intTypePromotion=1

Quyết định 91-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
214
lượt xem
27
download

Quyết định 91-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 91-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 91-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  91/TT G  N G µ Y   T S 7­3­1994 V Ò   Ö C   H Ý  ® I Ó M  T H µ N H  L Ë P   Ë P  ® O µ N  KI N H  D O A N H .   VI T T THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH § Ó   ¹o ®iÒu  Ön  óc  y   Ých  ô vµ  Ëp  t  ki th ®È t t   t trung,n©ng    cao  kh¶ n¨ng  c¹nh tranh ®ång  êithùc hiÖn  ñ  ¬ng    á  Çn  Õ     é   ñ    th     ch tr xo¸ b d ch ®é B ch qu¶n,   cÊp  µnh  Ýnh  ñ  h ch ch qu¶n  µ  ù  ©n  Ötdoanh  v s ph bi   nghiÖp Trung  ng,doanh  ¬  nghiÖp  a   ¬ng  µ  ®Þ ph v t¨ng cêng        vai trß qu¶n  ý Nhµ   íc ®èi  íic¸c doanh  l  n  v    nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinhtÕ,n©ng     cao  Öu  hi qu¶  ña  Òn  cn kinh tÕ;   C¨n  NghÞ   Õt cña  èc  éit¹ kú  äp  IV,kho¸IX; cø  quy   Qu h     h thø    i   C¨n  kÕt  Ën  ña  Ýnh  ñ  ¹ phiªnhäp  µy  th¸ng1  cø  lu c Ch ph t  i   ng 6    n¨m  1994, QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u      Ý   iÓ m   µnh  Ëp  Ëp  oµn    1. ­ Th ® th lt® kinh doanh  (Sau  y   äilµ ®© g     tËp  oµn)    ét  è  é   ® ë m s B qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ    ü  Ët vµ  µnh  è  å   t ­ k thu   th ph H ChÝ  Minh.ViÖc  än  n  Þ  µm  Ý  iÓ m     ch ®¬ v l th ® ph¶idùa  µo  ét  è    v m s Tæng  c«ng  ty,c«ng    íncã  èi    tyl   m quan  Ö  h theo  µnh  µ  ïng l∙nhthæ, kh«ng  ©n  Öt ng vv       ph bi   doanh  nghiÖp  Trung  ng  do  ¬ hay  a   ¬ng  ®Þ ph qu¶n  ý,cã  Þ  Ý quan  äng l   v tr   tr   trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n,  ¶m     qu d ® b¶o  ÷ng  nh yªu  Çu  Çn  Õtcho  Þ  ­ c c thi   th tr êng trong nícvµ  ã  iÓnväng  ë   éng      c tr   mr quan  Ö   h kinh doanh    µiníc.M çi   ra ngo       tËp  oµn  ã    ® c tªn giao  Þch  d riªng,nªn  ÷ nh÷ng      gi   tªn giao  Þch  ã  tÝn  ∙  d c uy  ® quen  éc trªnthÞ  êng  thu     tr trong nícvµ  Õ  í      th gi i\ . §i Ò u  2. ­ Nguyªn  ¾c  ñ  Õu   Ò   chøc  µ  ¹t ®éng  ña  Ëp  t ch y v tæ  v ho   ct ®oµn: 1.  Ëp  oµn  µ ph¸p  ©n  T ® l  nh kinh  Õ  Nhµ   íc thµnh  Ëp  å m   Òu  t do  n  lg nhi doanh  nghiÖp  µnh    ã  th viªnc quan  Ö   íinhau  Ò   µichÝnh  µ    Þch  ô  h v  v t  v c¸c d v li   ªnquan  µ  ã     ¬ng  i lín; v c quim« t ®è   2. ViÖc  µnh  Ëp  Ëp  oµn    th lt® ph¶i®¶m     b¶o  õa  ¹n  Õ   c  Òn  õa  v h ch ®é quy v h¹n chÕ   ¹nh tranhbõa    ã   Ó  chøc    c    b∙i C th tæ  . theo 3  ¹ :   lo i ­TËp  oµn  µn  èc;   ® to qu ­TËp  oµn    ® khu  ùc; v ­TËp  oµn  ïng (ë nh÷ng  µnh  è  ín)   ® v    th ph l . 3. TËp  oµn    ® ph¶icã  doanh    7  nghiÖp  µnh    ëlªnvµ  ã  èn  th viªntr     c v ph¸p  ®Þnh  t  Êt lµ1.000  û®ång; Ý nh     t  4. V Ò     nguyªn  ¾c, tËp  oµn  ã  Ó  ¹t®éng  t  ® c th ho   kinh doanh  a   µnh  ® ng song  Êt  Õt ph¶i cã  nh   íng  µnh  ñ  o, m çi  Ëp  oµn  îc tæ  nh thi     ®Þ h ng ch ®¹   t® ®  chøc c«ng    µichÝnh    ty t   ®Ó huy  ng  èn, ®iÒu  µ  èn  ôc  ô  ®é v  ho v ph v cho    yªu
  2. 2 cÇu ph¸ttr Ón cña  éi bé  Ëp  oµn   i   n  t ® hoÆc   ªndoanh  íic¸c ®¬n  Þ  li   v    v kinh tÕ    kh¸c; 5.  éi  ng  H ®å qu¶n  ý cña  Ëp  oµn   å m   9  µnh  l  t® g 7­ th viªn do  ñ   íng   Th t   ChÝnh  ñ    Öm,  ã  ph bæ nhi c tr¸chnhiÖ m:   ­ Thùc  Ön  Òn  ö  ông  µ    hi quy sd v qu¶n  ýcña    ån  èn  ña  µ   íc, l  c¸c ngu v c Nh n   ph©n giao vµ  iÒu  µ  èn   ® ho v chung trong néibé  Ëp  oµn;   t® ­ Quy Õt  nh  Õn îc ph¸ttr Ón vµ    ¬ng  kinh doanh  ña  Ëp    ®Þ chi l     i   c¸c ph ¸n    ct ®oµn; ­ Quy Õt  nh  ¬ng  tæ    ®Þ ph ¸n  chøc  é  b m¸y  iÒu  µnh  Ëp  oµn  µ    ® h t® v ®Ò nghÞ   ñ íng  Ýnh  ñ    Öm   Th t Ch ph bæ nhi hoÆc   Ôn  Ö m   mi nhi Tæng  Gi¸m  c, ®è   Phã Tæng  Gi¸m  c  µ  Õ     ëng  ña  Ëp  oµn; ®è v k to¸ntr ct® 6.Tæng    Gi¸m  c: ®è ­ §¹idiÖn     ph¸p  ©n  ña  Ëp  oµn  nh ct® trong quan  Ö     h kinh doanh  íc b¹n   tr     hµng  µ  ícph¸p luËt; v tr     ­ Tæ     chøc  ©y  ùng  Õ   ¹ch vµ  iÒu  µnh  µn  é  ¹t®éng  ña  Ëp  xd k ho   ® h to b ho   ct ®oµn theo quyÕt ®Þnh  ña  éi ®ång      c H  qu¶n  ý; l 7. Ban  Óm   ki so¸t® îc thµnh  Ëp     l theo    Õ   chøc  ña  Ö   èng  qui ch tæ  c h th kiÓm    Óm    µ   íc®Ó   ùc hiÖn  Ö m  ô  Óm    ¹t®éng  ña  tra,ki so¸tNh n   th   nhi v ki so¸tho   c Héi  ng  ®å qu¶n  ý,bé  l   m¸y  iÒu  µnh  Ëp  oµn  µ    ® h t® v c¸c doanh nghiÖp  µnh  th viªn; 8.NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n      v v quy h c¸cdoanh  nghiÖp  µnh  th viªn: ­Thùc  Ön  Òn  ¹n vµ    hi quy h   tr¸chnhiÖ m    theo ®iÒu  Ö  ña  Ëp  oµn;   lc t ® ­ ChÊp  µnh  Ëtph¸p,chÝnh    h lu     s¸ch theo    nh  ña  µ   ícvµ  Þu    qui®Þ c Nh n   ch sù  Óm    ña    ¬  ki trac c¸cc quan  chøc  n¨ng  ã  Èm  Òn. c th quy §i Ò u      Ëp  oµn  ¹t®éng  3. ­ T ® ho   theo  Ëtph¸p  µ  Þu  ù  Óm    µ  lu   v ch s ki trav thanh    ña  µ   íc.C¸c  é   tra c Nh n   B qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ  kü  Ët vµ    ¬  t ­  thu   c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc kh¸c,chÝnh  Òn  µ   íc ë  a   ¬ng  Þu  l  n    quy Nh n   ®Þ ph ch tr¸ch   nhiÖ m  qu¶n  ýtËp  oµn  l  ® theo chøc    n¨ng  îcph¸p luËtquy  nh. ®     ®Þ §i Ò u 4.­ ­ Uû     ban  Õ   ¹ch  µ   íccã  Ö m   ô  íng dÉn  Ý  iÓ m   Ëp  oµn  K ho Nh n   nhi vh   th ® t® theo  Õt  nh  µy; x©y  ùng  quy ®Þ n  d quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi  ng  ch ho   c H ®å qu¶n  ý, l  bé m¸y  iÒu  µnh  µ  ® h v Ban  Óm    Ëp  oµn; ki so¸tt ® ­ Bé  µichÝnh  ã  Ö m   ô  íng dÉn  Öc  ö  ông,qu¶n  ý,   T  c nhi vh   vi s d   l  huy  ng, ®é   ®iÒu  µ  èn  µ  Õ     ¹ch to¸ncña  Ëp  oµn; ho v v ch ®é h     t®   §i Ò u     Õn    ùchiÖn: 5. ­Ti ®é th   Quý   1994: M çi  é   I­   B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ët vµ  û     ­ k thu   U ban  ©n   nh d©n  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh  çi  ¬i chän  ét  m n  m Tæng   c«ng    ty nßng  èt ®Ò   c  nghÞ  îclµm  Ý  iÓ m,  öidanh  ®  th ® g  s¸ch ®Õ n   û     U ban  Õ   ¹ch  µ   íctæng  K ho Nh n   hîp tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ      t  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh; x   
  3. 3 Q uý  1994: II­ ­ § Õn  ÷a quý  1994,Uû     gi   II­   ban  Õ   ¹ch  µ   ícvµ  é   µi chÝnh    K ho Nh n   B T   ban hµnh  xong  ÷ng    nh v¨n b¶n  íng dÉn  Çn  Õtnãit¹ §iÒu    h  c thi       i 4,Quy Õt  nh  µy; ®Þ n ­ Cuèi quý  1994, Uû       II­   ban  Õ   ¹ch  µ   íc thÈm  nh  K ho Nh n   ®Þ xong  ét  è  ms ®Ò     Ý  iÓ m   Ëp  oµn  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt; ¸n th ® t® tr   t  ph phª duy ­ Quý  I 994  ë®i  n   Õt    II 1 ­ tr   ®Õ h n¨m  1995:TriÓn    khaithùc hiÖn  Ý  iÓ m       th ® c¸c tËp  oµn  ã    ® îc phª  Öt.Cuèi n¨m    ® c ®Ò ¸n    duy     1995  Õn  µnh  ti h tæng  Õt  k viÖc  µm  Ý  iÓ m. l th ® §i Ò u 6.    ­ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n §i Ò u     Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 7. ­Quy ®Þ n c hi l     k
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2