intTypePromotion=1

Quyết định 86/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định 86/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 86/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh đề án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 86/2005/Q§­TTg  n g µ y   2 2   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   ® i Ò u   c h Ø n h   § Ò   ¸ n   s ¾ p   x Õ p ,  ®æi míi c«ng ty nhµ níc trùc thuéc  Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngày 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé X©y dùng vµ Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng   c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam,  quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  §iÒu chØnh §Ò  ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng ty  nhµ  níc trùc thuéc Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam nh  phô  lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  Bé trëng Bé X©y dùng: 1.   ChØ   ®¹o   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Tæng   c«ng   ty   Xi   m¨ng  ViÖt Nam thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng ty nhµ  níc  trùc thuéc  Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam theo   ®óng  néi  dung vµ tiÕn ®é cña QuyÕt ®Þnh nµy. 2. ChØ  ®¹o Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam hoµn thiÖn  §Ò  ¸n h×nh thµnh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con  ®Ó  ph¸t triÓn  thµnh   TËp   ®oµn   C«ng   nghiÖp   xi   m¨ng   ViÖt   Nam   víi   ngµnh  nghÒ  kinh doanh chÝnh lµ  xi m¨ng, vËt liÖu x©y dùng, c¬  khÝ   x©y   dùng,  tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ   phª   duyÖt  trong   quý III n¨m 2005.
  2. 2 § i Ò u   3.  Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan híng dÉn viÖc c¬ cÊu l¹i tµi chÝnh cña c¸c  C«ng ty Xi m¨ng: Hoµng Mai, Tam §iÖp, H¶i Phßng vµ  híng  dÉn viÖc cæ phÇn hãa c¸c nhµ  m¸y xi m¨ng  ®óng quy  ®Þnh  hiÖn hµnh vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. §i Ò u   4.   QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Bé  trëng Bé  X©y dùng, Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty   Xi m¨ng ViÖt Nam vµ  Thñ  trëng c¸c c¬  quan liªn quan chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. phô lôc d a n h   m ô c   c « n g   t y   n h µ   n í c   t r ù c   t h u é c   t æ n g   c « n g   t y   x i  m¨ng viÖt nam®iÒu chØnh h×nh thøc s¾p xÕp  trong n¨m 2005 ­ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 86/2005/Q§­TTg ngµy 22   th¸ng 4 n¨m 2005  cña Thñ tíng ChÝnh phñ) TT Tªn doanh  H×nh thøc s¾p  Nay ®iÒu chØnh Thêi  nghiÖp xÕp theo QuyÕt  gian  ®Þnh sè 241/Q§­ thùc  TTg ngµy 04/  hiÖn 3/2003 1 C«ng   ty   Xi  Duy tr× 100% Cæ phÇn ho¸, Nhµ  2005 m¨ng Bót S¬n vèn nhµ níc níc   n¾m   gi÷   cæ  phÇn chi phèi 2 C«ng ty Xi Duy tr× 100% Cæ phÇn ho¸, Nhµ  2005 m¨ng Hµ Tiªn 2 vèn nhµ níc níc   n¾m   gi÷   cæ  phÇn chi phèi 3 C«ng   ty   Xi  Duy tr× 100% Cæ phÇn ho¸, Nhµ  2005 m¨ng BØm S¬n vèn nhµ níc níc   n¾m   gi÷   cæ  phÇn chi phèi 4 C«ng   ty   VËt   t  Duy tr× 100% Cæ phÇn ho¸, Nhµ  2005 vËn   t¶i   xi  vèn nhµ níc níc   n¾m   gi÷   cæ  m¨ng phÇn   chi   phèi  khi   b¸n   cæ   phÇn  lÇn ®Çu 5 C«ng   ty   Kinh  Duy tr× 100% Cæ phÇn ho¸, Nhµ  2005 doanh   th¹ch  vèn nhµ níc níc   n¾m   gi÷   cæ  cao xi m¨ng phÇn   chi   phèi  khi   b¸n   cæ   phÇn  lÇn ®Çu
  3. 3 6 C«ng   ty   T  vÊn  Duy tr× 100% §¬n vÞ  h¹ch to¸n  2005 ®Çu   t  ph¸t  vèn nhµ níc phô   thuéc   cña  triÓn xi m¨ng C«ng ty mÑ 7 C«ng   ty   XuÊt  Duy tr× 100% §¬n vÞ  h¹ch to¸n  2005 nhËp   khÈu   xi  vèn nhµ níc phô   thuéc   cña  m¨ng C«ng ty mÑ 8 C«ng   ty   Xi  Duy tr× 100% §¬n vÞ  h¹ch to¸n  2005 m¨ng   Hoµng  vèn nhµ níc phô   thuéc   cña  Th¹ch C«ng ty mÑ 9 C«ng   ty   VËt   t  Duy tr× 100% Cæ phÇn ho¸, Nhµ  2006 kü   thuËt   xi  vèn nhµ níc níc   n¾m   gi÷   cæ  m¨ng phÇn   chi   phèi  khi   b¸n   cæ   phÇn  lÇn ®Çu 10 C«ng   ty   Xi  Duy tr× 100% Cæ phÇn ho¸, Nhµ  2006 m¨ng Hµ Tiªn 1 vèn nhµ níc níc   n¾m   gi÷   cæ  phÇn chi phèi 11 C«ng   ty   Xi  Duy tr× 100% Cæ phÇn ho¸, Nhµ  2006 m¨ng   vËt   liÖu  vèn nhµ níc níc   n¾m   gi÷   cæ  x©y dùng ­ x©y  phÇn   chi   phèi  l¾p §µ N½ng khi   b¸n   cæ   phÇn  lÇn ®Çu 12 C«ng   ty   Xi  Duy tr× 100% Gãp vèn t¹i Liªn  m¨ng H¶i V©n vèn nhµ níc doanh   xi   m¨ng  Thµnh Mü 13 C«ng   ty   Xi  Duy tr× 100% C¬   cÊu   l¹i   tµi  m¨ng Tam §iÖp vèn nhµ níc chÝnh  ®Ó  cæ phÇn  ho¸ 14 C«ng   ty   Xi  Duy tr× 100% C¬   cÊu   l¹i   tµi  m¨ng H¶i Phßng  vèn nhµ níc chÝnh  ®Ó  cæ phÇn  ho¸ 15 C«ng   ty   Xi  Duy tr× 100% C¬   cÊu   l¹i   tµi  m¨ng Hoµng Mai vèn nhµ níc chÝnh  ®Ó  cæ phÇn  ho¸
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2