intTypePromotion=1

Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
7
download

Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 3/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2004/QĐ-BTC NGÀY 3/9/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH) BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 42 Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ (Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ- BTC ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) như sau: “d. Công ty quản lý quỹ trực thuộc công ty bảo hiểm, có cổ đông hoặc thành viên góp vốn chi phối là công ty bảo hiểm được quản lý vốn và tài sản do công ty bảo hiểm đó uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác đầu tư giữa công ty quản lý quỹ và công ty bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Vốn và tài sản uỷ thác đầu tư được lưu ký tại thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại trên cơ sở hợp đồng lưu ký”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty quản lý quỹ và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
  2. - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; - Toà án Nhân dân tối cao; - Các cơ quan trung ương của các đoàn thể; Lê Thị Băng Tâm - Công báo; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc Bộ; - Lưu: VT, UBCKNN.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2