intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

Chia sẻ: NguyenNHI Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

85
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 29/2012/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ: Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Thực hiện Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 430/STC-TTr ngày 9/11/2012 về việc ban hành quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định về mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia) và học sinh, sinh viên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, như sau: 1. Hỗ trợ 70% (Bẩy mươi phần trăm) mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia) quy định tại khoản 20, Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế. 2. Hỗ trợ 70% (Bẩy mươi phần trăm) mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên quy định tại khoản 21, Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia) và hỗ trợ 30% (Ba mươi phần trăm) mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên quy định tại khoản 21, Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế không thuộc hộ gia đình cận nghèo. Điều 2. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Y tế; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - VP Chính phủ; - Bộ Tài chính, Bộ Y tế; - Bộ LĐTB&XH; - Cục Kiểm tra VBQPPL, (Báo cáo); Bộ Tư pháp; Chẩu Văn Lâm - TT Tỉnh uỷ - TT HĐND tỉnh - CT, các PCT UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu QH tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - MTTQ, các đoàn thể và các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; VKSND tỉnh, Toà án tỉnh; - Như Điều 3; - Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh; - Công báo Tuyên Quang; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - CV: TC, VX, TP; - Lưu VT (Hoa TC 120).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2