intTypePromotion=1

Quyết định số 1498/QĐ-UBND

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
8
download

Quyết định số 1498/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam thành Công ty cổ phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành để điều chỉnh khoản a, mục 2, Điều 1 Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh về phê duyệt Phương án chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam thành Công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1498/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1498/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 17 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN A, MỤC 2, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3353/QĐ- UBND NGÀY 09/9/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Nghị định số 187/2004//NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ Quyết định số 72/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam đến năm 2005; Căn cứ Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 2736/QĐ-UB ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa: Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam; Căn cứ Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh về phê duyệt Phương án và chuyển Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam thành Công ty cổ phần; Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam tại Tờ trình số 1098/BCĐ-CPH ngày 16/5/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh khoản a, mục 2, Điều 1 Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh về chuyển Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam thành Công ty cổ phần như sau: 1- Cơ cấu vốn điều lệ: + Nhà nước: 63,06%. + Người lao động trong doanh nghiệp: 06,77%.
  2. + Các nhà đầu tư khác: 30,17%. Nay điều chỉnh lại: + Nhà nước: 42,36%. + Người lao động trong doanh nghiệp: 03,24%. + Các nhà đầu tư khác: 54,40%. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh không thay đổi. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Qu¶ng Nam,Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủy sản, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 3; - CPVP; - Lưu VT, KTTH Trần Minh Cả
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2