intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số: 1414/2013/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

76
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 1414/2013/QĐ-UBND về việc quy định về xác định giá đất tái định cư trên địa bàn Thành phố Hải Phòng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Đất đai năm 2003;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 1414/2013/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1414/2013/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 23 tháng 7 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định về xác định giá đất tái định cư trên địa bàn Thành phố Hải Phòng UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 về bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất; Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 68/BC-STC ngày 20/6/2013 về việc ban hành quy định về xác định giá đất tái định cư trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm định số 28/BCTĐ-STP ngày 18/6/2013 của Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định về việc xác định giá đất tái định cư trên địa bàn thành phố như sau: 1. Mức giá đất tái định cư áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn giao đất tái định cư được xác định bằng giá đất ở hiện trạng
  2. tự nhiên (quy định tại Bảng giá đất ban hành ngày 01/01 hàng năm của Uỷ ban nhân dân thành phố) vị trí khu đất tái định cư cộng (+) với chi phí xây dựng hạ tầng (gồm: hạng mục đường giao thông nội bộ, vỉa hè, thoát nước thải trong khu tái định cư; không bao gồm: chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí san lấp mặt bằng bằng cao độ cốt đất ở hiện trạng tự nhiên, chi phí cấp điện chiếu sáng công cộng và cấp nước công cộng trong dự án khu tái định cư). 2. Mức giá đất áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái định cư được xét giao đất có thu tiền sử dụng đất trong khu tái định cư: tính tăng 20% mức giá đất tái định cư đối với hộ đủ điều kiện tiêu chuẩn tái định cư cùng vị trí. Điều 2. 1. Giao Uỷ ban nhân dân các quận, huyện lập phương án giá đất giao tái định cư gửi Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố thẩm định trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt. 2. Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng: - Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện quyết định này. - Thường xuyên nắm tình hình, tổ chức đánh giá việc thực hiện, đề xuất điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo việc xác định giá đất tái định cư trên địa bàn thành phố đúng quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH (Đã ký) Dương Anh Điền
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2