intTypePromotion=1

Quyết định số 24-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 24-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24-HĐBT việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thị trấn của các huyện Điện Biên và Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24-H BT Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 1987 QUY T NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ VÀ THN TR N C A CÁC HUY N I N BIÊN VÀ MƯ NG TÈ THU C T NH LAI CHÂU H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Lai Châu và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, th tr n c a các huy n i n Biên và Mư ng Tè thu c t nh Lai Châu như sau: A. Huy n i n Biên: - Tách 200 hécta di n tích t t nhiên c a xã Thanh Minh sáp nh p vào th tr n i n Biên; tách 165 hécta di n tích t t nhiên c a c a th tr n i n Biên sáp nh p vào xã Thanh Xương. - Th tr n i n Biên có 300 hécta di n tích t t nhiên v i 10.000 nhân khNu. a gi i th tr n i n Biên phía ông và phía b c giáp xã Thanh Minh; phía tây giáp các xã Thanh Luông và Thanh Nưa; phía nam giáp xã Thanh Xương. - Xã Thanh Minh có 6.080 hécta di n tích t nhiên. a gi i xã Thanh Minh phía ông giáp xã Mư ng Phăng; phía tây giáp các xã Thanh Nưa, Thanh Luông và th tr n i n Biên; phía nam giáp xã Thanh Xương; phía b c giáp xã Nà T u. - Xã Thanh Xương có 2.655 hécta di n tích t t nhiên. a gi i c a xã Thanh Xương phía ông giáp các xã Mư ng Phăng, Pu Nhi và Thanh An; phía tây giáp xã Thanh Chăn; phía nam giáp xã Thanh An; phía b c giáp xã Thanh Minh.
  2. B. Huy n Mư ng Tè: - Chia xã Bum T thành hai ơn v hành chính l y tên là xã Bum T và th tr n Mư ng Tè (th tr n huy n l huy n Mư ng Tè). - Xã Bum T có 9.488 hécta di n tích t nhiên v i 1.996 nhân khNu. a gi i xã Bum T phía ông giáp xã Bum Nưa và th tr n Mư ng Tè; phía tây giáp xã N m Khao; phía nam giáp các xã Kan H và Tà T ng; phía b c giáp các xã Pa và Pa V S . - Th tr n Mư ng Tè có 628 hécta di n tích t nhiên v i 1. 752 nhân khNu. a gi i th tr n Mư ng Tè phía ông giáp xã Bum Nưa; phía tây và phía b c giáp xã Bum T ; phía nam giáp các xã Bum T và Bum Nưa. i u 2. U ban Nhân dân t nh Lai Châu và Ban T ch c Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2