intTypePromotion=1

Quyết định 94/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 94/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 94/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chuyển Tổng công ty đường sông Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 94/2003/Q§-TTg ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2003 VÒ viÖc thÝ ®iÓm chuyÓn Tæng c«ng ty §êng s«ng miÒn Nam sang tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ - C«ng ty con Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 1995; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ ý kiÕn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô, Ban Kinh tÕ Trung ¬ng, QUYÕT §ÞNH : §iÒu 1. Phª duyÖt §Ò ¸n thÝ ®iÓm chuyÓn Tæng c«ng ty §êng s«ng miÒn Nam thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i sang tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ - C«ng ty con, víi nh÷ng néi dung chÝnh nh sau: 1. Môc tiªu: thÝ ®iÓm ®æi míi tæ chøc qu¶n lý, chuyÓn tõ liªn kÕt hµnh chÝnh gi÷a Tæng c«ng ty víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp sang c¬ chÕ ®Çu t tµi chÝnh lµ chñ yÕu; t¹o ra sù liªn kÕt chÆt chÏ, x¸c ®Þnh râ quyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm vÒ vèn vµ lîi Ých kinh tÕ gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã t c¸ch ph¸p nh©n; cung cÊp tèt h¬n c¸c dÞch vô th«ng tin, tiÕp thÞ, tiªu thô, cung øng, nghiªn cøu, ®µo t¹o cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng cêng n¨ng lùc s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 2. Néi dung chÝnh cña §Ò ¸n: a) Tæng c«ng ty §êng s«ng miÒn Nam chuyÓn sang ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ - C«ng ty con nh sau: - C«ng ty mÑ: lµ doanh nghiÖp nhµ níc, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh vµ cã vèn ®Çu t vµo c¸c C«ng ty con; chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn nhµ níc t¹i C«ng ty vµ vèn ®Çu t vµo c¸c C«ng ty con.
  2. 2 C«ng ty mÑ ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së tæ chøc l¹i C«ng ty VËn t¶i thñy miÒn Nam, c¶ng Thñ §øc, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu ®êng thñy miÒn Nam vµ c¬ quan Tæng c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty mÑ bao gåm: Héi ®ång Qu¶n trÞ, Ban KiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc. - C«ng ty con: cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi s¶n, tªn gäi, bé m¸y qu¶n lý riªng, tù chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù trong ph¹m vi sè tµi s¶n cña doanh nghiÖp; ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt t¬ng øng víi h×nh thøc ph¸p lý cña C«ng ty con. C«ng ty con lµ c¸c C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n tõ hai thµnh viªn trë lªn mµ C«ng ty mÑ gi÷ cæ phÇn hoÆc vèn gãp chi phèi. (Danh s¸ch C«ng ty con nh phô lôc kÌm theo). b) C¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ, ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty mÑ vµ C«ng ty con; tæ chøc, qu¶n lý C«ng ty mÑ; quan hÖ gi÷a C«ng ty mÑ víi chñ së h÷u nhµ níc vµ víi c¸c C«ng ty con ®îc quy ®Þnh trong §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty mÑ. c) C«ng ty mÑ cã tr¸ch nhiÖm kÕ thõa c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ph¸p lý cña Tæng c«ng ty §êng s«ng miÒn Nam. § iÒu 2. 1. Giao Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i: a) ChØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n thÝ ®iÓm nµy. b) QuyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty mÑ, C«ng ty con nãi t¹i kho¶n 2 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. c) Tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty mÑ. d) Theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m« h×nh thÝ ®iÓm nµy, kÞp thêi b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn uèn n¾n. 2. Giao Bé trëng Bé Tµi chÝnh phª duyÖt Quy chÕ tµi chÝnh thÝ ®iÓm cña C«ng ty mÑ vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh, h¹ch to¸n kinh doanh, c«ng khai tµi chÝnh cña C«ng ty mÑ. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i, Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé trëng Bé Néi vô
  3. 3 vµ Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  4. 4 Phô Lôc VÒ viÖc thÝ ®iÓm chuyÓn Tæng c«ng ty §êng s«ng MiÒn Nam sang tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ - C«ng ty con (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 94/2003/Q§-TTg ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Danh s¸ch C«ng ty con (C«ng ty cæ phÇn do C«ng ty mÑ gi÷ cæ phÇn chi phèi): 1. C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p c«ng tr×nh (®· cæ phÇn ho¸ n¨m 2001, C«ng ty mÑ së h÷u 70% vèn ®iÒu lÖ), 2. C«ng ty cæ phÇn DÞch vô x©y dùng vµ C¬ khÝ ®êng thñy MiÒn Nam, h×nh thµnh trªn c¬ së cæ phÇn ho¸ C«ng ty DÞch vô x©y dùng vµ C¬ khÝ ®êng thñy miÒn Nam (sÏ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ n¨m 2003), 3. C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ c«ng tr×nh 2, h×nh thµnh trªn c¬ së cæ phÇn ho¸ c«ng ty C¬ khÝ c«ng tr×nh 2 (sÏ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ n¨m 2003), 4. C«ng ty cæ phÇn DÞch vô tæng hîp ®êng thñy miÒn Nam, h×nh thµnh trªn c¬ së cæ phÇn ho¸ C«ng ty DÞch vô tæng hîp ®êng thñy miÒn Nam (sÏ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ n¨m 2003), 5. C«ng ty cæ phÇn §ãng míi vµ Söa ch÷a ph¬ng tiÖn thñy CÇn Th¬, ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së cæ phÇn ho¸ C«ng ty §ãng míi vµ Söa ch÷a ph¬ng tiÖn thñy CÇn Th¬ (sÏ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ n¨m 2004).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2