intTypePromotion=3

Quyết định số 737/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 737/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO CHÁNH VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT, XỬ LÝ MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN ĐẾN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 737/QĐ-KTNN

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012 Số: 737/QĐ-KTNN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO CHÁNH VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT, XỬ LÝ MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN ĐẾN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-KTNN ngày 01/7/2004 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư của Kiểm toán Nhà nước; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trực tiếp giải quyết, xử lý đối với các loại văn bản đến sau: 1. Văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ chung điều chỉnh các mối quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Nhà nước; 2. Giấy mời họp có ghi rõ mời trực tiếp lãnh đạo (đại diện) các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; 3. Văn bản nêu ý kiến tham gia của các đơn vị được kiểm toán về nội dung của dự thảo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; 4. Văn bản của các đơn vị được kiểm toán báo cáo về việc thực hiện kiến nghị, kết luận kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; 5. Văn bản của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương lấy ý kiến tham gia, góp ý của Kiểm toán Nhà nước về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Điều 2. Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước về kết quả thực hiện công việc được giao; khi xử lý văn bản trong phạm vi ủy quyền, những vấn đề quan trọng cần kịp thời báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  2. Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Lãnh đạo KTNN; - Lưu: VT, VP (HC). Lê Minh Khái
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản