intTypePromotion=1

Quyết định số 52/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 52/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cơ khí hoá chất Hà Bắc thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2003/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CƠ KHÍ HOÁ CHẤT HÀ BẮC THUỘC TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM VỀ LÀM ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1408/VPCP-ĐMDN ngày 27 tháng 3 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Công ty Cơ khí hoá chất Hà Bắc thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam về Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam; Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Công văn số 516/CV-HĐQT ngày 06 tháng 8 năm 2002) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Công ty Cơ khí hoá chất Hà Bắc thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam. Điều 2. Tổng công ty Hoá chất Việt Nam và Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm tổ chức việc chuyển giao Công ty Cơ khí hoá chất Hà Bắc theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hoá chất Việt Nam, Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Cơ khí hoá chất Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 3, - Văn phòng Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Bộ Nội vụ, - Bộ Kế hoạch- Đầu tư, - Bộ Tài chính, - Bộ Công an, Nguyễn Xuân Thuý - Bộ LĐ,TB&XH, - Ngân hàng Nhà nước VN, - Kho bạc Nhà nước VN, - UBND tỉnh Bắc Giang, - Công báo, - Lưu VP, Vụ TCCB.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản