intTypePromotion=3

Quyết định số 963/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 963/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 963/QĐ-UBND

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Bạc Liêu, ngày 18 tháng 4 năm 2012 Số: 963/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình số 12/TTr-KCN ngày 12 tháng 4 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 05 (năm) thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp. Điều 2. Giao Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng; thông báo 05 thủ tục hành chính bị hủy bỏ đến sở, ngành có liên quan. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thanh Dũng THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
  2. (Ban hành kèm theo Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu) Danh mục các thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Căn cứ hủy bỏ TT I. Lĩnh vực: Xây dựng (01 TTHC) Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công Thẩm định thiết kế cơ sở đối trình, thì việc thẩm định thiết kế cơ với các dự án nhóm B, C sở được thực hiện cùng lúc với việc 1 T-BLI-118731-TT đầu tư trong khu công thẩm định dự án đầu tư, mà việc thẩm nghiệp định dự án đầu tư được thực hiện tại thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư. Do đó, hủy bỏ thủ tục này II. Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán (01 TTHC) Căn cứ Nghị định 29/2008/ NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, thì thủ tục hành chính này không Sửa đổi, bổ sung chế độ kế thuộc phạm vi giải quyết của Ban toán áp dụng đối với doanh Quản lý các khu công nghiệp Bạc 2 T-BLI-118765-TT nghiệp có vốn đầu tư nước Liêu mà thuộc phạm vi, thẩm quyền ngoài trong khu công nghiệp của Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp III. Lĩnh vực: Lao động (02 TTHC) Thủ tục này không đáp ứng đầy đủ các bộ phận để cấu thành một TTHC Đăng ký nội quy an toàn vệ theo quy định tại Nghị định số sinh lao động của doanh 3 T-BLI-119899-TT 63/2010 /NĐ-CP ngày 08/6/2010 của nghiệp khu công nghiệp Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Thủ tục hành chính này không thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu và Đăng ký xác nhận nhân sự không đáp ứng đầy đủ các bộ phận để chủ chốt của doanh nghiệp 4 T-BLI-141269-TT cấu thành một TTHC theo quy định khu công nghiệp tại Nghị định số 63/2010 /NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính IV. Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất, nhập khẩu (01 TTHC) Đăng ký hồ sơ thương nhân Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BCT để được cấp giấy chứng ngày 21/3/2011 của Bộ Công thương 5 T-BLI-141285-TT nhận xuất xứ hàng hóa quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận (C/O) ưu đãi mẫu D cho xuất xứ hàng hóa ưu đãi, thì thủ tục
  3. doanh nghiệp khu công này là điều kiện phải đáp ứng và nghiệp được tiến hành đồng thời khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi lần đầu tiên cho doanh nghiệp khu công nghiệp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản