intTypePromotion=1

Quyết định số 1622/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 1622/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1622/QĐ-TTg về việc cử thành viên ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1622/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 1622/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập; Xét đề nghị của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp và các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp như sau: 1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng. 2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 3. Các Ủy viên: - Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính. - Ông Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. - Ông Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. - Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. - Ông Phạm Đình Phú, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. - Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  2. Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1050/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các thành viên có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 1 - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản