intTypePromotion=1

Quyết định số 1602/2006/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
7
download

Quyết định số 1602/2006/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1602/2006/QĐ-BTC về việc chuyển giao nhiệm vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán từ các Trung tâm Giao dịch chứng khoán sang Trung tâm Lưu ký Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1602/2006/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1602/2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN TỪ CÁC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SANG TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Căn cứ Quyết định 189/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 3195/QĐ-BTC ngày 19/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-BTC ngày 30/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-BTC ngày 30/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
  2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2006. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Lãnh đạo Bộ; - Như Điều 2; - Lưu VT, TCCB. Nguyễn Sinh Hùng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2