intTypePromotion=1

Quyết định số 323/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 323/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015" TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 323/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Thanh Hóa, ngày 22 tháng 01 năm 2013 Số: 323/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015" TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh, CNH, HĐH đất nước, giai đoạn 2010-2015"; Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Triển khai Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, giai đoạn 2010 - 2015"; Xét Tờ trình số 141/TT-BTV ngày 10/01/2013 của Ban Thường vụ - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về việc đề nghị phê duyệt thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2013 - 2015", QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2013 - 2015" gồm các đồng chí có tên sau đây: 1. Đ/c Vương Văn Việt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban chỉ đạo 2. Đ/c Lê Thị Nương Chủ tịch Hội LHPN Phó trưởng BCĐ 3. Đ/c Phạm Thị Hằng Giám đốc Sở GD-ĐT Thành viên 4. Đ/c Đỗ Hữu Quyết Phó Giám đốc Sở TT-TT Thành viên 5. Đ/c Vũ Thái Sơn Phó giám đốc Sở VH - TT - Thành viên DL
  2. 6. Đ/c Nguyễn Quốc Uy Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thành viên 7. Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến Bí Thư Đoàn TNCS HCM Thành viên Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo - Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2013 - 2015". - Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án và kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo trong từng năm, từng giai đoạn. - Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đề án ở các huyện, thị, thành phố và các ngành, đoàn thể liên quan. - Tổ chức các cuộc họp, theo dõi tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả công tác, đề xuất, kiến nghị và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các đề án. - Thành lập tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo giao. Điều 3. - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo; - Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh để giao dịch; kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - N hư điều 4 QĐ; - Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; - H ội LHPN tỉnh, BCĐ Đề án cấp tỉnh; - Lưu: VT, VX. Trịnh Văn Chiến

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản