Quyết định số 1392/QĐ-BNV

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
119
lượt xem
17
download

Quyết định số 1392/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1392/QĐ-BNV

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1392/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo). 2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - VPCP, VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước; - VPTW và các Ban của Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước; Văn Tất Thu - HĐND, UBND, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Bộ trưởng Trần Văn Tuấn (để báo cáo); - Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); Công báo; - Website Chính phủ; Website BNV; - Lưu: VT, PC.
  3. DANH MỤC SỐ I DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Ngày, Cơ Hình Số, ký hiệu tháng, quan STT thức văn Nội dung trích yếu Văn bản thay thế văn bản năm ban ban bản hành hành Hướng dẫn chức năng, Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT- nhiệm vụ, quyền hạn và BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 hướng cơ cấu tổ chức của cơ dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 48/2005/TT- Bộ Nội 1 Thông tư 29/4/2005 quan chuyên môn giúp cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao BNV vụ Ủy ban nhân dân quản và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp lý nhà nước về du lịch tỉnh, phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ở địa phương ban nhân dân cấp huyện
  4. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày cơ cấu tổ chức cơ quan 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 05/2004/TT- Bộ Nội 2 Thông tư 14/01/2004 chuyên môn giúp Ủy năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ BNV vụ ban nhân dân quản lý chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc nhà nước về công tác UBND cấp tỉnh, cấp huyện. nội vụ ở địa phương Hướng dẫn chức năng, Thông tư số 04/2010/TT-BNV ngày nhiệm vụ, quyền hạn và 20/5/2010 hướng dẫn chức năng, nhiệm cơ cấu tổ chức cơ quan 25/2004/TT- Bộ Nội vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của 3 Thông tư 19/4/2004 chuyên môn giúp Ủy BNV vụ Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc ban nhân dân quản lý Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực nhà nước về công tác thuộc Trung ương tôn giáo ở địa phương 21/2005/TT- Bộ Nội 4 Thông tư 01/02/2005 Hướng dẫn chức năng, Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày BNV vụ nhiệm vụ, quyền hạn và 28/4/2010 hướng dẫn chức năng, nhiệm
  5. tổ chức Văn thư, Lưu vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn trữ Bộ, cơ quan ngang thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ Bộ, cơ quan thuộc quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân Chính phủ và Ủy ban dân các cấp nhân dân Hướng dẫn thực hiện 07/2008/TT- Bộ Nội Luật công chức có hiệu lực từ ngày 5 Thông tư 04/9/2008 một số quy định về thi BNV vụ 01/01/2010 nâng ngạch công chức Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày một số điều của Nghị 30/7/2003 hết hiệu lực thi hành và được định 88/2003/NĐ-CP 01/2004/TT- Bộ Nội thay thế bằng Nghị định số 45/2010/NĐ- 6 Thông tư 15/01/2004 ngày 30 tháng 7 năm BNV vụ CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, 2003 quy định về tổ hoạt động và quản lý hội có hiệu lực từ chức, hoạt động và ngày 01/7/2010 quản lý hội
  6. Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày Hướng dẫn thực hiện 30/9/2005 hết hiệu lực thi hành và được Nghị định số thay thế bằng Nghị định số 42/2010/NĐ- 01/2007/TT- Bộ Nội 7 Thông tư 31/7/2007 121/2005/NĐ-CP CP ngày 15/4/2010 hướng dẫn Luật Thi VPCP vụ hướng dẫn chi tiết Luật đua khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi Thi đua, Khen thưởng đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 Quyết Về việc ban hành tiêu Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày định của 407/TCCP- Bộ Nội chuẩn nghiệp vụ các 11/9/2010 về tiêu chuẩn nghiệp vụ các 8 29/5/1993 Bộ VC vụ ngạch công chức ngành ngạch công chức chuyên ngành kế toán, trưởng Tài chính thuế, hải quan, dự trữ Quyết Về việc ban hành tiêu định của 427/TCCP- Bộ Nội chuẩn nghiệp vụ các 9 02/6/1993 Bộ VC vụ ngành công chức ngành trưởng Hải quan
  7. Quyết Về việc ban hành tiêu định của 136/QĐ- Bộ Nội chuẩn nghiệp vụ các 10 19/12/2005 Bộ BNV vụ ngạch công chức ngành trưởng Dự trữ quốc gia DANH MỤC SỐ II DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ NỘI VỤ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Ngày, Cơ Hình Số, ký hiệu tháng, quan STT thức văn Nội dung trích yếu Văn bản thay thế văn bản năm ban ban bản hành hành 1 10/12/2007 Bộ Nội Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT- Thông tư 05/2007/TTLT- vụ - Bộ mức lương tối thiểu BNV-BTC ngày 22/4/2009 hướng dẫn
  8. liên tịch BNV-BTC Tài chung từ ngày mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 chính 01/01/2008 đối với cơ tháng 5 năm 2009 đối với cơ quan nhà quan nhà nước, tổ nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị chức chính trị, tổ chức - xã hội và đơn vị sự nghiệp chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT- hàng tháng từ ngày BNV-BTC ngày 26/4/2010 hướng dẫn 01/10/2008 đối với cán Bộ Nội thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng bộ xã nghỉ việc theo Thông tư 03/2008/TTLT- vụ - Bộ tháng từ ngày 01/5/2009 đối với cán bộ 2 07/10/2008 Quyết định số 130-CP liên tịch BNV-BTC Tài xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130- ngày 20/6/1975 của chính CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính Hội đồng Chính phủ, phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày Quyết định số 111-CP 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
  9. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT- ngày 01/5/2009 đối BNV-BTC ngày 26/4/2010 hướng dẫn với cán bộ xã nghỉ Bộ Nội thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng việc theo Quyết định Thông tư 02/2009/TTLT- vụ-Bộ tháng từ ngày 01/5/2010 đối với cán bộ 3 22/4/2009 số 130-CP ngày liên tịch BNV-BTC Tài xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130- 20/6/1975 của Hội chính CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính đồng Chính phủ, phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày Quyết định số 111-CP 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT- Bộ Nội mức lương tối thiểu BNV-BTC ngày 26/4/2010 hướng dẫn Thông tư 01/2009/TTLT- vụ-Bộ chung từ ngày 4 22/4/2009 mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 liên tịch BNV-BTC Tài 01/5/2009 đối với cơ tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà chính quan nhà nước, tổ nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị chức chính trị, tổ chức - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội chính trị - xã hội và
  10. đơn vị sự nghiệp vụ - Bộ Tài chính ban hành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản