intTypePromotion=3

Quyết định số 379/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định số 379/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 379/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 379/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 379/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí,danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (Công văn số 1457/HC ngày 27 tháng 6 năm 2002, Công văn số 09/BC ngày 04 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 556/BKH-DN ngày 23 tháng 01 năm 2003), Tài chính (Công văn số 1067/TC-TCDN ngày 29 tháng 01 năm 2003), Lao động-Thương binh và Xã hội (Công văn số 208/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 21 tháng 01 năm 2003), Nội vụ (Công văn số 68/BNV-TCBC ngày 14 tháng 01 năm 2003), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 465/BNN-TCCB ngày 05 tháng 3 năm 2003) QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung Phương án phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện Phương án nói trên. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
  2. PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 07/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ) I. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN VÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích: - Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ (hợp nhất 9 xí nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện) - Công ty Quản lý, sửa chữa và xây dựng đường bộ Phú Thọ - Công ty Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì. 2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh: - Công ty Cấp nước Phú Thọ - Công ty Xổ số kiến thiết phú Thọ - Công ty Du lịch dịch vụ xuất nhập khẩu Phú Thọ - Xí nghiệp In Phú Thọ - Công ty Thương mại miền núi Phú Thọ - Công ty Khai thác chế biến khoáng sản Phú Thọ. II. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC SẮP XẾP 1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Năm 2003 Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần: - Công ty Giầy Vĩnh Phúc - Công ty May và Xuất khẩu lao động Phú Thọ - Công ty Tư vấn xây dựng Phú Thọ - Công ty Dược vật tư y tế Phú Thọ. Năm 2004 a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp; - Công ty Môi trường dịch vụ đô thị thị xã Phú Thọ. b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần: - Công ty Vật tư nông lâm nghiệp Phú Thọ - Công ty Tư vấn xây dựng nông lâm nghiệp Phú Thọ - Công ty Xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ - Công ty Giấy Lửa Việt - Công ty Thương mại Sông Lô - Công ty Xuất nhập khẩu Phú Thọ
  3. - Công ty Xây dựng hạ tầng đô thị và nông thôn Phú Thọ - Công ty Sứ gốm Thanh Hà Phú Thọ - Công ty Xây dựng số 1 Phú Thọ - Công ty Que hàn Hữu Nghị và xây lắp cơ khí - Công ty May Sông Hồng - Công ty Khai thác và xây dựng thủy lợi Việt Trì. Năm 2005 a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp: - Công ty Sách và Thiết bị trường học Phú Thọ - Công ty Rượu Đồng Xuân c) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần: - Công ty Chế biến nông sản thực phẩm Phú Thọ - Công ty Phát hành sách Phú Thọ - Công ty Thương mại tổng hợp tỉnh Phú Thọ - Công ty Công trình giao thông Phú Thọ. 2. Doanh nghiệp thực hiện hình thức giao, bán: Năm 2003 - Công ty May I Phú Thọ, - Công ty Bia, Nước giải khát Hồng Hà, - Công ty Du lịch-thương mại và dịch vụ hàng không, - Nhà máy Phân lân Thanh Ba, - Công ty Giống, thức ăn chăn nuôi, - Công ty Gốm xây dựng Sông Lô, - Công ty Xây dựng công nghiệp Phú Thọ, - Công ty Vật tư Phú Thọ, - Xí nghiệp Thực phẩm xuất khẩu. Năm 2004 - Công ty Chè Phú Thọ. 3. Doanh nghiệp thực hiện biện pháp hợp nhất; Năm 2003 - Công ty Quản lý công trình thủy lợi Lâm Thao, - Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi Phù Ninh, - Xí nghiệp Quản lý khai thác thủy lợi huyện Thanh Thủy, - Xí nghiệp Quản lý khai thác thủy lợi Tam Nông, - Xí nghiệp Quản lý khai thác thủy lợi Sông Thao, - Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi Yên Lập, - Xí nghiệp Quản lý khai thác thủy lợi Thanh Ba,
  4. - Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi Hạ Hòa, - Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi thị xã Phú Thọ ./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản