intTypePromotion=1

Quyết định 94/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 94/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 94/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 94/2005/Q§­TTg  ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2005 Phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng ty Nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n  thµnh phè Hµ Néi Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   thµnh   phè   Hµ   Néi   (C«ng v¨n sè 18/BC­UB ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2005), Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng  ty nhµ  níc thuéc Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  Hµ  Néi nh  Phô  lôc kÌm theo. §i Ò u   2.  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  Hµ  Néi  cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o: ­   Thùc   hiÖn   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   c«ng   ty   nhµ   níc  trùc thuéc theo ®óng néi dung vµ tiÕn ®é ®∙ ®îc duyÖt. ChuyÓn Tæng c«ng ty §Çu t  vµ  Ph¸t triÓn nhµ  Hµ  Néi,  C«ng ty S¶n xuÊt ­ XuÊt  nhËp khÈu tæng hîp Hµ  Néi, C«ng   ty s¶n xuÊt kinh doanh vµ  §Çu t dÞch vô  ViÖt Hµ, C«ng ty  Kinh doanh  níc s¹ch Hµ  Néi sang ho¹t  ®éng  theo  m« h×nh  c«ng ty mÑ – c«ng ty con. ­ S¾p  xÕp L©m  trêng Sãc  S¬n theo  quy  ®Þnh t¹i  NghÞ  ®Þnh sè  200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ  s¾p  xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn l©m trêng quèc doanh.
  2. 2 § i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Néi vô  vµ  c¸c Bé  liªn quan  cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  Hµ  Néi trong thùc hiÖn ph¬ng ¸n nµy theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc, híng dÉn vµ  theo dâi viÖc thùc hiÖn  ph¬ng ¸n nµy,  ®ång thêi kiÕn nghÞ  víi Thñ  t íng ChÝnh phñ  c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. C¸c QuyÕt  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi  QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  Hµ  Néi vµ  Thñ  tr­ ëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt   ®Þnh nµy.
  3. 3 P h ô  l ô c D a n h   m ô c   d o a n h   n g h i Ö p   N h µ   n í c   t r ù c   t h u é c   U û   b a n   n h © n   d © n  thµnh phè Hµ Néi thùc hiÖn s¾p xÕp, ®æi míi  trong n¨m 2005 vµ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 94/2005/Q§­TTg  ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) A. S¾p xÕp doanh nghiÖp thµnh viªn  c¸c tæng c«ng ty Nhµ níc: I. Tæng c«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi 1. Thµnh lËp c«ng ty mÑ  trªn c¬  së  tæ chøc l¹i V¨n  phßng Tæng c«ng ty vµ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ §Çu t  x©y  dùng Hµ Néi s¸p nhËp vµo. 2. Cæ phÇn ho¸: a) Cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ cæ phÇn chi phèi: C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 25. b. Cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  cæ phÇn  ë  møc thÊp hoÆc  kh«ng gi÷ cæ phÇn: ­ C«ng ty §Çu t x©y dùng Hµ Néi, ­ C«ng ty §Çu t x©y dùng sè 2 ­ C«ng ty §Çu t x©y dùng kinh doanh nhµ NghÖ An, ­ C«ng ty Kinh doanh dÞch vô nhµ Hµ Néi ­ C«ng ty S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Kim B¶ng ­ C«ng ty Th¬ng m¹i tæng hîp Thõa Thiªn HuÕ ­ C«ng ty Tu t¹o vµ Ph¸t triÓn nhµ, ­ C«ng ty T vÊn x©y dùng Nam Hµ, ­ C«ng ty X©y dùng Hång Hµ ­ C«ng ty X©y l¾p Ninh B×nh, ­ C«ng ty X©y dùng sè 3 Hµ Néi II. Tæng c«ng ty VËn t¶i Hµ Néi: 1. Cæ phÇn ho¸, C«ng ty mÑ gi÷ cæ phÇn chi phèi: ­ C«ng ty Khai th¸c ®iÓm ®ç xe Hµ Néi, ­ C«ng ty Qu¶n lý bÕn xe Hµ Néi, ­ C«ng ty X¨ng dÇu chÊt ®èt.
  4. 4 2.   Cæ   phÇn   ho¸,   C«ng   ty   mÑ   gi÷   cæ   phÇn   ë   møc   thÊp  hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: ­ C«ng ty VËn t¶i biÓn Hµ Néi ­ C«ng ty §ãng tµu Hµ Néi ­ C«ng ty VËn t¶i thuû Hµ Néi. III. Tæng c«ng ty §Çu t ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ: Cæ phÇn ho¸, C«ng ty mÑ  gi÷  cæ phÇn  ë  møc thÊp hoÆc  kh«ng gi÷ cæ phÇn: ­ C«ng ty S¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ X©y l¾p Hµ Néi, ­ C«ng ty Bª t«ng vµ X©y dùng ThÞnh LiÖt, ­   C«ng   ty   §Çu   t  x©y   dùng   vµ   S¶n   xuÊt   vËt   liÖu   CÇu  §uèng, ­ C«ng ty Kho¸ ViÖt TiÖp, ­ C«ng ty X©y dùng c«ng nghiÖp, ­ C«ng ty X©y dùng l¾p m¸y ®iÖn níc, ­ C«ng ty X©y dùng sè 1 Hµ Néi, ­ C«ng ty X©y dùng sè 5 Hµ Néi, ­ C«ng ty X©y dùng d©n dông Hµ Néi. IV. Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi: 1. S¸p nhËp: ­ C«ng ty B¸ch ho¸ sè  5 Nam Bé, C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ   Néi vµo c«ng ty mÑ – Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi, ­ C«ng  ty Th¬ng m¹i  xuÊt  nhËp khÈu  tæng  hîp Hµ   Néi  vµo C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ §Çu t Hµ Néi, ­ C«ng ty Cöu Long vµo C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi. 2. Cæ phÇn ho¸: a) Cæ phÇn ho¸, C«ng ty mÑ gi÷ cæ phÇn chi phèi: ­ C«ng ty Th¬ng m¹i dÞch vô Thêi trang, ­ C«ng ty Th¬ng m¹i dÞch vô Trµng Thi ­ C«ng ty S¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n Hµ Néi, ­ C«ng ty Thuû t¹ ­ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ §Çu t Hµ Néi, b)   Cæ   phÇn   ho¸,   C«ng   ty   mÑ   gi÷   cæ   phÇn   ë   møc   thÊp  hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn: ­ C«ng ty Ph¸t triÓn xuÊt nhËp khÈu vµ §Çu t,
  5. 5 ­   C«ng   ty   Th¬ng   m¹i   vµ   DÞch   vô   tæng   hîp   Hµ   Néi  (SERVICO). V. Tæng c«ng ty Du lÞch Hµ Néi: Cæ phÇn ho¸, C«ng ty mÑ gi÷ cæ phÇn chi phèi: ­ C«ng ty Th¬ng m¹i vµ §Çu t ph¸t triÓn Hµ Néi, ­ C«ng ty Du lÞch dÞch vô Hµ Néi, ­ C«ng ty Du lÞch vµ Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long. B. Doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp I. ChuyÓn thµnh c«ng ty TNHH nhµ níc mét thµnh viªn: 1. C«ng ty Nghe nh×n, 2. C«ng ty ChiÕu s¸ng vµ ThiÕt bÞ ®« thÞ, 3. C«ng ty C«ng viªn Thèng NhÊt, 4. C«ng ty M«i trêng ®« thÞ Hµ Néi, 5. C«ng ty S¶n xuÊt kinh doanh cña ngêi tµn tËt, 6. C«ng ty §Çu t khai th¸c Hå T©y, 7. C«ng ty Xæ sè kiÕn thiÕt Thñ §«, 8. C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi, 9. C«ng ty Cung øng nh©n lùc vµ Th¬ng m¹i quèc tÕ,  10. C«ng ty C¬ ®iÖn c«ng tr×nh, 11. C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng III, 12. C«ng ty S¶n xuÊt dÞch vô  vµ  Du lÞch thÓ  dôc thÓ  thao, 13. C«ng ty Bao b× 27/7 14. C«ng ty Gièng gia sóc Hµ Néi 15. C«ng ty Gièng c©y trång 16. C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 1 17. Nhµ xuÊt b¶n Hµ Néi 18. C«ng ty Tho¸t níc Hµ Néi, 19. Vên thó Hµ Néi 20.   C«ng ty S¶n xuÊt kinh doanh dông cô  chØnh h×nh  Hµ Néi, 21.  C«ng ty Khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi §«ng Anh, 22. C«ng ty §iÖn ¶nh Hµ Néi
  6. 6 23. C«ng ty §Þa chÝnh Hµ Néi 24. C«ng ty §Çu t c«ng nghiÖp Thanh niªn, 25. C«ng ty Nhùa Hµ Néi, 26. C«ng ty DÖt 19/5 27. C«ng ty DÖt Minh Khai, 28. C«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt, 28. C«ng ty GiÇy Thîng §×nh, 30. C«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt, 31. C«ng ty XÝch lÝp §«ng Anh, 32. C«ng ty Kh¶o s¸t ®o ®¹c II. S¸p nhËp vµo doanh nghiÖp kh¸c: 1.   C«ng   ty   Khai   th¸c   c«ng   tr×nh   thuû   lîi   Tõ   Liªm,   C«ng ty khai th¸c  c«ng  tr×nh thuû  lîi  Gia  L©m,  C«ng ty  Khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Sãc S¬n, C«ng ty Khai th¸c c«ng tr×nh thuû  lîi Thanh tr×  vµo   C«ng ty Khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi §«ng Anh., 2. C«ng ty S¶n xuÊt vµ  DÞch vô  n«ng nghiÖp Gia L©m,  C«ng ty DÞch vô  n«ng nghiÖp Thanh tr×  vµo C«ng ty Gièng  c©y trång, 3. C«ng ty ¨n uèng kh¸ch s¹n Gia L©m vµo C«ng ty §Çu  t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 25, 4.  C«ng ty  Kinh doanh  nhµ  sè  2, C«ng  ty Kinh  doanh  nhµ sè 3 vµo C«ng ty Kinh doanh nhµ sè 1, 5. C«ng ty Kinh doanh níc s¹ch sè  2 vµo C«ng ty Kinh  doanh níc s¹ch Hµ Néi. III. Cæ phÇn ho¸: a) Cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ cæ phÇn chi phèi: 1.  C«ng ty DÞch vô truyÒn thanh truyÒn h×nh Hµ Néi, 2.  C«ng ty Thanh Xu©n, 3.     C«ng   ty   §Çu   t  x©y   dùng   n«ng   nghiÖp   ph¸t   triÓn  n«ng th«n, 4. C«ng ty S¸ch vµ ThiÕt bÞ trêng häc b) Cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  cæ phÇn  ë  møc thÊp hoÆc  kh«ng gi÷ cæ phÇn: 1. C«ng ty DÖt kim Th¨ng Long, 2. C«ng ty DÖt len Mïa §«ng, 3. C«ng ty GiÇy Ngäc Hµ,
  7. 7 4. C«ng ty GiÇy Tróc B¹ch, 5. C«ng ty Ho¸ chÊt s¬n Hµ Néi, 6. C«ng ty ThiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn, 7. C«ng ty §«ng Thµnh, 8. C«ng ty Thi c«ng c¬ giíi x©y dùng thuû lîi, 9.   C«ng   ty   X©y   dùng   n«ng   nghiÖp   vµ   ph¸t   triÓn   n«ng  th«n, 10.   C«ng   ty   xuÊt   nhËp   khÈu   vµ   X©y   dùng   n«ng   l©m  nghiÖp, 11. C«ng ty C¬ khÝ §ång Th¸p, 12. C«ng ty ¡n uèng dÞch vô du lÞch Sãc S¬n. IV. Giao cho tËp thÓ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp: 1.  C«ng ty DÞch vô – XuÊt nhËp khÈu vµ Th¬ng m¹i, 2.  C«ng ty DÞch vô n«ng nghiÖp Sãc S¬n. V. Gi¶i thÓ: 1.  C«ng ty Th¬ng m¹i vµ §Çu t Hµ Néi, 2.  C«ng ty Kü thuËt ®iÖn th«ng, 3. Cöa hµng Kinh doanh l¬ng thùc 60 Ng« Th× NhËm. VI. Ph¸ s¶n. C«ng ty Ph¸t triÓn n«ng  l©m ng vµ DÞch vô Sãc S¬n. C .   T æ n g   s è   d o a n h   n g h i Ö p   c Ç n   s ¾ p   x Õ p :   111 doanh  nghiÖp,  Trong ®ã: 1. ChuyÓn thµnh c«ng ty TNHH nhµ  níc mét thµnh viªn:  32 doanh nghiÖp, 2.  ChuyÓn  sang  ho¹t  ®éng  theo  m« h×nh  c«ng  ty mÑ  –  c«ng ty con: 04 doanh nghiÖp, 3. S¸p nhËp vµo doanh nghiÖp kh¸c: 15 doanh nghiÖp, 4. Cæ phÇn ho¸: 53 doanh nghiÖp, trong ®ã Nhµ n íc gi÷  cæ phÇn chi phèi: 15 doanh nghiÖp, 5.   S¾p   xÕp   theo   NghÞ   ®Þnh   200/2004/N§­CP   ngµy   03  th¸ng 12 n¨m 2004: 01 doanh nghiÖp, 6. Giao cho tËp thÓ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp:  02 doanh nghiÖp, 7. Gi¶i thÓ: 03 doanh nghiÖp,
  8. 8 8. Ph¸ s¶n: 01 doanh nghiÖp. D. Lé tr×nh s¾p xÕp: 1. ChuyÓn thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc  mét   thµnh  viªn   n¨m   2005:   17   doanh  nghiÖp,  n¨m  2006:   15   doanh nghiÖp. 2.  ChuyÓn  sang  ho¹t  ®éng  theo  m« h×nh  c«ng  ty mÑ  –  c«ng ty con:  n¨m 2005: 4 doanh nghiÖp, 3. S¸p nhËp: n¨m 2005: 12 doanh nghiÖp, n¨m 2006: 03  doanh nghiÖp, 4. S¾p xÕp theo NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/N§­CP ngµy 03  th¸ng 12 n¨m 2004:  n¨m 2006: 01 doanh nghiÖp, 5. Cæ phÇn ho¸: n¨m 2005: 34 doanh nghiÖp, n¨m 2006:  19 doanh nghiÖp, Trong   ®ã:   Nhµ   níc   gi÷   cæ   phÇn   chi   phèi   15   doanh  nghiÖp:   n¨m   2005:   10   doanh   nghiÖp,   n¨m   2006:   05   doanh  nghiÖp, 6. Giao cho tËp thÓ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp:  n¨m 2005: 02 doanh nghiÖp, 7. Gi¶i thÓ: n¨m 2005: 03 doanh nghiÖp, 8. Ph¸ s¶n: n¨m 2005: 01 doanh nghiÖp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2