Quyết định giải thể Doanh nghiệp

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
312
lượt xem
72
download

Quyết định giải thể Doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu quyết định giải thể Doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định giải thể Doanh nghiệp

  1. TÊN DN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc Lập - Tư Do - Hạnh Phúc ------------- .........., ngày………… tháng……… năm……….. QUYẾT ĐỊNH (V/v Giải thể doanh nghiệp) - Căn cứ Điều 111 và Điều 112 của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày............ - Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày ...................... - Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp………………………… - Doanh nghiệp………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: ……………………………………………………………….………………… Điều 2: ……………………………………………………………….………………… Điều3 : ……………………………………………………………….………………… ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY hoặc CHỦ DOANH Nơi nhận: (Ký và ghi rõ họ tên) NGHIỆP TƯ NHÂN - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Các chủ nợ - Người lao động - Cơ quan Thuế - Lưu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản