intTypePromotion=1

Quyết định số 632/QĐ-BNN-TY

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 632/QĐ-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ VÀ THANH TOÁN BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG NĂM 2010 ĐÃ CẤP CHO TỈNH PHÚ YÊN ĐỂ TIÊM PHÒNG, CHỐNG DỊCH CHO ĐÀN GIA SÚC CÁC HUYỆN BỊ DỊCH NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 632/QĐ-BNN-TY

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011 Số: 632/QĐ-BNN-TY QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ VÀ THANH TOÁN BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG NĂM 2010 ĐÃ CẤP CHO TỈNH PHÚ YÊN ĐỂ TIÊM PHÒNG, CHỐNG DỊCH CHO ĐÀN GIA SÚC CÁC HUYỆN BỊ DỊCH NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 của Nghị định 01/2008/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-BNN-TY ngày 30/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh Lở mồm long móng (LMLM) giai đoạn 2008 - 2010; Xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tại Công văn số 288/UBND-KT ngày 17/02/2011 và Công văn số 293/TY-DT ngày 02/3/2011 của Cục trưởng Cục Thú y về việc sử dụng vắc xin trong chương trình quốc gia khống chống dịch LMLM cho gia súc của các huyện bị dịch năm 2011. QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Chuyển 65.875 (Sáu lăm ngàn tám trăm bảy lăm) liều vắc xin LMLM tam giá týp (O, A, Asia1) và 1.100 (một nghìn một trăm) liều vắc xin LMLM đơn giá (type O) thuộc Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM năm 2010 đã cấp cho tỉnh Phú Yên để tiêm phòng chống dịch khẩn cấp cho đàn gia súc của các huyện bị dịch LMLM năm 2011. Điều 2. Cục Thú y hướng dẫn Chi cục Thú y Phú Yên tổ chức tiêm phòng theo đúng quy định và thanh quyết toán số lượng vắc xin trên vào Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM năm 2010. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch UBND t ỉnh Phú Yên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Vụ Tài chính, Kế hoạch (Bộ NN & Diệp Kỉnh Tần PTNT); - Sở NN & PTNT, CCTY tỉnh Phú Yên; - Công ty Navetco; - Lưu VT, TY.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2