Èu  ôc  ô  ùctiÕp  nh kh ph v tr   cho  ù  d ¸n,n Õu  nguyªn nh©n    do    kh¸ch quan  Én  n     d ®Õ c«ng  ×nh ® a  µo  ¹t®éng  tr   v ho   kh«ng  ng  Õn  ,  ®ó ti ®é nªn  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    î ®óng  ¹n  tr¶n   h cho  íc ngoµi, n    th×  ©n   µng  Ng h b¶o    l∙nhxem   Ðt cho  x  vay  ×nh  êng    b th ®Ó thanh    to¸ncho  íc n  ngoµi.Thêi h¹n      cho  vay  Ng ©n   µng  µ  do  h v doanh  nghiÖp tho¶  Ën  cø  thu c¨n  vµo chu  ú  k s¶n  Êt kinh doanh  µ  êih¹n  håi vèn    Õt  nh  ô  xu     v th   thu    ®Ó quy ®Þ c thÓ. b. §èivíihµng    Ëp  Èu    Ë m   a    ô,Ng ©n   µng           ho¸ nh kh tr¶ch ch tiªuth   h c¨n cø vµo  è îng vµ    Þ hµng    ån kho  ã  s l   gi¸tr   ho¸ t   c kh¶ n¨ng    ô ®Ó   tiªuth   cho vay  ×nh  b th ng  ê (kh«ng  chuyÓn  î qu¸  ¹n) vµ  n  h   quy  nh  êih¹n  ®Þ th   thu  åi nî theo    h   kh¶ n¨ng    ô hµng    ña  tiªuth   ho¸ c doanh  nghiÖp. c. §èi víic¸c doanh         nghiÖp  ∙  ö  ông  èn  Ëp  µng    Ë m   µo  ®sd v nh h tr¶ ch v kinh doanh  Êt  ng  b ®é s¶n hoÆc   µo  Öc  v vi kh¸c,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc   h Th m    phÐp  èi hîp  íic¸c c¬  ph   v     quan  chøc n¨ng  Óm     ¸nh    µng  ki kª,® gi¸h ho¸  Ëp  nh khÈu, tµis¶n  Õ  Êp  µ    µis¶n     th ch v c¸c t   kh¸c li     ªnquan,lµm  ñ tôc xiÕtnî,ph¸t   th          m¹itµis¶n     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt®Ó     åinî.     thu h   d. §èivíisè  èn  Ëp  µng    Ë m   Þ   Êttho¸tdo  Ón  ñ,tham          v nh h tr¶ch b th     bi th   « ph¶itruytèthñ ph¹m         theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ®.  èi víitr ng  îp  µng  §    ê h h ho¸  Ëp  Èu  Þ   Êttho¸tdo  nh kh b th     nguyªn  ©n   nh kh¸ch quan  :thiªntai    nh    , ho¶  ¹n.. ®∙  îc c¸c c¬  ho   . ®     quan  chøc  n¨ng    Ën, x¸c nh   giao  ©n   µng  µ   íc,Bé   µi  Ýnh  µ  ¬  Ng h Nh n   T ch v c quan  Êp    ña  c trªn c doanh 
  2. 2 nghiÖp  Óm       ki trax¸c minh, tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ    Th t Ch ph xem   Ðt  Õt  nh   x quy ®Þ viÖc  ö  ýnîcho  x l    doanh nghiÖp. e. Nh÷ng    doanh  nghiÖp  ∙  Ëp  Èu    Ë m   ÷ng  Æt   µng  ® nh kh tr¶ch nh m h theo  chØ   o  ña  Ýnh  ñ  biÕn  ng  û gi¸nªn  ®¹ c Ch ph do  ®é t    ph¸tsinh  ç,giao  é   µi   l  BT  chÝnh  ùctiÕp kiÓm      tr     trax¸cminh  c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  b¸o    t  ph xem   Ðt hç  î x   tr  phÇn  çdo  ñiro vÒ   ûgi¸cho  l  r     t     doanh  nghiÖp.   §i Ò u    êng  îp    Ýn  ông    Ë m   a  n   ¹n  3.­Tr h th t d tr¶ch ch ®Õ h thanh    íi to¸nv   níc ngoµi,nhng      doanh nghiÖp  ∙  ép  Òn  µo  ©n   µng, khith tÝn  ông  ® n ti v Ng h      d ®Õ n   ¹n  Öc  h vi thanh    to¸ncho  íc ngoµido  ©n   µng  ¬ng  ¹i hoµn  µn  n    Ng h Th m  to chÞu  tr¸chnhiÖ m.   §i Ò u      4.­Tæ chøc  hay    ©n  c¸ nh b¶o    l∙nhcho doanh  nghiÖp  ë   éng  mr th Ýn  ông    Ë m    t d tr¶ ch hoÆc   b¶o   l∙nh cho doanh  nghiÖp  trong  íc mua   ¹ n  l i hµng  ho¸  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  Ëp  Èu  µng    Ë m,  Õu   n   ¹n nh kh h tr¶ ch n ®Õ h   thanh  to¸n doanh    nghiÖp  Ëp  Èu  nh kh kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  thanh to¸n th×      tæ chøc,c¸ nh©n     b¶o    l∙nhph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     thanh to¸n.Tæ     chøc,c¸ nh©n      b¶o    l∙nh kh«ng  thanh to¸n ® îc,Ng ©n   µng  îc phÐp  biªn tµis¶n  µ        h ®  kª      v ph¸t m¹i ®Ó     åinî,n Õu    ¹m    thu h     viph nghiªm  äng ph¶itruytè theo  tr        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    èivíi µis¶n,hµng    µ     5.­§         t ho¸ m c¸cdoanh nghiÖp  ∙  Õ  Êp, ® th ch   cÇ m   è  íiNg ©n   µng    îc m ë     Ýn  ông  Ëp  µng    Ë m   c v  h ®Ó ®   th t d nh h tr¶ch hoÆc   thÕ  Êp    ch ®Ó b¶o   l∙nh mua   Þu  µng  ch h ho¸  Ëp  Èu    Ë m,  nh kh tr¶ ch hoÆc   µi t  s¶n  Õtnî,cho  Ðp  ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcphÐp    ¹i®Ó     å  î. xi     ph Ng h Th m    ph¸tm   thu h n § Ò   Þ   Ön  Ó m     ©n  ©n  èicao  µ  ngh Vi Ki s¸tnh d t  v yªu  Çu  é   éi  ô, Uû   c BN v  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc  v th ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o    ¬  ®¹ c¸c c quan chøc  n¨ng  èihîp vµ  ¹o®iÒu  Ön  ph     t   ki cho    ©n  µng  ¬ng  ¹ithùc c¸cNg h Th m    hiÖn  îcviÖc    ¹i tµis¶n,hµng    ®  ph¸tm       ho¸ theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, lu   ®Ó  thu  åi nî m µ     ©n   µng  ¬ng  ¹i ®∙  h   c¸c Ng h Th m   thanh  to¸n thay    cho doanh  nghiÖp. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý.Thèng  6.­Quy ®Þ n c hi l     k t  k  ®èc  ©n   µng  µ   íc vµ  é   ëng  é   µi chÝnh  Ng h Nh n   B tr BT  c¨n  néi dung  Õt  cø    quy ®Þnh  µy    íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn  µ  ã  n ®Ó h   c th vi th   v c tr¸chnhiÖm   c¸o Thñ    b¸o    t ng ChÝnh  ñ  Õt  í  ph k qu¶  Öc  ö  ýthanh  vi x l   to¸n. §i Ò u 7.­ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û   thu   ph v Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=177

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2