intTypePromotion=1

Quyết định số 3555/QĐ-BCN

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
5
download

Quyết định số 3555/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3555/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh thành Công ty Bia Sài Gòn Hà Tĩnh do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3555/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3555/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY BIA NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ TĨNH THÀNH CÔNG TY BIA SÀI GÒN HÀ TĨNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Quyết định số 2390/QĐ-TCKT ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh thuộc Tổng công ty Bia - Rượu - Nưới giải khát Sài Gòn để cổ phần hóa; Xét đề nghị của Tổng công ty Bia - Rượu - Nưới giải khát Sài Gòn (Tờ trình số 87/2005/TTr-CPH-HĐQT ngày 20 tháng 9 năm 2005), Phương án cổ phần hóa Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 04 tháng 10 năm 2005; Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh (công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn) với nội dung chính như sau: 1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Tĩnh, - Tên giao dịch quốc tế : SAIGON – HATINH BEER JOINT STOCK COMPANY; - Tên viết tắt: SAHABECO; - Trụ sở chính: 173 đường Hà Huy Tập, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 2. Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Tĩnh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có
  2. con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề: - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bia và nước giải khát; - Kinh doanh khách sạn, du lịch, văn phòng cho thuê, dịch vụ; - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. 4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành: a) Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn). b) Cổ phần phát hành lần đầu là: 40.000.000.000 đồng, tương ứng với 4.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó: - Cổ phần Nhà nước: 2.040.000 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ; - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 181.400 cổ phần, chiếm 4,53% vốn điều lệ; - Cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược: 392.000 cổ phần, chiếm 9,80% vốn điều lệ; - Cổ phần bán đấu giá công khai: 1.386.600 cổ phần, chiếm 34,67% vốn điều lệ. 5. Giá khởi điểm bán đấu giá: 11.000 đồng/ cổ phần. Cơ quan bán đấu giá cổ phần là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 6. Ưu đãi cho người lao động và nhà đầu tư chiến lược: a) Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 175 lao động trong doanh nghiệp là 181.400 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp. b) Nhà đầu tư chiến lược là Công ty Thương mại Dịch vụ Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (địa chỉ: 12 Đông Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) được mua ưu đãi 392.000 cổ phần. 7. Phương án sắp xếp lao động: - Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 215 người;
  3. - Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 140 người; - Tổng số lao động dôi dư: 48 người. Trong đó, theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP: 10 người, theo Nghị quyết 09: 01 người, theo Bộ Luật Lao động: 37 người. 8. Phương án đào tạo lại người lao động: - Tổng số lao động cần đào tạo lại: 32 người. - Dự toán kinh phí đào tạo lại: 67.200.000 đồng. 9. Chi phí cổ phần hóa: 400.000.000 đồng Giám đốc Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế cần thiết của Công ty và thực hiện quyết toán ưu đãi cho người lao động, kinh phí lao động dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định. Điều 2. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Bia - Rượu - Nưới giải khát Sài Gòn và Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh tiến hành bán cổ phần, quyết toán ưu đãi cho người lao động và nhà đầu tư chiến lược, chi phí cổ phần hóa, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư và đào tạo lại lao động; tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần và thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Công ty thành Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật. Giám đốc Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh có trách nhiệm điều hành, quản lý Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Giám đốc Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như điều 3; THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ; - Ban chỉ đạo ĐM và PTDN; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ LĐTB và XH; - Bộ Nội vụ; - Ngân hàng Nhà nước VN; Nguyễn Xuân Thuý - UBND tỉnh Hà Tỉnh; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các đ/c Thứ trưởng;
  4. - Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ; - Lưu VP, TCCB.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2