intTypePromotion=1

Quyết định số 19/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 19/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2002/QĐ-BNN về việc đổi tên Xí nghiệp in Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thành Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2002/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 19/2002/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH V/V ĐỔI TÊN XÍ NGHIỆP IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ nghị định số 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ Thông báo số 20 BCS/TB ngày 11 tháng 3 năm 2002 thông báo Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ tháng 3/2002 về công tác tổ chức cán bộ; Xét nhu cầu sản xuất và kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm; Xét đề nghị của Thủ trưởng đơn vị và Thủ trưởngđơn vị và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đổi tên Xí nghiệp in Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thành Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công ty được sử dụng con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  2. Lê Huy Ngọ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản