intTypePromotion=3

Quyết định số 942/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 942/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 942/QĐ-TTg về việc ông Lê Mạnh Hùng, thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 942/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 942/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÔNG LÊ M NH HÙNG, THÔI GI CH C T NG C C TRƯ NG T NG C C TH NG KÊ, B K HO CH VÀ U TƯ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét t trình c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 4265/TTr-BKH ngày 19 tháng 06 năm 2007; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 1830/TTr-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ông Lê M nh Hùng, thôi gi ch c T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê, B K ho ch và u tư và ti p t c giúp B công tác chuyên môn v Th ng kê. Th i i m ngh c a ông Lê M nh Hùng do B trư ng B K ho ch và u tư quy t nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 8 năm 2007. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B K ho ch và u tư và ông Lê M nh Hùng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3, - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP, - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, PCN Nguy n Qu c Huy, các V KTTH, TCCB, Website CP; Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, VPBCS (2), H 22

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản