intTypePromotion=1

Quyết định số 531/QĐ-UBCK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định số 531/QĐ-UBCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 531/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về Giám sát Giao dịch Chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 531/QĐ-UBCK

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T Y BAN CH NG KHOÁN NAM NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 531/Q -UBCK Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH HƯ NG D N V GIÁM SÁT GIAO DNCH CH NG KHOÁN CH TNCH Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Căn c Quy t nh s 63/2007Q -TTg ngày 10/5/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c thu c B Tài chính; Căn c Quy t nh s 127/2008/Q -BTC ngày 31/12/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch Giám sát Giao d ch Ch ng khoán trên Th trư ng Ch ng khoán; Theo ngh c a Trư ng Ban Giám sát, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh hư ng d n v Giám sát Giao d ch Ch ng khoán. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng UBCKNN, Th trư ng các ơn v liên quan thu c y ban Ch ng khoán Nhà nư c, T ng Giám c S Giao d ch Ch ng khoán Tp.HCM, T ng Giám c S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i, T ng Giám c Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán Vi t Nam và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu: VP, GS. Vũ B ng QUY NNH
 2. HƯ NG D N V GIÁM SÁT GIAO DNCH CH NG KHOÁN (Ban hành theo Quy t nh s 531/Q -UBCK ngày 21/8/2009 c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c) I. PH M VI I U CH NH Quy nh này c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c (UBCKNN) hư ng d n chi ti t v n i dung, phương th c, nguyên t c phân công, ph i h p th c hi n giám sát giao d ch ch ng khoán theo quy nh t i Quy t nh 127/2008/Q -BTC ngày 31/12/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch giám sát giao d ch ch ng khoán trên th trư ng ch ng khoán (sau ây g i t t là Quy ch giám sát giao d ch). II. I TƯ NG I U CH NH Các i tư ng nêu t i Kho n 1 và Kho n 2, i u 2 Quy ch Giám sát giao d ch. III. N I DUNG GIÁM SÁT GIAO DNCH CH NG KHOÁN C A UBCKNN 1. UBCKNN th c hi n giám sát giao d ch ch ng khoán nh m ngăn ng a, phát hi n và x lý các giao d ch, hành vi giao d ch, vi c cung c p d ch v liên quan n giao d ch ch ng khoán vi ph m quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và các quy nh khác c a pháp lu t liên quan, bao g m: a) Nhóm các hành vi giao d ch b c m, bao g m: - Các hành vi gian l n ho c l a o trong giao d ch ch ng khoán; - Các giao d ch n i b ; - Các giao d ch thao túng th trư ng; - Các hành vi b c m khác. b) Nhóm các hành vi vi ph m quy nh giao d ch khác t i Lu t Ch ng khoán, Thông tư hư ng d n v giao d ch c a B Tài chính, Quy ch giao d ch c a S Giao d ch Ch ng khoán (SGDCK) và các quy nh khác, bao g m: - Vi ph m quy nh v m tài kho n giao d ch; - Vi ph m quy nh v m b o t l ký qu giao d ch; - Vi ph m quy nh v giao d ch c phi u qu ; - Vi ph m quy nh v giao d ch chuy n như ng ch ng khoán qua Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán (TTLKCK); - Vi ph m quy nh v mua và bán m t lo i c phi u, ch ng ch qu trong cùng m t ngày giao d ch; - Vi ph m quy nh v h y/s a l nh giao d ch;
 3. - Vi ph m quy nh v nh n và th c hi n l nh cho khách hàng; - Vi ph m quy nh v t doanh ch ng khoán; - Vi ph m quy nh v quy t c o c ngh nghi p trong môi gi i, cung c p d ch v giao d ch cho nhà u tư; - Các vi ph m khác v giao d ch ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t ch ng khoán và pháp lu t hi n hành có liên quan. Các hành vi vi ph m nêu trên ư c xác nh theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v giao d ch ch ng khoán và có th thay i khi có các quy nh m i. 2. UBCKNN giám sát vi c th c hi n giám sát giao d ch ch ng khoán c a SGDCK theo các quy nh hi n hành, bao g m: a) Vi c t ch c b máy giám sát giao d ch t i SGDCK; d) Vi c ban hành các quy ch , quy nh, quy trình giám sát giao d ch; c) Vi c ban hành h th ng tiêu chí giám sát giao d ch ch ng khoán; d) Vi c giám sát di n bi n giao d ch hàng ngày, nhi u ngày, nh kỳ; ) Vi c giám sát công b thông tin và báo cáo v giao d ch ch ng khoán c a các công ty niêm y t, công ty ăng ký giao d ch, t ch c, cá nhân tham gia th trư ng theo quy nh hi n hành; e) Vi c l p và g i báo cáo giám sát giao d ch ch ng khoán theo quy nh cho UBCKNN và B Tài chính; g) Vi c xây d ng h th ng cơ s d li u ph c v công tác giám sát giao d ch. 3. UBCKNN giám sát vi c ban hành, th c hi n quy nh, quy trình t l nh, chuy n l nh giao d ch ch ng khoán cho khách hàng c a công ty ch ng khoán; vi c th c hi n ch ki m soát n i b , th c hi n o c ngh nghi p c a các công ty ch ng khoán liên quan n ho t ng giao d ch ch ng khoán, bao g m: a) Giám sát tính y , h p l , h p th c v danh m c, n i dung, th i h n ban hành các quy nh, quy trình liên quan n giao d ch ch ng khoán, bao g m quy trình óng m tài kho n giao d ch, quy trình giao d ch tr c tuy n, quy trình nh n l nh, t l nh, chuy n l nh giao d ch cho khách hàng, quy trình t doanh và các quy trình tác nghi p khác do công ty ch ng khoán ban hành; b) Giám sát tính y , h p l , h p th c v danh m c, n i dung, th i h n ban hành các quy nh, quy trình ki m soát n i b , ki m soát r i ro, o c ngh nghi p do công ty ch ng khoán ban hành; c) Giám sát vi c t ch c b máy, nhân s th c hi n các quy nh và quy trình t i i m a và b kho n 3 M c III;
 4. d) Giám sát vi c công ty ch ng khoán, ngư i hành ngh và nhân viên làm vi c t i các công ty ch ng khoán tuân th các quy nh và quy trình t i i m a và b kho n 3 M c III; 4. UBCKNN giám sát công b thông tin liên quan n giao d ch ch ng khoán c a các t ch c niêm y t, t ch c ăng ký giao d ch, công ty i chúng, công ty ch ng khoán, nhà u tư theo úng quy nh c a pháp lu t. N i dung giám sát này bao g m giám sát vi c báo cáo, th c hi n công b thông tin v giao d ch c a các t ch c, cá nhân tham gia th trư ng theo quy nh và giám sát th c hi n giao d ch theo các thông tin ã công b c a các i tư ng này, bao g m: a) Công b thông tin v giao d ch c a c ông l n; b) Công b thông tin v giao d ch c a công ty i chúng, c ông n i b và ngư i có liên quan; c) Công b thông tin v giao d ch c phi u c a c ông sáng l p trong th i h n b h n ch chuy n như ng; d) Công b thông tin v giao d ch ch ng ch qu c a các i tư ng có liên quan; ) Công b thông tin v giao d ch c phi u qu ; e) Công b thông tin v giao d ch chào mua công khai; g) Công b thông tin v giao d ch ch ng khoán c a S Giao d ch Ch ng khoán; h) Các quy nh khác v công b thông tin giao d ch ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t ch ng khoán và pháp lu t hi n hành có liên quan; 5. UBCKNN giám sát vi c cung c p d ch v liên quan n giao d ch ch ng khoán c a các t ch c, cá nhân tham gia th trư ng: SGDCK, TTLKCK, thành viên lưu ký ch ng khoán, công ty qu n lý qu u tư ch ng khoán, ngân hàng giám sát, ngân hàng thương m i cung c p d ch v m tài kho n ti n u tư ch ng khoán, các cá nhân và t ch c khác tham gia cung c p d ch v giao d ch, bao g m: a) Giám sát vi c ban hành và t ch c th c hi n các quy nh, quy trình cung c p d ch v liên quan n giao d ch ch ng khoán; b) Giám sát vi c xây d ng t ch c b máy, nhân s , phương ti n v t ch t, k thu t nh m th c hi n các quy nh, quy trình cung c p d ch v liên quan n giao d ch ch ng khoán; c) Giám sát vi c tuân th c a các t ch c nêu trên i v i quy nh c a pháp lu t ch ng khoán và pháp lu t hi n hành có liên quan v cung c p d ch v liên quan n giao d ch ch ng khoán; d) Giám sát th c hi n cung c p d ch v cho khách hàng theo th a thu n gi a t ch c cung c p d ch v và khách hàng.
 5. IV. PHƯƠNG TH C GIÁM SÁT GIAO DNCH CH NG KHOÁN C A UBCKNN 1. UBCKNN th c hi n giám sát giao d ch hàng ngày, nhi u ngày và nh kỳ thông qua h th ng máy tính giám sát giao d ch k t n i v i SGDCK; thông qua báo cáo giám sát giao d ch c a SGDCK, d li u và thông tin báo cáo c a TTLKCK; báo cáo, công b thông tin, ph n ánh c a các công ty ch ng khoán, công ty i chúng, các t ch c, cá nhân tham gia giao d ch trên th trư ng ch ng khoán; các ngu n thông tin trên các phương ti n thông tin i chúng, tin n và các ngu n thông tin khác. a) Giám sát giao d ch hàng ngày do UBCKNN th c hi n là vi c t p h p, x lý, phân tích các d li u giao d ch hàng ngày, báo cáo giám sát giao d ch c a SGDCK, thông tin, báo cáo, công b thông tin t các ngu n nêu trên nh m phát hi n, ngăn ng a nh ng hành vi giao d ch b t thư ng x y ra trong ngày và xây d ng cơ s d li u cho công tác giám sát nhi u ngày và nh kỳ; b) Giám sát giao d ch nhi u ngày do UBCKNN th c hi n là vi c căn c trên d u hi u giao d ch b t thư ng phát hi n ư c t k t qu giám sát hàng ngày, căn c trên d li u giao d ch nhi u ngày, báo cáo giám sát giao d ch c a SGDCK, báo cáo, công b thông tin t các ngu n nêu trên phân tích, theo dõi, phát hi n, ngăn ng a các d u hi u hành vi vi ph m trong giao d ch ch ng khoán; c) Giám sát giao d ch nh kỳ do UBCKNN th c hi n là vi c căn c vào k t qu giám sát giao d ch nhi u ngày, căn c vào di n bi n th trư ng giao d ch và các thông tin, tin n liên quan n giao d ch ch ng khoán, các cá nhân, t ch c tham gia giao d ch ch ng khoán, UBCKNN ti n hành ki m tra, ánh giá vi c th c hi n công tác giám sát giao d ch t i các SGDCK, vi c tham gia giao d ch và cung c p d ch v liên quan n giao d ch ch ng khoán c a các thành viên tham gia th trư ng. UBCKNN th c hi n giám sát giao d ch nh kỳ theo tu n, tháng, quý, năm. Vi c th c hi n giám sát giao d ch nh kỳ bao g m c vi c phân tích, x lý các d u hi u giao d ch b t thư ng, ti n hành ki m tra các i tư ng có liên quan (khi c n thi t) nh m tìm ra các hành vi vi ph m (n u có). 2. UBCKNN th c hi n giám sát giao d ch i v i các i tư ng b giám sát (quy nh t i kho n 2, i u 2 Quy ch Giám sát giao d ch) thông qua ki m tra nh kỳ ho c thông qua ki m tra b t thư ng. a) Ki m tra nh kỳ là vi c ti n hành ki m tra t i ch i v i các i tư ng giám sát theo k ho ch ki m tra, giám sát giao d ch ch ng khoán hàng năm ư c Ch t ch UBCKNN phê duy t nh m giám sát vi c tuân th các quy nh v giao d ch, cung c p d ch v liên quan n giao d ch c a các t ch c, cá nhân tham gia th trư ng ng th i phát hi n các sai ph m (n u có) c a các cá nhân, t ch c có liên quan. b) Ki m tra b t thư ng là vi c ti n hành ki m tra t i ch i v i các i tư ng giám sát nh m xác nh rõ b n ch t c a nghi v n sai ph m ho c hành vi vi ph m c a cá nhân ho c t ch c khi UBCKNN phát hi n các d u hi u giao d ch b t thư ng, d u hi u vi ph m, nghi v n sai ph m; ho c khi UBCKNN nh n ư c báo cáo v d u hi u giao d ch b t thư ng, d u hi u vi ph m, nghi v n sai ph m t các SGDCK, TTLKCK;
 6. ho c khi UBCKNN nh n ư c thông tin, tin n, báo cáo hay ph n ánh c a các thành viên tham gia th trư ng v d u hi u sai ph m hay nghi v n sai ph m. c) Vi c th c hi n ki m tra nh kỳ hay b t thư ng i v i các i tư ng giám sát th c hi n theo quy t nh ki m tra c a Ch t ch UBCKNN và theo trình t , th t c ki m tra theo các quy nh hi n hành. V. NGUYÊN T C PH I H P VÀ PHÂN CÔNG TH C HI N GIÁM SÁT GIAO DNCH CH NG KHOÁN A. PHÂN CÔNG VÀ PH I H P TH C HI N GIÁM SÁT TRONG N I B UBCKNN 1. N i dung ph i h p giám sát 1.1. Ban chuyên môn ư c phân công ch trì n i dung giám sát ch u trách nhi m th c hi n các công vi c, bao g m: a) Th c hi n giám sát theo i tư ng, n i dung, phương th c quy nh; b) L p báo cáo v công tác giám sát ư c phân công theo quy nh; c) Ti p nh n các d li u, báo cáo, công b thông tin, ph n ánh, tin n t các i tư ng ch u qu n lý thu c n i dung giám sát có liên quan; d) Tr c ti p ngh các ơn v có liên quan ph i h p xu t x lý các v n liên quan n giao d ch ch ng khoán, cung c p thông tin, d li u c n thi t ph c v công tác giám sát; ) Ch trì các oàn ki m tra nh kỳ ho c b t thư ng v các n i dung giám sát ư c phân công theo quy t nh c a Ch t ch UBCKNN; e) ngh các ơn v có liên quan c cán b tham gia oàn ki m tra (khi c n thi t) theo ch o c a lãnh o UBCKNN; g) Báo cáo lãnh o UBCKNN v tình hình th c hi n giám sát, k t qu các oàn ki m tra; ưa ra xu t ho c ki n ngh (n u có); h) Thông báo k t qu ki m tra, ý ki n ch o c a Ch t ch UBCKNN v k t qu ki m tra cho các ơn v có liên quan; xu t thay i chính sách qu n lý các i tư ng giám sát cho các ơn v có ch c năng qu n lý (khi c n thi t). 1.2. Ban chuyên môn ư c phân công ph i h p th c hi n giám sát ch u trách nhi m ph i h p, h tr ơn v ch trì trong vi c th c hi n n i dung giám sát ư c phân công, bao g m: a) Cung c p y và úng th i h n các thông tin, d li u do mình qu n lý cho ơn v ch trì n i dung giám sát khi ư c yêu c u;
 7. b) Ch ng cung c p các thông tin liên quan n n i dung giám sát ư c phân công, g i ki n ngh ho c xu t lên Ch t ch UBCKNN ho c ơn v ch trì n i dung giám sát khi phát sinh các v n c n gi i quy t; c) C cán b tham gia các oàn ki m tra, giám sát thu c n i dung giám sát có liên quan. 2. Phân công th c hi n 2.1. Ban Giám sát là ơn v ch trì th c hi n giám sát giao d ch ch ng khoán; ti p nh n d li u giao d ch ch ng khoán, báo cáo giám sát giao d ch ch ng khoán c a các SGDCK, các d li u và thông tin ph c v giám sát giao d ch c a TTLKCK, các ph n ánh, thông tin, tin n liên quan n giao d ch ch ng khoán c a các cá nhân, t ch c tham gia th trư ng; giám sát ho t ng giám sát giao d ch ch ng khoán c a các SGDCK. 2.2. Ban Qu n lý Kinh doanh là ơn v ch trì giám sát vi c ban hành (v n i dung và th i h n) i v i quy trình t l nh, chuy n l nh giao d ch ch ng khoán cho khách hàng c a công ty ch ng khoán; giám sát vi c ban hành và th c hi n th c hi n ch ki m soát n i b , quy trình qu n lý r i ro, ngăn ng a r i ro xung t l i ích liên quan n giao d ch ch ng khoán; giám sát ngư i hành ngh trong công ty ch ng khoán và vi c th c hi n o c ngh nghi p c a các công ty ch ng khoán liên quan n ho t ng giao d ch ch ng khoán; giám sát vi c cung c p d ch v liên quan n giao d ch ch ng khoán c a các công ty ch ng khoán; giám sát công b thông tin liên quan n giao d ch ch ng khoán c a chính công ty ch ng khoán, nhân viên công ty ch ng khoán. 2.3. Ban Qu n lý Qu là ơn v ch trì giám sát vi c cung c p d ch v liên quan n giao d ch ch ng khoán c a các công ty qu n lý qu u tư ch ng khoán, ngân hàng giám sát; giám sát vi c tuân th các ch tiêu an toàn tài chính, ngư i hành ngh và tuân th o c ngh nghi p trong các công ty qu n lý qu ; giám sát công b thông tin v giao d ch ch ng ch qu c a các i tư ng có liên quan. 2.4. Ban Qu n lý Phát hành là u m i giám sát công b thông tin liên quan n giao d ch c a các công ty i chúng. 2.5. Thanh tra UBCKNN có trách nhi m ti p nh n và ph i h p v i các ơn v liên quan (khi c n thi t) x lý theo thNm quy n các h sơ, v vi c liên quan n giao d ch ch ng khoán do các ơn v chuyên môn chuy n sang; có trách nhi m thông báo k p th i cho các ơn v liên quan k t qu x lý. 2.6. Các ơn v thu c UBCKNN có trách nhi m ph i h p th c hi n, h tr giám sát giao d ch ch ng khoán theo ch c năng và thNm quy n ư c phân công. B. PH I H P TH C HI N GIÁM SÁT GI A UBCKNN VÀ CÁC SGDCK, TTLKCK 1. Nguyên t c ph i h p:
 8. 1.1. SGDCK là ơn v giám sát tr c ti p i v i các ho t ng giao d ch t i th trư ng giao d ch ch ng khoán do mình qu n lý; các ho t ng cung c p d ch v liên quan n giao d ch ch ng khoán c a các công ty ch ng khoán thành viên trong ph m vi qu n lý c a SGDCK; vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t liên quan n công b thông tin v giao d ch c a các công ty niêm y t / ăng ký giao d ch và nhà u tư; ph i h p v i UBCKNN trong làm rõ các d u hi u giao d ch b t thư ng, các nghi v n sai ph m v giao d ch ch ng khoán và x lý các i tư ng giám sát có liên quan. 1.2. TTLKCK là u m i cung c p các thông tin liên quan n thành viên lưu ký và các cá nhân, t ch c ăng ký, lưu ký, th c hi n giao d ch, thanh toán qua TTLKCK, s d ng d ch v do TTLKCK cung c p, báo cáo các nghi v n sai ph m và ph i h p v i UBCKNN trong vi c làm rõ các nghi v n sai ph m quy nh v giao d ch ch ng khoán liên quan n thành viên lưu ký và các cá nhân, t ch c ăng ký, lưu ký, th c hi n giao d ch, thanh toán qua TTLKCK, s d ng d ch v do TTLKCK cung c p; ph i h p x lý theo yêu c u c a UBCKNN. 1.3. UBCKNN ch u trách nhi m làm rõ các nghi v n sai ph m quy nh v giao d ch ch ng khoán theo báo cáo c a SGDCK, TTLKCK; x lý các hành vi vi ph m; ph i h p v i SGDCK, TTLKCK x lý vi ph m c a các công ty ch ng khoán thành viên và các thành viên lưu ký theo thNm quy n do pháp lu t quy nh; thông báo k t qu x lý sai ph m cho các ơn v liên quan. 2. Trách nhi m c a SGDCK 2.1. Giám sát giao d ch hàng ngày, nhi u ngày. a) SGDCK ch u trách nhi m phát hi n các d u hi u giao d ch b t thư ng di n ra trong các ngày giao d ch, nhi u ngày giao d ch theo các tiêu chí giám sát giao d ch do SGDCK xây d ng ư c UBCKNN phê duy t; phân tích sơ b tìm ra các giao d ch có d u hi u vi ph m, l p h sơ v vi c và chuy n cho UBCKNN ti p t c x lý. b) H sơ v vi c do SGDCK g i UBCKNN bao g m: k t qu phân tích sơ b d li u giao d ch trong kho ng th i gian nghi v n; các thông tin công b , gi i trình t các i tư ng liên quan cùng các thông tin, tin n liên quan n v vi c (n u có), nh n nh c a SGDCK v d u hi u b t thư ng ho c hành vi vi ph m, ki n ngh ho c xu t hư ng x lý. c) SGDCK có trách nhi m th c hi n các báo cáo giám sát giao d ch theo nh kỳ tu n, tháng, quý, năm theo các n i dung và th i h n quy nh t i Quy ch Giám sát giao d ch và theo yêu c u c a UBCKNN. 2.2. Cung c p d li u giao d ch và các thông tin ph c v giám sát giao d ch cho UBCKNN. a) SGDCK cung c p d li u giao d ch hàng ngày cho UBCKNN theo M u Báo cáo ngày quy nh t i Ph l c I M u 01 Quy ch giám sát giao d ch và theo phương th c do UBCKNN hư ng d n.
 9. b) Khi UBCKNN yêu c u, SGDCK có trách nhi m cung c p thêm các thông tin khác do mình qu n lý ho c yêu c u các i tư ng liên quan ho c thu c ph m vi SGDCK qu n lý cung c p thông tin, t ng h p g i UBCKNN ph c v giám sát giao d ch. 2.3. Ki m tra ho t ng giao d ch ch ng khoán i v i các thành viên giao d ch. a) SGDCK ti n hành ki m tra nh kỳ theo y quy n c a UBCKNN ho c ph i h p v i các ơn v chuyên môn c a UBCKNN ki m tra nh kỳ các công ty ch ng khoán thành viên theo k ho ch ki m tra hàng năm do UBCKNN l p. b) Khi c n thi t, UBCKNN y quy n b ng văn b n cho SGDCK ki m tra b t thư ng i v i các công ty ch ng khoán thành viên 2.4. Giám sát công b thông tin. SGDCK có trách nhi m giám sát công b thông tin liên quan n giao d ch c a t ch c niêm y t, t ch c ăng ký giao d ch, c ông l n, c ông n i b và ngư i có liên quan; giám sát vi c th c hi n giao d ch theo các thông tin ã công b c a các i tư ng này; báo cáo UBCKNN v các trư ng h p vi ph m quy nh công b thông tin vư t quá thNm quy n x lý c a SGDCK. 3. Trách nhi m c a TTLKCK 3.1. Giám sát ho t ng c a các thành viên lưu ký liên quan n vi c cung c p d ch v lưu ký ch ng khoán cho khách hàng theo úng quy nh c a pháp lu t. 3.2. Cung c p d li u, thông tin ph c v công tác giám sát giao d ch. a) TTLKCK có trách nhi m cung c p các d li u, thông tin ph c v giám sát giao d ch ch ng khoán cho UBCKNN theo n i dung và th i h n quy nh t i Quy ch Giám sát giao d ch ch ng khoán. b) Khi UBCKNN yêu c u, TTTKCK có trách nhi m cung c p thêm ho c là u m i t ng h p và cung c p các thông tin c n thi t khác liên quan n vi c cung c p d ch v ăng ký, lưu ký, thanh toán bù tr ch ng khoán t i TTLKCK ph c v công tác giám sát. c) TTLKCK có trách nhi m báo cáo UBCKNN v các d u hi u vi ph m ho c các vi ph m c a các thành viên lưu ký, cá nhân, t ch c th c hi n giao d ch qua TTLKCK ho c s d ng d ch v do TTLKCK cung c p vư t quá thNm quy n x lý c a TTLKCK; ph i h p v i UBCKNN trong quá trình x lý. 3.3. Ph i h p ki m tra thành viên lưu ký. TTLKCK có trách nhi m ph i h p theo yêu c u c a UBCKNN ki m tra t i ch i v i các thành viên lưu ký làm rõ các d u hi u vi ph m c a thành viên lưu ký ho c các cá nhân, t ch c có liên quan. VI. TH C HI N GIÁM SÁT GIAO DNCH CH NG KHOÁN T I UBCKNN
 10. 1. Nguyên t c 1.1. Các ơn v th c hi n nhi m v giám sát ch ng ph i h p th c hi n n i dung giám sát ư c giao, th c hi n ch báo cáo giám sát theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a UBCKNN. 1.2. Khi phát hi n sai ph m ho c d u hi u sai ph m c a các i tư ng b giám sát, ơn v ch trì ti n hành ki m tra, làm rõ sai ph m và báo cáo Ch t ch UBCKNN v k t qu ki m tra, chuy n sang Thanh tra x lý theo ch o c a Ch t ch UBCKNN. 1.3. Các ơn v có liên quan có trách nhi m c cán b tham gia oàn ki m tra, ph i h p làm rõ các sai ph m khi ư c ơn v ch trì yêu c u; ơn v ch trì có trách nhi m ph n h i k t qu ki m tra, ý ki n ch o c a Ch t ch UBCKNN, k t qu x lý vi ph m. 1.4. Các ơn v ư c giao ch trì n i dung giám sát nào có trách nhi m ban hành quy trình th c hi n giám sát, ph i h p giám sát v i các ơn v liên quan trong th c hi n n i dung giám sát ó. 2. Trách nhi m c a Ban Giám sát 2.1. Ban Giám sát là ơn v c a UBCKNN ch trì th c hi n và t ng h p k t qu giám sát giao d ch ch ng khoán nêu t i i m 1, i m 2 – M c III Quy nh này và có trách nhi m ph i h p v i các ơn v có ch c năng giám sát thu c UBCKNN và các SGDCK, TTLKCK th c hi n giám sát giao d ch, bao g m các n i dung sau: a) Là u m i ti p nh n d li u giao d ch, báo cáo giám sát giao d ch c a SGDCK, báo cáo c a TTLKCK g i lên UBCKNN (dư i hình th c file d li u i n t ho c file văn b n). b) Tr c ti p yêu c u SGDCK, TTLKCK và các ơn v khác thu c UBCKNN có liên quan cung c p thêm d li u liên quan n giao d ch và thông tin ph c v công tác giám sát giao d ch (khi c n thi t). c) Ph i h p v i các ơn v có liên quan th c hi n giám sát giao d ch, báo cáo giám sát giao d ch ch ng khoán nh kỳ và t ch c ki m tra giao d ch i v i các i tư ng b giám sát. 2.2. Th c hi n báo cáo giám sát giao d ch ch ng khoán nh kỳ theo quy nh t i i m e, Kho n 1, i u 15 Quy ch Giám sát giao d ch. a) Báo cáo giám sát giao d ch tu n: Ban Giám sát có trách nhi m l p báo cáo giám sát giao d ch tu n trong vòng 03 ngày làm vi c c a tu n k ti p, trình Lãnh o UBCKNN. b) Báo cáo giám sát giao d ch tháng: Ban Giám sát có trách nhi m l p báo cáo giám sát giao d ch tháng trong vòng 15 ngày làm vi c c a tháng k ti p, trình Lãnh o UBCKNN.
 11. c) Báo cáo giám sát giao d ch năm: Ban Giám sát có trách nhi m l p báo cáo giám sát giao d ch năm trong vòng 30 ngày làm vi c u tiên c a năm k ti p, trình Lãnh o UBCKNN. Khi l p các Báo cáo giám sát nh kỳ nói trên, Ban Giám sát có trách nhi m t ng h p các báo cáo liên quan n v n giao d ch (n u có) c a các ơn v liên quan g i cho Ban Giám sát. Căn c các báo cáo giám sát giao d ch nh kỳ, Ch t ch UBCKNN ch o các ơn v có liên quan th c hi n và báo cáo v vi c gi i quy t, x lý v vi c báo cáo giám sát ã nêu. 2.3. L p h sơ các giao d ch có d u hi u vi ph m chuy n Thanh tra UBCKNN x lý theo thNm quy n. Khi phát hi n các d u hi u vi ph m, Ban Giám sát có trách nhi m l p h sơ và báo cáo Lãnh o UBCKNN. Sau khi ư c Lãnh o UBCKNN phê duy t, Ban Giám sát có trách nhi m chuy n h sơ cho Thanh tra UBCKNN x lý theo thNm quy n. Vi c chuy n giao h sơ cho Thanh tra UBCKNN ph i l p biên b n bàn giao theo quy nh hi n hành. 2.4. Ch trì, ph i h p t ch c ki m tra i v i các i tư ng b giám sát theo quy t nh c a Ch t ch UBCKNN. Trư ng h p ch trì, Ban Giám sát có trách nhi m thông báo, ngh các ơn v liên quan ph i h p (n u có) trư c khi ti n hành ki m tra. Trư ng h p vi c ki m tra do các ơn v khác ch trì, Ban Giám sát có trách nhi m c cán b tham gia theo quy t nh c a Ch t ch UBCKNN. 2.5. V vi c l p k ho ch ki m tra nh kỳ hàng năm: Ban Giám sát có trách nhi m l p k ho ch ki m tra giao d ch trong năm (bao g m c n i dung y quy n ki m tra c a UBCKNN cho SGDCK) trình Lãnh o ph trách kh i, sau khi ư c Ch t ch UBCKNN phê duy t, có trách nhi m g i k ho ch này cho Thanh tra UBCKNN t ng h p ch m nh t vào ngày 15/09 c a năm li n trư c. 2.6. T ng h p báo cáo v giám sát liên quan n giao d ch ch ng khoán c a UBCKNN báo cáo B Tài chính. Ban Giám sát có trách nhi m làm u m i t ng h p các báo cáo liên quan n giám sát giao d ch c a các ơn v th c hi n ch c năng giám sát, l p báo cáo giám sát giao d ch ch ng khoán b t thư ng và theo yêu c u c a B Tài chính. 3. Trách nhi m c a các ơn v liên quan thu c UBCKNN 3.1. Các ơn v liên quan thu c UBCKNN có trách nhi m ph i h p v i Ban Giám sát trong vi c th c hi n giám sát giao d ch, c th như sau: a) V vi c l p báo cáo giám sát nh kỳ (theo quy nh t i i m 1.1, ph n A M c V): có trách nhi m g i cho Ban Giám sát các v n liên quan n giao d ch ch ng khoán
 12. (n u có) phát sinh trong kỳ t ng h p trình Ch t ch UBCKNN. Văn b n, tài li u liên quan g i cho Ban Giám sát ch m nh t vào ngày u tiên c a tu n ti p theo ( i v i báo cáo tu n), 10 ngày làm vi c u tiên c a tháng k ti p ( i v i báo cáo tháng) và 20 ngày làm vi c u tiên c a năm k ti p ( i v i báo cáo năm). b) V vi c t ch c ki m tra có liên quan n v n giao d ch: sau khi ư c Ch t ch UBCKNN phê duy t, ơn v ch trì ki m tra có trách nhi m thông báo, ngh các ơn v liên quan ph i h p (n u có) trư c khi ti n hành ki m tra. Trư ng h p vi c ki m tra do các ơn v khác ch trì, có trách nhi m c ngư i tham gia theo quy t nh c a Ch t ch UBCKNN. 3.2. Ban Qu n lý Kinh doanh, Ban Qu n lý Qu , Ban Qu n lý Phát hành là các ơn v u m i th c hi n các n i dung giám sát theo quy nh t i i m 2.2, 2.3, 2.4 ph n A M c V; có trách nhi m thông báo cho Ban Giám sát n u phát hi n các nghi v n ho c vi ph m v giám sát giao d ch, ph i h p v i Ban Giám sát trong vi c làm rõ d u hi u nghi v n ho c hành vi vi ph m, bao g m vi c cung c p thông tin, d li u và tham gia các oàn ki m tra theo quy t nh c a Ch t ch UBCKNN. 3.3. Thanh tra UBCKNN có trách nhi m ti p nh n, ph i h p v i Ban Giám sát, Ban Qu n lý Kinh doanh, Ban Qu n lý Qu , Ban Qu n lý Phát hành x lý theo thNm quy n các h sơ, v vi c liên quan n giao d ch ch ng khoán do Ban Giám sát ho c các Ban nêu trên chuy n sang. Khi có k t lu n x lý, Thanh tra UBCKNN có trách nhi m thông báo l i cho ơn v ã chuy n h sơ k t qu x lý trong 03 ngày làm vi c. 3.4. Văn phòng i di n UBCKNN t i Thành ph H Chí Minh ph i h p v i Ban Giám sát th c hi n giám sát vi c giao d ch và cung c p d ch v giao d ch ch ng khoán c a các thành viên th trư ng thu c ph m vi qu n lý c a Văn phòng i di n theo quy nh hi n hành và phân công c a Ch t ch UBCKNN v giám sát giao d ch. 3.5. Trung tâm Tin h c và Th ng kê Ch ng khoán ch u trách nhi m t ch c h t ng công ngh , xây d ng các chương trình ng d ng ph c v cho ho t ng giám sát giao d ch c a UBCK; ph i h p và h tr Ban Giám sát và các ơn v có nhi m v giám sát c a UBCKNN v công ngh thông tin liên quan n ti p nh n báo cáo, b o m t và lưu tr d li u giám sát. VII. T CH C TH C HI N 1. Ban Giám sát, Ban Qu n lý Kinh doanh, Ban Qu n lý Qu , Ban Qu n lý Phát hành, Thanh tra UBCKNN có trách nhi m ban hành quy trình th c hi n giám sát, ph i h p giám sát v i các ơn v liên quan trong th c hi n n i dung giám sát ư c phân công ch trì, ph i h p theo Quy nh này. 2. Các ơn v thu c UBCKNN, SGDCK, TTLKCK th c hi n giám sát giao d ch, ph i h p th c hi n giám sát giao d ch theo hư ng d n c a Quy nh này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các ơn v có liên quan ph n ánh v i Ch t ch UBCKNN qua u m i Ban Giám sát nghiên c u, hư ng d n, gi i quy t. 4. Vi c thay th , s a i, b sung Quy nh này do Ch t ch UBCKNN quy t nh./
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2