intTypePromotion=1

Quyết định số 5963/QĐ-BCT

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 5963/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5963/QĐ-BCT về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ cảng Sài Gòn do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5963/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5963/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tại công văn số 253/KD ngày 12 tháng 9 năm 2008; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đồng ý Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chấm dứt kinh doanh hàng miễn thuế theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 28/GCN-BTM ngày 21 tháng 8 năm 2003. Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 1678/QĐ-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc cho phép Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tiếp tục kinh doanh hàng miễn thuế. Điều 3. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chịu trách nhiệm thanh quyết toán đối với hàng hoá đã nhập khẩu phục vụ kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  2. Nguyễn Thành Biên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản